آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

ردیف

نام کالا

تولید کننده

نوع قرارداد

کمترین قیمت (ریال)

قیمت پایانی میانگین موزون (ریال)

بیشترین قیمت (ریال)

عرضه (تن)

قیمت پایه عرضه (ریال)

تقاضا (تن)

حجم معامله (تن)

تاریخ معامله

1 پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 34,700 34,700 34,700 1012 34,700 418 88 1395/12/22
2 پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 45,234 45,234 45,234 1000 45,234 20 20 1395/12/22
3 پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 34,700 34,700 34,700 0 34,700 1650 1650 1395/12/22
4 پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان نقدی       600 40,480 0 0 1395/12/22
5 پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر نقدی       190 45,234 0 0 1395/12/22
6 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان نقدی (مچینگ) 35,176 35,176 35,176 0 35,176 44 44 1395/12/22
7 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 40,851 40,851 40,851 0 40,851 120 120 1395/12/24
8 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 41,451 41,451 41,451 506 41,451 22 22 1395/12/22
9 پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 45,234 45,234 45,234 0 45,234 960 960 1395/12/22
10 پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 34,700 34,700 34,700 0 34,700 1012 1012 1395/12/22
11 پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی       1512 45,234 0 0 1395/12/22
12 پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 43,447 43,447 43,447 0 43,447 320 320 1395/12/22
13 پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان نقدی       220 37,704 0 0 1395/12/23
14 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان نقدی       902 36,265 0 0 1395/12/24
15 پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان سلف (مچینگ) 38,170 38,170 38,170 0 38,170 900 900 1395/12/22
16 پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 39,763 39,763 39,763 0 39,763 380 380 1395/12/22
17 پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی 34,700 34,700 34,700 2002 34,700 506 352 1395/12/22
18 پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم نقدی       506 43,447 0 0 1395/12/23
19 پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 46,579 46,800 47,469 252 43,942 987 252 1395/12/22
20 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان نقدی 36,265 36,265 36,265 902 36,265 44 44 1395/12/22
21 استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید نقدی       302.4 87,188 0 0 1395/12/23
22 استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام نقدی 87,188 87,188 87,188 987 87,188 273 273 1395/12/22
23 پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 45,234 45,234 45,234 1000 45,234 240 240 1395/12/22
24 پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام نقدی       506 38,170 110 0 1395/12/22
25 پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر نقدی       200 55,800 0 0 1395/12/23
26 پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 42,741 42,741 42,741 399 38,856 1995 399 1395/12/22
27 پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 41,041 41,859 42,741 525 38,856 2415 525 1395/12/22
28 پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان سلف 38,170 38,170 38,170 500 38,170 40 40 1395/12/24
29 پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان سلف 38,170 38,170 38,170 1000 38,170 100 100 1395/12/22
30 پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام سلف       2000 39,763 0 0 1395/12/22
31 پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام سلف       506 36,435 0 0 1395/12/22
32 پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی       3003 41,451 0 0 1395/12/23
33 پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی 42,741 42,741 42,741 252 38,856 1512 252 1395/12/22
34 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان نقدی       506 39,433 0 0 1395/12/22
35 استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید نقدی       210 87,188 0 0 1395/12/23
36 پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان سلف 34,700 34,700 34,700 2000 34,700 100 100 1395/12/22
37 پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 39,763 39,763 39,763 0 39,763 400 400 1395/12/23
38 پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 34,700 34,700 34,700 2002 34,700 44 22 1395/12/22
39 پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم نقدی       220 44,800 0 0 1395/12/23
40 پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر سلف 43,561 43,561 43,561 5000 43,561 2650 2470 1395/12/22
41 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان نقدی 36,265 36,265 36,265 528 36,265 198 198 1395/12/23
42 استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید نقدی       302.4 95,037 0 0 1395/12/23
43 پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان نقدی       88 86,000 0 0 1395/12/21
44 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف       3000 40,851 0 0 1395/12/22
45 استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 95,037 95,037 95,037 2993 95,037 490.5 490.5 1395/12/22
46 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی       3003 39,763 0 0 1395/12/23
47 پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 40,851 40,851 40,851 220 40,851 22 22 1395/12/22
48 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان نقدی 37,240 37,240 37,240 2002 37,240 209 165 1395/12/22
49 پلی استایرن انبساطی نسوز FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند نقدی       200 25,000 0 0 1395/12/22
50 اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان نقدی 66,700 66,700 66,700 35.2 66,700 8.8 8.8 1395/12/24
51 اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان نقدی 84,370 84,370 84,370 52.8 76,700 154 52.8 1395/12/21
52 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف 40,851 40,851 40,851 3000 40,851 60 60 1395/12/22
53 پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 45,234 45,234 45,234 0 45,234 760 760 1395/12/22
54 پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام سلف       506 38,170 0 0 1395/12/22
55 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 41,451 41,451 41,451 0 41,451 583 583 1395/12/22
56 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان نقدی       55 38,392 0 0 1395/12/23
57 پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند نقدی       160 57,800 0 0 1395/12/22
58 اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان نقدی 76,700 76,700 76,700 35.2 76,700 35.2 35.2 1395/12/24
59 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان نقدی (مچینگ) 35,176 35,176 35,176 0 35,176 110 110 1395/12/21
60 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 40,851 40,851 40,851 0 40,851 60 60 1395/12/23
61 استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 95,037 95,037 95,037 0 95,037 490.5 490.5 1395/12/22
62 پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 40,851 40,851 40,851 0 40,851 11 11 1395/12/23
63 پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون سلف 41,410 41,592 42,741 1518 38,856 4026 1518 1395/12/22
64 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان نقدی (مچینگ) 37,240 37,240 37,240 0 37,240 154 154 1395/12/23
65 پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 41,679 41,748 41,859 450 41,552 540 450 1395/12/22
66 پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی       2000 34,700 0 0 1395/12/22
67 پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 45,234 45,234 45,234 1000 45,234 70 70 1395/12/22
68 پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 34,700 34,700 34,700 2486 34,700 264 264 1395/12/22
69 پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی       600 41,451 0 0 1395/12/22
70 پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی       550 45,234 0 0 1395/12/22
71 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان نقدی 35,176 35,176 35,176 770 35,176 110 110 1395/12/23
72 پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 39,763 39,763 39,763 0 39,763 1100 1100 1395/12/24
73 پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 42,144 42,144 42,144 0 42,144 20 20 1395/12/21
74 پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام سلف       2000 39,763 10 0 1395/12/22
75 پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام سلف       506 36,435 0 0 1395/12/22
76 پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم سلف (مچینگ) 42,472 42,472 42,472 0 42,472 759 759 1395/12/22
77 پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم نقدی       100 54,970 0 0 1395/12/23
78 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان نقدی 39,099 39,099 39,099 2002 39,099 539 528 1395/12/22
79 پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی       450 56,657 0 0 1395/12/22
80 پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان سلف (مچینگ) 34,700 34,700 34,700 0 34,700 1900 1900 1395/12/22
81 پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی 45,234 45,234 45,234 1000 45,234 50 40 1395/12/22
82 پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف       2486 34,700 0 0 1395/12/22
83 پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی       600 40,851 0 0 1395/12/22
84 پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر سلف (مچینگ) 43,561 43,561 43,561 0 43,561 1290 1290 1395/12/22
85 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان نقدی 35,176 35,176 35,176 2200 35,176 484 484 1395/12/22
86 پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید نقدی       315 112,555 0 0 1395/12/23
87 پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند نقدی       1008 112,555 0 0 1395/12/21
88 پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام سلف       2000 39,763 0 0 1395/12/22
89 پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام سلف       506 36,435 0 0 1395/12/22
90 پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم سلف (مچینگ) 42,472 42,472 42,472 0 42,472 352 352 1395/12/23
91 پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 42,019 42,210 42,359 105 41,184 252 105 1395/12/22
92 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان نقدی (مچینگ) 39,099 39,099 39,099 0 39,099 44 44 1395/12/22
93 پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی       450 59,336 0 0 1395/12/22
94 استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام نقدی       1806 96,984 0 0 1395/12/22
95 پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 45,234 45,234 45,234 0 45,234 930 930 1395/12/22
96 پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 34,700 34,700 34,700 0 34,700 220 220 1395/12/23
97 پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 43,447 43,447 43,447 1200 43,447 24 24 1395/12/22
98 پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر سلف 43,447 43,447 43,447 6600 43,447 616 418 1395/12/22
99 پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی       800 56,657 0 0 1395/12/22
100 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان نقدی       1518 38,392 0 0 1395/12/24
101 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان نقدی (مچینگ) 39,099 39,099 39,099 0 39,099 33 33 1395/12/21
102 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 40,851 40,851 40,851 0 40,851 810 810 1395/12/22
103 استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 95,037 95,037 95,037 991 95,037 170.2 170.2 1395/12/22
104 پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی 40,851 40,851 40,851 3003 40,851 22 22 1395/12/23
105 پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 40,851 40,851 40,851 0 40,851 22 22 1395/12/22
106 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان نقدی (مچینگ) 37,240 37,240 37,240 0 37,240 484 484 1395/12/22
107 پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 42,144 42,144 42,144 0 42,144 40 40 1395/12/22
108 پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان نقدی 36,581 36,581 36,581 1012 36,581 286 286 1395/12/21
109 پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام نقدی 39,763 39,763 39,763 2000 39,763 130 120 1395/12/22
110 پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام نقدی       506 36,435 220 0 1395/12/22
111 پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم سلف 42,472 42,472 42,472 5005 42,472 968 748 1395/12/22
112 پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی 39,209 39,488 41,389 1012 38,856 1782 1012 1395/12/22
113 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان نقدی 40,288 40,288 40,288 1012 40,288 88 66 1395/12/22
114 پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی       50 57,034 0 0 1395/12/22
115 استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام نقدی 87,188 87,188 87,188 798 87,188 546 546 1395/12/22
116 پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 45,234 45,234 45,234 0 45,234 980 980 1395/12/22
117 پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 34,700 34,700 34,700 0 34,700 440 440 1395/12/23
118 پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 43,447 43,447 43,447 0 43,447 72 72 1395/12/22
119 پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر سلف (مچینگ) 43,447 43,447 43,447 0 43,447 3146 3146 1395/12/22
120 پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال نقدی 40,888 41,010 41,380 420 38,856 2457 420 1395/12/23
121 پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان سلف       500 34,700 0 0 1395/12/24
122 پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 34,700 34,700 34,700 0 34,700 132 132 1395/12/22
123 پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف       1000 45,234 0 0 1395/12/22
124 پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 34,700 34,700 34,700 0 34,700 616 616 1395/12/22
125 پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 40,480 40,480 40,480 168 40,480 48 48 1395/12/22
126 پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 43,447 43,447 43,447 500 43,447 210 180 1395/12/22
127 پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان نقدی 37,704 37,704 37,704 1012 37,704 44 44 1395/12/22
128 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان نقدی       2200 35,176 0 0 1395/12/24
129 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 40,851 40,851 40,851 2000 40,851 190 190 1395/12/22
130 پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 45,234 45,234 45,234 1000 45,234 200 200 1395/12/22
131 پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام سلف       506 38,170 0 0 1395/12/22
132 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 41,451 41,451 41,451 902 41,451 22 22 1395/12/22
133 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان نقدی 38,392 38,392 38,392 1518 38,392 121 55 1395/12/22
134 پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند نقدی       160 57,800 0 0 1395/12/22
135 پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان نقدی       88 86,000 0 0 1395/12/24
136 اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان نقدی 67,959 68,126 68,889 52.8 66,700 70.4 52.8 1395/12/21
137 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف       3000 40,851 0 0 1395/12/22
138 پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 45,234 45,234 45,234 0 45,234 800 800 1395/12/22
139 پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام سلف       506 38,170 0 0 1395/12/22
140 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 41,451 41,451 41,451 0 41,451 297 297 1395/12/23
141 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان نقدی (مچینگ) 38,392 38,392 38,392 0 38,392 308 308 1395/12/22
142 پلی استایرن انبساطی نسوز F350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند نقدی       60 55,000 0 0 1395/12/22
143 اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان نقدی (مچینگ) 66,700 66,700 66,700 0 66,700 4.4 4.4 1395/12/24