آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

ردیف

نام کالا

تولید کننده

نوع قرارداد

کمترین قیمت (ریال)

قیمت پایانی میانگین موزون (ریال)

بیشترین قیمت (ریال)

عرضه (تن)

قیمت پایه عرضه (ریال)

تقاضا (تن)

حجم معامله (تن)

تاریخ معامله

مکان تحویل

1 پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد نقدی       200 57,000 0 0 1396/05/01 انبار کارخانه
2 اپوکسی رزین مایع E6 پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) 82,600 82,600 82,600 0 82,600 4.4 4.4 1396/05/01 شاد آباد
3 پلی کربنات 1012 پتروشیمی خوزستان نقدی       66 82,000 0 0 1396/05/01 انبار کارخانه
4 پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 37,978 37,978 37,978 0 37,978 100 100 1396/05/01 انبار کارخانه
5 پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 45,301 45,301 45,301 0 45,301 64.8 64.8 1396/05/01 انبار کارخانه
6 پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد نقدی       100 57,000 0 0 1396/05/01 انبار کارخانه
7 پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان نقدی       66 82,000 0 0 1396/05/01 انبار کارخانه
8 اپوکسی رزین مایع E6 پتروشیمی خوزستان سلف 82,600 82,600 82,600 52.8 82,600 39.6 39.6 1396/05/01 شاد آباد
9 پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد نقدی 57,000 57,000 57,000 100 57,000 100 100 1396/05/01 انبار کارخانه
10 اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان سلف       52.8 75,200 4.4 0 1396/05/01 شاد آباد
11 پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی 48,915 48,915 48,915 400 48,915 400 400 1396/05/01 انبار کارخانه
12 پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد نقدی       100 57,000 0 0 1396/05/01 انبار کارخانه
13 پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم نقدی       100 47,990 0 0 1396/05/01 انبار کارخانه
14 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان نقدی 33,324 33,324 33,324 1518 33,324 638 638 1396/04/31 تهران
15 پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 36,445 36,445 36,445 0 36,445 22 22 1396/04/31 شاد آباد
16 پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان نقدی 34,646 34,646 34,646 1518 34,646 990 990 1396/04/31 انبار کارخانه
17 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 36,537 36,537 36,537 0 36,537 10 10 1396/04/31 انبار کارخانه
18 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان نقدی (مچینگ) 33,324 33,324 33,324 0 33,324 506 506 1396/04/31 تهران
19 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 37,667 37,667 37,667 0 37,667 900 900 1396/04/31 انبار کارخانه
20 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان نقدی 32,324 32,324 32,324 4004 32,324 1958 1958 1396/04/31 انبار کارخانه
21 پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان نقدی (مچینگ) 33,614 33,614 33,614 0 33,614 44 44 1396/04/31 انبار کارخانه
22 پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 37,667 37,667 37,667 0 37,667 24 24 1396/04/31 انبار کارخانه
23 پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان نقدی (مچینگ) 34,646 34,646 34,646 0 34,646 506 506 1396/04/31 انبار کارخانه
24 پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 45,301 45,301 45,301 0 45,301 21.6 21.6 1396/04/31 انبار کارخانه
25 پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند نقدی       1008 53,479 0 0 1396/04/31 انبار کارخانه
26 پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 32,167 32,167 32,167 0 32,167 22 22 1396/04/31 انبار کارخانه
27 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 38,411 38,411 38,411 0 38,411 176 176 1396/04/31 انبار کارخانه
28 پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 37,978 37,978 37,978 0 37,978 440 440 1396/04/31 انبار کارخانه
29 پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان نقدی 33,614 33,614 33,614 1518 33,614 110 110 1396/04/31 انبار کارخانه
30 پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 38,322 38,322 38,322 594 38,322 594 594 1396/04/31 انبار کارخانه
31 پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام نقدی 36,445 36,445 36,445 2024 36,445 572 572 1396/04/31 شاد آباد
32 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان نقدی (مچینگ) 32,324 32,324 32,324 0 32,324 484 484 1396/04/31 انبار کارخانه
33 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 37,667 37,667 37,667 0 37,667 430 430 1396/04/28 انبار کارخانه
34 پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 37,978 37,978 37,978 0 37,978 24 24 1396/04/28 انبار کارخانه
35 پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 36,076 36,076 36,076 0 36,076 24 24 1396/04/28 انبار کارخانه
36 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان نقدی (مچینگ) 32,126 32,126 32,126 0 32,126 44 44 1396/04/28 انبار کارخانه
37 پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 37,978 37,978 37,978 0 37,978 520 520 1396/04/28 انبار کارخانه
38 پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 41,884 41,884 41,884 0 41,884 22 22 1396/04/28 انبار کارخانه
39 پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 45,301 45,301 45,301 0 45,301 86.4 86.4 1396/04/28 انبار کارخانه
40 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 38,411 38,411 38,411 0 38,411 231 231 1396/04/28 انبار کارخانه
41 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان نقدی 37,138 37,138 37,138 110 34,389 792 110 1396/04/27 انبار کارخانه
42 پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 50,631 50,631 50,631 600 50,631 330 250 1396/04/27 انبار کارخانه
43 پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول نقدی 41,900 41,900 41,900 110 41,900 22 22 1396/04/27 انبار کارخانه
44 استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 51,167 51,167 51,167 0 51,167 10.01 10.01 1396/04/27 شاد آباد
45 پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 41,884 41,884 41,884 0 41,884 264 264 1396/04/27 انبار کارخانه
46 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان نقدی 36,414 36,414 36,414 286 36,414 264 198 1396/04/27 انبار کارخانه
47 پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر سلف 32,167 32,167 32,167 960 32,167 980 960 1396/04/27 انبار کارخانه
48 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم نقدی 36,793 36,793 36,793 1012 36,793 143 143 1396/04/27 انبار کارخانه
49 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان نقدی 37,388 37,683 38,333 1012 37,203 2981 1012 1396/04/27 انبار کارخانه
50 پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 50,631 50,631 50,631 0 50,631 10 10 1396/04/27 انبار کارخانه
51 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 70,777 70,777 70,777 70 70,156 170 70 1396/04/27 انبار کارخانه
52 پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی 32,167 32,167 32,167 2992 32,167 1936 1364 1396/04/27 انبار کارخانه
53 پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون سلف 38,189 38,322 38,999 2970 37,624 5500 2970 1396/04/27 انبار کارخانه
54 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان نقدی 36,988 37,212 38,279 2002 36,105 4730 2002 1396/04/27 انبار کارخانه
55 استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 47,726 47,726 47,726 403.2 47,726 121 121 1396/04/27 انبار کارخانه
56 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی       40 82,358 0 0 1396/04/27 انبار کارخانه
57 پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 32,167 32,167 32,167 0 32,167 176 176 1396/04/27 انبار کارخانه
58 پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 41,884 41,884 41,884 2500 41,884 1110 1010 1396/04/27 انبار کارخانه
59 پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 31,524 31,524 31,524 500 31,524 580 460 1396/04/27 انبار کارخانه
60 پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام نقدی 37,667 37,667 37,667 506 37,667 22 22 1396/04/27 انبار کارخانه
61 پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 38,411 38,411 38,411 0 38,411 220 220 1396/04/27 انبار کارخانه
62 پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی       200 48,915 0 0 1396/04/27 انبار کارخانه
63 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان نقدی (مچینگ) 36,414 36,414 36,414 0 36,414 88 88 1396/04/27 انبار کارخانه
64 پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان سلف       500 32,167 0 0 1396/04/27 انبار کارخانه
65 پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام نقدی 36,788 36,890 37,309 1012 36,076 2420 1012 1396/04/27 انبار کارخانه
66 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 36,793 36,793 36,793 0 36,793 231 231 1396/04/27 انبار کارخانه
67 پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر نقدی 41,183 41,183 41,183 594 41,183 132 132 1396/04/27 انبار کارخانه
68 پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 37,700 37,700 37,700 700 37,700 390 390 1396/04/27 انبار کارخانه
69 پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 38,411 38,411 38,411 880 38,411 506 330 1396/04/27 انبار کارخانه
70 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 37,667 37,667 37,667 3000 37,667 1640 970 1396/04/27 انبار کارخانه
71 پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 45,301 45,301 45,301 302.4 45,301 108 86.4 1396/04/27 انبار کارخانه
72 پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر نقدی 37,888 37,889 37,938 1496 41,183 1584 1496 1396/04/27 انبار کارخانه
73 پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 37,700 37,700 37,700 0 37,700 20 20 1396/04/27 انبار کارخانه
74 پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 38,411 38,411 38,411 0 38,411 550 550 1396/04/27 انبار کارخانه
75 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 37,667 37,667 37,667 0 37,667 130 130 1396/04/27 انبار کارخانه
76 پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله نقدی 41,183 41,183 41,183 220 41,183 66 66 1396/04/27 انبار کارخانه
77 پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 39,153 39,153 39,153 3080 39,153 1826 1584 1396/04/27 انبار کارخانه
78 پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 53,729 54,361 55,739 150 49,848 380 150 1396/04/27 انبار کارخانه
79 پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 38,411 38,411 38,411 110 38,411 22 22 1396/04/27 انبار کارخانه
80 پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 41,879 41,905 42,220 1000 41,183 2140 1000 1396/04/27 انبار کارخانه
81 پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 41,183 41,183 41,183 0 41,183 66 66 1396/04/27 انبار کارخانه
82 پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 39,153 39,153 39,153 0 39,153 176 176 1396/04/27 انبار کارخانه
83 پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 49,859 50,056 50,159 150 49,848 180 150 1396/04/27 انبار کارخانه
84 پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 38,411 38,411 38,411 0 38,411 88 88 1396/04/27 انبار کارخانه
85 پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 43,069 43,238 43,859 1500 41,183 3100 1500 1396/04/27 انبار کارخانه
86 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 38,411 38,411 38,411 1540 38,411 572 308 1396/04/27 انبار کارخانه
87 پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر نقدی       220 45,301 0 0 1396/04/27 انبار کارخانه
88 پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 37,978 37,978 37,978 0 37,978 60 60 1396/04/27 انبار کارخانه
89 پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 32,167 32,167 32,167 0 32,167 286 286 1396/04/27 انبار کارخانه
90 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 36,537 36,537 36,537 220 36,537 30 20 1396/04/27 انبار کارخانه
91 پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 37,667 37,667 37,667 0 37,667 48 48 1396/04/27 انبار کارخانه
92 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان نقدی (مچینگ) 32,126 32,126 32,126 0 32,126 44 44 1396/04/27 انبار کارخانه
93 پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند سلف 34,849 35,072 36,162 242 34,740 506 242 1396/04/27 انبار کارخانه
94 پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام نقدی 40,911 40,911 40,911 1012 40,911 88 88 1396/04/27 انبار کارخانه
95 پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی 38,411 38,411 38,411 396 38,411 176 176 1396/04/27 انبار کارخانه
96 پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 41,183 41,183 41,183 1210 41,183 704 506 1396/04/27 انبار کارخانه
97 استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی       399 51,167 0 0 1396/04/27 انبار کارخانه
98 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 38,411 38,411 38,411 0 38,411 88 88 1396/04/27 انبار کارخانه
99 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان نقدی 36,588 36,671 36,759 506 35,144 1155 506 1396/04/27 انبار کارخانه
100 پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 50,159 50,334 50,527 50 48,437 140 50 1396/04/27 انبار کارخانه
101 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان نقدی       66 37,512 88 0 1396/04/27 انبار کارخانه
102 پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید نقدی       302.4 53,479 0 0 1396/04/27 انبار کارخانه
103 پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 32,199 32,224 32,317 1100 32,167 1400 1100 1396/04/27 انبار کارخانه
104 پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم نقدی 40,203 40,203 40,203 506 40,203 22 22 1396/04/27 انبار کارخانه
105 پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 41,884 41,884 41,884 0 41,884 240 240 1396/04/27 انبار کارخانه
106 پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 32,167 32,167 32,167 2486 32,167 2024 1276 1396/04/27 انبار کارخانه
107 استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام نقدی       380.38 51,167 0 0 1396/04/27 انبار کارخانه
108 پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 37,982 37,982 37,982 1100 37,982 1100 1100 1396/04/27 انبار کارخانه
109 پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال نقدی 37,855 37,866 37,979 399 37,624 525 399 1396/04/27 انبار کارخانه
110 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان نقدی 36,988 37,108 37,425 1320 35,453 4290 1320 1396/04/27 انبار کارخانه
111 پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 48,915 48,915 48,915 600 48,915 50 30 1396/04/27 انبار کارخانه
112 پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 41,183 41,183 41,183 0 41,183 704 704 1396/04/27 انبار کارخانه
113 استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 51,167 51,167 51,167 500.5 51,167 20.02 20.02 1396/04/27 شاد آباد
114 پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون نقدی 41,884 41,884 41,884 4950 41,884 1276 1254 1396/04/27 انبار کارخانه