اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا

ردیف

تاریخ عرضه

نام کالا

نوع بسته بندی

مشخصات کالای قابل عرضه

تولید کننده

عرضه (تن)

حداقل عرضه

قیمت پایه

مکان تحویل

نوع قرارداد

تاریخ تحویل

حداکثر افزایش عرضه

واحد پایه تخصیص

حداقل خرید

حداکثر خرید در صورت وجود

حداکثر قیمت مجاز

1 1396/03/02 پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ تاخیر در حمل کالا مشمول هزینه انبارداری می گردد. پتروشیمی غدیر 200 50 31199 انبار کارخانه سلف 1396/03/30 800 20 20 200 37438
2 1396/03/02 پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ تاخیر در حمل کالا مشمول هزینه انبارداری می گردد. پتروشیمی غدیر 200 50 31199 انبار کارخانه نقدی 1396/03/07 800 20 20 200 37438
3 1396/03/02 استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پالت فلزی فروش اعتباری ،چهار فقره چک یکماهه پتروشیمی تخت جمشید 315 50 61319 انبار کارخانه نقدی 1396/03/07 0 21 21 315 67450
4 1396/03/02 پلی بوتادین رابر1220 پالت فلزی فروش اعتباری ،چهارچک یکماهه یا یک چک دوماهه پتروشیمی تخت جمشید 315 50 63719 انبار کارخانه نقدی 1396/03/07 0 21 21 315 70090
5 1396/03/02 پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پالت چوبی حداکثر زمان حمل 6 روز پس از صدور حواله بوده و بعد از آن روزانه 3% ارزش معامله مشمول هزینه انبارداری خواهد بود . با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران منطقه آزاد و ویژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند . پلی پروپیلن جم 220 50 44720 انبار کارخانه نقدی 1396/03/07 0 22 22 220 49192
6 1396/03/02 پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پالت چوبی حداکثر زمان حمل تا6 روز پس از صدور حواله و بعد از آن 3%ارزش معامله به ازای هر روز اخذ می گردد.بامسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران مناطق آزاد و ویژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. پلی پروپیلن جم 880 50 43795 انبار کارخانه نقدی 1396/03/10 330 22 22 880 48174
7 1396/03/02 پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پالت چوبی در صورت تاخیر در برداشت پس از صدور حواله و بعد از آن 3%ارزش معامله به ازای هر روز اخذ می گردد. بامسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران مناطق آزاد و ویژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. پلی پروپیلن جم 440 50 43795 انبار کارخانه سلف 1396/03/18 0 22 22 440 48174
8 1396/03/02 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پالت چوبی حداکثر زمان حمل تا6روز پس از صدور حواله و بعد از آن 3%ارزش معامله به ازای هر روز اخذ می گردد.بامسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران مناطق آزاد و ویژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. پلی پروپیلن جم 660 50 44862 انبار کارخانه نقدی 1396/03/07 220 22 22 660 49348
9 1396/03/02 پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی حداکثر زمان حمل تا6روز پس از صدور حواله و بعد از آن 3%ارزش معامله به ازای هر روز اخذ می گردد.بامسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران مناطق آزاد و ویژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. پلی پروپیلن جم 440 50 38746 انبار کارخانه نقدی 1396/03/07 220 22 22 440 42620
10 1396/03/02 پلی پروپیلن نساجی HP510L پالت چوبی حداکثر زمان حمل 6 روز پس از صدور حواله بوده و بعد از آن روزانه 3% ارزش معامله مشمول هزینه انبارداری خواهد بود . با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران منطقه آزاد و ویژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند . پلی پروپیلن جم 660 50 38746 انبار کارخانه نقدی 1396/03/07 440 22 22 660 42620
11 1396/03/02 پلی پروپیلن نساجی HP550J پالت چوبی حداکثر زمان حمل 6 روز پس از صدور حواله بوده و بعد از آن روزانه 3% ارزش معامله مشمول هزینه انبارداری خواهد بود . با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران منطقه آزاد و ویژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند . پلی پروپیلن جم 660 50 38746 انبار کارخانه نقدی 1396/03/07 330 22 22 660 42620
12 1396/03/02 پلی وینیل کلراید S57 پالت چوبی عدم بارگیری در موعد مقرر موجب اعمال جریمه انبارداری بر اساس مقررات پتروشیمی آبادان خواهد شد. خریدار موظف است باربری خود را در سربرگ شرکت به پتروشیمی آبادان بشماره 06153260190 فکس کند. پتروشیمی آبادان 500 50 34319 انبار کارخانه سلف 1396/03/20 0 20 20 500 41182
13 1396/03/02 استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پالت فلزی فروش اعتباری .چهارفقره چک یکماهه یا یک چک دوماهه .مبلغ10000000ریال چک تضمین بدون تاریخ بابت ودیعه پالت فلزی ارائه گردد. پتروشیمی تخت جمشید 168 50 57763 انبار کارخانه نقدی 1396/03/07 0 21 21 168 63539
14 1396/03/02 استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پالت چوبی فروش اعتباری ،چهار فقره چک یکماهه پتروشیمی تخت جمشید 160 16 57763 انبار کارخانه نقدی 1396/03/07 0 16 16 160 63539
15 1396/03/02 استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پالت چوبی فروش اعتباری ،چهار فقره چک یکماهه پتروشیمی تخت جمشید 240 16 61319 انبار کارخانه نقدی 1396/03/07 0 16 16 240 67450
16 1396/03/02 پلی بوتادین رابر 1220 پالت چوبی فروش اعتباری ،چهارچک یکماهه یا یک چک دوماهه پتروشیمی تخت جمشید 240 40 63719 انبار کارخانه نقدی 1396/03/07 0 16 16 240 70090
17 1396/03/02 پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پالت چوبی زمان مجاز حمل تا 6روز از تاریخ صدور حواله می باشد و پس از آن هزینه انبارداری به ازاء هر هفته 1درصد از ارزش ریالی کالای حمل نشده به صورت روز شمار محاسبه و از خریداران دریافت می گردد. پتروشیمی جم 506 50 39183 انبار کارخانه نقدی 1396/03/07 506 11 11 506 117549
18 1396/03/02 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پالت پلاستیکی خرید از سامانه مازاد عرضه(مچینگ) با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق می باشد-تسویه به صورت نقدی/ با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات بر ارزش افزوده از شرکتهای مناطق آزاد و ویژه دریافت میگردد.جنانچه شرکتی مدارک زیر را ارائه کند طبق قانون معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشد: 1-ارائه تاییدیه استمرار فعالیت شرکت خریدار در منطقه آزاد 2-ارائه مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده خریدهای آخرین دوره مالیاتی از اداره کل مالیاتی مربوط 3-ارائه گواهی ورودبه منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی 4-شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده می باشد منوط به ارائه مدارک فوق الذکر به صورت کپی برابر اصل می باشد- خریداران تا یک هفته بعد از صدور حواله باید محصول خریداری شده را حمل کنند در غیر این صورت شامل هزینه انبارداری روزانه0/5% ارزش محصول باقی مانده خواهند شد. پتروشیمی بندرامام 3000 50 38469 انبار کارخانه نقدی 1396/03/08 0 10 10 3000 42315
19 1396/03/02 استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پالت چوبی خرید از سامانه مازاد عرضه(مچینگ) با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق می باشد-تسویه به صورت نقدی/اعتباری با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات بر ارزش افزوده از شرکتهای مناطق آزاد و ویژه دریافت میگردد.جنانچه شرکتی مدارک زیر را ارائه کند طبق قانون معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشد: 1-ارائه تاییدیه استمرار فعالیت شرکت خریدار در منطقه آزاد 2-ارائه مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده خریدهای آخرین دوره مالیاتی از اداره کل مالیاتی مربوط 3-ارائه گواهی ورودبه منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی 4-شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده می باشد منوط به ارائه مدارک فوق الذکر به صورت کپی برابر اصل می باشد- خریداران تا یک هفته بعد از صدور حواله باید محصول خریداری شده را حمل کنند در غیر این صورت شامل هزینه انبارداری روزانه0/5% ارزش محصول باقی مانده خواهند شد. 5-شرایط فروش اعتباری 4 ماهه و بدون کارمزد می باشد. پتروشیمی بندرامام 418 20 61319 انبار کارخانه نقدی 1396/03/08 0 11 11 418 67450
20 1396/03/02 استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پالت چوبی خرید از سامانه مازاد عرضه(مچینگ) با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق می باشد-تسویه به صورت نقدی/اعتباری با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات بر ارزش افزوده از شرکتهای مناطق آزاد و ویژه دریافت میگردد.جنانچه شرکتی مدارک زیر را ارائه کند طبق قانون معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشد: 1-ارائه تاییدیه استمرار فعالیت شرکت خریدار در منطقه آزاد 2-ارائه مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده خریدهای آخرین دوره مالیاتی از اداره کل مالیاتی مربوط 3-ارائه گواهی ورودبه منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی 4-شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده می باشد منوط به ارائه مدارک فوق الذکر به صورت کپی برابر اصل می باشد- خریداران تا یک هفته بعد از صدور حواله باید محصول خریداری شده را حمل کنند در غیر این صورت شامل هزینه انبارداری روزانه0/5% ارزش محصول باقی مانده خواهند شد. 5-شرایط فروش اعتباری 4 ماهه و بدون کارمزد می باشد. پتروشیمی بندرامام 231 20 57763 انبار کارخانه نقدی 1396/03/08 0 11 11 231 63539
21 1396/03/02 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پالت پلاستیکی بدون هزینه حمل و انبارداری.خرید از سامانه مازاد عرضه (مچینگ)با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق می باشد-تسویه به صورت نقدی.با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات بر ارزش افزوده از شرکتهای مناطق آزاد و ویژه دریافت میگردد.چنانچه شرکتی مدارک زیر را ارائه کند طبق قانون معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشد: 1-گواهینامه معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده از اداره دارایی مربوطه معتبر تا پایان سال 96. 2-گواهینامه استمرار و مجوز فعالیت در مناطق آزاد وویژه معتبرتا پایان سال 96. 3- مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده دوره منتهی به زمستان 96(اعتبار تا پایان سه ماهه اول سال 96).4- ارائه گواهی ورودبه منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی. شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده می باشد منوط به ارائه مدارک فوق الذکر به صورت کپی برابر اصل می باشد- خریداران تا یک هفته بعد از صدور حواله باید محصول خریداری شده را حمل کنند در غیر این صورت شامل هزینه انبارداری روزانه0/5%(نیم درصد) ارزش محصول باقی مانده خواهند شد.آدرس محل تحویل:شهریار-پل بادامک-خیابان آزادگان-شرکت شرکای سه گانه) پتروشیمی بندرامام 4400 50 38469 شهریار نقدی 1396/03/07 0 10 10 4400 42315
22 1396/03/02 پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 سایر نوع بسته بندی پالت لس 1350KG/حداقل خرید 21/600KG /درصورت تاخیر در برداشت کالا به صورت روز شمار 3 درصد ارزش کالای باقیمانده حق انبارداری دریافت میگردد و مهلت حمل حداکثر 21 روز از تاریخ صدور حواله پتروشیمی لاله 480 40 42188 انبار کارخانه نقدی 1396/03/07 0 16 16 480 46406
23 1396/03/02 پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 سایر نوع بسته بندی پالت لس 1350KG/حداقل خرید 21/600KG /درصورت تاخیر در برداشت کالا به صورت روز شمار 3 درصد ارزش کالای باقیمانده حق انبارداری دریافت میگردد و مهلت حمل حداکثر 21 روز از تاریخ صدور حواله پتروشیمی لاله 160 40 46406 انبار کارخانه نقدی 1396/03/07 0 16 16 160 51046
24 1396/03/02 استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پالت چوبی خرید از سامانه مازاد عرضه(مچینگ) با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق می باشد-تسویه به صورت نقدی/اعتباری با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات بر ارزش افزوده از شرکتهای مناطق آزاد و ویژه دریافت میگردد.جنانچه شرکتی مدارک زیر را ارائه کند طبق قانون معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشد: 1-ارائه تاییدیه استمرار فعالیت شرکت خریدار در منطقه آزاد 2-ارائه مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده خریدهای آخرین دوره مالیاتی از اداره کل مالیاتی مربوط 3-ارائه گواهی ورودبه منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی 4-شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده می باشد منوط به ارائه مدارک فوق الذکر به صورت کپی برابر اصل می باشد- خریداران تا یک هفته بعد از صدور حواله باید محصول خریداری شده را حمل کنند در غیر این صورت شامل هزینه انبارداری روزانه0/5% ارزش محصول باقی مانده خواهند شد. 5-شرایط فروش اعتباری 4 ماهه و بدون کارمزد می باشد. پتروشیمی بندرامام 2200 20 61319 انبار کارخانه نقدی 1396/03/08 0 11 11 2200 67450
25 1396/03/02 پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی پالت پلاستیکی 11ردیفه/خرید از سامانه مازاد عرضه(مچینگ) با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق می باشد/با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات برارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت میگردد/چنانچه شرکتی مدارک ذیل را ارائه کند معاف از مالیات برارزش افزوده می باشد:1-ارائه تاییدیه فعالیت شرکت خریدار در منطقه آزاد2-ارائه مفاصا حساب مالیات خریدهای آخرین دوره مالیاتی از اداره کل مالیاتی مربوط 3-ارائه گواهی ورود به منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی.شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده می باشند منوط به ارائه مدارک فوق الذکر بصورت کپی برابر اصل می باشد./درصورت عدم برداشت تا یک هفته بعد از صدور حواله هزینه انبارداری روزانه 0.5 درصد ارزش محصول باقیمانده دریافت خواهد شد. پتروشیمی بندرامام 2992 50 31199 انبار کارخانه نقدی 1396/03/07 0 22 22 2992 37438
26 1396/03/02 پلی وینیل کلراید S70 پالت پلاستیکی پالت پلاستیکی 11ردیفه/خرید از سامانه مازاد عرضه(مچینگ) با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق می باشد/با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات برارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت میگردد/چنانچه شرکتی مدارک ذیل را ارائه کند معاف از مالیات برارزش افزوده می باشد:1-ارائه تاییدیه فعالیت شرکت خریدار در منطقه آزاد2-ارائه مفاصا حساب مالیات خریدهای آخرین دوره مالیاتی از اداره کل مالیاتی مربوط 3-ارائه گواهی ورود به منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی.شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده می باشند منوط به ارائه مدارک فوق الذکر بصورت کپی برابر اصل می باشد./درصورت عدم برداشت تا یک هفته بعد از صدور حواله هزینه انبارداری روزانه 0.5 درصد ارزش محصول باقیمانده دریافت خواهد شد.هزینه حمل و انبارداری هر کیلوگرم محصول از انبار شادآباد مبلغ 1350ریال به عهده خریدار می باشد. پتروشیمی بندرامام 506 50 34319 شاد آباد نقدی 1396/03/07 0 22 22 506 41182
27 1396/03/02 پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پالت پلاستیکی خرید از سامانه مازاد عرضه (مچینگ)با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق می باشد-تسویه به صورت نقدی- با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات بر ارزش افزوده از شرکتهای مناطق آزاد و ویژه دریافت میگردد.چنانچه شرکتی مدارک زیر را ارائه کند طبق قانون معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشد: 1-ارائه تاییدیه استمرار فعالیت شرکت خریدار در منطقه آزاد 2-ارائه مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده خریدهای آخرین دوره مالیاتی از اداره کل مالیاتی مربوط 3-ارائه گواهی ورودبه منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده می باشد منوط به ارائه مدارک فوق الذکر به صورت کپی برابر اصل می باشد- خریداران تا یک هفته بعد از صدور حواله باید محصول خریداری شده را حمل کنند در غیر این صورت شامل هزینه انبارداری روزانه0/5% ارزش محصول باقی مانده خواهند شد. پتروشیمی بندرامام 1000 50 42188 انبار کارخانه نقدی 1396/03/07 0 10 10 1000 46406
28 1396/03/02 استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پالت فلزی خرید از سامانه مازاد عرضه(مچینگ) با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق می باشد-تسویه به صورت نقدی/اعتباری با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات بر ارزش افزوده از شرکتهای مناطق آزاد و ویژه دریافت میگردد.جنانچه شرکتی مدارک زیر را ارائه کند طبق قانون معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشد: 1-ارائه تاییدیه استمرار فعالیت شرکت خریدار در منطقه آزاد 2-ارائه مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده خریدهای آخرین دوره مالیاتی از اداره کل مالیاتی مربوط 3-ارائه گواهی ورودبه منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی 4-شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده می باشد منوط به ارائه مدارک فوق الذکر به صورت کپی برابر اصل می باشد- خریداران تا یک هفته بعد از صدور حواله باید محصول خریداری شده را حمل کنند در غیر این صورت شامل هزینه انبارداری روزانه0/5% ارزش محصول باقی مانده خواهند شد. 5-شرایط فروش اعتباری 4 ماهه و بدون کارمزد می باشد.ودیعه هر پالت فلزی مبلغ:9500000 ریال می باشد. پتروشیمی بندرامام 1575 50 61319 انبار کارخانه نقدی 1396/03/08 0 21 21 1575 67450
29 1396/03/02 پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پالت چوبی زمان مجاز حمل تا 6روز از تاریخ صدور حواله می باشد و پس از آن هزینه انبارداری به ازاء هر هفته 1درصد از ارزش ریالی کالای حمل نشده به صورت روز شمار محاسبه و از خریداران دریافت می گردد. پتروشیمی جم 506 50 38469 انبار کارخانه نقدی 1396/03/07 506 11 11 506 42315
30 1396/03/02 استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پالت فلزی خرید از سامانه مازاد عرضه(مچینگ) با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق می باشد-تسویه به صورت نقدی/اعتباری با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات بر ارزش افزوده از شرکتهای مناطق آزاد و ویژه دریافت میگردد.جنانچه شرکتی مدارک زیر را ارائه کند طبق قانون معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشد: 1-ارائه تاییدیه استمرار فعالیت شرکت خریدار در منطقه آزاد 2-ارائه مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده خریدهای آخرین دوره مالیاتی از اداره کل مالیاتی مربوط 3-ارائه گواهی ورودبه منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی 4-شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده می باشد منوط به ارائه مدارک فوق الذکر به صورت کپی برابر اصل می باشد- خریداران تا یک هفته بعد از صدور حواله باید محصول خریداری شده را حمل کنند در غیر این صورت شامل هزینه انبارداری روزانه0/5% ارزش محصول باقی مانده خواهند شد. 5-شرایط فروش اعتباری 4 ماهه و بدون کارمزد می باشد.ودیعه هر پالت فلزی مبلغ:9500000 ریال می باشد. پتروشیمی بندرامام 441 50 57763 انبار کارخانه نقدی 1396/03/08 0 21 21 441 63539
31 1396/03/02 استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پالت فلزی خرید از سامانه مازاد عرضه(مچینگ) با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق می باشد-تسویه به صورت نقدی/اعتباری با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات بر ارزش افزوده از شرکتهای مناطق آزاد و ویژه دریافت میگردد.جنانچه شرکتی مدارک زیر را ارائه کند طبق قانون معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشد: 1-ارائه تاییدیه استمرار فعالیت شرکت خریدار در منطقه آزاد 2-ارائه مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده خریدهای آخرین دوره مالیاتی از اداره کل مالیاتی مربوط 3-ارائه گواهی ورودبه منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی 4-شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده می باشد منوط به ارائه مدارک فوق الذکر به صورت کپی برابر اصل می باشد- خریداران تا یک هفته بعد از صدور حواله باید محصول خریداری شده را حمل کنند در غیر این صورت شامل هزینه انبارداری روزانه0/5% ارزش محصول باقی مانده خواهند شد. 5-شرایط فروش اعتباری 4 ماهه و بدون کارمزد می باشد.ودیعه هر پالت فلزی مبلغ:9500000 ریال می باشد. پتروشیمی بندرامام 168 50 61319 انبار کارخانه نقدی 1396/03/08 0 21 21 168 67450
32 1396/03/02 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 جامبوبگ با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکت های مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده میباشد.خریداران محصولات پتروشیمی مجازبه فروش محصولات خریداری شده در بازار آزادنمی باشند.درصورت مشاهده موارد نقض،شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس حواله های شرکت مذکور را متوقف و کد پتروشیمی شرکت های مختلف مسدود خواهد شد. نماد TG-645 نام تجاری گرید TG640Nبوده و از لحاظ کیفی مطابق با اسپک TG-640N می باشد.در صورت فروش حداقل 2508 تن از کل محصول عرضه شده 3 درصد تخفیف به کلیه خریداران نقدی و 6 ماه اعتباربه خریداران اعتباری باکارمزدمصوب.خریداران موظفندظرف مدت یک هفته از صدور حواله اقدام به برداشت محصول نماینددر غیر اینصورت بابت هزینه انبارداری وخسارت ناشی از انباشت کالا در انبارهای محصول مجتمع به صورت روزشمار و روزانه نیم درصد مبلغ کالای باقیمانده در زمان حمل از خریدار دریافت می گردد.تسویه اعتباری به صورت اعتبار اسنادی و ضمانتنامه می باشد. تسویه اعتباری از طریق ارائه چک در قبال دریافت ضمانتنامه صرفا برای مشتریانی می باشدکه دارای قراردادتخفیفات خرید از پتروشیمی شهیدتندگویان می باشند. پتروشیمی تندگویان 3014 50 31175 انبار کارخانه سلف 1396/03/17 0 11 11 3014 34292
33 1396/03/02 پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پالت پلاستیکی خرید از سامانه مازاد عرضه (مچینگ)با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق می باشد-تسویه به صورت نقدی با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات بر ارزش افزوده از شرکتهای مناطق آزاد و ویژه دریافت میگردد.جنانچه شرکتی مدارک زیر را ارائه کند طبق قانون معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشد: 1-ارائه تاییدیه استمرار فعالیت شرکت خریدار در منطقه آزاد 2-ارائه مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده خریدهای آخرین دوره مالیاتی از اداره کل مالیاتی مربوط 3-ارائه گواهی ورودبه منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده می باشد منوط به ارائه مدارک فوق الذکر به صورت کپی برابر اصل می باشد- خریداران تا یک هفته بعد از صدور حواله باید محصول خریداری شده را حمل کنند در غیر این صورت شامل هزینه انبارداری روزانه0/5% ارزش محصول باقی مانده خواهند شد. پتروشیمی بندرامام 2000 50 42188 انبار کارخانه نقدی 1396/03/07 0 10 10 2000 46406
34 1396/03/02 پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پالت چوبی مدت زمان حمل محصول از تاریخ صدور حواله حداکثر 10 روز/جریمه تاخیر در برداشت کالا روزشمار 3% میباشد/مشتریانی که برای باراول از آریاساسول خریدمی نماینددر صورتیکه گواهی مالیات برارزش افزوده را بهمراه سه برگ تسویه ثبت سفارش ارسال ننمایند،حواله صادر نخواهد شد و مسئولیت تاخیر در صدور حواله به عهده مشتری می باشد./ شرکت های معاف از مالیات بر ارزش افزوده میبایست مدارک الزامی ذیل را به کارگزار ارائه نمایند، در غیر اینصورت مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده و بایستی مالیات از آنها مطالبه گردد: 1- ارائه تایید فعالیت و استمرار فعالیت تولیدی شرکت خریدار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 2- ارائه تاییده اداره کل گمرک مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خریدار محصول، مبنی بر ورود کالای خریداری شده به منطقه مربوطه( مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مقصد) 3- ارائه مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده آخرین دوره سه ماهه مالیاتی از اداره کل امور مالیاتی مربوطه. /لازم به ذکر است فروش بدون اخذ مالیات بر ارزش افزوده حداکثر معادل سهمیه تعیین شده وزارت صنایع برای هر واحد تولیدی به قوت خود باقی و مازاد بر آن با اخذ مالیات بر ارزش افزوده، قابل فروش می باشد. پتروشیمی آریا ساسول 616 50 39318 انبار کارخانه نقدی 1396/03/07 704 22 22 616 43249
35 1396/03/02 پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پالت چوبی مدت زمان حمل محصول از تاریخ صدور حواله حداکثر 10 روز/جریمه تاخیر در برداشت کالا روزشمار 3% میباشد/مشتریانی که برای باراول از آریاساسول خریدمی نماینددر صورتیکه گواهی مالیات برارزش افزوده را بهمراه سه برگ تسویه ثبت سفارش ارسال ننمایند،حواله صادر نخواهد شد و مسئولیت تاخیر در صدور حواله به عهده مشتری می باشد./ شرکت های معاف از مالیات بر ارزش افزوده میبایست مدارک الزامی ذیل را به کارگزار ارائه نمایند، در غیر اینصورت مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده و بایستی مالیات از آنها مطالبه گردد: 1- ارائه تایید فعالیت و استمرار فعالیت تولیدی شرکت خریدار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 2- ارائه تاییده اداره کل گمرک مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خریدار محصول، مبنی بر ورود کالای خریداری شده به منطقه مربوطه( مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مقصد) 3- ارائه مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده آخرین دوره سه ماهه مالیاتی از اداره کل امور مالیاتی مربوطه. /لازم به ذکر است فروش بدون اخذ مالیات بر ارزش افزوده حداکثر معادل سهمیه تعیین شده وزارت صنایع برای هر واحد تولیدی به قوت خود باقی و مازاد بر آن با اخذ مالیات بر ارزش افزوده، قابل فروش می باشد. پتروشیمی آریا ساسول 110 50 42899 انبار کارخانه نقدی 1396/03/07 110 22 22 110 47188
36 1396/03/02 پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پالت چوبی مدت زمان حمل محصول از تاریخ صدور حواله حداکثر 10 روز/جریمه تاخیر در برداشت کالا روزشمار 3% میباشد/مشتریانی که برای باراول از آریاساسول خریدمی نماینددر صورتیکه گواهی مالیات برارزش افزوده را بهمراه سه برگ تسویه ثبت سفارش ارسال ننمایند،حواله صادر نخواهد شد و مسئولیت تاخیر در صدور حواله به عهده مشتری می باشد./ شرکت های معاف از مالیات بر ارزش افزوده میبایست مدارک الزامی ذیل را به کارگزار ارائه نمایند، در غیر اینصورت مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده و بایستی مالیات از آنها مطالبه گردد: 1- ارائه تایید فعالیت و استمرار فعالیت تولیدی شرکت خریدار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 2- ارائه تاییده اداره کل گمرک مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خریدار محصول، مبنی بر ورود کالای خریداری شده به منطقه مربوطه( مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مقصد) 3- ارائه مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده آخرین دوره سه ماهه مالیاتی از اداره کل امور مالیاتی مربوطه. /لازم به ذکر است فروش بدون اخذ مالیات بر ارزش افزوده حداکثر معادل سهمیه تعیین شده وزارت صنایع برای هر واحد تولیدی به قوت خود باقی و مازاد بر آن با اخذ مالیات بر ارزش افزوده، قابل فروش می باشد. پتروشیمی آریا ساسول 616 50 42188 انبار کارخانه نقدی 1396/03/07 704 22 22 616 46406
37 1396/03/02 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 جامبوبگ با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکت های مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده میباشد.خریداران محصولات پتروشیمی مجازبه فروش محصولات خریداری شده در بازار آزادنمی باشند.درصورت مشاهده موارد نقض،شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس حواله های شرکت مذکور را متوقف و کد پتروشیمی شرکت های مختلف مسدود خواهد شد. نماد TG-641 نام تجاری گرید TG-640S بوده و از لحاظ کیفی مطابق با اسپک TG-640S می باشد.در صورت فروش حداقل 1606 تن از کل محصول عرضه شده 3 درصد تخفیف به کلیه خریداران نقدی و 6 ماه اعتباربه خریداران اعتباری با کارمزدمصوب.خریداران موظفندظرف مدت یک هفته از صدور حواله اقدام به برداشت محصول نماینددر غیر اینصورت بابت هزینه انبارداری وخسارت ناشی از انباشت کالا در انبارهای محصول مجتمع به صورت روزشمار و روزانه نیم درصد مبلغ کالای باقیمانده در زمان حمل از خریدار دریافت می گردد.تسویه اعتباری به صورت اعتبار اسنادی و ضمانتنامه می باشد. تسویه اعتباری از طریق ارائه چک در قبال دریافت ضمانتنامه صرفا برای مشتریانی می باشدکه دارای قراردادتخفیفات خرید از پتروشیمی شهیدتندگویان می باشند. پتروشیمی تندگویان 2002 50 32140 انبار کارخانه سلف 1396/03/17 0 11 11 2002 35354
38 1396/03/02 پلی استایرن معمولی 1551 پالت پلاستیکی 1- حمل تا مقصد بر عهده فروشنده می باشد2 - درصورت عدم برداشت کالا تا 5 روز کاری پس از تسویه بورسی، 3 درصد هزینه انبارداری نسبت به کالای باقیمانده به صورت روزشمار محاسبه و دریافت می گردد. 3 - با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران مناطق آزاد و ویژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 600 25 47327 انبار کارخانه نقدی 1396/03/07 0 5 5 600 141981
39 1396/03/02 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پالت چوبی زمان مجاز حمل تا 6 روز از تاریخ صدور حواله می باشد و پس از آن هزینه انبارداری به ازاء هر هفته 1درصد از ارزش ریالی کالای حمل نشده به صورت روز شمار محاسبه و از خریداران دریافت می گردد. پتروشیمی جم 1001 50 38207 انبار کارخانه نقدی 1396/03/07 1001 11 11 1001 42027
40 1396/03/02 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پالت چوبی زمان مجاز حمل تا 6روز از تاریخ صدور حواله می باشد و پس از آن هزینه انبارداری به ازاء هر هفته 1درصد از ارزش ریالی کالای حمل نشده به صورت روز شمار محاسبه و از خریداران دریافت می گردد. پتروشیمی جم 2508 50 37495 انبار کارخانه نقدی 1396/03/07 2508 11 11 2508 41244
41 1396/03/02 پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ تحویل ماهشهر، تحویل فوری و پس از صدور حواله می‌باشد ، حساب شماره 5777777784 بانک ملت نزد شعبه مستقل مرکزی به منظور واریز وجوه مالیات بر ارزش افزوده اعلام می‌گردد ، با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکت های مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می‌باشد ، نرخ فروش بر اساس تحویل درب کارخانه بوده هزینه و مسئولیت حمل به عهده خریدار می‌باشد. پتروشیمی اروند 1500 50 31199 انبار کارخانه نقدی 1396/03/07 0 20 20 1500 37438
42 1396/03/02 پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی تحویل ماهشهر، تحویل فوری و پس از صدور حواله می‌باشد ، حساب شماره 5777777784 بانک ملت نزد شعبه مستقل مرکزی به منظور واریز وجوه مالیات بر ارزش افزوده اعلام می‌گردد ، با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکت های مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می‌باشد ، نرخ فروش بر اساس تحویل درب کارخانه بوده هزینه و مسئولیت حمل به عهده خریدار می‌باشد. پتروشیمی اروند 3014 50 31199 انبار کارخانه نقدی 1396/03/07 0 22 22 3014 37438
43 1396/03/02 پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پالت پلاستیکی در صورت عدم برداشت کالا تا 7 روز کاری پس از تسویه بورسی ، 3% هزینه انبار داری بصورت روز شمار نسبت به کالای باقیمانده محاسبه و دریافت می‌گردد. پتروشیمی تبریز 700 50 39183 انبار کارخانه نقدی 1396/03/07 0 10 10 700 117549
44 1396/03/02 پلی استایرن انبساطی 400 جامبوبگ در صورت عدم برداشت کالا تا 7 روز کاری پس از تسویه بورسی ، 3% هزینه انبار داری بصورت روز شمار نسبت به کالای باقیمانده محاسبه و دریافت می‌گردد. پتروشیمی تبریز 50 25 44755 انبار کارخانه نقدی 1396/03/07 0 10 10 50 134265
45 1396/03/02 پلی استایرن انبساطی 300 جامبوبگ در صورت عدم برداشت کالا تا 7 روز کاری پس از تسویه بورسی ، 3% هزینه انبار داری بصورت روز شمار نسبت به کالای باقیمانده محاسبه و دریافت می‌گردد. پتروشیمی تبریز 100 25 46058 انبار کارخانه نقدی 1396/03/07 0 10 10 100 138174
46 1396/03/02 پلی استایرن انبساطی 200 جامبوبگ در صورت عدم برداشت کالا تا 7 روز کاری پس از تسویه بورسی ، 3% هزینه انبار داری بصورت روز شمار نسبت به کالای باقیمانده محاسبه و دریافت می‌گردد. پتروشیمی تبریز 50 25 46058 انبار کارخانه نقدی 1396/03/07 0 10 10 50 138174
47 1396/03/02 پلی استایرن معمولی 1540 پالت پلاستیکی در صورت عدم برداشت کالا تا 7 روز کاری پس از تسویه بورسی ، 3% هزینه انبار داری بصورت روز شمار نسبت به کالای باقیمانده محاسبه و دریافت می‌گردد. پتروشیمی تبریز 600 25 47327 انبار کارخانه نقدی 1396/03/07 0 10 10 600 141981
48 1396/03/02 پلی استایرن مقاوم 7240 پالت پلاستیکی در صورت عدم برداشت کالا تا 7 روز کاری پس از تسویه بورسی ، 3% هزینه انبار داری بصورت روز شمار نسبت به کالای باقیمانده محاسبه و دریافت می‌گردد. پتروشیمی تبریز 600 25 49928 انبار کارخانه نقدی 1396/03/07 0 10 10 600 149784
49 1396/03/02 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 جامبوبگ سلف 15 روزه ، مهلت حمل 7 روز پس از صدور حواله و پس از آن مشمول هزينه انبارداري ميباشد.تسويه:نقدي/اعتباری (اعتبار اسنادی ، ضمانتنامه) .با مسئوليت عرضه كننده كليه خريدارن كالا از جمله شركتهاي مستقر در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي ملزم به پرداخت ماليات برارزش افزوده كالاي خريداري شده به فروشنده مي باشد.خريداران محصولات پتروشيمي مجاز به فروش محصولات خريداري شده در بازار آزاد نمي باشند . در صورت مشاهده موارد نقض، شركت تجارت صنعت پتروشيمي خليج فارس حواله هاي شركت مذكور را متوقف وكد پتروشيمي شركت هاي متخلف مسدود خواهد شد.تسویه اعتباری از طریق ارائه چک در قبال دریافت ضمانتنامه صرفا جهت مشتریانی می‌باشد که دراری قرارداد تخفیفات خرید از پتروشیمی شهید تندگویان می باشند. نماد BG-841 نام تجاري گريد BG-840S بوده و از لحاظ كيفي مطابق با اسپك BG-840S مي باشد. خريداران موظفند ظرف مدت يك هفته از صدور حواله اقدام به برداشت محصول نمايند.در غير اينصورت بابت هزينه انبارداري و جبران خسارت ناشي از انباشت كالا در انبارهاي محصول مجتمع به صورت روز شمار و روزانه نيم درصد مبلغ کالای باقيمانده در زمان حمل از خريدار دريافت ميگردد. پتروشیمی تندگویان 990 50 37310 انبار کارخانه سلف 1396/03/17 0 11 11 990 41041
50 1396/03/02 پلی پروپیلن نساجی RG1102XL جامبوبگ گرید رافیا/جامبو750کیلویی/MFI 5.1-6/جهت اولین خرید ارائه مدارک شناسایی کامل(پروانه بهره برداری-تصویر گواهی کد اقتصادی-شناسه ملی-روزنامه رسمی با ذکر اعضای هیئت مدیره-آدرس-شماره تلفن و فکس) الزامیست/خریدار اجازه صادر کردن ندارد/خریدازمچینگ صرفامختص مشتریان دارای سهمیه بهین یاب/در صورت عدم حمل کالا در زمان مقرر3%جریمه معادل ارزش کالا روزانه بابت عدم حمل و هزینه انبارداری دریافت میگردد/با مسئولیت فروشنده درصورت فروش کالابه شرکتهای مناطق آزادوویژه اقتصادی(معاف ازمالیات)9%مالیات دریافت میگردد/ تحویل گواهی نظام مالیات بر ارزش افزوده با تاریخ معتبر الزامی است. پتروشیمی رجال 273 50 38746 انبار کارخانه نقدی 1396/03/07 0 21 21 273 42620
51 1396/03/02 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 جامبوبگ تسویه نقدی/اعتباری(اعتبار اسنادی و ضمانت نامه)/با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند/به اطلاع کلیه کارگزاران و مشتریان میرساند که خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریدارای شده در بازار آزاد نمیباشند. در صورت مشاهده موارد نقض، حواله های شرکت های مذکور متوقف و کد پتروشیمی شان مسدود خواهد شد/ خریداران موظف اند ظرف یک هفته از صدور حواله اقدام به برداشت محصول نمایند در غیر اینصورت هزینه انبارداری به صورت روزشمار و روزانه نیم درصد مبلغ کالای باقیمانده در زمان حمل از خریدار دریافت میگردد/تسویه اعتباری از طریق ارائه چک در قبال دریافت ضمانت نامه صرفا برای مشتریانی میباشد که دارای قرارداد تخفیفات خرید از پتروشیمی تندگویان میباشند/نماد BG-821 نام تجاری گرید BG-820S بوده و از لحاظ کیفی مطابق با اسپک BG-820S میباشد پتروشیمی تندگویان 2508 50 37003 انبار کارخانه سلف 1396/03/17 0 11 11 2508 40703
52 1396/03/02 پلی پروپیلن نساجی 1102L جامبوبگ گرید رافیا/جامبو750کیلویی/MFI 4.1-5/جهت اولین خرید ارائه مدارک شناسایی کامل(پروانه بهره برداری-تصویر گواهی کد اقتصادی-شناسه ملی-روزنامه رسمی با ذکر اعضای هیئت مدیره-آدرس-شماره تلفن و فکس) الزامیست/خریدار اجازه صادر کردن ندارد/خریدازمچینگ صرفامختص مشتریان دارای سهمیه بهین یاب/در صورت عدم حمل کالا در زمان مقرر3%جریمه معادل ارزش کالا روزانه بابت عدم حمل و هزینه انبارداری دریافت میگردد/با مسئولیت فروشنده درصورت فروش کالابه شرکتهای مناطق آزادوویژه اقتصادی(معاف ازمالیات)9%مالیات دریافت میگردد/ تحویل گواهی نظام مالیات بر ارزش افزوده با تاریخ معتبر الزامی است. پتروشیمی رجال 294 50 38746 انبار کارخانه نقدی 1396/03/07 0 21 21 294 42620
53 1396/03/02 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ مهلت حمل تا 7روز پس از صدورحواله و پس ازآن مشمول هزینه انبارداری میباشد.با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا ازجمله شرکتهای مستقردرمناطق آزادوویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات برارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشند.به اطلاع کلیه کارگزاران خریدار ومشتریان گرامی رسانده میشودکه خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده دربازارآزادنمی باشند.درصورت مشاهده مواردنقض شرکت عرضه کننده حواله های شرکت مذکوررامتوقف وکدپتروشیمی متخلف مسدودمیشود.تسویه اعتباری از طریق ارائه چک در قبال دریافت ضمانت نامه صرفا برای مشتریانی می باشدکه دارای قراردادتخفیف خریدازپتروشیمی شهیدتندگویان میباشند.نماد BG-781نام تجاری گرید BG-780Sبوده وازلحاظ کیفی مطابق با اسپک BG-780Sمیباشد.خریداران موظفندظرف مدت یک هفته بعداز صدورحواله اقدام به برداشت محصول نمایند در غیراین صورت بابت هزینه انبارداری وجبران خسارت ناشی ازانباشت کالا در انبار های محصول مجتمع به صورت روزشمار و روزانه نیم درصد مبلغ کالای باقیمانده در زمان حمل ازخریداردریافت میگردد.تسویه : نقدی/اعتباری (اعتبار اسنادی وضمانتنامه) پتروشیمی تندگویان 1518 50 35262 انبار کارخانه سلف 1396/03/17 0 11 11 1518 38788
54 1396/03/02 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی با مسئولیت شرکت تجارت صنعت کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشند. نرخ های فروش بر اساس تحویل درب کارخانه بوده هزینه و مسئولیت حمل بر عهده خریدار می باشد.مهلت برداشت محصول یک هفته بعد از صدور حواله می باشد.عدم برداشت ظرف مدت یک هفته به عنوان هزینه انبارداری روزانه نیم درصد ارزش کالای باقی مانده لحاظ می گردد. پتروشیمی ایلام 506 50 39318 انبار کارخانه نقدی 1396/03/07 506 22 22 506 43249
55 1396/03/02 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی نرخ های فروش بر اساس تحویل درب کارخانه بوده هزینه و مسئولیت حمل به عهده خریدار می باشد.9 درصد مالیات ارزش افزوده به قیمت فروش تعلق می گیرد و صدور حواله فروش مشروط به دریافت بهای کالا و مالیات فوق خواهد بود.چنانچه شرکتی مدارک زیر را ارائه کند طبق قانون معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشد: 1.گواهینامه معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده صادره از اداره دارایی مربوطه معتبر تا پایان سال 96 2.گواهینامه استقرار و مجوز فعالیت در مناطق آزاد و ویژه معتبر تا سال 96 3.ارائه مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده دوره منتهی به زمستان 95(بدیهی است مدت اعتبار این گواهی تا پایان سه ماهه اول سال 96 می باشد) . شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده می باشد منوط به ارائه مدارک فوق الذکر به صورت کپی برابر اصل می باشد.مهلت برداشت محصول یک هفته بعد از صدور حواله می باشد.در صورت عدم برداشت ظرف مدت یک هفته بعد از صدور حواله ، به عنوان هزینه انبارداری روزانه نیم درصد از ارزش کالای باقیمانده دریافت می گردد. پتروشیمی مهر 1320 50 39318 انبار کارخانه نقدی 1396/03/07 0 11 11 1320 43249
56 1396/03/01 پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پالت چوبی امکان خرید برای شرکت های black list سازمان امور مالیاتی وجود ندارد.مدت مجاز حمل تا 7 روز پس از تسویه بورس، پس از آن هزینه انبار داری معادل 3% کالای باقی مانده بصورت روز شمار دریافت می گردد. پتروشیمی لرستان 240 50 37495 انبار کارخانه نقدی 1396/03/06 480 24 24 240 41244
57 1396/03/02 پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پالت پلاستیکی مالیات بر ارزش افزوده به شماره حساب 163416187 بانک رفاه به همراه شناسه مشتری در پتروشیمی امیرکبیر واریز گرددمهلت برداشت کالا حداکثر تا 6روز کاری بعد از اعلام بار توسط فروشنده می باشد در صورت تاخیر 0.3 درصد مقدار بارگیری نشده هزینه انبارداری روز شمار دریافت می گردد.ارائه مستندات مربوط به ورود محصول خریداری شده شرکتهای مستقر در مناطق آزاد تجاری به مناطق مذکور حداکثر دو هفته پس از تحویل آخرین محموله الزامی می باشد. پتروشیمی امیرکبیر 220 50 42188 انبار کارخانه نقدی 1396/03/07 1980 22 22 220 46406
58 1396/03/02 پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 کیسه مالیات بر ارزش افزوده به شماره حساب 163416187 بانک رفاه به همراه شناسه مشتری در پتروشیمی امیرکبیر واریز گردد برداشت کالا با تاخیر مشمول 0.3 درصد هزینه انبارداری خواهد بود. پتروشیمی امیرکبیر 300 50 42394 انبار کارخانه سلف 1396/03/23 2700 10 10 300 127182
59 1396/03/02 پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت پلاستیکی مالیات بر ارزش افزوده به شماره حساب 163416187 بانک رفاه به همراه شناسه مشتری در پتروشیمی امیرکبیر واریز گردد برداشت کالا با تاخیر مشمول 0.3 درصد هزینه انبارداری خواهد بود. پتروشیمی امیرکبیر 550 50 41312 انبار کارخانه سلف 1396/03/30 4950 22 22 550 45443
60 1396/03/01 پلی پروپیلن نساجی Z30G کیسه مدت زمان حمل محصول ازتاریخ انجام تسویه بورسی حداکثر6روز کاری است ودر صورت تاخیردربرداشت هزینه انبارداری معادل3درصدارزش کالای معامله شده به صورت روزشماردریافت میگردد.شرکت های معاف از مالیات میبایست مدارک الزامی ذیل رابه کارگزارارائه نمایند.درغیراینصورت مشمول مالیات برارزش افزوده بوده و بایستی مالیات ازآنها مطالبه گردد:1-ارائه تاییدفعالیت واستمرارفعالیت تولیدی شرکت خریداردرمناطق آزادوویژه اقتصادی2-ارائه تاییده اداره کل گمرک مناطق آزادو ویژه اقتصادی خریدار محصول،مبنی برورود کالای خریداری شده به منطقه مربوطه(مناطق آزادو ویژه اقتصادی مقصد)3-ارائه مفاصاحساب مالیات برارزش افزوده آخرین دوره سه ماهه مالیاتی ازاداره کل امور مالیاتی مربوطه لازم به ذکراست فروش بدون اخذ مالیات بر ارزش افزوده حداکثر معادل سهمیه تعیین شده وزارت صنایع برای هرواحد تولیدی به قوت خودباقی ومازاد برآن با اخذمالیات برارزش افزوده،قابل فروش میباشد4-مشتریان میبایست به محض متوجه شدن مشکل کیفی و یا کمی، تا زمان حضورنماینده پتروشیمی مارون جهت بررسی شکایت درآن شرکت واعلام رای نهایی کمیته ،ازمصرف مواد مذکورصرف نظرنمایند پتروشیمی مارون 440 50 38746 انبار کارخانه نقدی 1396/03/06 0 22 22 440 42620
61 1396/03/01 پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت چوبی امکان خرید برای شرکت های جزو black list سازمان امور مالیاتی وجود ندارد/ زمان مجاز حمل تا هفت روز پس از تسویه بورس و پس از آن هزینه انبارداری معادل 3% کالای باقیمانده ماهانه ،به صورت روز شمار دریافت می گردد. پلیمر کرمانشاه 504 50 38469 انبار کارخانه نقدی 1396/03/06 504 24 24 504 42315
62 1396/03/01 پلی پروپیلن نساجی SF060 جامبوبگ کلیه خریداران کالا از جمله شرکت های مستقر درمناطق ویژه و آزاد تجاری ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده با مسئولیت فروشنده می باشند. پتروشیمی پلی نار 798 50 38746 انبار کارخانه نقدی 1396/03/06 210 21 21 798 42620
63 1396/03/01 پلی پروپیلن پزشکی V30GA پالت پلاستیکی *صرفاً جهت تولید کنندگان سرنگ و سرسوزن (پزشکی) * . داشتن پروانه بهره برداری مرتبط در سایت بهین یاب الزامیست . درج کدشناسه پتروشیمی شرکت شازند وشماره ثبت خریدار درثبت سفارش الزامیست. حداکثر زمان حمل تا 10 روز پس ازصدور حواله.در صورت تاخیر در برداشت کالا هزینه انبار داری معادل 3 % ارزش معامله به ازای هر روز اخذ می گردد.خریداران میبایست در زمان حمل کالا به تعداد پالت پلاستیکی خریداری شده ، پالت تحویل انبار فروشنده دهند در غیر اینصورت می بایست بابت هزینه هر عدد پالت پلاستیکی و مالیات آن مبلغ یکصد و نه هزار تومان در یک فیش جداگانه واریز و ارسال نمایند. * پتروشیمی شازند 220 50 39990 انبار کارخانه نقدی 1396/03/06 0 20 20 220 43989
64 1396/03/01 پلی پروپیلن نساجی C30S کیسه در صورت تاخیردربرداشت هزینه انبارداری معادل3درصدارزش کالای معامله شده به صورت روزشماردریافت میگردد.شرکت های معاف از مالیات میبایست مدارک الزامی ذیل رابه کارگزارارائه نمایند.درغیراینصورت مشمول مالیات برارزش افزوده بوده و بایستی مالیات ازآنها مطالبه گردد:1-ارائه تاییدفعالیت واستمرارفعالیت تولیدی شرکت خریداردرمناطق آزادوویژه اقتصادی2-ارائه تاییده اداره کل گمرک مناطق آزادو ویژه اقتصادی خریدار محصول،مبنی برورود کالای خریداری شده به منطقه مربوطه(مناطق آزادو ویژه اقتصادی مقصد)3-ارائه مفاصاحساب مالیات برارزش افزوده آخرین دوره سه ماهه مالیاتی ازاداره کل امور مالیاتی مربوطه لازم به ذکراست فروش بدون اخذ مالیات بر ارزش افزوده حداکثر معادل سهمیه تعیین شده وزارت صنایع برای هرواحد تولیدی به قوت خودباقی ومازاد برآن با اخذمالیات برارزش افزوده،قابل فروش میباشد4-مشتریان میبایست به محض متوجه شدن مشکل کیفی و یا کمی، تا زمان حضورنماینده پتروشیمی مارون جهت بررسی شکایت درآن شرکت واعلام رای نهایی کمیته ،ازمصرف مواد مذکورصرف نظرنمایند پتروشیمی مارون 1100 50 38746 انبار کارخانه سلف 1396/03/10 2200 22 22 1100 42620
65 1396/03/01 پلی پروپیلن نساجی Z30S پالت چوبی *محصول خروجی کامپاندر *. داشتن پروانه بهره برداری مرتبط در سایت بهین یاب الزامیست.*درج کدشناسه پتروشیمی شرکت شازند وشماره ثبت خریدار درثبت سفارش الزامیست*.حداکثر زمان حمل تا 10 روز پس ازصدور حواله.در صورت تاخیر در برداشت کالا هزینه انبار داری معادل 3 % ارزش معامله به ازای هر روز اخذ می گردد. پتروشیمی شازند 200 50 38746 انبار کارخانه نقدی 1396/03/06 0 20 20 200 42620
66 1396/03/01 پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی داشتن پروانه بهره برداری مرتبط در سایت بهین یاب الزامیست.*درج کدشناسه پتروشیمی شرکت شازند وشماره ثبت خریدار درثبت سفارش الزامیست*.حداکثر زمان حمل تا 10 روز پس ازصدور حواله. در صورت تاخیر در برداشت کالا هزینه انبار داری معادل 3 % ارزش معامله به ازای هر روز اخذ می گردد. پتروشیمی شازند 500 50 38746 انبار کارخانه نقدی 1396/03/06 0 20 20 500 42620
67 1396/03/01 پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پالت چوبی داشتن پروانه بهره برداری مرتبط در سایت بهین یاب الزامیست.*درج کدشناسه پتروشیمی شرکت شازند وشماره ثبت خریدار درثبت سفارش الزامیست*.حداکثر زمان حمل تا 10 روز پس ازصدور حواله. در صورت تاخیر در برداشت کالا هزینه انبار داری معادل 3 % ارزش معامله به ازای هر روز اخذ می گردد. پتروشیمی شازند 1500 50 42394 انبار کارخانه نقدی 1396/03/06 0 20 20 1500 127182
68 1396/03/01 پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پالت چوبی داشتن پروانه بهره برداری مرتبط در سایت بهین یاب الزامیست.*درج کدشناسه پتروشیمی شرکت شازند وشماره ثبت خریدار درثبت سفارش الزامیست*.حداکثر زمان حمل تا 10 روز پس ازصدور حواله. در صورت تاخیر در برداشت کالا هزینه انبار داری معادل 3 % ارزش معامله به ازای هر روز اخذ می گردد. پتروشیمی شازند 300 50 39183 انبار کارخانه نقدی 1396/03/06 0 20 20 300 117549
69 1396/03/01 پلی پروپیلن نساجی Z30S کیسه ملاحظات و شرایط ویژه: شایان ذکر است، شرکت های معاف از مالیات ارزش افزوده می بایست مدارک الزامی ذیل را به کارگزار اعلام نمایند، در غیر اینصورت مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده و بایستی مالیات از آنها مطالبه گردد. 1- ارائه تائید فعالیت و استمرار فعالیت تولیدی شرکت خریدار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 2-ارائه تائیدیه از اداره کل گمرک مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خریدار محصول مبنی بر ورود کالای خریداری شده به منطقه مربوطه 3-ارائه مفاصاحساب مالیات برارزش افزوده آخرین دوره 3ماهه مالیاتی مربوطه. لازم به ذکر است فروش بدون مالیات بر ارزش افزوده حداکثر معادل سهمیه تعیین شده ی وزارت صنایع برای هرواحد تولیدی به قوت خود باقی و مازاد بر آن با اخذ مالیات بر ارزش افزوده قابل فروش می باشد. پتروشیمی مارون 946 50 38746 انبار کارخانه نقدی 1396/03/06 1540 22 22 946 42620
70 1396/03/01 پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی داشتن پروانه بهره برداری مرتبط در سایت بهین یاب الزامیست.*درج کدشناسه پتروشیمی شرکت شازند وشماره ثبت خریدار درثبت سفارش الزامیست*.حداکثر زمان حمل تا 10 روز پس ازصدور حواله. در صورت تاخیر در برداشت کالا هزینه انبار داری معادل 3 % ارزش معامله به ازای هر روز اخذ می گردد. پتروشیمی شازند 1000 50 41312 انبار کارخانه نقدی 1396/03/06 0 20 20 1000 45443
71 1396/03/01 پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 کیسه شرکت های معاف از مالیات ارزش افزوده می بایست مدارک الزامی ذیل را به کارگزار اعلام نمایند، در غیر اینصورت مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده و بایستی مالیات از آنها مطالبه گردد. 1- ارائه تائید فعالیت و استمرار فعالیت تولیدی شرکت خریدار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 2-ارائه تائیدیه از اداره کل گمرک مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خریدار محصول مبنی بر ورود کالای خریداری شده به منطقه مربوطه 3-ارائه مفاصاحساب مالیات برارزش افزوده آخرین دوره 3ماهه مالیاتی مربوطه. لازم به ذکر است فروش بدون مالیات بر ارزش افزوده حداکثر معادل سهمیه تعیین شده ی وزارت صنایع برای هرواحد تولیدی به قوت خود باقی و مازاد بر آن با اخذ مالیات بر ارزش افزوده قابل فروش می باشد. 4-مشتریان می بایست به محض متوجه شدن مشکل کیفی و یا کمی در مواد خریداری شده، از مصرف آن خودداری نمایند و تا حضور نماینده مهندسی فروش شرکت پتروشیمی مارون جهت بررسی شکایت در آن شرکت و اعلام رأی نهایی کمیته بررسی شکایت، از مصرف مواد مذکور صرف نظر نمایند. پتروشیمی مارون 220 50 39318 انبار کارخانه نقدی 1396/03/06 660 22 22 220 43249
72 1396/03/01 پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N کیسه شرکت های معاف از مالیات ارزش افزوده می بایست مدارک الزامی ذیل را به کارگزار اعلام نمایند، در غیر اینصورت مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده و بایستی مالیات از آنها مطالبه گردد. 1- ارائه تائید فعالیت و استمرار فعالیت تولیدی شرکت خریدار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 2-ارائه تائیدیه از اداره کل گمرک مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خریدار محصول مبنی بر ورود کالای خریداری شده به منطقه مربوطه 3-ارائه مفاصاحساب مالیات برارزش افزوده آخرین دوره 3ماهه مالیاتی مربوطه. لازم به ذکر است فروش بدون مالیات بر ارزش افزوده حداکثر معادل سهمیه تعیین شده ی وزارت صنایع برای هرواحد تولیدی به قوت خود باقی و مازاد بر آن با اخذ مالیات بر ارزش افزوده قابل فروش می باشد. 4-مشتریان می بایست به محض متوجه شدن مشکل کیفی و یا کمی در مواد خریداری شده، از مصرف آن خودداری نمایند و تا حضور نماینده مهندسی فروش شرکت پتروشیمی مارون جهت بررسی شکایت در آن شرکت و اعلام رأی نهایی کمیته بررسی شکایت، از مصرف مواد مذکور صرف نظر نمایند. پتروشیمی مارون 880 50 42394 انبار کارخانه نقدی 1396/03/06 1540 22 22 880 127182
73 1396/03/01 پلی پروپیلن نساجی RG1102XK جامبوبگ گرید رافیا/جامبو750کیلویی/MFI 3.5-4/جهت اولین خرید ارائه مدارک شناسایی کامل(پروانه بهره برداری-تصویر گواهی کد اقتصادی-شناسه ملی-روزنامه رسمی با ذکر اعضای هیئت مدیره-آدرس-شماره تلفن و فکس الزامیست/خریدار اجازه صادر کردن ندارد/خریدازمچینگ صرفامختص مشتریان دارای سهمیه بهین یاب/در صورت عدم حمل کالا در زمان مقرر3%جریمه معادل ارزش کالا روزانه بابت عدم حمل و هزینه انبارداری دریافت میگردد/با مسئولیت فروشنده درصورت فروش کالابه شرکتهای مناطق آزادوویژه اقتصادی(معاف ازمالیات)9%مالیات دریافت میگردد/ تحویل گواهی نظام مالیات بر ارزش افزوده با تاریخ معتبر الزامی است. پتروشیمی رجال 273 50 38746 انبار کارخانه نقدی 1396/03/06 0 21 21 273 42620
74 1396/03/01 پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پالت چوبی امکان خرید برای شرکت های black list سازمان امور مالیاتی وجود ندارد.مدت مجاز حمل تا 7 روز پس از تسویه بورس، پس از آن هزینه انبار داری معادل 3% کالای باقی مانده بصورت روز شمار دریافت می گردد. پتروشیمی لرستان 240 50 37495 انبار کارخانه نقدی 1396/03/06 480 24 24 240 41244
75 1396/03/01 پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پالت چوبی امکان خرید برای شرکتهای جزء black list سازمان امور مالیاتی وجود ندارد/مهلت مجاز حمل تا هفت روز پس از تسویه بورس، پس از آن هزینه انبارداری معادل 3% کالای باقیمانده به صورت روزشمار دریافت می گردد. پتروشیمی مهاباد 240 50 41312 انبار کارخانه نقدی 1396/03/06 240 24 24 240 45443
76 1396/02/31 پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 جامبوبگ لطفا پس از تحویل کامل کالا نسبت به ارائه نامه آزاد سازی وجه فروشنده اقدام فرمایید بانیار پلیمر گنبد 100 25 57000 انبار کارخانه نقدی 1396/03/03 0 5 5 100 171000
77 1396/02/31 پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 جامبوبگ در صورت درخواست خریدار امکان تحویل کالا بصورت کیسه 25 کیلویی هم وجود دارد، لطفا پس از تحویل کامل کالا نسبت به ارائه نامه آزاد سازی وجه فروشنده اقدام فرمایید بانیار پلیمر گنبد 100 25 57000 انبار کارخانه نقدی 1396/03/03 0 5 5 100 171000
78 1396/02/31 پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 جامبوبگ در صورت درخواست خریدار امکان تحویل کالا بصورت کیسه 25 کیلویی هم وجود دارد، لطفا پس از تحویل کامل کالا نسبت به ارائه نامه آزاد سازی وجه فروشنده اقدام فرمایید بانیار پلیمر گنبد 50 25 57000 انبار کارخانه نقدی 1396/03/03 0 5 5 50 171000
79 1396/02/31 پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 جامبوبگ در صورت درخواست خریدار امکان تحویل کالا بصورت کیسه 25 کیلویی هم وجود دارد، لطفا پس از تحویل کامل کالا نسبت به ارائه نامه آزاد سازی وجه فروشنده اقدام فرمایید بانیار پلیمر گنبد 50 25 57000 انبار کارخانه نقدی 1396/03/03 0 5 5 50 171000
80 1396/02/31 پلی استایرن معمولی MP08 کیسه . محب پلیمر قم 100 25 47526 انبار کارخانه نقدی 1396/03/04 0 10 10 100 142578
81 1396/02/31 پلی استایرن مقاوم 4512 کیسه . محب بسپار ایده گستر 200 25 48900 انبار کارخانه نقدی 1396/03/04 0 5 5 200 146700
82 1396/02/31 اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین بشکه نوع بسته بندی بشکه همراه با پالت چوبی می باشد-محل تحویل انبار شادآباد تهران به آدرس: جاده قدیم کرج ،میدان پاستوریزه ، شادآباد،خیابان هفده شهریور ،تقاطع عبدالرحیمی، رو به روی تهران بتون،انبار شرکت بازرگانی پتروشیمی می باشد.خرید از سامانه مازاد عرضه(مچینگ) با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق می باشد.برای محصولات اپوکسی رزین مایع و اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین هزینه حمل کیلویی 1000 ریال و هزینه بسته بندی بشکه پالت و ... ، 4800 ریال به ازای هر کیلوگرم به عهده مشتری می باشد.با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت می گردد. پتروشیمی خوزستان 40 20 75200 شاد آباد سلف 1396/03/14 0 5 5 40 82720
83 1396/02/31 اپوکسی رزین مایع E06 SPL بشکه نوع بسته بندی بشکه همراه با پالت چوبی می باشد-محل تحویل انبار شادآباد تهران به آدرس: جاده قدیم کرج ،میدان پاستوریزه ، شادآباد،خیابان هفده شهریور ،تقاطع عبدالرحیمی، رو به روی تهران بتون،انبار شرکت بازرگانی پتروشیمی می باشد.خرید از سامانه مازاد عرضه(مچینگ) با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق می باشد.برای محصولات اپوکسی رزین مایع و اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین هزینه حمل کیلویی 1000 ریال و هزینه بسته بندی بشکه پالت و ... ، 4800 ریال به ازای هر کیلوگرم به عهده مشتری می باشد.با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت می گردد. پتروشیمی خوزستان 115 20 82600 شاد آباد سلف 1396/03/14 0 5 5 115 90860
84 1396/02/31 پلی کربنات 1012 پالت چوبی نوع بسته بندی کیسه همراه با پالت - با توجه به اینکه وزن هر پالت 1250 کیلو می باشد،مشتری باید مابه التفاوت آن را با مجتمع تسویه نماید.خرید از سامانه مازاد عرضه (مچینگ)با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق می باشد.با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت می گردد. پتروشیمی خوزستان 88 50 86000 انبار کارخانه نقدی 1396/03/03 0 22 22 88 94600
85 1396/02/31 پلی کربنات 0710 پالت چوبی نوع بسته بندی کیسه همراه با پالت - با توجه به اینکه وزن هر پالت 1250 کیلو می باشد،مشتری باید مابه التفاوت آن را با مجتمع تسویه نماید.خرید از سامانه مازاد عرضه (مچینگ)با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق می باشد.با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت می گردد. پتروشیمی خوزستان 88 50 86000 انبار کارخانه نقدی 1396/03/03 0 22 22 88 94600
86 1396/02/31 پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 جامبوبگ با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشند./ به اطلاع کلیه کارگزاران خریدار و مشتریان گرامی رسانده میشود که خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده دربازارآزادنمی باشند.در صورت مشاهده موارد نقض شرکت عرضه کننده حواله های شرکت مذکوررامتوقف وکدپتروشیمی متخلف مسدود میشود./ (TG-SB(641نام تجاری گرید TG-SB(640)S بوده و از لحاظ کیفی مطابق با اسپک TG-SB(640)S می باشد/خریداران موظفند ظرف مدت یک هفته از صدور حواله اقدام به برداشت محصول نمایند در غیر اینصورت بابت هزینه انبارداری و جبران خسارت ناشی از انباشت کالا در انبارهای محصول مجتمع به صورت روزشمار و روزانه نیم درصد مبلغ کالای باقیمانده در زمان حمل از خریدار دریافت می گردد. پتروشیمی تندگویان 704 50 33415 انبار کارخانه نقدی 1396/03/03 0 11 11 704 36756
87 1396/02/31 پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 جامبوبگ با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشند./ به اطلاع کلیه کارگزاران خریدار و مشتریان گرامی رسانده میشود که خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده دربازارآزادنمی باشند.در صورت مشاهده موارد نقض شرکت عرضه کننده حواله های شرکت مذکوررامتوقف وکدپتروشیمی متخلف مسدود میشود./ (TG-SB(645نام تجاری گرید TG-SB(640)N بوده و از لحاظ کیفی مطابق با اسپک TG-SB(640)N می باشد/خریداران موظفند ظرف مدت یک هفته از صدور حواله اقدام به برداشت محصول نمایند در غیر اینصورت بابت هزینه انبارداری و جبران خسارت ناشی از انباشت کالا در انبارهای محصول مجتمع به صورت روزشمار و روزانه نیم درصد مبلغ کالای باقیمانده در زمان حمل از خریدار دریافت می گردد. پتروشیمی تندگویان 1012 50 32420 انبار کارخانه نقدی 1396/03/03 0 11 11 1012 35662
88 1396/02/31 پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE جامبوبگ 1-نوع بسته بندی جامبوبگ800kg می باشد. 2-عرضه به صورت نگهداری وجه می باشد.لطفاً پس از تحویل کامل کالا توسط فروشنده نسبت به ارسال نامه آزادسازی وجه اقدام فرمایید. شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 25 25 23000 انبار کارخانه نقدی 1396/03/03 0 25 25 25 69000
89 1396/02/31 پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 جامبوبگ 1-نوع بسته بندی جامبوبگ800kg می باشد. 2-عرضه به صورت نگهداری وجه می باشد.لطفاً پس از تحویل کامل کالا توسط فروشنده نسبت به ارسال نامه آزادسازی وجه اقدام فرمایید. شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 40 25 46000 انبار کارخانه نقدی 1396/03/03 20 20 20 40 138000
90 1396/02/31 پلی استایرن انبساطی نسوز SE250 جامبوبگ 1-نوع بسته بندی جامبوبگ800kg می باشد. 2-عرضه به صورت نگهداری وجه می باشد.لطفاً پس از تحویل کامل کالا توسط فروشنده نسبت به ارسال نامه آزادسازی وجه اقدام فرمایید. شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 40 25 52000 انبار کارخانه نقدی 1396/03/03 20 20 20 40 156000
91 1396/02/31 پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 جامبوبگ 1-نوع بسته بندی جامبوبگ800kg می باشد. 2-عرضه به صورت نگهداری وجه می باشد.لطفاً پس از تحویل کامل کالا توسط فروشنده نسبت به ارسال نامه آزادسازی وجه اقدام فرمایید. شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 40 25 52000 انبار کارخانه نقدی 1396/03/03 20 20 20 40 156000
92 1396/02/30 پلی پروپیلن نساجی Z30S کیسه خریدارمیبایست دارای قراردادبلندمدت بامارون باشد.صرفا" مشتریانی که دارای تایید اعتبار از طرف شرکت پتروشیمی مارون می باشند قادر به خرید از شرکت مذکور می باشند. /خریدارملزم به رعایت کلیه تعهدات درقراردادبلند مدت مارون میباشد/بامسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران ملزم به پرداخت 9%مالیات به فروشنده میباشند/خریدار 20روزپس ازتاریخ حواله وقت داردنسبت به برداشت محصول اقدام نمایددر غیراین صورت مشمول جریمه میشود/مهلت اعتبارحواله درتحویل فوری از تاریخ صدور سه ماه خواهدبود/کلیه کالاها مخصوص مصرف داخل کشورمیباشد/شرایط انعقادقراردادبلندمدت :1شرکت متقاضی میبایست دارای سابقه خوش حسابی به تاییدامورمالی مارون باشد2سابقه خرید(جزمشتریان قدیمی و وفادار شرکت پتروشیمی مارون باشد) پتروشیمی مارون 242 50 39328 انبار کارخانه نقدی 1396/03/02 0 22 22 242 43260
93 1396/02/30 پلی پروپیلن نساجی C30S کیسه خریدارمیبایست دارای قراردادبلندمدت بامارون باشد.صرفا" مشتریانی که دارای تایید اعتبار از طرف شرکت پتروشیمی مارون می باشند قادر به خرید از شرکت مذکور می باشند. /خریدارملزم به رعایت کلیه تعهدات درقراردادبلند مدت مارون میباشد/بامسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران ملزم به پرداخت 9%مالیات به فروشنده میباشند/خریدار 20روزپس ازتاریخ حواله وقت داردنسبت به برداشت محصول اقدام نمایددر غیراین صورت مشمول جریمه میشود/مهلت اعتبارحواله درتحویل فوری از تاریخ صدور سه ماه خواهدبود/کلیه کالاها مخصوص مصرف داخل کشورمیباشد/شرایط انعقادقراردادبلندمدت :1شرکت متقاضی میبایست دارای سابقه خوش حسابی به تاییدامورمالی مارون باشد2سابقه خرید(جزمشتریان قدیمی و وفادار شرکت پتروشیمی مارون باشد) پتروشیمی مارون 330 50 39691 انبار کارخانه نقدی 1396/03/02 0 22 22 330 43660
94 1396/02/30 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 جامبوبگ صرفاً کسانی که دارای قراردادبلندمدت با پتروشیمی تندگویان می باشند امکان خریددارند/با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران ملزم به پرداخت مالیات برارزش افزوده به فروشنده میباشند/ به اطلاع رسانده میشودکه خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده دربازارآزادنمی باشند.درصورت مشاهده موارد نقض شرکت تجارت صنعت حواله های شرکت مذکوررامتوقف وکدپتروشیمی متخلف مسدود میشود.شرایط انعقادقراردادبلندمدت:1شرکت متقاضی میبایست دارای سابقه خوش حسابی به تاییداداره مالی پتروشیمی تندگویان باشد2شرکتهایی که جزءتولیدکنندگان برندهای بین المللی محسوب می شوندویامحصولات آنهادربرندهای بین المللی مصرف میشودباارائه مدارک مثبته وبررسی توسط پتروشیمی تندگویان میتوانند متقاضی باشند3درخصوص سایرشرکتها باارائه دلایل توجیهی وبررسی توسط پتروشیمی تندگویان امکان عقدقراردادبلندمدت وجودخواهدداشت/مهلت حمل تا7روزپس ازصدور حواله وپس ازآن مشمول هزینه انبارداری است پتروشیمی تندگویان 154 50 36810 انبار کارخانه نقدی 1396/03/02 0 11 11 154 40491
95 1396/02/30 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 جامبوبگ صرفاً کسانی که دارای قراردادبلندمدت با پتروشیمی تندگویان می باشند امکان خریددارند/با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران ملزم به پرداخت مالیات برارزش افزوده به فروشنده میباشند/ به اطلاع رسانده میشودکه خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده دربازارآزادنمی باشند.درصورت مشاهده موارد نقض شرکت تجارت صنعت حواله های شرکت مذکوررامتوقف وکدپتروشیمی متخلف مسدود میشود.شرایط انعقادقراردادبلندمدت:1شرکت متقاضی میبایست دارای سابقه خوش حسابی به تاییداداره مالی پتروشیمی تندگویان باشد2شرکتهایی که جزءتولیدکنندگان برندهای بین المللی محسوب می شوندویامحصولات آنهادربرندهای بین المللی مصرف میشودباارائه مدارک مثبته وبررسی توسط پتروشیمی تندگویان میتوانند متقاضی باشند3درخصوص سایرشرکتها باارائه دلایل توجیهی وبررسی توسط پتروشیمی تندگویان امکان عقدقراردادبلندمدت وجودخواهدداشت/مهلت حمل تا7روزپس ازصدور حواله وپس ازآن مشمول هزینه انبارداری است پتروشیمی تندگویان 154 50 34580 انبار کارخانه نقدی 1396/03/02 0 11 11 154 38038
96 1396/02/30 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ صرفاً کسانی که دارای قراردادبلندمدت با پتروشیمی تندگویان می باشند امکان خریددارند/با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران ملزم به پرداخت مالیات برارزش افزوده به فروشنده میباشند/ به اطلاع رسانده میشودکه خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده دربازارآزادنمی باشند.درصورت مشاهده موارد نقض شرکت تجارت صنعت حواله های شرکت مذکوررامتوقف وکدپتروشیمی متخلف مسدود میشود.شرایط انعقادقراردادبلندمدت:1شرکت متقاضی میبایست دارای سابقه خوش حسابی به تاییداداره مالی پتروشیمی تندگویان باشد2شرکتهایی که جزءتولیدکنندگان برندهای بین المللی محسوب می شوندویامحصولات آنهادربرندهای بین المللی مصرف میشودباارائه مدارک مثبته وبررسی توسط پتروشیمی تندگویان میتوانند متقاضی باشند3درخصوص سایرشرکتها باارائه دلایل توجیهی وبررسی توسط پتروشیمی تندگویان امکان عقدقراردادبلندمدت وجودخواهدداشت/مهلت حمل تا7روزپس ازصدور حواله وپس ازآن مشمول هزینه انبارداری است پتروشیمی تندگویان 242 50 35078 انبار کارخانه نقدی 1396/03/02 0 11 11 242 38585
97 1396/02/30 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 جامبوبگ صرفاً کسانی که دارای قراردادبلندمدت با پتروشیمی تندگویان می باشند امکان خریددارند/با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران ملزم به پرداخت مالیات برارزش افزوده به فروشنده میباشند/ فروش اعتباری فقط به صورت LC داخلی /صبح روزعرضه شرکت های متقاضی خریداعتباری بامراجعه به شرکت تجارت صنعت تعهدارائه اعتبار اسنادی ارائه نمایند درغیراینصورت امکان تاییداعتباروجودنخواهدداشت.به اطلاع رسانده میشودکه خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده دربازارآزادنمی باشند.درصورت مشاهده موارد نقض شرکت تجارت صنعت حواله های شرکت مذکوررامتوقف وکدپتروشیمی متخلف مسدود میشود.شرایط انعقادقراردادبلندمدت:1شرکت متقاضی میبایست دارای سابقه خوش حسابی به تاییداداره مالی پتروشیمی تندگویان باشد2شرکتهایی که جزءتولیدکنندگان برندهای بین المللی محسوب می شوندویامحصولات آنهادربرندهای بین المللی مصرف میشودباارائه مدارک مثبته وبررسی توسط پتروشیمی تندگویان میتوانند متقاضی باشند3درخصوص سایرشرکتها باارائه دلایل توجیهی وبررسی توسط پتروشیمی تندگویان امکان عقدقراردادبلندمدت وجودخواهدداشت/مهلت حمل تا7روزپس ازصدور حواله وپس ازآن مشمول هزینه انبارداری است پتروشیمی تندگویان 572 50 32140 انبار کارخانه نقدی 1396/03/02 0 11 11 572 35354
98 1396/02/30 پلی بوتادین رابر 1220 پالت چوبی خرید برای عموم آزاد است.بابت هزینه باکس پالت و مالیات آن 1774 ريال به ازای هر کیلوگرم اضافه می گردد.*درج کدشناسه پتروشیمی شازند درثبت سفارش الزامیست*. شرایط اعتبار توسط پتروشیمی شازند تعیین می گردد. پتروشیمی شازند 800 40 67275 انبار کارخانه نقدی 1396/03/02 0 16 16 800 74002
99 1396/02/26 پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ تاخیر در حمل کالا مشمول هزینه انبارداری می گردد. پتروشیمی غدیر 200 50 31199 انبار کارخانه سلف 1396/03/24 800 20 20 200 37438
100 1396/02/26 پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ تاخیر در حمل کالا مشمول هزینه انبارداری می گردد. پتروشیمی غدیر 200 50 31199 انبار کارخانه نقدی 1396/02/31 800 20 20 200 37438
101 1396/02/26 استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پالت فلزی فروش اعتباری ،چهار فقره چک یکماهه پتروشیمی تخت جمشید 315 50 63541 انبار کارخانه نقدی 1396/02/31 0 21 21 315 69895
102 1396/02/26 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پالت چوبی زمان مجاز حمل تا 6روز از تاریخ صدور حواله می باشد و پس از آن هزینه انبارداری به ازاء هر هفته 1درصد از ارزش ریالی کالای حمل نشده به صورت روز شمار محاسبه و از خریداران دریافت می گردد. پتروشیمی جم 1012 50 38207 انبار کارخانه نقدی 1396/02/31 1012 11 11 1012 42027
103 1396/02/26 پلی بوتادین رابر1220 پالت فلزی فروش اعتباری ،چهارچک یکماهه یا یک چک دوماهه پتروشیمی تخت جمشید 315 50 67275 انبار کارخانه نقدی 1396/02/31 0 21 21 315 74002
104 1396/02/26 پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت چوبی زمان مجاز حمل تا 6روز از تاریخ صدور حواله می باشد و پس از آن هزینه انبارداری به ازاء هر هفته 1درصد از ارزش ریالی کالای حمل نشده به صورت روز شمار محاسبه و از خریداران دریافت می گردد. پتروشیمی جم 506 50 39545 انبار کارخانه نقدی 1396/02/31 506 11 11 506 43499
105 1396/02/26 پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت پلاستیکی زمان مجاز حمل تا 6روز از تاریخ صدور حواله می باشد و پس از آن هزینه انبارداری به ازاء هر هفته 1درصد از ارزش ریالی کالای حمل نشده به صورت روز شمار محاسبه و از خریداران دریافت می گردد. پتروشیمی جم 990 50 38682 انبار کارخانه نقدی 1396/02/31 506 11 11 990 42550
106 1396/02/26 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پالت چوبی زمان مجاز حمل تا 6روز از تاریخ صدور حواله می باشد و پس از آن هزینه انبارداری به ازاء هر هفته 1درصد از ارزش ریالی کالای حمل نشده به صورت روز شمار محاسبه و از خریداران دریافت می گردد. پتروشیمی جم 2508 50 37495 انبار کارخانه نقدی 1396/02/31 2508 11 11 2508 41244
107 1396/02/26 پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پالت چوبی حداکثر زمان حمل 6 روز پس از صدور حواله بوده و بعد از آن روزانه 3% ارزش معامله مشمول هزینه انبارداری خواهد بود . ضریب کالا ها جهت تحویل 22 تن میباشد. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران منطقه آزاد و ویژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند . پلی پروپیلن جم 220 50 44720 انبار کارخانه نقدی 1396/02/31 0 22 22 220 49192
108 1396/02/26 استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پالت فلزی فروش اعتباری .چهارفقره چک یکماهه یا یک چک دوماهه .مبلغ10000000ریال چک تضمین بدون تاریخ بابت ودیعه پالت فلزی ارائه گردد. پتروشیمی تخت جمشید 168 50 59986 انبار کارخانه نقدی 1396/02/31 0 21 21 168 65984
109 1396/02/26 استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پالت چوبی فروش اعتباری ،چهار فقره چک یکماهه پتروشیمی تخت جمشید 160 16 59986 انبار کارخانه نقدی 1396/02/31 0 16 16 160 65984
110 1396/02/26 استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پالت چوبی فروش اعتباری ،چهار فقره چک یکماهه پتروشیمی تخت جمشید 240 16 63541 انبار کارخانه نقدی 1396/02/31 0 16 16 240 69895
111 1396/02/26 پلی پروپیلن نساجی RG1102XL جامبوبگ جامبو 750 کیلو گرمی ، گرید رافیا ، mfi 5.1 ~ 6 ، جهت اولین خرید ارائه مدارک شناسایی کامل شرکت الزامیست ، خریدار اجازه صادرات محصول را ندارد ، در صورت عدم حمل کالا در موعد مقرر، روزانه 3% ارزش کالا بابت انبارداری اخذ خواهد شد. با مسوولیت فروشنده در صورت فروش کالا به شرکتهای مناطق آزاد ویژه اقتصادی (معاف از مالیات) 9% مالیات بر ارزش افزوده اخذ می گردد . ارائه گواهینامه ثبت نام اشخاص حقوقی در نظام مالیات بر ارزش افزوده دارای تاریخ معتبر الزامیست. پتروشیمی رجال 105 50 38746 انبار کارخانه نقدی 1396/02/31 0 21 21 105 42620
112 1396/02/26 پلی پروپیلن نساجی RG1102XK جامبوبگ جامبو 750 کیلو گرمی ، گرید رافیا ، mfi 3.5 ~ 4.0 ، جهت اولین خرید ارائه مدارک شناسایی کامل شرکت الزامیست ، خریدار اجازه صادرات محصول را ندارد ، داشتن بهین یاب جهت خرید از مچینگ الزامیست ، در صورت عدم حمل کالا در موعد مقرر، روزانه 3% ارزش کالا بابت انبارداری اخذ خواهد شد. با مسوولیت فروشنده در صورت فروش کالا به شرکتهای مناطق آزاد ویژه اقتصادی (معاف از مالیات) 9% مالیات بر ارزش افزوده اخذ می گردد . ارائه گواهی نظام مالیات بر ارزش افزوده دارای تاریخ معتبر الزامیست. پتروشیمی رجال 105 50 38746 انبار کارخانه نقدی 1396/02/31 0 21 21 105 42620
113 1396/02/26 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 جامبوبگ سلف 15 روزه ، مهلت حمل تا 7 روز پس از صدور حواله و پس از آن مشمول هزينه انبارداري مي باشد. تسويه:نقدي/اعتباری (اعتبار اسنادی ، ضمانتنامه) .با مسئوليت عرضه كننده كليه خريدارن كالا از جمله شركتهاي مستقر در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي ملزم به پرداخت ماليات برارزش افزوده كالاي خريداري شده به فروشنده مي باشد.خريداران محصولات پتروشيمي مجاز به فروش محصولات خريداري شده در بازار آزاد نمي باشند . در صورت مشاهده موارد نقض، شركت تجارت صنعت پتروشيمي خليج فارس حواله هاي شركت مذكور را متوقف وكد پتروشيمي شركت هاي متخلف مسدود خواهد شد.تسویه اعتباری از طریق ارائه چک در قبال دریافت ضمانتنامه صرفا جهت مشتریانی می‌باشد که دراری قرارداد تخفیفات خرید از پترئشیمی شهید تندگویان می باشند. نماد BG-845 نام تجاري گريد BG-840N بوده و از لحاظ كيفي مطابق با اسپك BG-840N مي باشد. خريداران موظفند ظرف مدت يك هفته از صدور حواله اقدام به برداشت محصول نمايند.در غير اينصورت بابت هزينه انبارداري و جبران خسارت ناشي از انباشت كالا در انبارهاي محصول مجتمع به صورت روز شمار و روزانه نيم درصد مبلغ کالای باقيمانده در زمان حمل از خريدار دريافت ميگردد. پتروشیمی تندگویان 110 50 36029 انبار کارخانه سلف 1396/03/10 0 11 11 110 39631
114 1396/02/26 پلی وینیل کلراید S60 پالت پلاستیکی عرضه مختص شرکت های:صنایع بسته بندی آیدانار،بهینه پوشش جم،پوشینه توسعه کسری،داروپات شرق،نیام،پلات می باشد/خرید از سامانه مچینگ با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق می باشد./ با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت می گردد./چنانچه شرکتی مدارک زیر را ارائه کند طبق قانون معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشد: 1-ارائه تاییدیه استمرار فعالیت شرکت خریدار در منطقه آزاد 2-ارائه مفاصاحساب مالیات برارزش افزوده خریدهای آخرین دوره مالیاتی ازاداره کل مالیاتی مربوط 3-ارائه گواهی ورود به منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی./ شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف ازپرداخت ارزش افزوده میباشند منوط به ارائه مدارک فوق الذکر به صورت کپی برابراصل می باشد./خریداران تا یک هفته بعداز صدور حواله باید محصول خریداری شده راحمل کنند در غیراینصورت شامل هزینه انبارداری روزانه 0.5% ارزش محصول باقیمانده خواهند شد. پتروشیمی بندرامام 2508 50 32759 انبار کارخانه نقدی 1396/02/31 0 22 22 2508 39310
115 1396/02/26 پلی بوتادین رابر 1220 پالت چوبی فروش اعتباری ،چهارچک یکماهه یا یک چک دوماهه پتروشیمی تخت جمشید 240 40 67275 انبار کارخانه نقدی 1396/02/31 0 16 16 240 74002
116 1396/02/26 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 جامبوبگ سلف 15 روزه ، مهلت حمل 7 روز پس از صدور حواله و پس از آن مشمول هزينه انبارداري ميباشد.تسويه:نقدي/اعتباری (اعتبار اسنادی ، ضمانتنامه) .با مسئوليت عرضه كننده كليه خريدارن كالا از جمله شركتهاي مستقر در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي ملزم به پرداخت ماليات برارزش افزوده كالاي خريداري شده به فروشنده مي باشد.خريداران محصولات پتروشيمي مجاز به فروش محصولات خريداري شده در بازار آزاد نمي باشند . در صورت مشاهده موارد نقض، شركت تجارت صنعت پتروشيمي خليج فارس حواله هاي شركت مذكور را متوقف وكد پتروشيمي شركت هاي متخلف مسدود خواهد شد.تسویه اعتباری از طریق ارائه چک در قبال دریافت ضمانتنامه صرفا جهت مشتریانی می‌باشد که دراری قرارداد تخفیفات خرید از پترئشیمی شهید تندگویان می باشند. نماد BG-841 نام تجاري گريد BG-840S بوده و از لحاظ كيفي مطابق با اسپك BG-840S مي باشد. خريداران موظفند ظرف مدت يك هفته از صدور حواله اقدام به برداشت محصول نمايند.در غير اينصورت بابت هزينه انبارداري و جبران خسارت ناشي از انباشت كالا در انبارهاي محصول مجتمع به صورت روز شمار و روزانه نيم درصد مبلغ کالای باقيمانده در زمان حمل از خريدار دريافت ميگردد. پتروشیمی تندگویان 506 50 37116 انبار کارخانه سلف 1396/03/10 0 11 11 506 40827
117 1396/02/26 پلی وینیل کلراید S70 پالت پلاستیکی خرید از سامانه مازاد عرضه (مچینگ) با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق می باشد، با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات بر ارزش افزوده از شرکتهای مناطق آزاد و ویژه دریافت میگردد، تسویه نقدی.خریداران تا یک هفته بعد از صدور حواله باید محصول خریداری شده را حمل کنند در غیر این صورت شامل هزینه انبارداری روزانه 0.5 درصد ارزش کالای باقی مانده خواهند شد. هزینه حمل و انبارداری هر کیلوگرم محصول به انبار شاد آباد مبلغ 1350 ریال به عهده خریدار می باشد. پتروشیمی بندرامام 506 50 34319 شاد آباد نقدی 1396/02/31 0 22 22 506 41182
118 1396/02/26 پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پالت چوبی حداکثر زمان حمل 6 روز پس از صدور حواله بوده و بعد از آن روزانه 3% ارزش معامله مشمول هزینه انبارداری خواهد بود . ضریب کالا ها جهت تحویل 22 تن میباشد. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران منطقه آزاد و ویژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند . پلی پروپیلن جم 110 50 46924 انبار کارخانه نقدی 1396/02/31 0 22 22 110 51616
119 1396/02/26 پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پالت پلاستیکی خرید از سامانه عرضه با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق می باشد/با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات برارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت میگردد/چنانچه شرکتی مدارک ذیل را ارائه کند معاف از مالیات برارزش افزوده می باشد:1-ارائه تاییدیه استمرار فعالیت شرکت خریدار در منطقه آزاد2-ارائه مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده خریدهای آخرین دوره مالیاتی از اداره کل مالیاتی مربوط 3-ارائه گواهی ورودبه منطقه آزادمربوط به خریدقبلی.شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده می باشند منوط به ارائه مدارک فوق الذکر بصورت کپی برابر اصل می باشد.درصورت عدم برداشت تا یک هفته بعد از صدور حواله هزینه انبارداری روزانه 0.5 درصد ارزش محصول باقیمانده دریافت خواهد شد. پتروشیمی بندرامام 1000 50 42454 انبار کارخانه نقدی 1396/02/31 0 10 10 1000 46699
120 1396/02/26 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پالت چوبی در صورت تاخیر در برداشت پس از صدور حواله و بعد از آن 3%ارزش معامله به ازای هر روز اخذ می گردد. بامسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران مناطق آزاد و ویژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. پلی پروپیلن جم 440 50 44862 انبار کارخانه سلف 1396/03/09 220 22 22 440 49348
121 1396/02/26 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 جامبوبگ سلف 15 روزه /تسویه نقدی/اعتباری(اعتبار اسنادی و ضمانت نامه)/با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند/به اطلاع کلیه کارگزاران و مشتریان میرساند که خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریدارای شده در بازار آزاد نمیباشند. در صورت مشاهده موارد نقض، حواله های شرکت های مذکور متوقف و کد پتروشیمی شان مسدود خواهد شد/ خریداران موظف اند ظرف یک هفته از صدور حواله اقدام به برداشت محصول نمایند در غیر اینصورت هزینه انبارداری به صورت روزشمار و روزانه نیم درصد مبلغ کالای باقیمانده در زمان حمل از خریدار دریافت میگردد/تسویه اعتباری از طریق ارائه چک در قبال دریافت ضمانت نامه صرفا برای مشتریانی میباشد که دارای قرارداد تخفیفات خرید از پتروشیمی تندگویان میباشند/نماد TG-641نام تجاری گرید TG-640Sبوده و از لحاظ کیفی مطابق با اسپک TG-640S میباشد پتروشیمی تندگویان 1518 50 32140 انبار کارخانه سلف 1396/03/10 0 11 11 1518 35354
122 1396/02/26 پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی حداکثر زمان حمل تا6روز پس از صدور حواله و بعد از آن 3%ارزش معامله به ازای هر روز اخذ می گردد.بامسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران مناطق آزاد و ویژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. پلی پروپیلن جم 440 50 38746 انبار کارخانه نقدی 1396/02/31 220 22 22 440 42620
123 1396/02/26 پلی پروپیلن نساجی HP550J پالت چوبی حداکثر زمان حمل 6 روز پس از صدور حواله بوده و بعد از آن روزانه 3% ارزش معامله مشمول هزینه انبارداری خواهد بود . ضریب کالا ها جهت تحویل 22 تن میباشد. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران منطقه آزاد و ویژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند . پلی پروپیلن جم 880 50 38746 انبار کارخانه نقدی 1396/02/31 220 22 22 880 42620
124 1396/02/26 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 جامبوبگ سلف 15روزه/تسویه نقدی/اعتباری(اعتبار اسنادی و ضمانت نامه)/با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند/به اطلاع کلیه کارگزاران و مشتریان میرساند که خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریدارای شده در بازار آزاد نمیباشند. در صورت مشاهده موارد نقض، حواله های شرکت های مذکور متوقف و کد پتروشیمی شان مسدود خواهد شد/ خریداران موظف اند ظرف یک هفته از صدور حواله اقدام به برداشت محصول نمایند در غیر اینصورت هزینه انبارداری به صورت روزشمار و روزانه نیم درصد مبلغ کالای باقیمانده در زمان حمل از خریدار دریافت میگردد/تسویه اعتباری از طریق ارائه چک در قبال دریافت ضمانت نامه صرفا برای مشتریانی میباشد که دارای قرارداد تخفیفات خرید از پتروشیمی تندگویان میباشند/نماد TG-645نام تجاری گرید TG-640Nبوده و از لحاظ کیفی مطابق با اسپک TG-640n میباشد پتروشیمی تندگویان 3014 50 31175 انبار کارخانه سلف 1396/03/10 0 11 11 3014 34292
125 1396/02/26 پلی پروپیلن نساجی HP510L پالت چوبی حداکثر زمان حمل 6 روز پس از صدور حواله بوده و بعد از آن روزانه 3% ارزش معامله مشمول هزینه انبارداری خواهد بود . با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران منطقه آزاد و ویژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند . پلی پروپیلن جم 220 50 38746 انبار کارخانه نقدی 1396/02/31 0 22 22 220 42620
126 1396/02/26 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پالت پلاستیکی خرید از سامانه عرضه با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق می باشد/تسویه به صورت نقدی/بامسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات برارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت میگردد/درصورت عدم برداشت تا یک هفته بعد از صدور حواله هزینه انبارداری روزانه 0.5 درصد ارزش محصول باقیمانده دریافت خواهد شد.چنانچه شرکتی مدارک ذیل را ارائه کند معاف از مالیات برارزش افزوده می باشد:1-گواهینامه معافیت از پرداخت مالیات برارزش افزوده صادره از اداره دارایی مربوطه معتبر تا پایان سال96 2-گواهینامه استقرار و مجوز فعالیت در مناطق آزاد و وِیژه معتبر تا پایان سال96 3-مفاصا حساب مالیات برارزش افزوده دوره منتهی به زمستان95(بدیهی است مدت اعتبار این گواهی تا پایان سه ماهه اول سال96 میباشد)4-ارائه گواهی ورود به منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی.شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده می باشند منوط به ارائه مدارک فوق الذکر بصورت کپی برابر اصل می باشد. پتروشیمی بندرامام 3000 50 38682 انبار کارخانه نقدی 1396/02/31 0 10 10 3000 42550
127 1396/02/26 پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پالت پلاستیکی خرید از سامانه مازاد عرضه(مچینگ) با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق می باشد-تسویه به صورت نقدی با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات بر ارزش افزوده از شرکتهای مناطق آزاد و ویژه دریافت میگردد.جنانچه شرکتی مدارک زیر را ارائه کند طبق قانون معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشد: 1-ارائه تاییدیه استمرار فعالیت شرکت خریدار در منطقه آزاد 2-ارائه مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده خریدهای آخرین دوره مالیاتی از اداره کل مالیاتی مربوط 3-ارائه گواهی ورودبه منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی 4-شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده می باشد منوط به ارائه مدارک فوق الذکر به صورت کپی برابر اصل می باشد- خریداران تا یک هفته بعد از صدور حواله باید محصول خریداری شده را حمل کنند در غیر این صورت شامل هزینه انبارداری روزانه0/5% ارزش محصول باقی مانده خواهند شد. پتروشیمی بندرامام 1500 50 42454 انبار کارخانه نقدی 1396/03/01 0 10 10 1500 46699
128 1396/02/26 استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پالت چوبی خرید از سامانه مازاد عرضه(مچینگ) با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق می باشد-تسویه به صورت نقدی/اعتباری با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات بر ارزش افزوده از شرکتهای مناطق آزاد و ویژه دریافت میگردد.جنانچه شرکتی مدارک زیر را ارائه کند طبق قانون معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشد: 1-ارائه تاییدیه استمرار فعالیت شرکت خریدار در منطقه آزاد 2-ارائه مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده خریدهای آخرین دوره مالیاتی از اداره کل مالیاتی مربوط 3-ارائه گواهی ورودبه منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی 4-شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده می باشد منوط به ارائه مدارک فوق الذکر به صورت کپی برابر اصل می باشد- خریداران تا یک هفته بعد از صدور حواله باید محصول خریداری شده را حمل کنند در غیر این صورت شامل هزینه انبارداری روزانه0/5% ارزش محصول باقی مانده خواهند شد. 5-شرایط فروش اعتباری 4 ماهه و بدون کارمزد می باشد. پتروشیمی بندرامام 418 20 63541 انبار کارخانه نقدی 1396/03/01 0 11 11 418 69895
129 1396/02/26 استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پالت چوبی خرید از سامانه مازاد عرضه(مچینگ) با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق می باشد-تسویه به صورت نقدی/اعتباری با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات بر ارزش افزوده از شرکتهای مناطق آزاد و ویژه دریافت میگردد.جنانچه شرکتی مدارک زیر را ارائه کند طبق قانون معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشد: 1-ارائه تاییدیه استمرار فعالیت شرکت خریدار در منطقه آزاد 2-ارائه مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده خریدهای آخرین دوره مالیاتی از اداره کل مالیاتی مربوط 3-ارائه گواهی ورودبه منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی 4-شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده می باشد منوط به ارائه مدارک فوق الذکر به صورت کپی برابر اصل می باشد- خریداران تا یک هفته بعد از صدور حواله باید محصول خریداری شده را حمل کنند در غیر این صورت شامل هزینه انبارداری روزانه0/5% ارزش محصول باقی مانده خواهند شد. 5-شرایط فروش اعتباری 4 ماهه و بدون کارمزد می باشد. پتروشیمی بندرامام 242 20 59986 انبار کارخانه نقدی 1396/03/01 0 11 11 242 65984
130 1396/02/26 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پالت پلاستیکی خرید از سامانه عرضه با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق می باشد/تسویه به صورت نقدی/بامسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات برارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت میگردد/درصورت عدم برداشت تا یک هفته بعد از صدور حواله هزینه انبارداری روزانه 0.5 درصد ارزش محصول باقیمانده دریافت خواهد شد.چنانچه شرکتی مدارک ذیل را ارائه کند معاف از مالیات برارزش افزوده می باشد:1-گواهینامه معافیت از پرداخت مالیات برارزش افزوده صادره از اداره دارایی مربوطه معتبر تا پایان سال96 2-گواهینامه استقرار و مجوز فعالیت در مناطق آزاد و وِیژه معتبر تا پایان سال96 3-مفاصا حساب مالیات برارزش افزوده دوره منتهی به زمستان95(بدیهی است مدت اعتبار این گواهی تا پایان سه ماهه اول سال96 میباشد)4-ارائه گواهی ورود به منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی.شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده می باشند منوط به ارائه مدارک فوق الذکر بصورت کپی برابر اصل می باشد./هزینه حمل از انبار شاد آباد هر کیلوگرم مبلغ 1350 ریال به عهده خریدار می باشد. پتروشیمی بندرامام 1000 50 38682 شاد آباد نقدی 1396/02/31 2000 10 10 1000 42550
131 1396/02/26 پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پالت پلاستیکی در صورت عدم برداشت کالا تا 7 روز کاری پس از تسویه بورسی ، 3% هزینه انبار داری بصورت روز شمار نسبت به کالای باقیمانده محاسبه و دریافت می‌گردد. پتروشیمی تبریز 700 50 39183 انبار کارخانه نقدی 1396/02/31 0 10 10 700 117549
132 1396/02/26 استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پالت چوبی خرید از سامانه مازاد عرضه(مچینگ) با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق می باشد-تسویه به صورت نقدی/اعتباری با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات بر ارزش افزوده از شرکتهای مناطق آزاد و ویژه دریافت میگردد.جنانچه شرکتی مدارک زیر را ارائه کند طبق قانون معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشد: 1-ارائه تاییدیه استمرار فعالیت شرکت خریدار در منطقه آزاد 2-ارائه مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده خریدهای آخرین دوره مالیاتی از اداره کل مالیاتی مربوط 3-ارائه گواهی ورودبه منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی 4-شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده می باشد منوط به ارائه مدارک فوق الذکر به صورت کپی برابر اصل می باشد- خریداران تا یک هفته بعد از صدور حواله باید محصول خریداری شده را حمل کنند در غیر این صورت شامل هزینه انبارداری روزانه0/5% ارزش محصول باقی مانده خواهند شد. 5-شرایط فروش اعتباری 4 ماهه و بدون کارمزد می باشد. پتروشیمی بندرامام 2200 20 63541 انبار کارخانه نقدی 1396/03/01 0 11 11 2200 69895
133 1396/02/26 پلی استایرن انبساطی 400 جامبوبگ در صورت عدم برداشت کالا تا 7 روز کاری پس از تسویه بورسی ، 3% هزینه انبار داری بصورت روز شمار نسبت به کالای باقیمانده محاسبه و دریافت می‌گردد. پتروشیمی تبریز 50 25 43656 انبار کارخانه نقدی 1396/02/31 0 10 10 50 130968
134 1396/02/26 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ مهلت حمل تا 7 روز پس از صدور حواله و پس از آن مشمول هزینه انبار داری می باشد/با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشند./به اطلاع کلیه کارگزاران خریدار و مشتریان گرامی رسانده میشودکه خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده دربازارآزادنمی باشند.در صورت مشاهده موارد نقض شرکت عرضه کننده حواله های شرکت مذکوررامتوقف وکدپتروشیمی متخلف مسدود میشود/نماد BG_781 نام تجاری BG_780S میباشد/خریداران موظفند ظرف مدت یک هفته بعد از صدور حواله اقدام به برداشت محصول نمایند در غیر این صورت بابت هزینه انبارداری و جبران خسارت ناشی از انباشت کالا در انبار های محصول مجتمع به صورت روز شمار و روزانه نیم درصد مبلغ کالای باقیمانده در زمان حمل از خریدار دریافت می گردد/نوع تسویه نقدی-اعتباری(اعتبار اسنادی و ضمانت نامه)/تسویه اعتباری از طریق ارائه چک در قبال دریافت ضمانت نامه صرفا برای مشتریانی می باشد که دارای قرارداد تخفیفات خرید از پتروشیمی تندگویان می باشند. پتروشیمی تندگویان 1518 50 35078 انبار کارخانه سلف 1396/03/10 0 11 11 1518 38585
135 1396/02/26 استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پالت فلزی خرید از سامانه مازاد عرضه(مچینگ) با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق می باشد-تسویه به صورت نقدی/اعتباری با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات بر ارزش افزوده از شرکتهای مناطق آزاد و ویژه دریافت میگردد.جنانچه شرکتی مدارک زیر را ارائه کند طبق قانون معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشد: 1-ارائه تاییدیه استمرار فعالیت شرکت خریدار در منطقه آزاد 2-ارائه مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده خریدهای آخرین دوره مالیاتی از اداره کل مالیاتی مربوط 3-ارائه گواهی ورودبه منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی 4-شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده می باشد منوط به ارائه مدارک فوق الذکر به صورت کپی برابر اصل می باشد- خریداران تا یک هفته بعد از صدور حواله باید محصول خریداری شده را حمل کنند در غیر این صورت شامل هزینه انبارداری روزانه0/5% ارزش محصول باقی مانده خواهند شد. 5-شرایط فروش اعتباری 4 ماهه و بدون کارمزد می باشد.ودیعه هر پالت فلزی مبلغ:9500000 ریال می باشد. پتروشیمی بندرامام 1575 50 63541 انبار کارخانه نقدی 1396/03/01 0 21 21 1575 69895
136 1396/02/26 استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پالت فلزی خرید از سامانه مازاد عرضه(مچینگ) با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق می باشد-تسویه به صورت نقدی/اعتباری با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات بر ارزش افزوده از شرکتهای مناطق آزاد و ویژه دریافت میگردد.جنانچه شرکتی مدارک زیر را ارائه کند طبق قانون معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشد: 1-ارائه تاییدیه استمرار فعالیت شرکت خریدار در منطقه آزاد 2-ارائه مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده خریدهای آخرین دوره مالیاتی از اداره کل مالیاتی مربوط 3-ارائه گواهی ورودبه منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی 4-شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده می باشد منوط به ارائه مدارک فوق الذکر به صورت کپی برابر اصل می باشد- خریداران تا یک هفته بعد از صدور حواله باید محصول خریداری شده را حمل کنند در غیر این صورت شامل هزینه انبارداری روزانه0/5% ارزش محصول باقی مانده خواهند شد. 5-شرایط فروش اعتباری 4 ماهه و بدون کارمزد می باشد.ودیعه هر پالت فلزی مبلغ:9500000 ریال می باشد. پتروشیمی بندرامام 441 50 59986 انبار کارخانه نقدی 1396/03/01 0 21 21 441 65984
137 1396/02/26 پلی استایرن انبساطی 300 جامبوبگ در صورت عدم برداشت کالا تا 7 روز کاری پس از تسویه بورسی ، 3% هزینه انبار داری بصورت روز شمار نسبت به کالای باقیمانده محاسبه و دریافت می‌گردد. پتروشیمی تبریز 100 25 44928 انبار کارخانه نقدی 1396/02/31 0 10 10 100 134784
138 1396/02/26 پلی استایرن انبساطی 200 جامبوبگ در صورت عدم برداشت کالا تا 7 روز کاری پس از تسویه بورسی ، 3% هزینه انبار داری بصورت روز شمار نسبت به کالای باقیمانده محاسبه و دریافت می‌گردد. پتروشیمی تبریز 50 25 44928 انبار کارخانه نقدی 1396/02/31 0 10 10 50 134784
139 1396/02/26 استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پالت فلزی خرید از سامانه مازاد عرضه(مچینگ) با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق می باشد-تسویه به صورت نقدی/اعتباری با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات بر ارزش افزوده از شرکتهای مناطق آزاد و ویژه دریافت میگردد.جنانچه شرکتی مدارک زیر را ارائه کند طبق قانون معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشد: 1-ارائه تاییدیه استمرار فعالیت شرکت خریدار در منطقه آزاد 2-ارائه مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده خریدهای آخرین دوره مالیاتی از اداره کل مالیاتی مربوط 3-ارائه گواهی ورودبه منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی 4-شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده می باشد منوط به ارائه مدارک فوق الذکر به صورت کپی برابر اصل می باشد- خریداران تا یک هفته بعد از صدور حواله باید محصول خریداری شده را حمل کنند در غیر این صورت شامل هزینه انبارداری روزانه0/5% ارزش محصول باقی مانده خواهند شد. 5-شرایط فروش اعتباری 4 ماهه و بدون کارمزد می باشد.ودیعه هر پالت فلزی مبلغ:9500000 ریال می باشد. پتروشیمی بندرامام 168 50 63541 انبار کارخانه نقدی 1396/03/01 0 21 21 168 69895
140 1396/02/26 پلی استایرن مقاوم 7240 پالت پلاستیکی در صورت عدم برداشت کالا تا 7 روز کاری پس از تسویه بورسی ، 3% هزینه انبار داری بصورت روز شمار نسبت به کالای باقیمانده محاسبه و دریافت می‌گردد. پتروشیمی تبریز 600 25 50451 انبار کارخانه نقدی 1396/02/31 0 10 10 600 151353
141 1396/02/26 پلی استایرن معمولی 1540 پالت پلاستیکی در صورت عدم برداشت کالا تا 7 روز کاری پس از تسویه بورسی ، 3% هزینه انبار داری بصورت روز شمار نسبت به کالای باقیمانده محاسبه و دریافت می‌گردد. پتروشیمی تبریز 600 25 47926 انبار کارخانه نقدی 1396/02/31 0 10 10 600 143778
142 1396/02/26 استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پالت فلزی خرید از سامانه مازاد عرضه(مچینگ) با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق می باشد-تسویه به صورت نقدی/اعتباری با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات بر ارزش افزوده از شرکتهای مناطق آزاد و ویژه دریافت میگردد.جنانچه شرکتی مدارک زیر را ارائه کند طبق قانون معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشد: 1-ارائه تاییدیه استمرار فعالیت شرکت خریدار در منطقه آزاد 2-ارائه مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده خریدهای آخرین دوره مالیاتی از اداره کل مالیاتی مربوط 3-ارائه گواهی ورودبه منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی 4-شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده می باشد منوط به ارائه مدارک فوق الذکر به صورت کپی برابر اصل می باشد- خریداران تا یک هفته بعد از صدور حواله باید محصول خریداری شده را حمل کنند در غیر این صورت شامل هزینه انبارداری روزانه0/5% ارزش محصول باقی مانده خواهند شد. 5-شرایط فروش اعتباری 4 ماهه و بدون کارمزد می باشد.ودیعه هر پالت فلزی مبلغ:9500000 ریال می باشد.هزینه حمل و انبار داری هر کیلوگرم محصول به انبار شاد آباد مبلغ:1350 ریال به عهده خریدار می باشد. پتروشیمی بندرامام 567 50 59986 شاد آباد نقدی 1396/03/01 0 21 21 567 65984
143 1396/02/26 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 جامبوبگ مهلت حمل تا 7روز پس از صدورحواله و پس ازآن مشمول هزینه انبارداری میباشد.با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا ازجمله شرکتهای مستقردرمناطق آزادوویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات برارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشند.به اطلاع کلیه کارگزاران خریدار ومشتریان گرامی رسانده میشودکه خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده دربازارآزادنمی باشند.درصورت مشاهده مواردنقض شرکت عرضه کننده حواله های شرکت مذکوررامتوقف وکدپتروشیمی متخلف مسدودمیشود.تسویه اعتباری از طریق ارائه چک در قبال دریافت ضمانت نامه صرفا برای مشتریانی می باشدکه دارای قراردادتخفیف خریدازپتروشیمی شهیدتندگویان میباشند.نماد BG-785نام تجاری گرید BG-780Nبوده وازلحاظ کیفی مطابق با اسپک BG-780Nمیباشد.خریداران موظفندظرف مدت یک هفته بعداز صدورحواله اقدام به برداشت محصول نمایند در غیراین صورت بابت هزینه انبارداری وجبران خسارت ناشی ازانباشت کالا در انبار های محصول مجتمع به صورت روزشمار و روزانه نیم درصد مبلغ کالای باقیمانده در زمان حمل ازخریداردریافت میگردد.تسویه : نقدی/اعتباری (اعتبار اسنادی وضمانتنامه) پتروشیمی تندگویان 1606 50 34025 انبار کارخانه سلف 1396/03/10 0 11 11 1606 37427
144 1396/02/26 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 جامبوبگ سلف 15 روزه/مهلت حمل تا 7 روز پس از صدور حواله ودر غیر این صورت شامل هزینه انبارداری روزانه0/5% ارزش محصول باقی مانده خواهند شد. تسویه به صورت نقدی/اعتباری(اعتبار اسنادی و ضمانت نامه)/حداقل خرید 11تن-با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکت های مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشد./خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده در بازار آزاد نمی باشند. در صورت مشاهده موارد نقض،شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس حواله های شرکت مذکور را متوقف و کد پتروشیمی شرکت های متخلف مسدود خواهد شد./// تسویه اعتباری از طریق ارائه چک در قبال دریافت ضمانت نامه صرفا برای مشتریانی است که دارای قرارداد تخفیفات خرید از پتروشیمی شهید تندگویان می باشند.***نماد BG821 نام تجاری گرید BG820s بوده و از لحاظ کیفی مطابق با اسپک BG820s میباشد.*** پتروشیمی تندگویان 2508 50 36810 انبار کارخانه سلف 1396/03/10 0 11 11 2508 40491
145 1396/02/26 پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 سایر نوع بسته بندی پالت لس 1350KG/حداقل خرید 21/600KG /درصورت تاخیر در برداشت کالا به صورت روز شمار 3 درصد ارزش کالای باقیمانده حق انبارداری دریافت میگردد و مهلت حمل حداکثر 21 روز از تاریخ صدور حواله پتروشیمی لاله 480 40 42454 انبار کارخانه نقدی 1396/02/31 0 16 16 480 46699
146 1396/02/26 پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 سایر نوع بسته بندی پالت لس 1350KG/حداقل خرید 21/600KG /درصورت تاخیر در برداشت کالا به صورت روز شمار 3 درصد ارزش کالای باقیمانده حق انبارداری دریافت میگردد و مهلت حمل حداکثر 21 روز از تاریخ صدور حواله پتروشیمی لاله 160 40 46700 انبار کارخانه نقدی 1396/02/31 0 16 16 160 51370
147 1396/02/26 پلی وینیل کلراید E6834 پالت پلاستیکی با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکت های مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشند.نرخ های فروش براساس تحویل درب کارخانه بوده ،هزینه و مسئولیت حمل به عهده خریدار می باشد. پتروشیمی اروند 110 50 33695 انبار کارخانه سلف 1396/03/23 0 22 22 110 40434
148 1396/02/26 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی نرخ های فروش بر اساس تحویل درب کارخانه بوده هزینه و مسئولیت حمل به عهده خریدار می باشد.9 درصد مالیات ارزش افزوده به قیمت فروش تعلق می گیرد و صدور حواله فروش مشروط به دریافت بهای کالا و مالیات فوق خواهد بود.چنانچه شرکتی مدارک زیر را ارائه کند طبق قانون معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشد: 1.گواهینامه معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده صادره از اداره دارایی مربوطه معتبر تا پایان سال 96 2.گواهینامه استقرار و مجوز فعالیت در مناطق آزاد و ویژه معتبر تا سال 96 3.ارائه مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده دوره منتهی به زمستان 95(بدیهی است مدت اعتبار این گواهی تا پایان سه ماهه اول سال 96 می باشد) . شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده می باشد منوط به ارائه مدارک فوق الذکر به صورت کپی برابر اصل می باشد.مهلت برداشت محصول یک هفته بعد از صدور حواله می باشد.در صورت عدم برداشت ظرف مدت یک هفته بعد از صدور حواله ، به عنوان هزینه انبارداری روزانه نیم درصد از ارزش کالای باقیمانده دریافت می گردد. پتروشیمی مهر 1232 50 39545 انبار کارخانه نقدی 1396/03/02 1331 11 11 1232 43499
149 1396/02/26 پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکت های مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشند.نرخ های فروش براساس تحویل درب کارخانه بوده ،هزینه و مسئولیت حمل به عهده خریدار می باشد.تحویل فوری بعد از صدور حواله می باشد. پتروشیمی اروند 1500 50 31199 انبار کارخانه نقدی 1396/02/31 0 20 20 1500 37438
150 1396/02/26 پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکت های مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشند.نرخ های فروش براساس تحویل درب کارخانه بوده ،هزینه و مسئولیت حمل به عهده خریدار می باشد.تحویل فوری بعد از صدور حواله می باشد. پتروشیمی اروند 2486 50 31199 انبار کارخانه نقدی 1396/02/31 0 22 22 2486 37438
151 1396/02/26 پلی استایرن معمولی 1551 پالت پلاستیکی 1. تحویل در تهران و عسلویه به درخواست خریدار صورت می پذیرد. 2- در صورت عدم برداشت کالا تا 5 روز کاری پس از تسویه بورسی، 3% هزینه انبارداری نسبت به کالای باقیمانده به صورت روزشمار محاسبه و دریافت می گردد. 3-با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران مناطق آزاد و ویژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 400 25 47926 شاد آباد نقدی 1396/02/31 0 10 10 400 143778
152 1396/02/26 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پالت چوبی پالت چوبی.هر پالت حاوی 50 کیسه 25 کیلوگرمی می باشد. پتروشیمی قائد بصیر 30 10 75100 انبار کارخانه نقدی 1396/02/31 0 5 5 30 82610
153 1396/02/26 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پالت چوبی پالت چوبی.هر پالت حاوی 50 کیسه 25 کیلوگرمی می باشد. پتروشیمی قائد بصیر 55 10 63974 انبار کارخانه نقدی 1396/02/31 0 5 5 55 70371
154 1396/03/01 پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA جامبوبگ خریداران مجاز به صادرات محصولات نمی باشند. داشتن پروانه بهره برداری مرتبط و ثبت نام در سایت بهین یاب الزامی است. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. جامبوبگ 750 کیلوگرمی. در صورت تاخیر در برداشت کالا به صورت روز شمار 3 درصد ارزش معامله مشمول هزینه انبارداری است. شماره حواله خریداران از طریق سامانه www.asaneh.net اعلام میشود. صدور حواله به منزله اعلام آماده بودن محصول جهت حمل می باشد. نوید زرشیمی 84 50 41057 انبار کارخانه نقدی 1396/03/06 0 21 21 84 45162
155 1396/03/01 پلی پروپیلن نساجی ZH550J جامبوبگ خریداران مجاز به صادرات محصولات نمی باشند.داشتن پروانه بهره برداری مرتبط و ثبت نام در سایت بهین یاب الزامی است. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. جامبوبگ 750 کیلوگرمی. حداکثر زمان حمل 6 روز کاری از تاریخ تسویه بورسی می باشد و پس از آن به صورت روز شمار 3 درصد ارزش معامله مشمول هزینه انبارداری است. شماره حواله خریداران از طریق سامانه www.asaneh.net اعلام میشود. صدور حواله به منزله اعلام آماده بودن محصول جهت حمل می باشد. نوید زرشیمی 252 50 38746 انبار کارخانه نقدی 1396/03/06 0 21 21 252 42620
156 1396/03/01 پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C جامبوبگ خریداران مجاز به صادرات محصولات نمی باشند.داشتن پروانه بهره برداری مرتبط و ثبت نام در سایت بهین یاب الزامی است. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. جامبوبگ 750 کیلوگرمی. حداکثر زمان حمل 6 روز کاری از تاریخ تسویه بورسی می باشد و پس از آن به صورت روز شمار 3 درصد ارزش معامله مشمول هزینه انبارداری است. شماره حواله خریداران از طریق سامانه www.asaneh.net اعلام میشود. صدور حواله به منزله اعلام آماده بودن محصول جهت حمل می باشد. نوید زرشیمی 630 50 43795 انبار کارخانه نقدی 1396/03/06 0 21 21 630 48174
157 1396/02/26 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی با مسئولیت شرکت تجارت صنعت کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشند. نرخ های فروش بر اساس تحویل درب کارخانه بوده هزینه و مسئولیت حمل بر عهده خریدار می باشد.مهلت برداشت محصول یک هفته بعد از صدور حواله می باشد.عدم برداشت ظرف مدت یک هفته به عنوان هزینه انبارداری روزانه نیم درصد ارزش کالای باقی مانده لحاظ می گردد. پتروشیمی ایلام 506 50 39545 انبار کارخانه نقدی 1396/03/02 506 22 22 506 43499
158 1396/02/26 پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 جامبوبگ مهلت حمل تا 7 روز پس از صدور حواله و پس از آن مشمول هزینه انبار داری می باشد/با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشند./به اطلاع کلیه کارگزاران خریدار و مشتریان گرامی رسانده میشودکه خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده دربازارآزادنمی باشند.در صورت مشاهده موارد نقض شرکت عرضه کننده حواله های شرکت مذکوررامتوقف وکدپتروشیمی متخلف مسدود میشود/نماد TG_SB645 نام تجاری TG_SB640N میباشد/خریداران موظفند ظرف مدت یک هفته بعد از صدور حواله اقدام به برداشت محصول نمایند در غیر این صورت بابت هزینه انبارداری و جبران خسارت ناشی از انباشت کالا در انبار های محصول مجتمع به صورت روز شمار و روزانه نیم درصد مبلغ کالای باقیمانده در زمان حمل از خریدار دریافت می گردد/نوع تسویه نقدی-اعتباری(اعتبار اسنادی و ضمانت نامه)/تسویه اعتباری از طریق ارائه چک در قبال دریافت ضمانت نامه صرفا برای مشتریانی می باشد که دارای قرارداد تخفیفات خرید از پتروشیمی تندگویان می باشند. پتروشیمی تندگویان 1012 50 32420 انبار کارخانه سلف 1396/03/10 0 11 11 1012 35662
159 1396/02/26 پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 جامبوبگ مهلت حمل تا 7 روز پس از صدور حواله و پس از آن مشمول هزینه انبار داری می باشد/با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشند./به اطلاع کلیه کارگزاران خریدار و مشتریان گرامی رسانده میشودکه خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده دربازارآزادنمی باشند.در صورت مشاهده موارد نقض شرکت عرضه کننده حواله های شرکت مذکوررامتوقف وکدپتروشیمی متخلف مسدود میشود/نماد TG_SB641 نام تجاری TG_SB640S میباشد/خریداران موظفند ظرف مدت یک هفته بعد از صدور حواله اقدام به برداشت محصول نمایند در غیر این صورت بابت هزینه انبارداری و جبران خسارت ناشی از انباشت کالا در انبار های محصول مجتمع به صورت روز شمار و روزانه نیم درصد مبلغ کالای باقیمانده در زمان حمل از خریدار دریافت می گردد/نوع تسویه نقدی-اعتباری(اعتبار اسنادی و ضمانت نامه)/تسویه اعتباری از طریق ارائه چک در قبال دریافت ضمانت نامه صرفا برای مشتریانی می باشد که دارای قرارداد تخفیفات خرید از پتروشیمی تندگویان می باشند. پتروشیمی تندگویان 704 50 33415 انبار کارخانه سلف 1396/03/10 0 11 11 704 36756
160 1396/02/26 پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پالت پلاستیکی مالیات بر ارزش افزوده به شماره حساب 163416187 بانک رفاه به همراه شناسه مشتری در پتروشیمی امیرکبیر واریز گرددمهلت برداشت کالا حداکثر تا 6روز کاری بعد از اعلام بار توسط فروشنده می باشد در صورت تاخیر 0.3 درصد مقدار بارگیری نشده هزینه انبارداری روز شمار دریافت می گردد.ارائه مستندات مربوط به ورود محصول خریداری شده شرکتهای مستقر در مناطق آزاد تجاری به مناطق مذکور حداکثر دو هفته پس از تحویل آخرین محموله الزامی می باشد. پتروشیمی امیرکبیر 220 50 42454 انبار کارخانه نقدی 1396/02/31 880 22 22 220 46699
161 1396/02/26 پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 کیسه مالیات بر ارزش افزوده به شماره حساب 163416187 بانک رفاه به همراه شناسه مشتری در پتروشیمی امیرکبیر واریز گردد برداشت کالا با تاخیر مشمول 0.3 درصد هزینه انبارداری خواهد بود. پتروشیمی امیرکبیر 260 50 42474 انبار کارخانه سلف 1396/03/06 2340 10 10 260 127422
162 1396/02/26 پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت پلاستیکی مالیات بر ارزش افزوده به شماره حساب 163416187 بانک رفاه به همراه شناسه مشتری در پتروشیمی امیرکبیر واریز گردد برداشت کالا با تاخیر مشمول 0.3 درصد هزینه انبارداری خواهد بود. پتروشیمی امیرکبیر 440 50 41436 انبار کارخانه سلف 1396/03/16 3080 22 22 440 45579
163 1396/02/25 پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پالت چوبی امکان خرید برای شرکتهای جزء black list سازمان امور مالیاتی وجود ندارد/مهلت مجاز حمل تا هفت روز پس از تسویه بورس، پس از آن هزینه انبارداری معادل 3% کالای باقیمانده به صورت روزشمار دریافت می گردد. پتروشیمی مهاباد 408 50 41436 انبار کارخانه نقدی 1396/02/30 408 24 24 408 45579
164 1396/02/25 پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 کیسه شایان ذکر است، شرکت های معاف از مالیات ارزش افزوده می بایست مدارک الزامی ذیل را به کارگزار اعلام نمایند، در غیر اینصورت مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده و بایستی مالیات از آنها مطالبه گردد. 1- ارائه تائید فعالیت و استمرار فعالیت تولیدی شرکت خریدار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 2-ارائه تائیدیه از اداره کل گمرک مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خریدار محصول مبنی بر ورود کالای خریداری شده به منطقه مربوطه 3-ارائه مفاصاحساب مالیات برارزش افزوده آخرین دوره 3ماهه مالیاتی مربوطه. لازم به ذکر است فروش بدون مالیات بر ارزش افزوده حداکثر معادل سهمیه تعیین شده ی وزارت صنایع برای هرواحد تولیدی به قوت خود باقی و مازاد بر آن با اخذ مالیات بر ارزش افزوده قابل فروش می باشد. 4-مشتریان می بایست به محض متوجه شدن مشکل کیفی و یا کمی در مواد خریداری شده، از مصرف آن خودداری نمایند و تا حضور نماینده مهندسی فروش شرکت پتروشیمی مارون جهت بررسی شکایت در آن شرکت و اعلام رأی نهایی کمیته بررسی شکایت، از مصرف مواد مذکور صرف نظر نمایند. پتروشیمی مارون 1100 50 39545 انبار کارخانه نقدی 1396/02/30 0 22 22 1100 43499
165 1396/02/25 پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پالت چوبی امکان خرید برای شرکتهای جزء black list سازمان امور مالیاتی وجود ندارد/مهلت مجاز حمل تا هفت روز پس از تسویه بورس، پس از آن هزینه انبارداری معادل 3% کالای باقیمانده به صورت روزشمار دریافت می گردد. پتروشیمی مهاباد 408 50 41436 انبار کارخانه نقدی 1396/02/30 408 24 24 408 45579
166 1396/02/25 پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N کیسه شایان ذکر است، شرکت های معاف از مالیات ارزش افزوده می بایست مدارک الزامی ذیل را به کارگزار اعلام نمایند، در غیر اینصورت مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده و بایستی مالیات از آنها مطالبه گردد. 1- ارائه تائید فعالیت و استمرار فعالیت تولیدی شرکت خریدار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 2-ارائه تائیدیه از اداره کل گمرک مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خریدار محصول مبنی بر ورود کالای خریداری شده به منطقه مربوطه 3-ارائه مفاصاحساب مالیات برارزش افزوده آخرین دوره 3ماهه مالیاتی مربوطه. لازم به ذکر است فروش بدون مالیات بر ارزش افزوده حداکثر معادل سهمیه تعیین شده ی وزارت صنایع برای هرواحد تولیدی به قوت خود باقی و مازاد بر آن با اخذ مالیات بر ارزش افزوده قابل فروش می باشد. 4-مشتریان می بایست به محض متوجه شدن مشکل کیفی و یا کمی در مواد خریداری شده، از مصرف آن خودداری نمایند و تا حضور نماینده مهندسی فروش شرکت پتروشیمی مارون جهت بررسی شکایت در آن شرکت و اعلام رأی نهایی کمیته بررسی شکایت، از مصرف مواد مذکور صرف نظر نمایند. پتروشیمی مارون 1100 50 42474 انبار کارخانه نقدی 1396/02/30 2200 22 22 1100 127422
167 1396/02/25 پلی پروپیلن نساجی Z30S کیسه مدت زمان حمل محصول ازتاریخ انجام تسویه بورسی حداکثر6روز کاری است ودر صورت تاخیردربرداشت هزینه انبارداری معادل3درصدارزش کالای معامله شده به صورت روزشماردریافت میگردد.شرکت های معاف از مالیات میبایست مدارک الزامی ذیل رابه کارگزارارائه نمایند.درغیراینصورت مشمول مالیات برارزش افزوده بوده و بایستی مالیات ازآنها مطالبه گردد:1-ارائه تاییدفعالیت واستمرارفعالیت تولیدی شرکت خریداردرمناطق آزادوویژه اقتصادی2-ارائه تاییده اداره کل گمرک مناطق آزادو ویژه اقتصادی خریدار محصول،مبنی برورود کالای خریداری شده به منطقه مربوطه(مناطق آزادو ویژه اقتصادی مقصد)3-ارائه مفاصاحساب مالیات برارزش افزوده آخرین دوره سه ماهه مالیاتی ازاداره کل امور مالیاتی مربوطه لازم به ذکراست فروش بدون اخذ مالیات بر ارزش افزوده حداکثر معادل سهمیه تعیین شده وزارت صنایع برای هرواحد تولیدی به قوت خودباقی ومازاد برآن با اخذمالیات برارزش افزوده،قابل فروش میباشد4-مشتریان میبایست به محض متوجه شدن مشکل کیفی و یا کمی، تا زمان حضورنماینده پتروشیمی مارون جهت بررسی شکایت درآن شرکت واعلام رای نهایی کمیته ،ازمصرف مواد مذکورصرف نظرنمایند پتروشیمی مارون 880 50 38746 انبار کارخانه نقدی 1396/02/30 1650 22 22 880 42620
168 1396/02/25 پلی پروپیلن نساجی C30S کیسه مدت زمان حمل محصول ازتاریخ انجام تسویه بورسی حداکثر6روز کاری است ودر صورت تاخیردربرداشت هزینه انبارداری معادل3درصدارزش کالای معامله شده به صورت روزشماردریافت میگردد.شرکت های معاف از مالیات میبایست مدارک الزامی ذیل رابه کارگزارارائه نمایند.درغیراینصورت مشمول مالیات برارزش افزوده بوده و بایستی مالیات ازآنها مطالبه گردد:1-ارائه تاییدفعالیت واستمرارفعالیت تولیدی شرکت خریداردرمناطق آزادوویژه اقتصادی2-ارائه تاییده اداره کل گمرک مناطق آزادو ویژه اقتصادی خریدار محصول،مبنی برورود کالای خریداری شده به منطقه مربوطه(مناطق آزادو ویژه اقتصادی مقصد)3-ارائه مفاصاحساب مالیات برارزش افزوده آخرین دوره سه ماهه مالیاتی ازاداره کل امور مالیاتی مربوطه لازم به ذکراست فروش بدون اخذ مالیات بر ارزش افزوده حداکثر معادل سهمیه تعیین شده وزارت صنایع برای هرواحد تولیدی به قوت خودباقی ومازاد برآن با اخذمالیات برارزش افزوده،قابل فروش میباشد4-مشتریان میبایست به محض متوجه شدن مشکل کیفی و یا کمی، تا زمان حضورنماینده پتروشیمی مارون جهت بررسی شکایت درآن شرکت واعلام رای نهایی کمیته ،ازمصرف مواد مذکورصرف نظرنمایند پتروشیمی مارون 1100 50 38746 انبار کارخانه نقدی 1396/02/30 2200 22 22 1100 42620
169 1396/02/25 پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پالت چوبی مدت زمان حمل محصول از تاریخ صدور حواله حداکثر 10 روز/جریمه تاخیر در برداشت کالا روزشمار 3% میباشد/مشتریانی که برای باراول از آریاساسول خریدمی نماینددر صورتیکه گواهی مالیات برارزش افزوده را بهمراه سه برگ تسویه ثبت سفارش ارسال ننمایند،حواله صادر نخواهد شد و مسئولیت تاخیر در صدور حواله به عهده مشتری می باشد./ شرکت های معاف از مالیات بر ارزش افزوده میبایست مدارک الزامی ذیل را به کارگزار ارائه نمایند، در غیر اینصورت مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده و بایستی مالیات از آنها مطالبه گردد: 1- ارائه تایید فعالیت و استمرار فعالیت تولیدی شرکت خریدار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 2- ارائه تاییده اداره کل گمرک مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خریدار محصول، مبنی بر ورود کالای خریداری شده به منطقه مربوطه( مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مقصد) 3- ارائه مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده آخرین دوره سه ماهه مالیاتی از اداره کل امور مالیاتی مربوطه. /لازم به ذکر است فروش بدون اخذ مالیات بر ارزش افزوده حداکثر معادل سهمیه تعیین شده وزارت صنایع برای هر واحد تولیدی به قوت خود باقی و مازاد بر آن با اخذ مالیات بر ارزش افزوده، قابل فروش می باشد. پتروشیمی آریا ساسول 616 50 39545 انبار کارخانه نقدی 1396/02/30 704 22 22 616 43499
170 1396/02/25 پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پالت چوبی مدت زمان حمل محصول از تاریخ صدور حواله حداکثر 10 روز/جریمه تاخیر در برداشت کالا روزشمار 3% میباشد/مشتریانی که برای باراول از آریاساسول خریدمی نماینددر صورتیکه گواهی مالیات برارزش افزوده را بهمراه سه برگ تسویه ثبت سفارش ارسال ننمایند،حواله صادر نخواهد شد و مسئولیت تاخیر در صدور حواله به عهده مشتری می باشد./ شرکت های معاف از مالیات بر ارزش افزوده میبایست مدارک الزامی ذیل را به کارگزار ارائه نمایند، در غیر اینصورت مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده و بایستی مالیات از آنها مطالبه گردد: 1- ارائه تایید فعالیت و استمرار فعالیت تولیدی شرکت خریدار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 2- ارائه تاییده اداره کل گمرک مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خریدار محصول، مبنی بر ورود کالای خریداری شده به منطقه مربوطه( مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مقصد) 3- ارائه مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده آخرین دوره سه ماهه مالیاتی از اداره کل امور مالیاتی مربوطه. /لازم به ذکر است فروش بدون اخذ مالیات بر ارزش افزوده حداکثر معادل سهمیه تعیین شده وزارت صنایع برای هر واحد تولیدی به قوت خود باقی و مازاد بر آن با اخذ مالیات بر ارزش افزوده، قابل فروش می باشد. پتروشیمی آریا ساسول 616 50 42454 انبار کارخانه نقدی 1396/02/30 704 22 22 616 46699
171 1396/02/25 پلی پروپیلن نساجی V30S پالت چوبی *محصول خروجی کامپاندر *داشتن پروانه بهره برداری مرتبط در سایت بهین یاب الزامیست.*درج کدشناسه پتروشیمی شرکت شازند وشماره ثبت خریدار درثبت سفارش الزامیست*.حداکثر زمان حمل تا 10 روز پس ازصدور حواله. در صورت تاخیر در برداشت کالا هزینه انبار داری معادل 3 % ارزش معامله به ازای هر روز اخذ می گردد. پتروشیمی شازند 100 50 38746 انبار کارخانه نقدی 1396/02/30 0 20 20 100 42620
172 1396/02/25 پلی پروپیلن نساجی Z30S پالت چوبی *محصول خروجی کامپاندر *. داشتن پروانه بهره برداری مرتبط در سایت بهین یاب الزامیست.*درج کدشناسه پتروشیمی شرکت شازند وشماره ثبت خریدار درثبت سفارش الزامیست*.حداکثر زمان حمل تا 10 روز پس ازصدور حواله.در صورت تاخیر در برداشت کالا هزینه انبار داری معادل 3 % ارزش معامله به ازای هر روز اخذ می گردد. پتروشیمی شازند 200 50 38746 انبار کارخانه نقدی 1396/02/30 0 20 20 200 42620
173 1396/02/25 پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی داشتن پروانه بهره برداری مرتبط در سایت بهین یاب الزامیست.*درج کدشناسه پتروشیمی شرکت شازند وشماره ثبت خریدار درثبت سفارش الزامیست*.حداکثر زمان حمل تا 10 روز پس ازصدور حواله. در صورت تاخیر در برداشت کالا هزینه انبار داری معادل 3 % ارزش معامله به ازای هر روز اخذ می گردد. پتروشیمی شازند 500 50 38746 انبار کارخانه نقدی 1396/02/30 0 20 20 500 42620
174 1396/02/25 پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پالت چوبی داشتن پروانه بهره برداری مرتبط در سایت بهین یاب الزامیست.*درج کدشناسه پتروشیمی شرکت شازند وشماره ثبت خریدار درثبت سفارش الزامیست*.حداکثر زمان حمل تا 10 روز پس ازصدور حواله. در صورت تاخیر در برداشت کالا هزینه انبار داری معادل 3 % ارزش معامله به ازای هر روز اخذ می گردد. پتروشیمی شازند 300 50 39183 انبار کارخانه نقدی 1396/02/30 0 20 20 300 117549
175 1396/02/25 پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پالت چوبی داشتن پروانه بهره برداری مرتبط در سایت بهین یاب الزامیست.*درج کدشناسه پتروشیمی شرکت شازند وشماره ثبت خریدار درثبت سفارش الزامیست*.حداکثر زمان حمل تا 10 روز پس ازصدور حواله. در صورت تاخیر در برداشت کالا هزینه انبار داری معادل 3 % ارزش معامله به ازای هر روز اخذ می گردد. پتروشیمی شازند 1500 50 41536 انبار کارخانه نقدی 1396/02/30 0 20 20 1500 124608
176 1396/02/25 پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پالت چوبی امکان خرید برای شرکت های black list سازمان امور مالیاتی وجود ندارد.مدت مجاز حمل تا 7 روز پس از تسویه بورس، پس از آن هزینه انبار داری معادل 3% کالای باقی مانده بصورت روز شمار دریافت می گردد. پتروشیمی لرستان 408 50 37495 انبار کارخانه نقدی 1396/02/30 408 24 24 408 41244
177 1396/02/25 پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پالت چوبی امکان خرید برای شرکت های black list سازمان امور مالیاتی وجود ندارد.مدت مجاز حمل تا 7 روز پس از تسویه بورس، پس از آن هزینه انبار داری معادل 3% کالای باقی مانده بصورت روز شمار دریافت می گردد. پتروشیمی لرستان 408 50 37495 انبار کارخانه نقدی 1396/02/30 408 24 24 408 41244
178 1396/02/25 پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت چوبی امکان خرید برای شرکت های جزو black list سازمان امور مالیاتی وجود ندارد/ زمان مجاز حمل تا هفت روز پس از تسویه بورس و پس از آن هزینه انبارداری معادل 3% کالای باقیمانده ماهانه ،به صورت روز شمار دریافت می گردد. پلیمر کرمانشاه 480 50 38682 انبار کارخانه نقدی 1396/02/30 480 24 24 480 42550
179 1396/02/25 پلی پروپیلن نساجی SF060 جامبوبگ کلیه خریداران کالا از جمله شرکت های مستقر درمناطق ویژه و آزاد تجاری ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده با مسئولیت فروشنده می باشند. پتروشیمی پلی نار 798 50 38746 انبار کارخانه نقدی 1396/02/30 210 21 21 798 42620
180 1396/02/25 پلی پروپیلن نساجی 1102L جامبوبگ جامبو 750 کیلو گرمی ، گرید رافیا ، mfi4.1 ~ 5.0 ، جهت اولین خرید ارائه مدارک شناسایی کامل شرکت الزامیست ، خریدار اجازه صادرات محصول را ندارد ، در صورت عدم حمل کالا در موعد مقرر، روزانه 3% ارزش کالا بابت انبارداری اخذ خواهد شد. با مسوولیت فروشنده در صورت فروش کالا به شرکتهای مناطق آزاد ویژه اقتصادی (معاف از مالیات) 9% مالیات بر ارزش افزوده اخذ می گردد . ارائه گواهینامه ثبت نام اشخاص حقوقی در نظام مالیات بر ارزش افزوده دارای تاریخ معتبر الزامیست. پتروشیمی رجال 126 50 38746 انبار کارخانه نقدی 1396/02/30 0 21 21 126 42620
181 1396/02/25 پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C جامبوبگ خریداران مجاز به صادرات محصولات نمی باشند.داشتن پروانه بهره برداری مرتبط و ثبت نام در سایت بهین یاب الزامی است. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. جامبوبگ 750 کیلوگرمی. حداکثر زمان حمل 6 روز کاری از تاریخ تسویه بورسی می باشد و پس از آن به صورت روز شمار 3 درصد ارزش معامله مشمول هزینه انبارداری است. شماره حواله خریداران از طریق سامانه www.asaneh.net اعلام میشود. صدور حواله به منزله اعلام آماده بودن محصول جهت حمل می باشد. نوید زرشیمی 504 50 43795 انبار کارخانه نقدی 1396/02/30 252 21 21 504 48174
182 1396/02/25 پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA جامبوبگ خریداران مجاز به صادرات محصولات نمی باشند. داشتن پروانه بهره برداری مرتبط و ثبت نام در سایت بهین یاب الزامی است. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. جامبوبگ 750 کیلوگرمی. در صورت تاخیر در برداشت کالا به صورت روز شمار 3 درصد ارزش معامله مشمول هزینه انبارداری است. شماره حواله خریداران از طریق سامانه www.asaneh.net اعلام میشود. صدور حواله به منزله اعلام آماده بودن محصول جهت حمل می باشد. نوید زرشیمی 105 50 41057 انبار کارخانه نقدی 1396/02/30 84 21 21 105 45162
183 1396/02/25 پلی پروپیلن نساجی ZH550J جامبوبگ خریداران مجاز به صادرات محصولات نمی باشند.داشتن پروانه بهره برداری مرتبط و ثبت نام در سایت بهین یاب الزامی است. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. جامبوبگ 750 کیلوگرمی. حداکثر زمان حمل 6 روز کاری از تاریخ تسویه بورسی می باشد و پس از آن به صورت روز شمار 3 درصد ارزش معامله مشمول هزینه انبارداری است. شماره حواله خریداران از طریق سامانه www.asaneh.net اعلام میشود. صدور حواله به منزله اعلام آماده بودن محصول جهت حمل می باشد. نوید زرشیمی 252 50 38746 انبار کارخانه نقدی 1396/02/30 252 21 21 252 42620
184 1396/02/24 پلی وینیل کلراید S57 پالت چوبی عدم بارگیری در موعد مقرر موجب اعمال جریمه انبارداری بر اساس مقررات پتروشیمی آبادان خواهد شد. خریدار موظف است باربری خود را در سربرگ شرکت به پتروشیمی آبادان بشماره 06153260190 فکس کند. صرفا کسانی میتوانند خرید کنند که اعتبارشان نزد پتروشیمی آبادان مورد تایید باشد و قبلا ضمانت های لازم را نزد این شرکت ارائه نموده باشند. پتروشیمی آبادان 980 50 34410 انبار کارخانه سلف 1396/05/21 0 20 20 980 41292
185 1396/02/24 پلی وینیل کلراید S65 پالت چوبی عدم بارگیری در موعد مقرر موجب اعمال جریمه انبارداری بر اساس مقررات پتروشیمی آبادان خواهد شد. خریدار موظف است باربری خود را در سربرگ شرکت به پتروشیمی آبادان بشماره 06153260190 فکس کند. صرفا کسانی میتوانند خرید کنند که اعتبارشان نزد پتروشیمی آبادان مورد تایید باشد و قبلا ضمانت های لازم را نزد این شرکت ارائه نموده باشند. پتروشیمی آبادان 620 50 31282 انبار کارخانه سلف 1396/05/21 0 20 20 620 37538
186 1396/02/24 پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پالت پلاستیکی مربوط به شرکت هایی که بر اساس مجوز کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولیددارای قرارداد فی مابین هستند/ مهلت حمل تا 7 روزپس از صدورحواله و پس از آن مشمول هزینه انبارداری می باشد/با مسئولیت شرکت تجارت صنعت کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات برارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشد./صبح روزعرضه شرکت های متقاضی خرید اعتباری بایستی به شرکت تجارت صنعت تعهد ارائه اعتبار اسنادی ارائه نماینددر غیراینصورت امکان تاییداعتبار وجودنخواهد داشت./به اطلاع رسانده میشودکه خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده دربازارآزادنمی باشند.درصورت مشاهده موارد نقض شرکت تجارت صنعت حواله های شرکت مذکوررامتوقف وکدپتروشیمی متخلف مسدود میشود./ پتروشیمی بندرامام 60 50 43903 انبار کارخانه نقدی 1396/02/27 0 10 10 60 48293
187 1396/02/24 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پالت پلاستیکی مربوط به شرکت هایی که بر اساس مجوز کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولیددارای قرارداد فی مابین هستند/ مهلت حمل تا 7 روزپس از صدورحواله و پس از آن مشمول هزینه انبارداری می باشد/با مسئولیت شرکت تجارت صنعت کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات برارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشد./صبح روزعرضه شرکت های متقاضی خرید اعتباری بایستی به شرکت تجارت صنعت تعهد ارائه اعتبار اسنادی ارائه نماینددر غیراینصورت امکان تاییداعتبار وجودنخواهد داشت./به اطلاع رسانده میشودکه خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده دربازارآزادنمی باشند.درصورت مشاهده موارد نقض شرکت تجارت صنعت حواله های شرکت مذکوررامتوقف وکدپتروشیمی متخلف مسدود میشود./ پتروشیمی بندرامام 60 50 39240 انبار کارخانه نقدی 1396/02/27 0 10 10 60 43164
188 1396/02/24 پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پالت پلاستیکی مربوط به شرکت هایی که بر اساس مجوز کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولیددارای قرارداد فی مابین هستند/ مهلت حمل تا 7 روزپس از صدورحواله و پس از آن مشمول هزینه انبارداری می باشد/با مسئولیت شرکت تجارت صنعت کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات برارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشد./صبح روزعرضه شرکت های متقاضی خرید اعتباری بایستی به شرکت تجارت صنعت تعهد ارائه اعتبار اسنادی ارائه نماینددر غیراینصورت امکان تاییداعتبار وجودنخواهد داشت./به اطلاع رسانده میشودکه خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده دربازارآزادنمی باشند.درصورت مشاهده موارد نقض شرکت تجارت صنعت حواله های شرکت مذکوررامتوقف وکدپتروشیمی متخلف مسدود میشود./ پتروشیمی بندرامام 60 50 43058 انبار کارخانه نقدی 1396/02/27 0 10 10 60 47363
189 1396/02/24 پلی استایرن مقاوم 4512 کیسه . محب بسپار ایده گستر 200 25 48900 انبار کارخانه نقدی 1396/02/28 0 5 5 200 146700
190 1396/02/24 پلی استایرن معمولی MP08 کیسه . محب پلیمر قم 100 25 48000 انبار کارخانه نقدی 1396/02/28 0 10 10 100 144000
191 1396/02/24 پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 جامبوبگ لطفا پس از تحویل کامل کالا نسبت به ارائه نامه آزاد سازی وجه فروشنده اقدام فرمایید بانیار پلیمر گنبد 100 25 57000 انبار کارخانه نقدی 1396/02/27 0 5 5 100 171000
192 1396/02/24 پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 جامبوبگ 1-نوع بسته بندی جامبوبگ800kg می باشد. 2-عرضه به صورت نگهداری وجه می باشد.لطفاً پس از تحویل کامل کالا توسط فروشنده نسبت به ارسال نامه آزادسازی وجه اقدام فرمایید. شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 40 25 52000 انبار کارخانه نقدی 1396/02/27 20 20 20 40 156000
193 1396/02/24 پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 جامبوبگ در صورت درخواست خریدار امکان تحویل کالا بصورت کیسه 25 کیلویی هم وجود دارد، لطفا پس از تحویل کامل کالا نسبت به ارائه نامه آزاد سازی وجه فروشنده اقدام فرمایید بانیار پلیمر گنبد 100 25 57000 انبار کارخانه نقدی 1396/02/27 0 5 5 100 171000
194 1396/02/24 پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 جامبوبگ در صورت درخواست خریدار امکان تحویل کالا بصورت کیسه 25 کیلویی هم وجود دارد، لطفا پس از تحویل کامل کالا نسبت به ارائه نامه آزاد سازی وجه فروشنده اقدام فرمایید بانیار پلیمر گنبد 50 25 57000 انبار کارخانه نقدی 1396/02/27 0 5 5 50 171000
195 1396/02/24 پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 جامبوبگ در صورت درخواست خریدار امکان تحویل کالا بصورت کیسه 25 کیلویی هم وجود دارد، لطفا پس از تحویل کامل کالا نسبت به ارائه نامه آزاد سازی وجه فروشنده اقدام فرمایید بانیار پلیمر گنبد 50 25 57000 انبار کارخانه نقدی 1396/02/27 0 5 5 50 171000
196 1396/02/24 اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین بشکه نوع بسته بندی بشکه همراه با پالت چوبی می باشد-محل تحویل انبار شادآباد تهران به آدرس: جاده قدیم کرج ،میدان پاستوریزه ، شادآباد،خیابان هفده شهریور ،تقاطع عبدالرحیمی، رو به روی تهران بتون،انبار شرکت بازرگانی پتروشیمی می باشد.خرید از سامانه مازاد عرضه(مچینگ) با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق می باشد.برای محصولات اپوکسی رزین مایع و اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین هزینه حمل کیلویی 1000 ریال و هزینه بسته بندی بشکه پالت و ... ، 4800 ریال به ازای هر کیلوگرم به عهده مشتری می باشد.با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت می گردد. پتروشیمی خوزستان 80 20 75200 شاد آباد سلف 1396/03/07 0 5 5 80 82720
197 1396/02/24 اپوکسی رزین مایع E06 SPL بشکه نوع بسته بندی بشکه همراه با پالت چوبی می باشد-محل تحویل انبار شادآباد تهران به آدرس: جاده قدیم کرج ،میدان پاستوریزه ، شادآباد،خیابان هفده شهریور ،تقاطع عبدالرحیمی، رو به روی تهران بتون،انبار شرکت بازرگانی پتروشیمی می باشد.خرید از سامانه مازاد عرضه(مچینگ) با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق می باشد.برای محصولات اپوکسی رزین مایع و اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین هزینه حمل کیلویی 1000 ریال و هزینه بسته بندی بشکه پالت و ... ، 4800 ریال به ازای هر کیلوگرم به عهده مشتری می باشد.با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت می گردد. پتروشیمی خوزستان 230 20 82600 شاد آباد سلف 1396/03/07 0 5 5 230 90860
198 1396/02/24 پلی کربنات 1012 پالت چوبی نوع بسته بندی کیسه همراه با پالت - با توجه به اینکه وزن هر پالت 1250 کیلو می باشد،مشتری باید مابه التفاوت آن را با مجتمع تسویه نماید.خرید از سامانه مازاد عرضه (مچینگ)با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق می باشد.با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت می گردد. پتروشیمی خوزستان 88 50 86000 انبار کارخانه نقدی 1396/02/27 0 22 22 88 94600
199 1396/02/24 پلی کربنات 0710 پالت چوبی نوع بسته بندی کیسه همراه با پالت - با توجه به اینکه وزن هر پالت 1250 کیلو می باشد،مشتری باید مابه التفاوت آن را با مجتمع تسویه نماید.خرید از سامانه مازاد عرضه (مچینگ)با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق می باشد.با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت می گردد. پتروشیمی خوزستان 88 50 86000 انبار کارخانه نقدی 1396/02/27 0 22 22 88 94600
200 1396/02/24 پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE جامبوبگ 1-نوع بسته بندی جامبوبگ800kg می باشد. 2-عرضه به صورت نگهداری وجه می باشد.لطفاً پس از تحویل کامل کالا توسط فروشنده نسبت به ارسال نامه آزادسازی وجه اقدام فرمایید. شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 25 25 23000 انبار کارخانه نقدی 1396/02/27 0 25 25 25 69000
201 1396/02/24 پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 جامبوبگ 1-نوع بسته بندی جامبوبگ800kg می باشد. 2-عرضه به صورت نگهداری وجه می باشد.لطفاً پس از تحویل کامل کالا توسط فروشنده نسبت به ارسال نامه آزادسازی وجه اقدام فرمایید. شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 40 25 49000 انبار کارخانه نقدی 1396/02/27 20 20 20 40 147000
202 1396/02/24 پلی استایرن انبساطی نسوز SE250 جامبوبگ 1-نوع بسته بندی جامبوبگ800kg می باشد. 2-عرضه به صورت نگهداری وجه می باشد.لطفاً پس از تحویل کامل کالا توسط فروشنده نسبت به ارسال نامه آزادسازی وجه اقدام فرمایید. شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 40 25 52000 انبار کارخانه نقدی 1396/02/27 20 20 20 40 156000
203 1396/02/23 پلی پروپیلن نساجی Z30S کیسه خریدارمیبایست دارای قراردادبلندمدت بامارون باشد.صرفا" مشتریانی که دارای تایید اعتبار از طرف شرکت پتروشیمی مارون می باشند قادر به خرید از شرکت مذکور می باشند. /خریدارملزم به رعایت کلیه تعهدات درقراردادبلند مدت مارون میباشد/بامسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران ملزم به پرداخت 9%مالیات به فروشنده میباشند/خریدار 20روزپس ازتاریخ حواله وقت داردنسبت به برداشت محصول اقدام نمایددر غیراین صورت مشمول جریمه میشود/مهلت اعتبارحواله درتحویل فوری از تاریخ صدور سه ماه خواهدبود/کلیه کالاها مخصوص مصرف داخل کشورمیباشد/شرایط انعقادقراردادبلندمدت :1شرکت متقاضی میبایست دارای سابقه خوش حسابی به تاییدامورمالی مارون باشد2سابقه خرید(جزمشتریان قدیمی و وفادار شرکت پتروشیمی مارون باشد) پتروشیمی مارون 110 50 41614 انبار کارخانه نقدی 1396/02/26 0 22 22 110 45775
204 1396/02/23 پلی پروپیلن نساجی C30S کیسه خریدارمیبایست دارای قراردادبلندمدت بامارون باشد.صرفا" مشتریانی که دارای تایید اعتبار از طرف شرکت پتروشیمی مارون می باشند قادر به خرید از شرکت مذکور می باشند. /خریدارملزم به رعایت کلیه تعهدات درقراردادبلند مدت مارون میباشد/بامسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران ملزم به پرداخت 9%مالیات به فروشنده میباشند/خریدار 20روزپس ازتاریخ حواله وقت داردنسبت به برداشت محصول اقدام نمایددر غیراین صورت مشمول جریمه میشود/مهلت اعتبارحواله درتحویل فوری از تاریخ صدور سه ماه خواهدبود/کلیه کالاها مخصوص مصرف داخل کشورمیباشد/شرایط انعقادقراردادبلندمدت :1شرکت متقاضی میبایست دارای سابقه خوش حسابی به تاییدامورمالی مارون باشد2سابقه خرید(جزمشتریان قدیمی و وفادار شرکت پتروشیمی مارون باشد) پتروشیمی مارون 308 50 42806 انبار کارخانه نقدی 1396/02/26 0 22 22 308 47086
205 1396/02/23 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 جامبوبگ صرفاً کسانی که دارای قراردادبلندمدت با پتروشیمی تندگویان می باشند امکان خریددارند/با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران ملزم به پرداخت مالیات برارزش افزوده به فروشنده میباشند/ به اطلاع رسانده میشودکه خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده دربازارآزادنمی باشند.درصورت مشاهده موارد نقض شرکت تجارت صنعت حواله های شرکت مذکوررامتوقف وکدپتروشیمی متخلف مسدود میشود.شرایط انعقادقراردادبلندمدت:1شرکت متقاضی میبایست دارای سابقه خوش حسابی به تاییداداره مالی پتروشیمی تندگویان باشد2شرکتهایی که جزءتولیدکنندگان برندهای بین المللی محسوب می شوندویامحصولات آنهادربرندهای بین المللی مصرف میشودباارائه مدارک مثبته وبررسی توسط پتروشیمی تندگویان میتوانند متقاضی باشند3درخصوص سایرشرکتها باارائه دلایل توجیهی وبررسی توسط پتروشیمی تندگویان امکان عقدقراردادبلندمدت وجودخواهدداشت/مهلت حمل تا7روزپس ازصدور حواله وپس ازآن مشمول هزینه انبارداری است پتروشیمی تندگویان 154 50 37101 انبار کارخانه نقدی 1396/02/26 0 11 11 154 40811
206 1396/02/23 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 جامبوبگ صرفاً کسانی که دارای قراردادبلندمدت با پتروشیمی تندگویان می باشند امکان خریددارند/با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران ملزم به پرداخت مالیات برارزش افزوده به فروشنده میباشند/ به اطلاع رسانده میشودکه خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده دربازارآزادنمی باشند.درصورت مشاهده موارد نقض شرکت تجارت صنعت حواله های شرکت مذکوررامتوقف وکدپتروشیمی متخلف مسدود میشود.شرایط انعقادقراردادبلندمدت:1شرکت متقاضی میبایست دارای سابقه خوش حسابی به تاییداداره مالی پتروشیمی تندگویان باشد2شرکتهایی که جزءتولیدکنندگان برندهای بین المللی محسوب می شوندویامحصولات آنهادربرندهای بین المللی مصرف میشودباارائه مدارک مثبته وبررسی توسط پتروشیمی تندگویان میتوانند متقاضی باشند3درخصوص سایرشرکتها باارائه دلایل توجیهی وبررسی توسط پتروشیمی تندگویان امکان عقدقراردادبلندمدت وجودخواهدداشت/مهلت حمل تا7روزپس ازصدور حواله وپس ازآن مشمول هزینه انبارداری است پتروشیمی تندگویان 220 50 35293 انبار کارخانه نقدی 1396/02/26 0 11 11 220 38822
207 1396/02/23 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ صرفاً کسانی که دارای قراردادبلندمدت با پتروشیمی تندگویان می باشند امکان خریددارند/با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران ملزم به پرداخت مالیات برارزش افزوده به فروشنده میباشند/ به اطلاع رسانده میشودکه خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده دربازارآزادنمی باشند.درصورت مشاهده موارد نقض شرکت تجارت صنعت حواله های شرکت مذکوررامتوقف وکدپتروشیمی متخلف مسدود میشود.شرایط انعقادقراردادبلندمدت:1شرکت متقاضی میبایست دارای سابقه خوش حسابی به تاییداداره مالی پتروشیمی تندگویان باشد2شرکتهایی که جزءتولیدکنندگان برندهای بین المللی محسوب می شوندویامحصولات آنهادربرندهای بین المللی مصرف میشودباارائه مدارک مثبته وبررسی توسط پتروشیمی تندگویان میتوانند متقاضی باشند3درخصوص سایرشرکتها باارائه دلایل توجیهی وبررسی توسط پتروشیمی تندگویان امکان عقدقراردادبلندمدت وجودخواهدداشت/مهلت حمل تا7روزپس ازصدور حواله وپس ازآن مشمول هزینه انبارداری است پتروشیمی تندگویان 55 50 35937 انبار کارخانه نقدی 1396/02/26 0 11 11 55 39530
208 1396/02/23 پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 جامبوبگ صرفاً کسانی که دارای قراردادبلندمدت با پتروشیمی تندگویان می باشند امکان خریددارند/با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران ملزم به پرداخت مالیات برارزش افزوده به فروشنده میباشند/ فروش اعتباری فقط به صورت LC /صبح روزعرضه شرکت های متقاضی خریداعتباری بامراجعه به شرکت تجارت صنعت تعهدارائه اعتبار اسنادی ارائه نمایند درغیراینصورت امکان تاییداعتباروجودنخواهدداشت.به اطلاع رسانده میشودکه خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده دربازارآزادنمی باشند.درصورت مشاهده موارد نقض شرکت تجارت صنعت حواله های شرکت مذکوررامتوقف وکدپتروشیمی متخلف مسدود میشود.شرایط انعقادقراردادبلندمدت:1شرکت متقاضی میبایست دارای سابقه خوش حسابی به تاییداداره مالی پتروشیمی تندگویان باشد2شرکتهایی که جزءتولیدکنندگان برندهای بین المللی محسوب می شوندویامحصولات آنهادربرندهای بین المللی مصرف میشودباارائه مدارک مثبته وبررسی توسط پتروشیمی تندگویان میتوانند متقاضی باشند3درخصوص سایرشرکتها باارائه دلایل توجیهی وبررسی توسط پتروشیمی تندگویان امکان عقدقراردادبلندمدت وجودخواهدداشت/مهلت حمل تا7روزپس ازصدور حواله وپس ازآن مشمول هزینه انبارداری است پتروشیمی تندگویان 66 50 33887 انبار کارخانه نقدی 1396/02/26 0 11 11 66 37275
209 1396/02/23 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 جامبوبگ صرفاً کسانی که دارای قراردادبلندمدت با پتروشیمی تندگویان می باشند امکان خریددارند/با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران ملزم به پرداخت مالیات برارزش افزوده به فروشنده میباشند/ فروش اعتباری فقط به صورت LC /صبح روزعرضه شرکت های متقاضی خریداعتباری بامراجعه به شرکت تجارت صنعت تعهدارائه اعتبار اسنادی ارائه نمایند درغیراینصورت امکان تاییداعتباروجودنخواهدداشت.به اطلاع رسانده میشودکه خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده دربازارآزادنمی باشند.درصورت مشاهده موارد نقض شرکت تجارت صنعت حواله های شرکت مذکوررامتوقف وکدپتروشیمی متخلف مسدود میشود.شرایط انعقادقراردادبلندمدت:1شرکت متقاضی میبایست دارای سابقه خوش حسابی به تاییداداره مالی پتروشیمی تندگویان باشد2شرکتهایی که جزءتولیدکنندگان برندهای بین المللی محسوب می شوندویامحصولات آنهادربرندهای بین المللی مصرف میشودباارائه مدارک مثبته وبررسی توسط پتروشیمی تندگویان میتوانند متقاضی باشند3درخصوص سایرشرکتها باارائه دلایل توجیهی وبررسی توسط پتروشیمی تندگویان امکان عقدقراردادبلندمدت وجودخواهدداشت/مهلت حمل تا7روزپس ازصدور حواله وپس ازآن مشمول هزینه انبارداری است پتروشیمی تندگویان 110 50 31616 انبار کارخانه نقدی 1396/02/26 0 11 11 110 34777
210 1396/02/23 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 جامبوبگ صرفاً کسانی که دارای قراردادبلندمدت با پتروشیمی تندگویان می باشند امکان خریددارند/با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران ملزم به پرداخت مالیات برارزش افزوده به فروشنده میباشند/ فروش اعتباری فقط به صورت LC /صبح روزعرضه شرکت های متقاضی خریداعتباری بامراجعه به شرکت تجارت صنعت تعهدارائه اعتبار اسنادی ارائه نمایند درغیراینصورت امکان تاییداعتباروجودنخواهدداشت.به اطلاع رسانده میشودکه خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده دربازارآزادنمی باشند.درصورت مشاهده موارد نقض شرکت تجارت صنعت حواله های شرکت مذکوررامتوقف وکدپتروشیمی متخلف مسدود میشود.شرایط انعقادقراردادبلندمدت:1شرکت متقاضی میبایست دارای سابقه خوش حسابی به تاییداداره مالی پتروشیمی تندگویان باشد2شرکتهایی که جزءتولیدکنندگان برندهای بین المللی محسوب می شوندویامحصولات آنهادربرندهای بین المللی مصرف میشودباارائه مدارک مثبته وبررسی توسط پتروشیمی تندگویان میتوانند متقاضی باشند3درخصوص سایرشرکتها باارائه دلایل توجیهی وبررسی توسط پتروشیمی تندگویان امکان عقدقراردادبلندمدت وجودخواهدداشت/مهلت حمل تا7روزپس ازصدور حواله وپس ازآن مشمول هزینه انبارداری است پتروشیمی تندگویان 506 50 32594 انبار کارخانه نقدی 1396/02/26 0 11 11 506 35853
211 1396/02/23 پلی بوتادین رابر 1220 پالت چوبی خرید برای عموم آزاد است.بابت هزینه باکس پالت و مالیات آن 1774 ريال به ازای هر کیلوگرم اضافه می گردد.*درج کدشناسه پتروشیمی شازند درثبت سفارش الزامیست*. شرایط اعتبار توسط پتروشیمی شازند تعیین می گردد. پتروشیمی شازند 800 40 71020 انبار کارخانه نقدی 1396/02/26 0 16 16 800 78122
212 1396/02/26 پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پالت پلاستیکی مالیات بر ارزش افزوده به شماره حساب 163416187 بانک رفاه به همراه شناسه مشتری در پتروشیمی امیرکبیر واریز گرددمهلت برداشت کالا حداکثر تا 6روز کاری بعد از اعلام بار توسط فروشنده می باشد در صورت تاخیر 0.3 درصد مقدار بارگیری نشده هزینه انبارداری روز شمار دریافت می گردد.ارائه مستندات مربوط به ورود محصول خریداری شده شرکتهای مستقر در مناطق آزاد تجاری به مناطق مذکور حداکثر دو هفته پس از تحویل آخرین محموله الزامی می باشد. پتروشیمی امیرکبیر 220 50 42454 انبار کارخانه نقدی 1396/02/31 880 22 22 220 46699
213 1396/03/02 پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پالت پلاستیکی مالیات بر ارزش افزوده به شماره حساب 163416187 بانک رفاه به همراه شناسه مشتری در پتروشیمی امیرکبیر واریز گرددمهلت برداشت کالا حداکثر تا 6روز کاری بعد از اعلام بار توسط فروشنده می باشد در صورت تاخیر 0.3 درصد مقدار بارگیری نشده هزینه انبارداری روز شمار دریافت می گردد.ارائه مستندات مربوط به ورود محصول خریداری شده شرکتهای مستقر در مناطق آزاد تجاری به مناطق مذکور حداکثر دو هفته پس از تحویل آخرین محموله الزامی می باشد. پتروشیمی امیرکبیر 220 50 42188 انبار کارخانه نقدی 1396/03/07 1980 22 22 220 46406