آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

ردیف

نام کالا

تولید کننده

نوع قرارداد

کمترین قیمت (ریال)

قیمت پایانی میانگین موزون (ریال)

بیشترین قیمت (ریال)

عرضه (تن)

قیمت پایه عرضه (ریال)

تقاضا (تن)

حجم معامله (تن)

تاریخ معامله

مکان تحویل

1 پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 41,695 41,695 41,695 0 41,695 20 20 1396/07/03 انبار کارخانه
2 اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان سلف 82,600 82,600 82,600 52.8 82,600 26.4 26.4 1396/07/02 شاد آباد
3 پلی استایرن انبساطی نسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند نقدی       120 61,000 0 0 1396/07/02 انبار کارخانه
4 پلی استایرن انبساطی نسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند نقدی       120 61,000 0 0 1396/07/02 انبار کارخانه
5 پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام نقدی 47,088 47,088 47,088 100 47,088 100 100 1396/07/02 انبار کارخانه
6 پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی 46,380 46,380 46,380 60 46,380 60 60 1396/07/02 انبار کارخانه
7 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی       60 41,225 0 0 1396/07/02 انبار کارخانه
8 پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد نقدی       200 62,000 0 0 1396/07/02 انبار کارخانه
9 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان نقدی 36,902 36,902 36,902 506 36,902 506 506 1396/07/02 انبار کارخانه
10 پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد نقدی       200 62,000 0 0 1396/07/02 انبار کارخانه
11 پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد نقدی       200 62,000 0 0 1396/07/02 انبار کارخانه
12 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان نقدی 44,505 44,505 44,505 198 44,505 198 198 1396/07/02 انبار کارخانه
13 پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد نقدی       200 62,000 0 0 1396/07/02 انبار کارخانه
14 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان نقدی 42,746 42,746 42,746 176 42,746 176 176 1396/07/02 انبار کارخانه
15 پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم نقدی       100 54,200 0 0 1396/07/02 انبار کارخانه
16 پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 43,761 43,761 43,761 396 43,761 396 396 1396/07/02 انبار کارخانه
17 پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی 41,632 41,632 41,632 154 41,632 154 154 1396/07/02 انبار کارخانه
18 پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر نقدی       200 56,200 0 0 1396/07/02 انبار کارخانه
19 اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان سلف       52.8 75,200 0 0 1396/07/02 شاد آباد
20 پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند نقدی 66,337 66,337 66,337 1008 66,337 221.8 221.76 1396/07/01 انبار کارخانه
21 پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 41,225 41,225 41,225 0 41,225 24 24 1396/07/01 انبار کارخانه
22 استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 61,475 61,475 61,475 0 61,475 20.02 20.02 1396/07/01 انبار کارخانه
23 پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان سلف       2002 37,223 0 0 1396/07/01 انبار کارخانه
24 پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 38,366 38,366 38,366 1012 38,366 1012 1012 1396/07/01 انبار کارخانه
25 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 41,225 41,225 41,225 0 41,225 200 200 1396/07/01 انبار کارخانه
26 پلی اتیلن ترفتالات نساجی HomBright TG641 پتروشیمی تندگویان سلف       484 40,285 0 0 1396/07/01 انبار کارخانه
27 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 35,794 35,794 35,794 2002 35,794 2002 2002 1396/07/01 انبار کارخانه
28 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 36,902 36,902 36,902 1012 36,902 1012 1012 1396/07/01 انبار کارخانه
29 پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 66,337 66,337 66,337 0 66,337 100.8 100.8 1396/07/01 انبار کارخانه
30 پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 41,225 41,225 41,225 0 41,225 24 24 1396/06/29 انبار کارخانه
31 استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 61,475 61,475 61,475 300.3 61,475 160.2 160.16 1396/06/29 انبار کارخانه
32 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 41,225 41,225 41,225 0 41,225 410 410 1396/06/29 انبار کارخانه
33 پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 41,695 41,695 41,695 0 41,695 40 40 1396/06/29 انبار کارخانه
34 پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 40,461 40,461 40,461 0 40,461 24 24 1396/06/29 انبار کارخانه
35 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 41,225 41,225 41,225 0 41,225 310 310 1396/06/28 انبار کارخانه
36 پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 41,632 41,632 41,632 0 41,632 66 66 1396/06/28 انبار کارخانه
37 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 44,001 44,505 44,979 2002 41,633 4961 2002 1396/06/28 انبار کارخانه
38 پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 60,900 60,900 60,900 150 60,900 30 20 1396/06/28 انبار کارخانه
39 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 41,225 41,225 41,225 2000 41,225 1260 1080 1396/06/28 انبار کارخانه
40 پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 41,225 41,225 41,225 1200 41,225 384 336 1396/06/28 انبار کارخانه
41 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 41,188 41,552 42,059 506 38,484 1760 506 1396/06/28 انبار کارخانه
42 پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 60,900 60,900 60,900 0 60,900 100 100 1396/06/28 انبار کارخانه
43 پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر سلف 34,887 34,887 34,887 400 34,887 740 400 1396/06/28 انبار کارخانه
44 پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی 47,928 47,978 48,059 110 47,446 198 110 1396/06/28 انبار کارخانه
45 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 42,459 42,746 42,898 506 39,674 2420 506 1396/06/28 انبار کارخانه
46 پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 60,900 60,900 60,900 150 60,900 50 50 1396/06/28 انبار کارخانه
47 پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 34,887 34,887 34,887 1620 34,887 1620 1620 1396/06/28 انبار کارخانه
48 پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم سلف 41,634 41,634 41,634 2354 41,634 2354 2354 1396/06/28 انبار کارخانه
49 پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر نقدی       200 56,200 0 0 1396/06/28 انبار کارخانه
50 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 42,609 42,899 43,641 2002 39,674 5742 2002 1396/06/28 انبار کارخانه
51 پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 41,508 41,508 41,508 0 41,508 150 150 1396/06/28 انبار کارخانه
52 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی       70 98,051 0 0 1396/06/28 انبار کارخانه
53 پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 42,700 43,575 43,761 1100 39,783 5258 1100 1396/06/28 انبار کارخانه
54 پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 41,695 41,695 41,695 0 41,695 24 24 1396/06/28 انبار کارخانه
55 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان سلف 41,689 41,689 41,689 66 39,329 363 66 1396/06/28 انبار کارخانه
56 پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 41,508 41,508 41,508 800 41,508 670 650 1396/06/28 انبار کارخانه
57 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی       100 83,525 0 0 1396/06/28 انبار کارخانه
58 پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی 43,761 43,761 43,761 110 39,783 748 110 1396/06/28 انبار کارخانه
59 پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 43,149 43,266 43,761 300 39,783 1500 300 1396/06/28 انبار کارخانه
60 پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول نقدی       110 47,114 0 0 1396/06/28 انبار کارخانه
61 پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم نقدی 46,072 46,142 46,301 110 46,002 176 110 1396/06/28 انبار کارخانه
62 پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 46,374 46,374 46,374 0 46,374 21.6 21.6 1396/06/28 انبار کارخانه
63 پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 42,295 42,434 43,000 2200 41,695 3102 2200 1396/06/28 انبار کارخانه
64 پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند نقدی       700 45,039 0 0 1396/06/28 انبار کارخانه
65 پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 46,374 46,374 46,374 0 46,374 22 22 1396/06/28 انبار کارخانه
66 پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی 48,297 48,297 48,297 154 48,297 154 154 1396/06/28 انبار کارخانه
67 پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 46,374 46,374 46,374 1015.2 46,374 108 43.2 1396/06/28 انبار کارخانه
68 پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی       200 46,374 20 0 1396/06/28 انبار کارخانه
69 پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی 43,761 43,761 43,761 700 39,783 4960 700 1396/06/28 انبار کارخانه
70 پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 46,374 46,374 46,374 1210 46,374 748 594 1396/06/28 انبار کارخانه
71 پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 45,039 45,039 45,039 220 45,039 352 220 1396/06/28 انبار کارخانه
72 پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 51,011 51,011 51,011 0 51,011 21.6 21.6 1396/06/28 انبار کارخانه
73 پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر نقدی 51,011 51,011 51,011 2200 51,011 44 44 1396/06/28 انبار کارخانه
74 پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند نقدی       400 45,039 0 0 1396/06/28 انبار کارخانه
75 پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 41,632 41,632 41,632 0 41,632 66 66 1396/06/28 انبار کارخانه
76 پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم نقدی 49,109 49,531 51,369 1012 44,955 3806 1012 1396/06/28 انبار کارخانه
77 پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 51,011 51,011 51,011 302.4 51,011 216 216 1396/06/28 انبار کارخانه
78 پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 41,695 41,695 41,695 0 41,695 60 60 1396/06/28 انبار کارخانه
79 پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 41,632 41,632 41,632 1320 41,632 726 462 1396/06/28 انبار کارخانه
80 پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 41,225 41,225 41,225 0 41,225 44 44 1396/06/28 انبار کارخانه
81 پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 40,461 40,461 40,461 0 40,461 72 72 1396/06/28 انبار کارخانه
82 پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 41,695 41,695 41,695 1000 41,695 540 360 1396/06/28 انبار کارخانه
83 پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید نقدی       399 66,337 0 0 1396/06/28 انبار کارخانه
84 پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 34,988 35,064 35,333 3982 34,887 4862 3982 1396/06/28 انبار کارخانه
85 پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی 41,225 41,225 41,225 2002 41,225 561 451 1396/06/28 انبار کارخانه
86 پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند نقدی 48,123 48,383 49,119 1000 44,955 3040 1000 1396/06/28 انبار کارخانه
87 استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 57,884 57,884 57,884 399 57,884 105 105 1396/06/28 انبار کارخانه
88 پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 34,309 34,332 34,340 200 34,189 580 200 1396/06/28 انبار کارخانه
89 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 40,500 40,718 41,309 1012 39,721 2277 1012 1396/06/28 انبار کارخانه
90 پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 57,660 57,660 57,660 0 57,660 30 30 1396/06/28 انبار کارخانه
91 پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند سلف 37,678 37,678 37,678 220 37,678 88 88 1396/06/28 انبار کارخانه
92 پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی 35,288 35,475 35,842 2002 34,887 3674 2002 1396/06/28 انبار کارخانه
93 پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 40,461 40,461 40,461 0 40,461 72 72 1396/06/28 انبار کارخانه
94 پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 43,761 43,761 43,761 420 39,783 2352 420 1396/06/28 انبار کارخانه
95 پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 57,660 57,660 57,660 800 57,660 300 300 1396/06/28 انبار کارخانه
96 پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 46,889 47,088 47,555 1000 46,374 1440 1000 1396/06/28 انبار کارخانه
97 پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 55,041 55,041 55,041 700 55,041 40 40 1396/06/28 انبار کارخانه
98 پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 46,374 46,380 46,409 1000 46,374 1170 1000 1396/06/28 انبار کارخانه
99 پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی       250 55,041 0 0 1396/06/28 انبار کارخانه
100 پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی       100 59,177 0 0 1396/06/28 انبار کارخانه
101 پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان نقدی       240 51,011 0 0 1396/06/27 انبار کارخانه
102 پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 41,632 41,632 41,632 0 41,632 176 176 1396/06/27 انبار کارخانه
103 پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی 41,632 41,632 41,632 2024 41,632 770 638 1396/06/27 انبار کارخانه
104 پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد نقدی 41,695 41,695 41,695 240 41,695 72 72 1396/06/27 انبار کارخانه
105 پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 43,761 43,761 43,761 903 39,783 4410 903 1396/06/27 انبار کارخانه
106 پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 49,542 49,542 49,542 420 45,039 18522 420 1396/06/27 انبار کارخانه
107 پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی 42,168 42,691 42,966 504 39,783 1344 504 1396/06/27 انبار کارخانه
108 پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 40,461 40,461 40,461 0 40,461 48 48 1396/06/27 انبار کارخانه
109 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 49,542 49,542 49,542 210 45,039 8190 210 1396/06/27 انبار کارخانه
110 پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 40,461 40,461 40,461 960 40,461 384 384 1396/06/27 انبار کارخانه
111 پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی 43,761 43,761 43,761 506 39,783 4774 506 1396/06/27 انبار کارخانه
112 پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 43,761 43,761 43,761 126 39,783 819 126 1396/06/27 انبار کارخانه
113 پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون نقدی 41,888 42,203 43,029 660 39,783 1166 660 1396/06/27 انبار کارخانه
114 پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان نقدی 40,461 40,461 40,461 480 40,461 48 48 1396/06/27 انبار کارخانه
115 پلی پروپیلن نساجی V30G پتروشیمی مارون نقدی 42,004 42,052 42,259 484 39,783 880 484 1396/06/27 انبار کارخانه
116 پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال نقدی 41,520 41,731 41,900 255 39,783 510 255 1396/06/27 انبار کارخانه
117 پلی اتیلن سنگین اکستروژن 48BF7 پتروشیمی لرستان نقدی       72 43,483 0 0 1396/06/27 انبار کارخانه
118 پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 43,761 43,761 43,761 2024 39,783 11374 2024 1396/06/27 انبار کارخانه
119 پلی استایرن انبساطی نسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند نقدی       120 62,000 0 0 1396/06/26 انبار کارخانه
120 پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی 56,159 56,159 56,159 150 56,159 150 150 1396/06/26 انبار کارخانه
121 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان نقدی 36,360 36,360 36,360 506 36,360 506 506 1396/06/26 انبار کارخانه
122 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان نقدی 42,004 42,004 42,004 264 42,004 264 264 1396/06/26 انبار کارخانه
123 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان نقدی 43,555 43,555 43,555 308 43,555 308 308 1396/06/26 انبار کارخانه
124 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان نقدی 40,323 40,323 40,323 374 40,323 374 374 1396/06/26 انبار کارخانه
125 پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم نقدی       100 55,500 0 0 1396/06/26 انبار کارخانه
126 پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر نقدی       200 57,600 0 0 1396/06/26 انبار کارخانه
127 اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان سلف 75,200 75,200 75,200 52.8 75,200 8.8 8.8 1396/06/26 شاد آباد
128 اپوکسی رزین مایع E6 پتروشیمی خوزستان سلف 82,600 82,600 82,600 52.8 82,600 13.2 13.2 1396/06/26 شاد آباد
129 پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد نقدی       100 62,000 0 0 1396/06/26 انبار کارخانه
130 پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد نقدی       100 62,000 0 0 1396/06/26 انبار کارخانه
131 پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد نقدی       100 62,000 0 0 1396/06/26 انبار کارخانه
132 پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد نقدی       100 62,000 0 0 1396/06/26 انبار کارخانه
133 پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 62,362 62,362 62,362 0 62,362 60.48 60.48 1396/06/26 انبار کارخانه
134 پلی استایرن انبساطی نسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند نقدی       120 62,000 0 0 1396/06/26 انبار کارخانه
135 پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 37,803 37,803 37,803 0 37,803 22 22 1396/06/25 تهران
136 پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 37,803 37,803 37,803 1012 37,803 88 88 1396/06/25 تهران
137 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 35,269 35,269 35,269 2002 35,269 2002 2002 1396/06/25 انبار کارخانه
138 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 36,360 36,360 36,360 0 36,360 154 154 1396/06/25 انبار کارخانه
139 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 36,360 36,360 36,360 1012 36,360 814 814 1396/06/25 انبار کارخانه
140 پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 43,367 43,367 43,367 198 43,367 198 198 1396/06/25 انبار کارخانه
141 پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 46,079 46,079 46,079 0 46,079 172.8 172.8 1396/06/25 انبار کارخانه
142 پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 40,285 40,285 40,285 0 40,285 48 48 1396/06/25 انبار کارخانه
143 پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند نقدی 62,362 62,362 62,362 1008 62,362 80.64 80.64 1396/06/25 انبار کارخانه
144 پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان سلف       2002 36,677 0 0 1396/06/25 انبار کارخانه