آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

ردیف

نام کالا

تولید کننده

نوع قرارداد

کمترین قیمت (ریال)

قیمت پایانی میانگین موزون (ریال)

بیشترین قیمت (ریال)

عرضه (تن)

قیمت پایه عرضه (ریال)

تقاضا (تن)

حجم معامله (تن)

تاریخ معامله

1 پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 40,348 40,348 40,348 0 40,348 72 72 1395/11/30
2 پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم نقدی       100 56,750 0 0 1395/12/01
3 پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 40,677 40,677 40,677 0 40,677 44 44 1395/12/03
4 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 40,767 40,767 40,767 1012 40,767 110 110 1395/12/03
5 پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام نقدی 37,875 37,875 37,875 2992 37,875 154 88 1395/12/03
6 پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان نقدی 37,875 37,875 37,875 1000 37,875 100 100 1395/12/03
7 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 40,439 40,439 40,439 0 40,439 242 242 1395/11/30
8 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی نقدی 42,243 42,243 42,243 105 42,243 105 21 1395/12/02
9 پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی 40,677 40,677 40,677 2024 40,677 616 616 1395/12/03
10 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 40,767 40,767 40,767 0 40,767 22 22 1395/12/03
11 پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 117,052 117,052 117,052 201.6 117,052 201.6 201.6 1395/12/03
12 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 81,878 81,878 81,878 200 81,878 200 200 1395/12/03
13 پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان نقدی       1000 34,432 240 0 1395/12/03
14 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان نقدی (مچینگ) 38,346 38,346 38,346 0 38,346 22 22 1395/11/30
15 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 42,243 42,243 42,243 0 42,243 21 21 1395/12/02
16 پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی 40,767 40,767 40,767 2024 40,767 308 286 1395/12/03
17 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 40,767 40,767 40,767 2200 40,767 396 374 1395/12/03
18 استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام سلف       2142 109,973 0 0 1395/12/03
19 پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی       80 46,808 0 0 1395/12/03
20 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم نقدی       275 46,447 0 0 1395/12/03
21 پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند نقدی 108,065 108,065 108,065 1008 108,065 302.4 302.4 1395/11/30
22 پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 43,408 43,408 43,408 294 39,462 5229 294 1395/12/02
23 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 40,040 40,040 40,040 2002 40,040 1507 1463 1395/12/03
24 پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 44,559 45,203 45,899 660 42,243 1628 660 1395/12/03
25 پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام نقدی 36,154 36,154 36,154 990 36,154 154 66 1395/12/03
26 پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 34,432 34,432 34,432 0 34,432 330 330 1395/12/03
27 پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد نقدی       100 62,500 0 0 1395/12/01
28 پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار نقدی 40,827 40,827 40,827 819 37,116 4137 819 1395/12/02
29 پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم نقدی 44,077 44,077 44,077 1012 44,077 22 22 1395/12/03
30 پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 42,243 42,243 42,243 0 42,243 66 66 1395/12/03
31 پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام نقدی 46,808 46,808 46,808 2000 46,808 1550 1340 1395/12/03
32 پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 34,432 34,432 34,432 400 34,432 420 80 1395/12/03
33 پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد نقدی       100 62,500 20 0 1395/12/01
34 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان نقدی 36,655 36,655 36,655 242 36,655 242 242 1395/12/01
35 پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 46,808 46,808 46,808 0 46,808 44 44 1395/12/03
36 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم نقدی 43,859 44,149 45,320 660 43,326 1452 660 1395/12/03
37 پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام نقدی 40,040 40,040 40,040 3000 40,040 340 340 1395/12/03
38 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان نقدی 37,110 37,110 37,110 506 37,110 253 253 1395/12/03
39 پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد نقدی       100 62,500 100 0 1395/12/01
40 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان نقدی 38,016 38,016 38,016 55 38,016 44 44 1395/12/01
41 پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 40,677 40,677 40,677 0 40,677 72 72 1395/12/03
42 پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 42,243 42,243 42,243 220 42,243 110 110 1395/12/03
43 پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 40,040 40,040 40,040 0 40,040 20 20 1395/12/03
44 پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند سلف 44,624 44,624 44,624 220 37,187 2596 220 1395/12/03
45 پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد نقدی       100 52,000 0 0 1395/12/01
46 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان نقدی 35,254 35,254 35,254 374 35,254 374 374 1395/12/01
47 پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر سلف 48,711 49,278 50,350 3000 42,713 5900 3000 1395/12/03
48 پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم سلف 40,827 40,827 40,827 1012 37,116 7216 1012 1395/12/03
49 پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید نقدی       210 117,052 0 0 1395/12/03
50 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان نقدی 39,881 39,881 39,881 3014 39,881 1045 1012 1395/12/03
51 پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد نقدی       50 62,500 10 0 1395/12/01
52 پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان نقدی 38,338 38,338 38,338 330 38,338 132 88 1395/12/01
53 پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 42,750 42,824 43,041 2110 42,742 2480 2110 1395/12/03
54 استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام نقدی       1491 94,813 0 0 1395/12/03
55 پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 34,432 34,432 34,432 0 34,432 374 374 1395/12/03
56 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان نقدی (مچینگ) 39,161 39,161 39,161 0 39,161 308 308 1395/12/03
57 پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 40,677 40,677 40,677 1440 40,677 96 96 1395/12/02
58 پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان نقدی (مچینگ) 38,338 38,338 38,338 0 38,338 44 44 1395/12/01
59 پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان نقدی       88 86,000 0 0 1395/12/03
60 پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 46,808 46,808 46,808 0 46,808 180 180 1395/12/03
61 پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 34,432 34,432 34,432 2992 34,432 2794 1914 1395/12/03
62 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان نقدی 39,161 39,161 39,161 2002 39,161 913 803 1395/12/03
63 پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون سلف 40,827 40,827 40,827 1518 37,116 4950 1518 1395/12/02
64 پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 42,742 42,742 42,742 1000 42,742 480 240 1395/12/02
65 پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 46,808 46,808 46,808 1320 46,808 418 418 1395/12/03
66 استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی       2002 107,765 0 0 1395/12/03
67 پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی       150 62,076 0 0 1395/12/03
68 پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر سلف 34,432 34,432 34,436 1000 34,432 1540 1000 1395/12/03
69 پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد نقدی       100 62,500 20 0 1395/12/01
70 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان نقدی 36,705 36,705 36,705 561 36,705 385 385 1395/12/01
71 پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر نقدی 46,808 46,808 46,808 330 46,808 110 88 1395/12/03
72 پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 43,269 43,621 44,759 440 42,243 990 440 1395/12/03
73 استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید نقدی       302.4 107,765 0 0 1395/12/03
74 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان نقدی (مچینگ) 39,881 39,881 39,881 0 39,881 110 110 1395/12/03
75 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 40,439 40,439 40,439 0 40,439 374 374 1395/11/30
76 پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون نقدی 40,827 40,827 40,827 792 37,116 4158 792 1395/12/02
77 پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی 40,827 40,827 40,827 1500 37,116 10400 1500 1395/12/02
78 پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 40,767 40,767 40,767 1320 40,767 220 198 1395/12/03
79 استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید نقدی       210 94,813 0 0 1395/12/03
80 پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 41,846 41,885 41,948 600 41,842 630 600 1395/12/03
81 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان نقدی (مچینگ) 35,996 35,996 35,996 0 35,996 242 242 1395/12/03
82 پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 42,742 42,742 42,742 720 42,742 96 72 1395/12/02
83 پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند نقدی       160 61,500 20 0 1395/12/01
84 اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان نقدی       35.2 63,200 4.4 0 1395/12/03
85 استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام نقدی       200.2 94,813 0 0 1395/12/03
86 پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 58,892 58,892 58,892 600 58,892 300 280 1395/12/03
87 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان نقدی 37,986 37,986 37,986 2002 37,986 1133 1001 1395/12/03
88 پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 40,762 40,762 40,762 1008 40,762 96 96 1395/12/02
89 پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند نقدی       160 61,500 20 0 1395/12/01
90 اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان نقدی 74,555 74,790 75,209 35.2 73,200 66 35.2 1395/12/03
91 پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی 46,808 46,808 46,808 3000 46,808 830 710 1395/12/03
92 استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 94,813 94,813 94,813 403.2 94,813 282.24 282.24 1395/12/03
93 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان نقدی (مچینگ) 37,986 37,986 37,986 0 37,986 132 132 1395/12/03
94 پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 40,680 40,791 40,999 550 40,677 660 550 1395/12/02
95 پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند نقدی 48,501 49,099 49,719 2000 41,778 4440 2000 1395/12/02
96 پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 46,808 46,808 46,808 0 46,808 22 22 1395/12/03
97 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 40,677 40,677 40,677 3000 40,677 1340 1320 1395/12/03
98 پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی       200 62,076 0 0 1395/12/03
99 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان نقدی 41,094 41,094 41,094 1012 41,094 253 253 1395/12/03
100 پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 108,065 108,065 108,065 0 108,065 80.64 80.64 1395/11/30
101 پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی نقدی 40,827 40,827 40,827 504 37,116 3003 504 1395/12/02
102 پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم نقدی       1012 42,742 11 0 1395/12/03
103 پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم سلف 40,827 40,827 40,827 880 37,116 13772 880 1395/12/03
104 پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 46,808 46,808 46,808 0 46,808 220 220 1395/12/03
105 پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 34,432 34,432 34,432 4994 34,432 5038 3740 1395/12/03
106 پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان نقدی 38,338 38,338 38,338 572 38,157 902 572 1395/11/30
107 پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی نقدی 40,827 40,827 40,827 966 37,116 14112 966 1395/12/02
108 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 40,040 40,040 40,040 0 40,040 22 22 1395/12/03
109 پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی 45,420 45,420 45,420 330 45,420 44 44 1395/12/03
110 پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی       900 56,267 0 0 1395/12/03
111 پلی پروپیلن نساجی SIF030 پتروشیمی پلی نار نقدی 40,827 40,827 40,827 252 37,116 2016 252 1395/12/03
112 پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر نقدی       200 57,300 0 0 1395/12/01
113 پلی استایرن انبساطی نسوز F350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند نقدی       60 55,000 0 0 1395/12/01
114 پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال نقدی 40,827 40,827 40,827 1260 37,116 13902 1260 1395/12/03
115 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 40,677 40,677 40,677 0 40,677 70 70 1395/12/03
116 پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 56,267 56,267 56,267 600 56,267 110 110 1395/12/03
117 پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 34,839 34,898 35,019 500 34,432 1400 500 1395/12/03
118 پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 39,712 39,712 39,712 0 39,712 590 590 1395/11/30
119 پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی 40,827 40,827 40,827 1012 37,116 3938 1012 1395/12/02
120 پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 40,827 40,827 40,827 200 37,116 1580 200 1395/12/02
121 پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 52,059 53,129 55,109 220 51,489 572 220 1395/12/03
122 استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی       3990 107,765 0 0 1395/12/03
123 پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 37,875 37,875 37,875 0 37,875 44 44 1395/12/03
124 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان نقدی 35,996 35,996 35,996 2464 35,996 1188 1144 1395/12/03