اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا

ردیف

تاریخ عرضه

نام کالا

مشخصات کالای قابل عرضه

تولید کننده

عرضه (تن)

حداقل عرضه

قیمت پایه

مکان تحویل

نوع قرارداد

تاریخ تحویل

حداکثر افزایش عرضه

واحد پایه تخصیص

حداقل خرید

حداکثر خرید در صورت وجود

حداکثر قیمت مجاز

1 1396/05/02 پلی پروپیلن نساجی CR380 کلیه خریداران کالا از جمله شرکت های مستقر درمناطق ویژه و آزاد تجاری ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده با مسئولیت فروشنده می باشند. پتروشیمی پلی نار 300 50 38817 انبار کارخانه نقدی 1396/05/07 0 20 20 300 42698
2 1396/05/02 پلی اتیلن سبک خطی 22B03 امکان خرید برای شرکتهای جزء black list سازمان امور مالیاتی وجود ندارد/مهلت مجاز حمل تا هفت روز پس از تسویه بورس، پس از آن هزینه انبارداری معادل 3% کالای باقیمانده به صورت روزشمار دریافت می گردد. پتروشیمی مهاباد 240 50 39146 انبار کارخانه نقدی 1396/05/07 240 24 24 240 43060
3 1396/05/02 پلی اتیلن سبک خطی 22B02 امکان خرید برای شرکتهای جزء black list سازمان امور مالیاتی وجود ندارد/مهلت مجاز حمل تا هفت روز پس از تسویه بورس، پس از آن هزینه انبارداری معادل 3% کالای باقیمانده به صورت روزشمار دریافت می گردد. پتروشیمی مهاباد 240 50 39146 انبار کارخانه نقدی 1396/05/07 240 24 24 240 43060
4 1396/05/02 پلی اتیلن سبک خطی 22B01 امکان خرید برای شرکتهای جزء black list سازمان امور مالیاتی وجود ندارد/مهلت مجاز حمل تا هفت روز پس از تسویه بورس، پس از آن هزینه انبارداری معادل 3% کالای باقیمانده به صورت روزشمار دریافت می گردد. پتروشیمی مهاباد 240 50 39146 انبار کارخانه نقدی 1396/05/07 240 24 24 240 43060
5 1396/05/02 پلی پروپیلن شیمیایی MR230C شرکت های معاف از مالیات ارزش افزوده می بایست مدارک الزامی ذیل را به کارگزار اعلام نمایند، در غیر اینصورت مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده و بایستی مالیات از آنها مطالبه گردد. 1- ارائه تائید فعالیت و استمرار فعالیت تولیدی شرکت خریدار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 2-ارائه تائیدیه از اداره کل گمرک مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خریدار محصول مبنی بر ورود کالای خریداری شده به منطقه مربوطه 3-ارائه مفاصاحساب مالیات برارزش افزوده آخرین دوره 3ماهه مالیاتی مربوطه. لازم به ذکر است فروش بدون مالیات بر ارزش افزوده حداکثر معادل سهمیه تعیین شده ی وزارت صنایع برای هرواحد تولیدی به قوت خود باقی و مازاد بر آن با اخذ مالیات بر ارزش افزوده قابل فروش می باشد. 4-مشتریان می بایست به محض متوجه شدن مشکل کیفی و یا کمی در مواد خریداری شده، از مصرف آن خودداری نمایند و تا حضور نماینده مهندسی فروش شرکت پتروشیمی مارون جهت بررسی شکایت در آن شرکت و اعلام رأی نهایی کمیته بررسی شکایت، از مصرف مواد مذکور صرف نظر نمایند. پتروشیمی مارون 352 50 42647 انبار کارخانه نقدی 1396/05/07 660 22 22 352 46911
6 1396/05/02 پلی پروپیلن نساجی Z30S در صورت تاخیردربرداشت هزینه انبارداری معادل3درصدارزش کالای معامله شده به صورت روزشماردریافت میگردد.شرکت های معاف از مالیات میبایست مدارک الزامی ذیل رابه کارگزارارائه نمایند.درغیراینصورت مشمول مالیات برارزش افزوده بوده و بایستی مالیات ازآنها مطالبه گردد:1-ارائه تاییدفعالیت واستمرارفعالیت تولیدی شرکت خریداردرمناطق آزادوویژه اقتصادی2-ارائه تاییده اداره کل گمرک مناطق آزادو ویژه اقتصادی خریدار محصول،مبنی برورود کالای خریداری شده به منطقه مربوطه(مناطق آزادو ویژه اقتصادی مقصد)3-ارائه مفاصاحساب مالیات برارزش افزوده آخرین دوره سه ماهه مالیاتی ازاداره کل امور مالیاتی مربوطه لازم به ذکراست فروش بدون اخذ مالیات بر ارزش افزوده حداکثر معادل سهمیه تعیین شده وزارت صنایع برای هرواحد تولیدی به قوت خودباقی ومازاد برآن با اخذمالیات برارزش افزوده،قابل فروش میباشد4-مشتریان میبایست به محض متوجه شدن مشکل کیفی و یا کمی، تا زمان حضورنماینده پتروشیمی مارون جهت بررسی شکایت درآن شرکت واعلام رای نهایی کمیته ،ازمصرف مواد مذکورصرف نظرنمایند پتروشیمی مارون 1100 50 37565 انبار کارخانه سلف 1396/05/17 880 22 22 1100 41321
7 1396/05/02 پلی پروپیلن شیمیایی C30G مدت زمان حمل محصول ازتاریخ انجام تسویه بورسی حداکثر6روز کاری است ودر صورت تاخیردربرداشت هزینه انبارداری معادل3درصدارزش کالای معامله شده به صورت روزشماردریافت میگردد.شرکت های معاف از مالیات میبایست مدارک الزامی ذیل رابه کارگزارارائه نمایند.درغیراینصورت مشمول مالیات برارزش افزوده بوده و بایستی مالیات ازآنها مطالبه گردد:1-ارائه تاییدفعالیت واستمرارفعالیت تولیدی شرکت خریداردرمناطق آزادوویژه اقتصادی2-ارائه تاییده اداره کل گمرک مناطق آزادو ویژه اقتصادی خریدار محصول،مبنی برورود کالای خریداری شده به منطقه مربوطه(مناطق آزادو ویژه اقتصادی مقصد)3-ارائه مفاصاحساب مالیات برارزش افزوده آخرین دوره سه ماهه مالیاتی ازاداره کل امور مالیاتی مربوطه لازم به ذکراست فروش بدون اخذ مالیات بر ارزش افزوده حداکثر معادل سهمیه تعیین شده وزارت صنایع برای هرواحد تولیدی به قوت خودباقی ومازاد برآن با اخذمالیات برارزش افزوده،قابل فروش میباشد4-مشتریان میبایست به محض متوجه شدن مشکل کیفی و یا کمی، تا زمان حضورنماینده پتروشیمی مارون جهت بررسی شکایت درآن شرکت واعلام رای نهایی کمیته ،ازمصرف مواد مذکورصرف نظرنمایند پتروشیمی مارون 484 50 37565 انبار کارخانه نقدی 1396/05/07 0 22 22 484 41321
8 1396/05/02 پلی پروپیلن نساجی C30S مدت زمان حمل محصول ازتاریخ انجام تسویه بورسی حداکثر6روز کاری است ودر صورت تاخیردربرداشت هزینه انبارداری معادل3درصدارزش کالای معامله شده به صورت روزشماردریافت میگردد.شرکت های معاف از مالیات میبایست مدارک الزامی ذیل رابه کارگزارارائه نمایند.درغیراینصورت مشمول مالیات برارزش افزوده بوده و بایستی مالیات ازآنها مطالبه گردد:1-ارائه تاییدفعالیت واستمرارفعالیت تولیدی شرکت خریداردرمناطق آزادوویژه اقتصادی2-ارائه تاییده اداره کل گمرک مناطق آزادو ویژه اقتصادی خریدار محصول،مبنی برورود کالای خریداری شده به منطقه مربوطه(مناطق آزادو ویژه اقتصادی مقصد)3-ارائه مفاصاحساب مالیات برارزش افزوده آخرین دوره سه ماهه مالیاتی ازاداره کل امور مالیاتی مربوطه لازم به ذکراست فروش بدون اخذ مالیات بر ارزش افزوده حداکثر معادل سهمیه تعیین شده وزارت صنایع برای هرواحد تولیدی به قوت خودباقی ومازاد برآن با اخذمالیات برارزش افزوده،قابل فروش میباشد4-مشتریان میبایست به محض متوجه شدن مشکل کیفی و یا کمی، تا زمان حضورنماینده پتروشیمی مارون جهت بررسی شکایت درآن شرکت واعلام رای نهایی کمیته ،ازمصرف مواد مذکورصرف نظرنمایند پتروشیمی مارون 1100 50 37565 انبار کارخانه نقدی 1396/05/07 880 22 22 1100 41321
9 1396/05/02 پلی پروپیلن نساجی PYI250 کلیه خریداران کالا از جمله شرکت های مستقر درمناطق ویژه و آزاد تجاری ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده با مسئولیت فروشنده می باشند. پتروشیمی پلی نار 609 50 37565 انبار کارخانه نقدی 1396/05/07 0 21 21 609 41321
10 1396/05/02 پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 امکان خریدبرای شرکت های جزو black list سازمان امور مالیاتی وجود ندارد/ زمان مجاز حمل تا هفت روز پس از تسویه بورس و پس از آن هزینه انبارداری معادل 3% کالای باقیمانده ماهانه ،به صورت روز شمار دریافت می گردد. پلیمر کرمانشاه 480 50 38404 انبار کارخانه نقدی 1396/05/07 480 24 24 480 42244
11 1396/05/02 پلی اتیلن سنگین بادی BL3 امکان خرید برای شرکت های جزو black list سازمان امور مالیاتی وجود ندارد/ زمان مجاز حمل تا هفت روز پس از تسویه بورس و پس از آن هزینه انبارداری معادل 3% کالای باقیمانده ماهانه ،به صورت روز شمار دریافت می گردد. پلیمر کرمانشاه 480 50 37841 انبار کارخانه نقدی 1396/05/07 480 24 24 480 41625
12 1396/05/02 پلی پروپیلن نساجی RG1102XK گرید رافیا ، mfi 3.5~ 4.0 ، جهت اولین خرید ارائه مدارک شناسایی کامل (پروانه بهره برداری،تصویر گواهی کد اقتصادی ، شناسه ملی،روزنامه رسمی با ذکر اعضاء هیئت مدیره ، آدرس ، شماره تلفن و فاکس) الزامیست ، خریدار اجازه صادرات محصول را ندارد ، داشتن بهین یاب جهت خرید از مچینگ الزامیست ، در صورت عدم حمل کالا توسط خریدار در موعد مقرر، 3% جریمه معادل ارزش کالا روزانه بابت عدم حمل و هزینه انبارداری از خریدار اخذ خواهد شد. با مسوولیت فروشنده در صورت فروش کالا به شرکتهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (معاف از مالیات) 9% مالیات بر ارزش افزوده اخذ می گردد .تحویل گواهی نظام مالیات بر ارزش افزوده با تاریخ معتبر الزامی است.نوع بسته بندی جامبو 750 کیلوگرمی میباشد. پتروشیمی رجال 210 50 37565 انبار کارخانه نقدی 1396/05/07 0 21 21 210 41321
13 1396/05/02 پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 امکان خرید برای شرکت های black list سازمان امور مالیاتی وجود ندارد.مدت مجاز حمل تا 7 روز پس از تسویه بورس، پس از آن هزینه انبار داری معادل 3% کالای باقی مانده بصورت روز شمار دریافت می گردد. پتروشیمی کردستان 240 50 41521 انبار کارخانه نقدی 1396/05/07 480 12 12 240 45673
14 1396/05/02 پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 امکان خرید برای شرکت های black list سازمان امور مالیاتی وجود ندارد.مدت مجاز حمل تا 7 روز پس از تسویه بورس، پس از آن هزینه انبار داری معادل 3% کالای باقی مانده بصورت روز شمار دریافت می گردد. پتروشیمی کردستان 240 50 41521 انبار کارخانه نقدی 1396/05/07 480 12 12 240 45673
15 1396/05/02 پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV امکان خرید برای شرکت های black list سازمان امور مالیاتی وجود ندارد.مدت مجاز حمل تا 7 روز پس از تسویه بورس، پس از آن هزینه انبار داری معادل 3% کالای باقی مانده بصورت روز شمار دریافت می گردد. پتروشیمی لرستان 240 50 36789 انبار کارخانه نقدی 1396/05/07 240 24 24 240 40467
16 1396/05/02 پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV امکان خرید برای شرکت های black list سازمان امور مالیاتی وجود ندارد.مدت مجاز حمل تا 7 روز پس از تسویه بورس، پس از آن هزینه انبار داری معادل 3% کالای باقی مانده بصورت روز شمار دریافت می گردد. پتروشیمی لرستان 240 50 36074 انبار کارخانه نقدی 1396/05/07 240 24 24 240 39681
17 1396/05/02 پلی پروپیلن RP270G داشتن پروانه بهره برداری مرتبط در سایت بهین یاب الزامیست.خریداران میبایست در زمان حمل کالا به همان تعداد خرید پالت پلاستیکی تحویل انبار فروشنده دهند در غیر اینصورت بابت هزینه هر پالت ومالیات آن مبلغ یکصد ونه هزار تومان جداگانه پرداخت نمایند*درج کدشناسه پتروشیمی شرکت شازند وشماره ثبت خریدار درثبت سفارش الزامیست*. حداکثر زمان حمل تا 10 روز پس ازصدور حواله. در صورت تاخیر در برداشت کالا هزینه انبار داری معادل 3 % ارزش معامله به ازای هر روز اخذ می گردد. پتروشیمی شازند 700 50 42647 انبار کارخانه نقدی 1396/05/07 0 20 20 700 46911
18 1396/05/02 پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE داشتن پروانه بهره برداری مرتبط در سایت بهین یاب الزامیست.*درج کدشناسه پتروشیمی شرکت شازند وشماره ثبت خریدار درثبت سفارش الزامیست*.حداکثر زمان حمل تا 10 روز پس ازصدور حواله. در صورت تاخیر در برداشت کالا هزینه انبار داری معادل 3 % ارزش معامله به ازای هر روز اخذ می گردد. پتروشیمی شازند 600 50 42647 انبار کارخانه نقدی 1396/05/07 0 20 20 600 46911
19 1396/05/02 پلی پروپیلن نساجی Z30S *محصول خروجی کامپاندر *. داشتن پروانه بهره برداری مرتبط در سایت بهین یاب الزامیست.*درج کدشناسه پتروشیمی شرکت شازند وشماره ثبت خریدار درثبت سفارش الزامیست*.حداکثر زمان حمل تا 10 روز پس ازصدور حواله.در صورت تاخیر در برداشت کالا هزینه انبار داری معادل 3 % ارزش معامله به ازای هر روز اخذ می گردد. پتروشیمی شازند 300 50 37565 انبار کارخانه نقدی 1396/05/07 0 20 20 300 41321
20 1396/05/02 پلی پروپیلن نساجی HP552R داشتن پروانه بهره برداری مرتبط در سایت بهین یاب الزامیست.*درج کدشناسه پتروشیمی شرکت شازند وشماره ثبت خریدار درثبت سفارش الزامیست*.حداکثر زمان حمل تا 10 روز پس ازصدور حواله. در صورت تاخیر در برداشت کالا هزینه انبار داری معادل 3 % ارزش معامله به ازای هر روز اخذ می گردد. پتروشیمی شازند 1000 50 37565 انبار کارخانه نقدی 1396/05/07 0 20 20 1000 41321
21 1396/05/02 پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 داشتن پروانه بهره برداری مرتبط در سایت بهین یاب الزامیست.*درج کدشناسه پتروشیمی شرکت شازند وشماره ثبت خریدار درثبت سفارش الزامیست*.حداکثر زمان حمل تا 10 روز پس ازصدور حواله. در صورت تاخیر در برداشت کالا هزینه انبار داری معادل 3 % ارزش معامله به ازای هر روز اخذ می گردد. پتروشیمی شازند 1000 50 40847 انبار کارخانه نقدی 1396/05/07 0 20 20 1000 122541
22 1396/05/02 پلی پروپیلن نساجی ZH552R خریداران مجاز به صادرات محصولات نمی باشند.داشتن پروانه بهره برداری مرتبط و ثبت نام در سایت بهین یاب الزامی است. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. جامبوبگ 750 کیلوگرمی. حداکثر زمان حمل 6 روز کاری از تاریخ تسویه بورسی می باشد و پس از آن به صورت روز شمار 3 درصد ارزش معامله مشمول هزینه انبارداری است. شماره حواله خریداران از طریق سامانه www.asaneh.net اعلام میشود. صدور حواله به منزله اعلام آماده بودن محصول جهت حمل می باشد. خرید اعتباری صرفا برای ارائه دهندگان ضمانت نامه بانکی مقدور می باشد. نوید زرشیمی 756 50 37565 انبار کارخانه نقدی 1396/05/10 0 21 21 756 41321
23 1396/05/02 پلی اتیلن سبک خطی 0209AA داشتن پروانه بهره برداری مرتبط در سایت بهین یاب الزامیست.*درج کدشناسه پتروشیمی شرکت شازند وشماره ثبت خریدار درثبت سفارش الزامیست*.حداکثر زمان حمل تا 10 روز پس ازصدور حواله. در صورت تاخیر در برداشت کالا هزینه انبار داری معادل 3 % ارزش معامله به ازای هر روز اخذ می گردد. پتروشیمی شازند 1500 50 37972 انبار کارخانه نقدی 1396/05/07 0 20 20 1500 41769
24 1396/05/02 پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA خریداران مجاز به صادرات محصولات نمی باشند. داشتن پروانه بهره برداری مرتبط و ثبت نام در سایت بهین یاب الزامی است. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. جامبوبگ 750 کیلوگرمی. در صورت تاخیر در برداشت کالا به صورت روز شمار 3 درصد ارزش معامله مشمول هزینه انبارداری است. شماره حواله خریداران از طریق سامانه www.asaneh.net اعلام میشود. صدور حواله به منزله اعلام آماده بودن محصول جهت حمل می باشد. نوید زرشیمی 126 50 39891 انبار کارخانه نقدی 1396/05/07 0 21 21 126 43880
25 1396/05/02 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C خریداران مجاز به صادرات محصولات نمیباشند . داشتن پروانه بهره برداری مرتبط و ثبت نام در سایت بهین یاب الزامی است. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. جامبوبگ 750 کیلوگرمی. حداکثر زمان حمل 6 روز کاری از تاریخ تسویه بورسی می باشد و پس از آن به صورت روز شمار 3 درصد ارزش معامله مشمول هزینه انبارداری است. شماره حواله خریداران از طریق سامانه www.asaneh.net اعلام میشود. صدور حواله به منزله اعلام آماده بودن محصول جهت حمل می باشد. نوید زرشیمی 357 50 42647 انبار کارخانه نقدی 1396/05/07 0 21 21 357 46911
26 1396/05/02 پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C خریداران مجاز به صادرات محصولات نمی باشند.داشتن پروانه بهره برداری مرتبط و ثبت نام در سایت بهین یاب الزامی است. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. جامبوبگ 750 کیلوگرمی. حداکثر زمان حمل 6 روز کاری از تاریخ تسویه بورسی می باشد و پس از آن به صورت روز شمار 3 درصد ارزش معامله مشمول هزینه انبارداری است. شماره حواله خریداران از طریق سامانه www.asaneh.net اعلام میشود. صدور حواله به منزله اعلام آماده بودن محصول جهت حمل می باشد. نوید زرشیمی 420 50 42647 انبار کارخانه نقدی 1396/05/07 0 21 21 420 46911
27 1396/05/02 پلی پروپیلن شیمیایی EP548R حداکثر زمان حمل تا6 روز پس از صدور حواله و بعد از آن 3%ارزش معامله به ازای هر روز اخذ می گردد.بامسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران مناطق آزاد و ویژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. پلی پروپیلن جم 660 50 42647 انبار کارخانه نقدی 1396/05/07 440 22 22 660 46911
28 1396/05/02 پلی پروپیلن نساجی HP510L در صورت تاخیر در برداشت کالا هزینه انبارداری معادل 3%ارزش معامله به ازای هر روز اخذ می گردد.به مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران مناطق آزاد و ویژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند . پلی پروپیلن جم 1100 50 37565 انبار کارخانه سلف 1396/05/25 1100 22 22 1100 41321
29 1396/05/02 پلی پروپیلن نساجی HP510L حداکثر زمان حمل 6 روز پس از صدور حواله بوده و بعد از آن روزانه 3% ارزش معامله مشمول هزینه انبارداری خواهد بود . با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران منطقه آزاد و ویژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند . پلی پروپیلن جم 1100 50 37565 انبار کارخانه نقدی 1396/05/07 0 22 22 1100 41321
30 1396/05/02 پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S حداکثر زمان حمل 6 روز پس از صدور حواله بوده و بعد از آن روزانه 3% ارزش معامله مشمول هزینه انبارداری خواهد بود . با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران منطقه آزاد و ویژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند . پلی پروپیلن جم 220 50 44973 انبار کارخانه نقدی 1396/05/07 0 22 22 220 49470
31 1396/05/02 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R حداکثر زمان حمل تا6روز پس از صدور حواله و بعد از آن 3%ارزش معامله به ازای هر روز اخذ می گردد.بامسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران مناطق آزاد و ویژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. پلی پروپیلن جم 220 50 43720 انبار کارخانه نقدی 1396/05/07 0 22 22 220 48092
32 1396/05/02 پلی پروپیلن نساجی HP552R حداکثر زمان حمل تا6روز پس از صدور حواله و بعد از آن 3%ارزش معامله به ازای هر روز اخذ می گردد.بامسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران مناطق آزاد و ویژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. پلی پروپیلن جم 198 50 37565 انبار کارخانه نقدی 1396/05/07 0 22 22 198 41321
33 1396/05/02 پلی پروپیلن نساجی HP550J در صورت تاخیر در برداشت کالا هزینه انبارداری معادل 3%ارزش معامله به ازای هر روز اخذ می گردد.به مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران مناطق آزاد و ویژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند پلی پروپیلن جم 660 50 37565 انبار کارخانه سلف 1396/05/20 220 22 22 660 41321
34 1396/05/02 پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T حداکثر زمان حمل 6 روز پس از صدور حواله بوده و بعد از آن روزانه 3% ارزش معامله مشمول هزینه انبارداری خواهد بود . با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران منطقه آزاد و ویژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند . پلی پروپیلن جم 110 50 43577 انبار کارخانه نقدی 1396/05/07 0 22 22 110 47934
35 1396/05/02 پلی پروپیلن شیمیایی EP440L حداکثر زمان حمل 6 روز پس از صدور حواله بوده و بعد از آن روزانه 3% ارزش معامله مشمول هزینه انبارداری خواهد بود . با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران منطقه آزاد و ویژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند . پلی پروپیلن جم 660 50 42647 انبار کارخانه نقدی 1396/05/07 330 22 22 660 46911
36 1396/05/02 پلی پروپیلن شیمیایی EP440G حداکثر زمان حمل تا6روز پس از صدور حواله و بعد از آن 3%ارزش معامله به ازای هر روز اخذ می گردد.بامسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران مناطق آزاد و ویژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. پلی پروپیلن جم 220 50 42647 انبار کارخانه نقدی 1396/05/07 0 22 22 220 46911
37 1396/05/02 پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N شرکت های معاف از مالیات ارزش افزوده می بایست مدارک الزامی ذیل را به کارگزار اعلام نمایند، در غیر اینصورت مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده و بایستی مالیات از آنها مطالبه گردد. 1- ارائه تائید فعالیت و استمرار فعالیت تولیدی شرکت خریدار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 2-ارائه تائیدیه از اداره کل گمرک مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خریدار محصول مبنی بر ورود کالای خریداری شده به منطقه مربوطه 3-ارائه مفاصاحساب مالیات برارزش افزوده آخرین دوره 3ماهه مالیاتی مربوطه. لازم به ذکر است فروش بدون مالیات بر ارزش افزوده حداکثر معادل سهمیه تعیین شده ی وزارت صنایع برای هرواحد تولیدی به قوت خود باقی و مازاد بر آن با اخذ مالیات بر ارزش افزوده قابل فروش می باشد. 4-مشتریان می بایست به محض متوجه شدن مشکل کیفی و یا کمی در مواد خریداری شده، از مصرف آن خودداری نمایند و تا حضور نماینده مهندسی فروش شرکت پتروشیمی مارون جهت بررسی شکایت در آن شرکت و اعلام رأی نهایی کمیته بررسی شکایت، از مصرف مواد مذکور صرف نظر نمایند. پتروشیمی مارون 1760 50 42150 انبار کارخانه نقدی 1396/05/07 2222 22 22 1760 126450
38 1396/05/01 پلی کربنات 1012 نوع بسته بندی کیسه همراه با پالت - با توجه به اینکه وزن هر پالت 1250 کیلو می باشد،مشتری باید مابه التفاوت آن را با مجتمع تسویه نماید.خرید از سامانه مازاد عرضه (مچینگ)با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق می باشد.با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت می گردد. پتروشیمی خوزستان 66 50 82000 انبار کارخانه نقدی 1396/05/04 0 22 22 66 90200
39 1396/05/01 پلی کربنات 0710 نوع بسته بندی کیسه همراه با پالت - با توجه به اینکه وزن هر پالت 1250 کیلو می باشد،مشتری باید مابه التفاوت آن را با مجتمع تسویه نماید.خرید از سامانه مازاد عرضه (مچینگ)با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق می باشد.با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت می گردد. پتروشیمی خوزستان 66 50 82000 انبار کارخانه نقدی 1396/05/04 0 22 22 66 90200
40 1396/05/01 پلی استایرن معمولی 1551 1- خریدار می بایست دارای قرارداد بلند مدت با پتروشیمی تخت جمشید پارس عسلویه باشد، مشتریانی که دارای تایید اعتبار از طرف شرکت پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه می باشند قادر به خرید از شرکت مذکور می باشد.2- حمل تا مقصد برعهده فروشنده می باشد. 3 - درصورت عدم برداشت کالا تا 5 روز کاری پس از تسویه بورسی، 3 درصد هزینه انبارداری نسبت به کالای باقیمانده به صورت روزشمار محاسبه و دریافت می گردد. 3 - با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران مناطق آزاد و ويژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 400 25 48915 انبار کارخانه نقدی 1396/05/04 0 5 5 400 146745
41 1396/05/01 پلی استایرن معمولی MP08 . محب پلیمر قم 100 25 47990 انبار کارخانه نقدی 1396/05/05 0 10 10 100 143970
42 1396/05/01 اپوکسی رزین مایع E6 نوع بسته بندی بشکه همراه با پالت چوبی می باشد-محل تحویل انبار شادآباد تهران به آدرس: جاده قدیم کرج ،میدان پاستوریزه ، شادآباد،خیابان هفده شهریور ،تقاطع عبدالرحیمی، رو به روی تهران بتون،انبار شرکت بازرگانی پتروشیمی می باشد.خرید از سامانه مازاد عرضه(مچینگ) با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق می باشد.برای محصولات اپوکسی رزین مایع و اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین هزینه حمل کیلویی 1000 ریال و هزینه بسته بندی بشکه پالت و ... ، 4800 ریال به ازای هر کیلوگرم به عهده مشتری می باشد.با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت می گردد. پتروشیمی خوزستان 60 18 82600 شاد آباد سلف 1396/05/15 0 5 5 60 90860
43 1396/05/01 اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین نوع بسته بندی بشکه همراه با پالت چوبی می باشد-محل تحویل انبار شادآباد تهران به آدرس: جاده قدیم کرج ،میدان پاستوریزه ، شادآباد،خیابان هفده شهریور ،تقاطع عبدالرحیمی، رو به روی تهران بتون،انبار شرکت بازرگانی پتروشیمی می باشد.خرید از سامانه مازاد عرضه(مچینگ) با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق می باشد.برای محصولات اپوکسی رزین مایع و اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین هزینه حمل کیلویی 1000 ریال و هزینه بسته بندی بشکه پالت و ... ، 4800 ریال به ازای هر کیلوگرم به عهده مشتری می باشد.با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت می گردد. پتروشیمی خوزستان 60 20 75200 شاد آباد سلف 1396/05/15 0 5 5 60 82720
44 1396/05/01 پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 لطفا پس از تحویل کامل کالا نسبت به ارائه نامه آزاد سازی وجه فروشنده اقدام فرمایید بانیار پلیمر گنبد 200 25 57000 انبار کارخانه نقدی 1396/05/04 0 5 5 200 171000
45 1396/05/01 پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 لطفا پس از تحویل کامل کالا نسبت به ارائه نامه آزاد سازی وجه فروشنده اقدام فرمایید بانیار پلیمر گنبد 100 25 57000 انبار کارخانه نقدی 1396/05/04 0 5 5 100 171000
46 1396/05/01 پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 لطفا پس از تحویل کامل کالا نسبت به ارائه نامه آزاد سازی وجه فروشنده اقدام فرمایید بانیار پلیمر گنبد 100 25 57000 انبار کارخانه نقدی 1396/05/04 0 5 5 100 171000
47 1396/05/01 پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 لطفا پس از تحویل کامل کالا نسبت به ارائه نامه آزاد سازی وجه فروشنده اقدام فرمایید بانیار پلیمر گنبد 100 25 57000 انبار کارخانه نقدی 1396/05/04 0 5 5 100 171000