اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا

ردیف

تاریخ عرضه

نام کالا

مشخصات کالای قابل عرضه

تولید کننده

عرضه (تن)

حداقل عرضه

قیمت پایه

مکان تحویل

نوع قرارداد

واحد پایه تخصیص

حداکثر قیمت مجاز

نوع تسویه

1 1395/12/03 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 زمان مجاز حمل تا 6روز از تاریخ صدور حواله می باشد و پس از آن هزینه انبارداری به ازاء هر هفته 1درصد از ارزش ریالی کالای حمل نشده به صورت روز شمار محاسبه و از خریداران دریافت می گردد. پتروشیمی جم 275 50 46447 انبار کارخانه نقدی 11 51091 نقدی
2 1395/12/03 پلی وینیل کلراید S65 عدم بارگیری در موعد مقرر موجب اعمال جریمه انبارداری بر اساس مقررات پتروشیمی آبادان خواهد شد. خریدار موظف است باربری خود را در سربرگ شرکت به پتروشیمی آبادان بشماره 06153260190 فکس کند. پتروشیمی آبادان 500 50 34432 انبار کارخانه نقدی 20 41318 نقدی
3 1395/12/03 پلی وینیل کلراید S57 عدم بارگیری در موعد مقرر موجب اعمال جریمه انبارداری بر اساس مقررات پتروشیمی آبادان خواهد شد. خریدار موظف است باربری خود را در سربرگ شرکت به پتروشیمی آبادان بشماره 06153260190 فکس کند. پتروشیمی آبادان 500 50 37875 انبار کارخانه نقدی 20 45450 نقدی
4 1395/12/03 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 خریدازسامانه مازاد عرضه دقیقا با شرایط رینگ معاملاتی درتالارمنطبق می باشد/با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات برارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشند/خریداران ظرف مدت یک هفته از صدور حواله اقدام به برداشت محصول نمایند در غیر اینصورت حمل با تاخیر مشمول هزینه انبارداری و خسارت ناشی از انباشت کالا در انبار روز شمار نیم درصد مبلغ کالای باقیمانده خواهد بود-نماد TG645 نام تجاری گرید TG640N بوده و از لحاظ کیفی مطابق با اسپک TG640N می باشد پتروشیمی تندگویان 2464 50 35996 انبار کارخانه نقدی 11 39595 نقدی
5 1395/12/03 پلی وینیل کلراید S65 تاخیر در حمل کالا مشمول هزینه انبارداری می گردد. پتروشیمی غدیر 200 50 34432 انبار کارخانه سلف 20 41318 نقدی
6 1395/12/03 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 خرید از سامانه مازاد عرضه (مچینگ) دقیقا با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق می باشد./ حمل با تاخیر مشمول هزینه انبارداری به فروشنده می باشد./ با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشند./ به اطلاع کلیه کارگزاران خریدار و مشتریان گرامی رسانده میشود که خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده دربازارآزادنمی باشند.در صورت مشاهده موارد نقض شرکت عرضه کننده حواله های شرکت مذکوررامتوقف وکدپتروشیمی متخلف مسدود میشود.نماد BG-821 نام تجاری BG820S بوده و از لحاظ کیفی مطابق با اسپک BG-820S میباشد/ در صورت عدم برداشت کالا ظرف مدت یک هفته بعد از صدور حواله،کالای باقیمانده در انبار،مشمول هزینه انبارداری به صورت روز شمار و روزانه نیم درصد مبلغ کالای باقیمانده خواهد شد. پتروشیمی تندگویان 1012 50 41094 انبار کارخانه نقدی 11 45203 نقدی
7 1395/12/03 پلی وینیل کلراید S65 تاخیر در حمل کالا مشمول هزینه انبارداری می گردد. پتروشیمی غدیر 200 50 34432 انبار کارخانه نقدی 20 41318 نقدی
8 1395/12/03 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 خرید از سامانه مچینگ دقیقا با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق میباشد/مهلت حمل تا 7 روز پس از صدور حواله و پس از آن مشمول هزینه انبار داری می باشد/جبران خسارت ناشی از انباشت کالا در انبارهای محصول مجتمع به صورت روزشمار و روزانه نیم درصد مبلغ کالای باقیمانده در زمان حمل از خریدار دریافت میگردد/با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکت های مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشد/خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده در بازار آزاد نمی باشند.در صورت مشاهده موارد نقض شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس حواله های شرکت مذکور را متوقف و کد پتروشیمی شرکت های مختلف مسدود خواهد شد//حداقل خرید 11 تن می باشد پتروشیمی تندگویان 2002 50 37986 انبار کارخانه نقدی 11 41784 نقدی
9 1395/12/03 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 خرید از سامانه عرضه(مچینگ)دقیقا با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق می باشد-حمل کالا با تاخیر مشمول هزینه انبار داری می باشد-تسویه نقدی-حداقل خرید 11 تن-با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکت های مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشند-به اطلاع کلیه کارگزاران خریدار و مشتریان گرامی رسانده شود که خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده در بازار آزاد نمی باشند،در صورت مشاهده موارد نقض شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس حواله های شرکت مذکور را متوقف و کد پتروشیمی شرکت های متخلف مسدود خواهد شد. ***نماد BG-781 نام تجاری گرید BG-780 S بوده و از لحاظ کیفی مطابق با اسپک BG-780 S می باشد.*** خریداران موظفند ظرف مدت یک هفته از صدور حواله اقدام به برداشت محصول نمایند در غیر اینصورت بابت هزینه انبارداری و جبران خسارت ناشی از انباشت کالا در انبارهای محصول مجتمع به صورت روز شمار و روزانه نیم درصد مبلغ کالای باقیمانده در زمان حمل از خریدار دریافت می گردد.* پتروشیمی تندگویان 2002 50 39161 انبار کارخانه نقدی 11 43077 نقدی
10 1395/12/03 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 خرید از سامانه مازاد عرضه (مچینگ) دقیقا با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق می باشد./ حمل با تاخیر مشمول هزینه انبارداری به فروشنده می باشد./ با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشند./ به اطلاع کلیه کارگزاران خریدار و مشتریان گرامی رسانده میشود که خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده دربازارآزادنمی باشند.در صورت مشاهده موارد نقض شرکت عرضه کننده حواله های شرکت مذکوررامتوقف وکدپتروشیمی متخلف مسدود میشود.نماد BG-825 نام تجاری BG820N بوده و از لحاظ کیفی مطابق با اسپک BG-820N میباشد/ اعتباری فقط با LC/ در صورت عدم برداشت کالا ظرف مدت یک هفته بعد از صدور حواله کالای باقیمانده در انبار مشمول هزینه انبارداری به صورت روز شمار و روزانه نیم درصد مبلغ کالای باقیمانده خواهد شد/ پتروشیمی تندگویان 3014 50 39881 انبار کارخانه نقدی 11 43869 نقدی / اعتباری
11 1395/12/03 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 خريد از سامانه مازاد عرضه دقيقا با شرايط رينگ معاملاتي در تالار منطبق مي باشد.مهلت حمل تا 7 روز پس از صدور حواله و پس از آن مشمول هزينه انبارداري مي باشد.تسويه:نقدي.با مسئوليت عرضه كننده كليه خريدارن كالا از جمله شركتهاي مستقر در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي ملزم به پرداخت ماليات برارزش افزوده كالاي خريداري شده به فروشنده مي باشد.خريداران محصولات پتروشيمي مجاز به فروش محصولات خريداري شده در بازار آزاد نمي باشند . در صورت مشاهده موارد نقض، شركت تجارت صنعت پتروشيمي خليج فارس حواله هاي شركت مذكور را متوقف وكد پتروشيمي شركت هاي متخلف مسدود خواهد شد.نماد 641-TGنام تجاري گريد640S-TGبوده و از لحاظ كيفي مطابق با اسپك640S-TGمي باشد.خريداران موظفند ظرف مدت يك هفته از صدور حواله اقدام به برداشت محصول نمايند.در غير اينصورت بابت هزينه انبارداري و جبران خسارت ناشي از انباشت كالا در انبارهاي محصول مجتمع به صورت روز شمار و روزانه نيم درصد مبلغ کالای باقيمانده در زمان حمل از خريدار دريافت ميگردد. پتروشیمی تندگویان 506 50 37110 انبار کارخانه نقدی 11 40821 نقدی
12 1395/12/03 پلی وینیل کلراید E6834 با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده میباشند. نرخهای فروش بر اساس تحویل درب کارخانه بوده هزینه و مسئولیت حمل به عهده خریدار میباشد. خرید از سامانه مچینگ دقیقا با شرایط رینگ معاملاتی محصول در تالار بورس کالا مطابق میباشدو تا تاریخ 95/12/09 خاتمه میابد شماره حساب 5777777784 بانک ملت نزد شعبه مستقل مرکزی به منظور واریز وجوه بر ارزش افزوده اعلام میگردد پتروشیمی اروند 220 50 37187 انبار کارخانه سلف 22 44624 نقدی
13 1395/12/03 پلی وینیل کلراید S65 با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده میباشند. نرخهای فروش بر اساس تحویل درب کارخانه بوده هزینه و مسئولیت حمل به عهده خریدار میباشد. تحویل فوری بعد از صدور حواله میباشد و عدم برداشت محصول ظرف مدت یک هفته منجر به جریمه روزانه نیم درصد مبلغ کالای باقیمانده خواهد شد. خرید از سامانه مچینگ دقیقا با شرایط رینگ معاملاتی محصول در تالار بورس کالا مطابق میباشدو تا تاریخ 95/12/09 خاتمه میابد شماره حساب 5777777784 بانک ملت نزد شعبه مستقل مرکزی به منظور واریز وجوه بر ارزش افزوده اعلام میگردد پتروشیمی اروند 400 50 34432 انبار کارخانه نقدی 20 41318 نقدی
14 1395/12/03 پلی وینیل کلراید S65 با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده میباشند. نرخهای فروش بر اساس تحویل درب کارخانه بوده هزینه و مسئولیت حمل به عهده خریدار میباشد. تحویل فوری بعد از صدور حواله میباشد و عدم برداشت محصول ظرف مدت یک هفته منجر به جریمه روزانه نیم درصد مبلغ کالای باقیمانده خواهد شد. خرید از سامانه مچینگ دقیقا با شرایط رینگ معاملاتی محصول در تالار بورس کالا مطابق میباشدو تا تاریخ 95/12/09 خاتمه میابد شماره حساب 5777777784 بانک ملت نزد شعبه مستقل مرکزی به منظور واریز وجوه بر ارزش افزوده اعلام میگردد پتروشیمی اروند 4994 50 34432 انبار کارخانه نقدی 22 41318 نقدی
15 1395/12/03 پلی پروپیلن نساجی SIF030 کلیه خریداران کالا از جمله شرکت های مستقر درمناطق ویژه و آزاد تجاری ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده با مسئولیت فروشنده می باشند. گرید فوق جز گریدهای رافیا می باشد. پتروشیمی پلی نار 252 50 37116 انبار کارخانه نقدی 21 40827 نقدی
16 1395/12/03 پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 در صورت تاخیر در برداشت کالا به صورت روز شمار 3 درصد ارزش کالای باقیمانده حق انبارداری دریافت میگردد و مهلت حمل حداکثر 21 روز از تاریخ صدور حواله/ نوع بسته بندی جامبو بگ پتروشیمی لاله 80 50 46808 انبار کارخانه نقدی 10 51488 نقدی
17 1395/12/03 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 در صورت عدم برداشت کالا تا 7 روز کاری پس از تسویه بورسی ، 3% هزینه انبار داری بصورت روز شمار نسبت به کالای باقیمانده محاسبه و دریافت می‌گردد. پتروشیمی تبریز 200 10 81878 انبار کارخانه نقدی 10 90065 نقدی
18 1395/12/03 پلی وینیل کلراید S70 خرید از سامانه مازاد عرضه (مچینگ) با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق میباشد/با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت میگردد/چنانچه شرکتی مدارک زیر را ارائه کند طبق قانون معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده میباشد:ارائه تاییدیه استمرار فعالیت شرکت خریدار در منطقه آزاد؛ ارائه مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده خریدهای آخرین دوره مالیاتی از اداره کل مالیاتی مربوط؛ ارائه گواهی ورود به منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی/شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده میباشد منوط به ارائه مدارک فوق الذکر به صورت کپی برابر اصل میباشد//خریداران تا یک هفته بعد از صدور حواله باید محصول خریداری شده را حمل نمایند در غیر اینصورت مشمول هزینه انبارداری روزانه 0.5% ارزش محصول باقیمانده خواهند شد. پتروشیمی بندرامام 2992 50 37875 انبار کارخانه نقدی 22 45450 نقدی
19 1395/12/03 پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA در صورت عدم برداشت کالا تا 7 روز کاری پس از تسویه بورسی ، 3% هزینه انبار داری بصورت روز شمار نسبت به کالای باقیمانده محاسبه و دریافت می‌گردد. پتروشیمی تبریز 600 50 41842 انبار کارخانه نقدی 10 125526 نقدی
20 1395/12/03 پلی استایرن انبساطی 300 در صورت عدم برداشت کالا تا 7 روز کاری پس از تسویه بورسی ، 3% هزینه انبار داری بصورت روز شمار نسبت به کالای باقیمانده محاسبه و دریافت می‌گردد. پتروشیمی تبریز 150 25 62076 انبار کارخانه نقدی 10 186228 نقدی
21 1395/12/03 پلی استایرن انبساطی 200 در صورت عدم برداشت کالا تا 7 روز کاری پس از تسویه بورسی ، 3% هزینه انبار داری بصورت روز شمار نسبت به کالای باقیمانده محاسبه و دریافت می‌گردد. پتروشیمی تبریز 200 25 62076 انبار کارخانه نقدی 10 186228 نقدی
22 1395/12/03 پلی استایرن معمولی 1540 در صورت عدم برداشت کالا تا 7 روز کاری پس از تسویه بورسی ، 3% هزینه انبار داری بصورت روز شمار نسبت به کالای باقیمانده محاسبه و دریافت می‌گردد. پتروشیمی تبریز 600 25 56267 انبار کارخانه نقدی 10 168801 نقدی
23 1395/12/03 پلی استایرن مقاوم 7240 در صورت عدم برداشت کالا تا 7 روز کاری پس از تسویه بورسی ، 3% هزینه انبار داری بصورت روز شمار نسبت به کالای باقیمانده محاسبه و دریافت می‌گردد. پتروشیمی تبریز 600 25 58892 انبار کارخانه نقدی 10 176676 نقدی
24 1395/12/03 استایرن بوتادین رابر تیره 1712 فروش اعتباری چهارماهه بدون کارمزد پتروشیمی تخت جمشید 320 16 94813 انبار کارخانه نقدی 16 104294 نقدی / اعتباری
25 1395/12/03 پلی وینیل کلراید S65 خرید از سامانه مازاد عرضه (مچینگ) با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق می باشد.با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد ویژه دریافت می گردد. چنانچه شرکتی مدارک زیر را ارائه کند طبق قانون معاف از مالیات است:ارائه تاییدیه استمرار فعالیت شرکت خریدار در منطقه آزاد.ارائه مفاصاحساب مالیات بر ارزش افزوده خریدهای آخرین دوره مالیاتی از اداره کل مالیاتی مربوط.ارائه گواهی ورود به منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی.شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده می باشند منوط به ارائه مدارک فوق الذکر به صورت کپی برابر اصل می باشد.نوع قرارداد سلف سه هفته ای می باشد. پتروشیمی بندرامام 2992 50 34432 انبار کارخانه سلف 22 41318 نقدی
26 1395/12/03 پلی بوتادین رابر1220 ارائه چک تضمین بدون تاریخ به مبلغ 10،000،000 ريال الزامی است. پتروشیمی تخت جمشید 210 50 117052 انبار کارخانه نقدی 10 128757 نقدی / اعتباری
27 1395/12/03 استایرن بوتادین رابر روشن 1502 فروش اعتباری چهارماهه بدون کارمزد پتروشیمی تخت جمشید 240 16 107765 انبار کارخانه نقدی 16 118541 نقدی / اعتباری
28 1395/12/03 پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 خرید از سامانه مازاد عرضه (مچینگ) با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق می باشد.با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد ویژه دریافت می گردد. چنانچه شرکتی مدارک زیر را ارائه کند طبق قانون معاف از مالیات است:ارائه تاییدیه استمرار فعالیت شرکت خریدار در منطقه آزاد.ارائه مفاصاحساب مالیات بر ارزش افزوده خریدهای آخرین دوره مالیاتی از اداره کل مالیاتی مربوط.ارائه گواهی ورود به منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی.شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده می باشند منوط به ارائه مدارک فوق الذکر به صورت کپی برابر اصل می باشد.خریداران تا یک هفته بعد از صدور حواله باید محصول خریداری شده را حمل کند در غیر این صورت شامل هزینه انبارداری روزانه0/5 درصد ارزش محصول باقی مانده خواهد شد. پتروشیمی بندرامام 3000 50 40040 انبار کارخانه نقدی 10 44044 نقدی
29 1395/12/03 پلی اتیلن سبک فیلم 0075 خرید از سامانه مازاد عرضه (مچینگ) با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق می باشد.با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد ویژه دریافت می گردد.چنانچه شرکتی مدارک زیر را ارائه کند طبق قانون معاف از مالیات است:ارائه تاییدیه استمرار فعالیت شرکت خریدار در منطقه آزاد.ارائه مفاصاحساب مالیات بر ارزش افزوده خریدهای آخرین دوره مالیاتی از اداره کل مالیاتی مربوط.ارائه گواهی ورود به منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی.شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده می باشند منوط به ارائه مدارک فوق الذکر به صورت کپی برابر اصل می باشد.خریداران تا یک هفته بعد از صدور حواله باید محصول خریداری شده را حمل کند در غیر این صورت شامل هزینه انبارداری روزانه0/5 درصدارزش محصول باقی مانده خواهد شد. پتروشیمی بندرامام 2000 50 46808 انبار کارخانه نقدی 10 51488 نقدی
30 1395/12/03 پلی وینیل کلراید S60 خرید از سامانه مازاد عرضه (مچینگ) با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق می باشد.با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد ویژه دریافت می گردد.کارمزد فروش اعتباری 1/5 درصد در ماه می باشد.چنانچه شرکتی مدارک زیر را ارائه کند طبق قانون معاف از مالیات است:ارائه تاییدیه استمرار فعالیت شرکت خریدار در منطقه آزاد.ارائه مفاصاحساب مالیات بر ارزش افزوده خریدهای آخرین دوره مالیاتی از اداره کل مالیاتی مربوط.ارائه گواهی ورود به منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی.شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده می باشند منوط به ارائه مدارک فوق الذکر به صورت کپی برابر اصل می باشد.خریداران تا یک هفته بعد از صدور حواله باید محصول خریداری شده را حمل کند در غیر این صورت شامل هزینه انبارداری روزانه0/5 درصد ارزش محصول باقی مانده خواهد شد. پتروشیمی بندرامام 990 50 36154 انبار کارخانه نقدی 22 43384 نقدی
31 1395/12/03 پلی استایرن معمولی 1551 درصورت عدم برداشت کالا تا 5 روز کاری پس از تسویه بورسی ، 3% هزینه انبارداری نسبت به کالای باقیمانده بصورت روزشمار محاسبه و دریافت می‌گردد. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران مناطق آزاد و ویژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند. پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 900 25 56267 انبار کارخانه نقدی 10 168801 نقدی
32 1395/12/03 استایرن بوتادین رابر تیره 1500 خرید از سامانه عرضه با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق می باشد/با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات برارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت میگردد/نوع بسته بندی صندوق فلزی/ودیعه هر پالت فلزی مبلغ 9500000 ریال می باشد/کارمزد فروش اعتباری 1/5 درصد در ماه می باشد چنانچه شرکتی مدارک ذیل را ارائه کند معاف از مالیات برارزش افزوده می باشد:1-ارائه تاییدیه فعالیت شرکت خریدار در منطقه آزاد2-ارائه مفاصا حساب مالیات خریدهای آخرین دوره3-ارائه گواهی ورود به منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی.شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده می باشند منوط به ارائه مدارک فوق الذکر بصورت کپی برابر اصل می باشد. پتروشیمی بندرامام 2142 50 109973 انبار کارخانه سلف 21 120970 نقدی / اعتباری
33 1395/12/03 پلی بوتادین رابر 1220 فروش اعتباری چهار ماهه بدون کارمزد پتروشیمی تخت جمشید 160 40 117052 انبار کارخانه نقدی 16 128757 نقدی / اعتباری
34 1395/12/03 استایرن بوتادین رابر روشن 1502 خرید از سامانه عرضه با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق می باشد/با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات برارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت میگردد/نوع بسته بندی صندوق فلزی/ودیعه هر پالت فلزی مبلغ 9500000 ریال می باشد/کارمزد فروش اعتباری 1/5 درصد در ماه می باشد/درصورت عدم برداشت تا یک هفته بعد از صدور حواله هزینه انبارداری روزانه 0.5 درصد ارزش محصول باقیمانده دریافت خواهد شد.چنانچه شرکتی مدارک ذیل را ارائه کند معاف از مالیات برارزش افزوده می باشد:1-ارائه تاییدیه فعالیت شرکت خریدار در منطقه آزاد2-ارائه مفاصا حساب مالیات خریدهای آخرین دوره3-ارائه گواهی ورود به منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی.شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده می باشند منوط به ارائه مدارک فوق الذکر بصورت کپی برابر اصل می باشد. پتروشیمی بندرامام 3990 50 107765 انبار کارخانه نقدی 21 118541 نقدی / اعتباری
35 1395/12/03 استایرن بوتادین رابر تیره 1712 مبلغ10.000.000ریال چک تضمین بدون تاریخ بایت ودیعه پالت فلزی باید ارائه گردد. پتروشیمی تخت جمشید 210 50 94813 انبار کارخانه نقدی 21 104294 نقدی / اعتباری
36 1395/12/03 استایرن بوتادین رابر روشن 1502 خرید از سامانه عرضه با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق می باشد/با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات برارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت میگردد/نوع بسته بندی صندوق چوبی/کارمزد فروش اعتباری 1/5 درصد در ماه می باشد.چنانچه شرکتی مدارک ذیل را ارائه کند معاف از مالیات برارزش افزوده می باشد:1-ارائه تاییدیه فعالیت شرکت خریدار در منطقه آزاد2-ارائه مفاصا حساب مالیات خریدهای آخرین دوره3-ارائه گواهی ورود به منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی.شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده می باشند منوط به ارائه مدارک فوق الذکر بصورت کپی برابر اصل می باشد./درصورت عدم برداشت تا یک هفته بعد از صدور حواله هزینه انبارداری روزانه 0.5 درصد ارزش محصول باقیمانده دریافت خواهد شد. پتروشیمی بندرامام 2200 20 107765 انبار کارخانه نقدی 11 118541 نقدی / اعتباری
37 1395/12/03 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 خرید از سامانه مازاد عرضه (مچینگ) با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق میباشد/با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت میگردد/چنانچه شرکتی مدارک زیر را ارائه کند طبق قانون معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده میباشد:ارائه تاییدیه استمرار فعالیت شرکت خریدار در منطقه آزاد؛ ارائه مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده خریدهای آخرین دوره مالیاتی از اداره کل مالیاتی مربوط؛ ارائه گواهی ورود به منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی/شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده میباشد منوط به ارائه مدارک فوق الذکر به صورت کپی برابر اصل میباشد//خریداران تا یک هفته بعد از صدور حواله باید محصول خریداری شده را حمل نمایند در غیر اینصورت مشمول هزینه انبارداری روزانه 0.5% ارزش محصول باقیمانده خواهند شد. پتروشیمی بندرامام 3000 50 40677 انبار کارخانه نقدی 10 44744 نقدی
38 1395/12/03 استایرن بوتادین رابر تیره 1712 خرید از سامانه عرضه با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق می باشد/با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات برارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت میگردد/نوع بسته بندی صندوق چوبی/کارمزد فروش اعتباری 1/5 درصد در ماه می باشد/درصورت عدم برداشت تا یک هفته بعد از صدور حواله هزینه انبارداری روزانه 0.5 درصد ارزش محصول باقیمانده دریافت خواهد شد. چنانچه شرکتی مدارک ذیل را ارائه کند معاف از مالیات برارزش افزوده می باشد:1-ارائه تاییدیه فعالیت شرکت خریدار در منطقه آزاد2-ارائه مفاصا حساب مالیات خریدهای آخرین دوره3-ارائه گواهی ورود به منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی.شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده می باشند منوط به ارائه مدارک فوق الذکر بصورت کپی برابر اصل می باشد. پتروشیمی بندرامام 220 20 94813 انبار کارخانه نقدی 11 104294 نقدی / اعتباری
39 1395/12/03 پلی اتیلن سبک فیلم 0200 خرید از سامانه مازاد عرضه (مچینگ) با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق میباشد/با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت میگردد/چنانچه شرکتی مدارک زیر را ارائه کند طبق قانون معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده میباشد:ارائه تاییدیه استمرار فعالیت شرکت خریدار در منطقه آزاد؛ ارائه مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده خریدهای آخرین دوره مالیاتی از اداره کل مالیاتی مربوط؛ ارائه گواهی ورود به منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی/شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده میباشد منوط به ارائه مدارک فوق الذکر به صورت کپی برابر اصل میباشد//خریداران تا یک هفته بعد از صدور حواله باید محصول خریداری شده را حمل نمایند در غیر اینصورت مشمول هزینه انبارداری روزانه 0.5% ارزش محصول باقیمانده خواهند شد. پتروشیمی بندرامام 3000 50 46808 انبار کارخانه نقدی 10 51488 نقدی
40 1395/12/03 استایرن بوتادین رابر تیره 1712 خرید از سامانه عرضه با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق می باشد/با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات برارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت میگردد/نوع بسته بندی صندوق فلزی/ودیعه هر پالت فلزی مبلغ 9500000 ریال می باشد/کارمزد فروش اعتباری 1/5 درصد در ماه می باشد/ درصورت عدم برداشت تا یک هفته بعد از صدور حواله هزینه انبارداری روزانه 0.5 درصد ارزش محصول باقیمانده دریافت خواهد شد. چنانچه شرکتی مدارک ذیل را ارائه کند معاف از مالیات برارزش افزوده می باشد:1-ارائه تاییدیه فعالیت شرکت خریدار در منطقه آزاد2-ارائه مفاصا حساب مالیات خریدهای آخرین دوره3-ارائه گواهی ورود به منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی.شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده می باشند منوط به ارائه مدارک فوق الذکر بصورت کپی برابر اصل می باشد. پتروشیمی بندرامام 1491 50 94813 انبار کارخانه نقدی 21 104294 نقدی / اعتباری
41 1395/12/03 پلی پروپیلن نساجی HP552R در صورت تاخیر در حمل هزینه انبارداری معادل 3%ارزش معامله به ازای هر روز اخذ می گردد.بامسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران مناطق آزاد و ویژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند.مبنای محاسبه ارزش افزوده زمان خروج کالا از کارخانه پلی پروپیلن جم می باشد. پلی پروپیلن جم 1012 50 37116 انبار کارخانه سلف 22 40827 نقدی
42 1395/12/03 پلی پروپیلن شیمیایی EP440L حداکثر زمان حمل تا6روز پس از صدور حواله و بعد از آن 3%ارزش معامله به ازای هر روز اخذ می گردد.بامسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران مناطق آزاد و ویژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند.مبنای محاسبه ارزش افزوده زمان خروج کالا از کارخانه پلی پروپیلن جم می باشد. پلی پروپیلن جم 330 50 42243 انبار کارخانه نقدی 22 46467 نقدی
43 1395/12/03 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R حداکثر زمان حمل تا6روز پس از صدور حواله و بعد از آن 3%ارزش معامله به ازای هر روز اخذ می گردد.بامسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران مناطق آزاد و ویژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند.مبنای محاسبه ارزش افزوده زمان خروج کالا از کارخانه پلی پروپیلن جم می باشد. پلی پروپیلن جم 440 50 43326 انبار کارخانه نقدی 22 47658 نقدی
44 1395/12/03 پلی پروپیلن شیمیایی EP440G حداکثر زمان حمل تا6روز پس از صدور حواله و بعد از آن 3%ارزش معامله به ازای هر روز اخذ می گردد.بامسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران مناطق آزاد و ویژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند.مبنای محاسبه ارزش افزوده زمان خروج کالا از کارخانه پلی پروپیلن جم می باشد. پلی پروپیلن جم 220 50 42243 انبار کارخانه نقدی 22 46467 نقدی
45 1395/12/03 پلی پروپیلن نساجی HP510L در صورت تاخیر در حمل هزینه انبارداری معادل 3%ارزش معامله به ازای هر روز اخذ می گردد.بامسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران مناطق آزاد و ویژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند.مبنای محاسبه ارزش افزوده زمان خروج کالا از کارخانه پلی پروپیلن جم می باشد. پلی پروپیلن جم 880 50 37116 انبار کارخانه سلف 22 40827 نقدی
46 1395/12/03 پلی پروپیلن شیمیایی EP548R حداکثر زمان حمل تا6روز پس از صدور حواله و بعد از آن 3%ارزش معامله به ازای هر روز اخذ می گردد.بامسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران مناطق آزاد و ویژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند.مبنای محاسبه ارزش افزوده زمان خروج کالا از کارخانه پلی پروپیلن جم می باشد. پلی پروپیلن جم 440 50 42243 انبار کارخانه نقدی 22 46467 نقدی
47 1395/12/03 پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV حداکثر زمان حمل تا6روز پس از صدور حواله و بعد از آن 3%ارزش معامله به ازای هر روز اخذ می گردد.بامسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران مناطق آزاد و ویژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند.مبنای محاسبه ارزش افزوده زمان خروج کالا از کارخانه پلی پروپیلن جم می باشد. پلی پروپیلن جم 330 50 45420 انبار کارخانه نقدی 22 49962 نقدی / اعتباری
48 1395/12/03 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 نرخ های فروش بر اساس تحویل درب کارخانه بوده هزینه و مسئولیت حمل به عهده خریدار می باشد.9 درصد مالیات ارزش افزوده به قیمت فروش تعلق می گیرد و صدور حواله فروش مشروط به دریافت بهای کالا و مالیات فوق خواهد بود.چنانچه شرکتی مدارک زیر را ارائه کند طبق قانون معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشد: 1.ارائه تاییدیه استمرار فعالیت شرکت خریدار در منطقه آزاد 2.ارائه مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده خریدهای آخرین دوره مالیاتی از اداره کل مالیاتی مربوط 3.ارائه گواهی ورود به منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده می باشد منوط به ارائه مدارک فوق الذکر به صورت کپی برابر اصل می باشد.مهلت برداشت محصول یک هفته بعد از صدور حواله می باشد.در صورت عدم برداشت ظرف مدت یک هفته بعد از صدور حواله ، به عنوان هزینه انبارداری روزانه نیم درصد از ارزش کالای باقیمانده دریافت می گردد. پتروشیمی مهر 2200 50 40767 انبار کارخانه نقدی 11 44843 نقدی
49 1395/12/03 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 با مسئولیت شرکت تجارت صنعت کلیه خریداران کالا از جمله شرکت های مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشند. نرخ های فروش بر اساس تحویل درب کارخانه بوده هزینه و مسئولیت حمل به عهده خریدار می باشد. مهلت برداشت محصول یک هفته بعد از صدور حواله می باشد.عدم برداشت ظرف مدت یک هفته بعد از صدور حواله، به عنوان هزینه انبارداری روزانه نیم درصد از ارزش کالای باقیمانده کسر می گردد. پتروشیمی ایلام 1012 50 40767 انبار کارخانه نقدی 22 44843 نقدی
50 1395/12/03 پلی اتیلن سبک فیلم 0030 زمان حمل ازتاریخ صدورحواله حداکثر10روزوتاخیردربرداشت کالا معادل3%ارزش کالابصورت روزشمار .مشتریانی که باراول خریدمینماینددرصورتیکه گواهی مالیات برارزش افزوده رابه همراه برگ تسویه ثبت سفارش ارسال ننمایندحواله صادرنخواهدشدومسئولیت تاخیردرصدورحواله به عهده مشتری میباشد.شرکتهای معاف ازمالیات باید مدارک الزامی رابه کارگزار ارائه نمایند.درغیراینصورت مشمول مالیات برارزش افزوده بوده وبایستی مالیات ازآنها مطالبه گردد:1.ارائه تاییدفعالیت واستمرارفعالیت تولیدی شرکت خریدار درمناطق آزاد وویژه اقتصادی2.ارائه تاییده اداره کل گمرک مناطق آزادوویژه اقتصادی خریدارمحصول،مبنی برورودکالای خریداری شده به منطقه مربوطه.مناطق آزاد وویژه اقتصادی مقصد3.ارائه مفاصاحساب مالیات برارزش افزوده آخرین دوره سه ماهه مالیاتی ازاداره کل امور مالیاتی مربوطه4.درصورت عدم ارسال مدارک صدورحواله تایک هفته بعدازتسویه مسئولیت تاخیردرصدورحواله بعهده مشتری میباشد.فروش بدون اخذ مالیات برارزش افزوده حداکثر معادل سهمیه تعیین شده وزارت صنایع برای هر واحدتولیدی به قوت خود باقی ومازادبرآن بااخذمالیات برارزش افزوده،قابل فروش میباشد. پتروشیمی آریا ساسول 220 50 51489 انبار کارخانه نقدی 22 56637 نقدی
51 1395/12/03 پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 زمان حمل ازتاریخ صدورحواله حداکثر10روزوتاخیردربرداشت کالا معادل3%ارزش کالابصورت روزشمار .مشتریانی که باراول خریدمینماینددرصورتیکه گواهی مالیات برارزش افزوده رابه همراه برگ تسویه ثبت سفارش ارسال ننمایندحواله صادرنخواهدشدومسئولیت تاخیردرصدورحواله به عهده مشتری میباشد.شرکتهای معاف ازمالیات باید مدارک الزامی رابه کارگزار ارائه نمایند.درغیراینصورت مشمول مالیات برارزش افزوده بوده وبایستی مالیات ازآنها مطالبه گردد:1.ارائه تاییدفعالیت واستمرارفعالیت تولیدی شرکت خریدار درمناطق آزاد وویژه اقتصادی2.ارائه تاییده اداره کل گمرک مناطق آزادوویژه اقتصادی خریدارمحصول،مبنی برورودکالای خریداری شده به منطقه مربوطه.مناطق آزاد وویژه اقتصادی مقصد3.ارائه مفاصاحساب مالیات برارزش افزوده آخرین دوره سه ماهه مالیاتی ازاداره کل امور مالیاتی مربوطه4.درصورت عدم ارسال مدارک صدورحواله تایک هفته بعدازتسویه مسئولیت تاخیردرصدورحواله بعهده مشتری میباشد.فروش بدون اخذ مالیات برارزش افزوده حداکثر معادل سهمیه تعیین شده وزارت صنایع برای هر واحدتولیدی به قوت خود باقی ومازادبرآن بااخذمالیات برارزش افزوده،قابل فروش میباشد. پتروشیمی آریا ساسول 1320 50 40767 انبار کارخانه نقدی 22 44843 نقدی
52 1395/12/03 پلی اتیلن سبک فیلم 0190 زمان حمل ازتاریخ صدورحواله حداکثر10روزوتاخیردربرداشت کالا معادل3%ارزش کالابصورت روزشمار .مشتریانی که باراول خریدمینماینددرصورتیکه گواهی مالیات برارزش افزوده رابه همراه برگ تسویه ثبت سفارش ارسال ننمایندحواله صادرنخواهدشدومسئولیت تاخیردرصدورحواله به عهده مشتری میباشد.شرکتهای معاف ازمالیات باید مدارک الزامی رابه کارگزار ارائه نمایند.درغیراینصورت مشمول مالیات برارزش افزوده بوده وبایستی مالیات ازآنها مطالبه گردد:1.ارائه تاییدفعالیت واستمرارفعالیت تولیدی شرکت خریدار درمناطق آزاد وویژه اقتصادی2.ارائه تاییده اداره کل گمرک مناطق آزادوویژه اقتصادی خریدارمحصول،مبنی برورودکالای خریداری شده به منطقه مربوطه.مناطق آزاد وویژه اقتصادی مقصد3.ارائه مفاصاحساب مالیات برارزش افزوده آخرین دوره سه ماهه مالیاتی ازاداره کل امور مالیاتی مربوطه4.درصورت عدم ارسال مدارک صدورحواله تایک هفته بعدازتسویه مسئولیت تاخیردرصدورحواله بعهده مشتری میباشد.فروش بدون اخذ مالیات برارزش افزوده حداکثر معادل سهمیه تعیین شده وزارت صنایع برای هر واحدتولیدی به قوت خود باقی ومازادبرآن بااخذمالیات برارزش افزوده،قابل فروش میباشد. پتروشیمی آریا ساسول 1320 50 46808 انبار کارخانه نقدی 22 51488 نقدی
53 1395/12/03 پلی پروپیلن نساجی 1102L گرید رافیا/جامبو750کیلویی/ MFI 4.1 - 5 /جهت اولین خرید ارائه مدارک شناسایی کامل الزامیست/خریدار اجازه صادر کردن ندارد/خریدازمچینگ صرفامختص مشتریان دارای سهمیه بهین یاب/در صورت عدم حمل کالا در زمان مقرر3%جریمه معادل ارزش کالابابت عدم حمل و هزینه انبارداری دریافت میگردد/با مسئولیت فروشنده درصورت فروش کالابه شرکتهای مناطق آزادوویژه اقتصادی(معاف ازمالیات)9%مالیات دریافت میگردد/تحویل گواهی نظام مالیات بر ارزش افزوده با تاریخ معتبر الزامی است/ پتروشیمی رجال 1260 50 37116 انبار کارخانه نقدی 21 40827 نقدی
54 1395/12/03 اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین محل تحویل انبار شادآباد تهران به آدرس:جاده قدیم کرج،میدان پاستوریزه، شادآباد،خیابان هیفده شهریور،تقاطع عبدالرحیمی،روبروی تهران بتون انبار شرکت بازرگانی پتروشیمی می باشد.خرید از سامانه مازاد عرضه(مچینگ)با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق می باشد.برای محصولات اپوکسی رزین مایع و اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین هزینه حمل کیلویی 1000 ریال وهزینه بسته بندی بشکه پالت و... کیلویی 4800 ریال به عهده مشتری می باشد.نوع بسته بندی بشکه همراه با پالت چوبی می باشد.با مسئولیت شرکت پتروشیمی خلیج فارس مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت می گردد. پتروشیمی خوزستان 40 20 63200 شاد آباد نقدی 5 69520 نقدی
55 1395/12/03 اپوکسی رزین مایع E06 SPL محل تحویل انبار شادآباد تهران به آدرس:جاده قدیم کرج،میدان پاستوریزه، شادآباد،خیابان هیفده شهریور،تقاطع عبدالرحیمی،روبروی تهران بتون انبار شرکت بازرگانی پتروشیمی می باشد.خرید از سامانه مازاد عرضه(مچینگ)با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق می باشد.برای محصولات اپوکسی رزین مایع و اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین هزینه حمل کیلویی 1000 ریال وهزینه بسته بندی بشکه پالت و... کیلویی 4800 ریال به عهده مشتری می باشد.نوع بسته بندی بشکه همراه با پالت چوبی می باشد.با مسئولیت شرکت پتروشیمی خلیج فارس مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت می گردد. پتروشیمی خوزستان 40 20 73200 شاد آباد نقدی 5 80520 نقدی
56 1395/12/03 پلی کربنات 0710 با توجه به اینکه وزن هر پالت 1250 کیلو می باشد،مشتری باید ما به التفاوت آن را با مجتمع تسویه نماید.خرید از سامانه عرضه (مچینگ)با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق می باشد.با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت می گردد. پتروشیمی خوزستان 88 50 86000 انبار کارخانه نقدی 22 94600 نقدی
57 1395/12/02 پلی اتیلن سبک خطی 22B02 امکان خرید برای شرکتهای جزء black list سازمان امور مالیاتی وجود ندارد/مهلت مجاز حمل تا هفت روز پس از تسویه بورس، پس از آن هزینه انبارداری معادل 3% کالای باقیمانده به صورت روزشمار دریافت می گردد. پتروشیمی مهاباد 720 50 42742 انبار کارخانه نقدی 24 47016 نقدی
58 1395/12/03 پلی اتیلن سبک خطی 0209AA مالیات بر ارزش افزوده به شماره حساب 163416187 بانک رفاه به همراه شناسه مشتری در پتروشیمی امیرکبیر واریز گرددمهلت برداشت کالا حداکثر تا 6روز کاری بعد از اعلام بار توسط فروشنده می باشد در صورت تاخیر 0.3 درصد مقدار بارگیری نشده هزینه انبارداری روز شمار دریافت می گردد.ارائه مستندات مربوط به ورود محصول خریداری شده شرکتهای مستقر در مناطق آزاد تجاری به مناطق مذکور حداکثر دو هفته پس از تحویل آخرین محموله الزامی می باشد. پتروشیمی امیرکبیر 450 50 42742 انبار کارخانه نقدی 10 47016 نقدی
59 1395/12/03 پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 مالیات بر ارزش افزوده به شماره حساب 163416187 بانک رفاه به همراه شناسه مشتری در پتروشیمی امیرکبیر واریز گردد برداشت کالا با تاخیر مشمول 3. درصد هزینه انبارداری خواهد بود.سلف 15 روزه پتروشیمی امیرکبیر 300 50 42713 انبار کارخانه سلف 10 128139 نقدی
60 1395/12/03 پلی اتیلن سبک فیلم 2420F مالیات بر ارزش افزوده به شماره حساب 163416187 بانک رفاه به همراه شناسه مشتری در پتروشیمی امیرکبیر واریز گرددمهلت برداشت کالا حداکثر تا 6روز کاری بعد از اعلام بار توسط فروشنده می باشد در صورت تاخیر 0.3 درصد مقدار بارگیری نشده هزینه انبارداری روز شمار دریافت می گردد.ارائه مستندات مربوط به ورود محصول خریداری شده شرکتهای مستقر در مناطق آزاد تجاری به مناطق مذکور حداکثر دو هفته پس از تحویل آخرین محموله الزامی می باشد. پتروشیمی امیرکبیر 330 50 46808 انبار کارخانه نقدی 22 51488 نقدی
61 1395/12/02 پلی پروپیلن نساجی Z30S *محصول خروجی کامپاندر *. داشتن پروانه بهره برداری مرتبط در سایت بهین یاب الزامیست.*درج کدشناسه پتروشیمی شرکت شازند وشماره ثبت خریدار درثبت سفارش الزامیست*.حداکثر زمان حمل تا 10 روز پس ازصدور حواله.در صورت تاخیر در برداشت کالا هزینه انبار داری معادل 3 % ارزش معامله به ازای هر روز اخذ می گردد. پتروشیمی شازند 200 50 37116 انبار کارخانه نقدی 20 40827 نقدی
62 1395/12/02 پلی اتیلن سبک خطی 0209AA داشتن پروانه بهره برداری مرتبط در سایت بهین یاب الزامیست.*درج کدشناسه پتروشیمی شرکت شازند وشماره ثبت خریدار درثبت سفارش الزامیست*.حداکثر زمان حمل تا 10 روز پس ازصدور حواله. در صورت تاخیر در برداشت کالا هزینه انبار داری معادل 3 % ارزش معامله به ازای هر روز اخذ می گردد. پتروشیمی شازند 1000 50 42742 انبار کارخانه نقدی 20 47016 نقدی
63 1395/12/02 پلی پروپیلن نساجی HP552R داشتن پروانه بهره برداری مرتبط در سایت بهین یاب الزامیست.*درج کدشناسه پتروشیمی شرکت شازند وشماره ثبت خریدار درثبت سفارش الزامیست*.حداکثر زمان حمل تا 10 روز پس ازصدور حواله. در صورت تاخیر در برداشت کالا هزینه انبار داری معادل 3 % ارزش معامله به ازای هر روز اخذ می گردد. پتروشیمی شازند 1500 50 37116 انبار کارخانه نقدی 20 40827 نقدی
64 1395/12/02 پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 داشتن پروانه بهره برداری مرتبط در سایت بهین یاب الزامیست.*درج کدشناسه پتروشیمی شرکت شازند وشماره ثبت خریدار درثبت سفارش الزامیست*.حداکثر زمان حمل تا 10 روز پس ازصدور حواله. در صورت تاخیر در برداشت کالا هزینه انبار داری معادل 3 % ارزش معامله به ازای هر روز اخذ می گردد. پتروشیمی شازند 400 50 41778 انبار کارخانه نقدی 20 125334 نقدی
65 1395/12/02 پلی پروپیلن نساجی PYI250 کلیه خریداران کالا از جمله شرکت های مستقر درمناطق ویژه و آزاد تجاری ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده با مسئولیت فروشنده می باشند. پتروشیمی پلی نار 672 50 37116 انبار کارخانه نقدی 21 40827 نقدی
66 1395/12/02 پلی پروپیلن نساجی HP552R در صورت تاخیر در برداشت کالا هزینه انبارداری معادل 3 درصد ارزش کالای معامله شده به صورت روزشمار دریافت می گردد.شرکت های معاف از مالیات بر ارزش افزوده میبایست مدارک الزامی ذیل را به کارگزار ارائه نمایند. در غیر اینصورت مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده و بایستی مالیات از آنها مطالبه گردد: 1- ارائه تایید فعالیت و استمرار فعالیت تولیدی شرکت خریدار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 2- ارائه تاییده اداره کل گمرک مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خریدار محصول، مبنی بر ورود کالای خریداری شده به منطقه مربوطه( مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مقصد) 3- ارائه مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده آخرین دوره سه ماهه مالیاتی از اداره کل امور مالیاتی مربوطه لازم به ذکر است فروش بدون اخذ مالیات بر ارزش افزوده حداکثر معادل سهمیه تعیین شده وزارت صنایع برای هر واحد تولیدی به قوت خود باقی و مازاد بر آن با اخذ مالیات بر ارزش افزوده، قابل فروش می باشد. پتروشیمی مارون 506 50 37116 انبار کارخانه سلف 22 40827 نقدی
67 1395/12/02 پلی پروپیلن نساجی Z30G مدت زمان حمل محصول از تاریخ انجام تسویه بورسی حداکثر6 روز کاری می باشدودر صورت تاخیر در برداشت کالا هزینه انبارداری معادل 3 درصد ارزش کالای معامله شده به صورت روزشمار دریافت می گردد.شرکت های معاف از مالیات بر ارزش افزوده میبایست مدارک الزامی ذیل را به کارگزار ارائه نمایند. در غیر اینصورت مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده و بایستی مالیات از آنها مطالبه گردد: 1- ارائه تایید فعالیت و استمرار فعالیت تولیدی شرکت خریدار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 2- ارائه تاییده اداره کل گمرک مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خریدار محصول، مبنی بر ورود کالای خریداری شده به منطقه مربوطه( مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مقصد) 3- ارائه مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده آخرین دوره سه ماهه مالیاتی از اداره کل امور مالیاتی مربوطه لازم به ذکر است فروش بدون اخذ مالیات بر ارزش افزوده حداکثر معادل سهمیه تعیین شده وزارت صنایع برای هر واحد تولیدی به قوت خود باقی و مازاد بر آن با اخذ مالیات بر ارزش افزوده، قابل فروش می باشد. پتروشیمی مارون 792 50 37116 انبار کارخانه نقدی 22 40827 نقدی
68 1395/12/02 پلی پروپیلن نساجی Z30S مدت زمان حمل محصول از تاریخ انجام تسویه بورسی حداکثر6 روز کاری می باشدودر صورت تاخیر در برداشت کالا هزینه انبارداری معادل 3 درصد ارزش کالای معامله شده به صورت روزشمار دریافت می گردد.شرکت های معاف از مالیات بر ارزش افزوده میبایست مدارک الزامی ذیل را به کارگزار ارائه نمایند. در غیر اینصورت مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده و بایستی مالیات از آنها مطالبه گردد: 1- ارائه تایید فعالیت و استمرار فعالیت تولیدی شرکت خریدار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 2- ارائه تاییده اداره کل گمرک مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خریدار محصول، مبنی بر ورود کالای خریداری شده به منطقه مربوطه( مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مقصد) 3- ارائه مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده آخرین دوره سه ماهه مالیاتی از اداره کل امور مالیاتی مربوطه لازم به ذکر است فروش بدون اخذ مالیات بر ارزش افزوده حداکثر معادل سهمیه تعیین شده وزارت صنایع برای هر واحد تولیدی به قوت خود باقی و مازاد بر آن با اخذ مالیات بر ارزش افزوده، قابل فروش می باشد. پتروشیمی مارون 506 50 37116 انبار کارخانه نقدی 22 40827 نقدی
69 1395/12/02 پلی اتیلن سنگین بادی BL3 امکان خریدبرای شرکت های جزو black list سازمان امور مالیاتی وجود ندارد/ زمان مجاز حمل تا هفت روز پس از تسویه بورس و پس از آن هزینه انبارداری معادل 3% کالای باقیمانده ماهانه ،به صورت روز شمار دریافت می گردد. پلیمر کرمانشاه 720 50 40677 انبار کارخانه نقدی 24 44744 نقدی
70 1395/12/02 پلی پروپیلن نساجی ZH510L داشتن پروانه بهره برداری مرتبط و ثبت نام در سایت بهین یاب الزامی است. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. جامبوبگ 750 کیلوگرمی. در صورت تاخیر در برداشت کالا به صورت روز شمار 3 درصد ارزش معامله مشمول هزینه انبارداری است. شماره حواله خریداران از طریق سامانه www.asaneh.net اعلام میشود. نوید زرشیمی 504 50 37116 انبار کارخانه نقدی 21 40827 نقدی / اعتباری
71 1395/12/02 پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA داشتن پروانه بهره برداری مرتبط و ثبت نام در سایت بهین یاب الزامی است. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. جامبوبگ 750 کیلوگرمی. در صورت تاخیر در برداشت کالا به صورت روز شمار 3 درصد ارزش معامله مشمول هزینه انبارداری است. شماره حواله خریداران از طریق سامانه www.asaneh.net اعلام میشود. صدور حواله به منزله اعلام آماده بودن محصول جهت حمل می باشد. نوید زرشیمی 147 50 39462 انبار کارخانه نقدی 21 43408 نقدی
72 1395/12/02 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L داشتن پروانه بهره برداری مرتبط و ثبت نام در سایت بهین یاب الزامی است. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. جامبوبگ 750 کیلوگرمی. حداکثر زمان حمل 6 روز کاری از تاریخ تسویه بورسی می باشد و پس از آن به صورت روز شمار 3 درصد ارزش معامله مشمول هزینه انبارداری است. شماره حواله خریداران از طریق سامانه www.asaneh.net اعلام میشود. صدور حواله به منزله اعلام آماده بودن محصول جهت حمل می باشد. نوید زرشیمی 105 50 42243 انبار کارخانه نقدی 21 46467 نقدی
73 1395/12/02 پلی پروپیلن نساجی ZH552R داشتن پروانه بهره برداری مرتبط و ثبت نام در سایت بهین یاب الزامی است. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. جامبوبگ 750 کیلوگرمی. حداکثر زمان حمل 6 روز کاری از تاریخ تسویه بورسی می باشد و پس از آن به صورت روز شمار 3 درصد ارزش معامله مشمول هزینه انبارداری است. شماره حواله خریداران از طریق سامانه www.asaneh.net اعلام میشود. صدور حواله به منزله اعلام آماده بودن محصول جهت حمل می باشد. نوید زرشیمی 504 50 37116 انبار کارخانه نقدی 21 40827 نقدی / اعتباری
74 1395/12/02 پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ملاحظات و شرایط ویژه: شایان ذکر است، شرکت های معاف از مالیات ارزش افزوده می بایست مدارک الزامی ذیل را به کارگزار اعلام نمایند، در غیر اینصورت مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده و بایستی مالیات از آنها مطالبه گردد. 1- ارائه تائید فعالیت و استمرار فعالیت تولیدی شرکت خریدار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 2-ارائه تائیدیه از اداره کل گمرک مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خریدار محصول مبنی بر ورود کالای خریداری شده به منطقه مربوطه 3-ارائه مفاصاحساب مالیات برارزش افزوده آخرین دوره 3ماهه مالیاتی مربوطه. لازم به ذکر است فروش بدون مالیات بر ارزش افزوده حداکثر معادل سهمیه تعیین شده ی وزارت صنایع برای هرواحد تولیدی به قوت خود باقی و مازاد بر آن با اخذ مالیات بر ارزش افزوده قابل فروش می باشد. پتروشیمی مارون 220 50 40677 انبار کارخانه نقدی 22 44744 نقدی
75 1395/12/02 پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV امکان خرید برای شرکتهای black list سازمان امور مالیاتی وجود ندارد.مدت مجاز حمل تا هفت روز پس از تسویه بورس،پس از آن هزینه انبارداری معادل3% کالای باقیمانده ،بصورت روز شمار دریافت می گردد. پتروشیمی لرستان 504 50 40762 انبار کارخانه نقدی 24 44838 نقدی
76 1395/12/03 پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ زمان مجاز حمل تا 6روز از تاریخ صدور حواله می باشد و پس از آن هزینه انبارداری به ازاء هر هفته 1درصد از ارزش ریالی کالای حمل نشده به صورت روز شمار محاسبه و از خریداران دریافت می گردد. پتروشیمی جم 1012 50 44077 انبار کارخانه نقدی 22 48484 نقدی
77 1395/12/03 پلی اتیلن سبک خطی 22501AA زمان مجاز حمل تا 6روز از تاریخ صدور حواله می باشد و پس از آن هزینه انبارداری به ازاء هر هفته 1درصد از ارزش ریالی کالای حمل نشده به صورت روز شمار محاسبه و از خریداران دریافت می گردد. پتروشیمی جم 1012 50 42742 انبار کارخانه نقدی 11 47016 نقدی
78 1395/12/03 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 زمان مجاز حمل تا 6روز از تاریخ صدور حواله می باشد و پس از آن هزینه انبارداری به ازاء هر هفته 1درصد از ارزش ریالی کالای حمل نشده به صورت روز شمار محاسبه و از خریداران دریافت می گردد. پتروشیمی جم 2002 50 40040 انبار کارخانه نقدی 11 44044 نقدی
79 1395/12/03 پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 زمان مجاز حمل تا 6روز از تاریخ صدور حواله می باشد و پس از آن هزینه انبارداری به ازاء هر هفته 1درصد از ارزش ریالی کالای حمل نشده به صورت روز شمار محاسبه و از خریداران دریافت می گردد. پتروشیمی جم 1012 50 40767 انبار کارخانه نقدی 11 44843 نقدی
80 1395/12/03 پلی اتیلن سنگین بادی BL3 زمان مجاز حمل تا 6روز از تاریخ صدور حواله می باشد و پس از آن هزینه انبارداری به ازاء هر هفته 1درصد از ارزش ریالی کالای حمل نشده به صورت روز شمار محاسبه و از خریداران دریافت می گردد. پتروشیمی جم 1012 50 40677 انبار کارخانه نقدی 11 44744 نقدی
81 1395/12/01 پلی استایرن معمولی MP08 . محب پلیمر قم 100 25 56750 انبار کارخانه نقدی 10 170250 نقدی
82 1395/12/01 پلی استایرن مقاوم 4512 . محب بسپار ایده گستر 200 25 57300 انبار کارخانه نقدی 5 171900 نقدی
83 1395/12/01 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 صرفاً کسانی که دارای قراردادبلندمدت با پتروشیمی تندگویان می باشند امکان خریددارند/با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران ملزم به پرداخت مالیات برارزش افزوده به فروشنده میباشند/حمل باتاخیرمشمول هزینه انبارداری میباشد/به اطلاع رسانده میشود که خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده دربازارآزادنمی باشند.در صورت مشاهده موارد نقض شرکت تجارت صنعت حواله های شرکت مذکوررامتوقف وکدپتروشیمی متخلف مسدود میشود.شرایط انعقادقراردادبلندمدت:1شرکت متقاضی میبایست دارای سابقه خوش حسابی به تاییداداره مالی پتروشیمی تندگویان باشد2شرکتهایی که جزءتولیدکنندگان برندهای بین المللی محسوب می شوندویامحصولات آنهادربرندهای بین المللی مصرف میشودباارائه مدارک مثبته وبررسی توسط پتروشیمی تندگویان میتوانند متقاضی باشند3درخصوص سایرشرکتها باارائه دلایل توجیهی وبررسی توسط پتروشیمی تندگویان امکان عقدقراردادبلندمدت وجودخواهدداشت. پتروشیمی تندگویان 242 50 36655 انبار کارخانه نقدی 11 40320 نقدی
84 1395/12/01 پلی استایرن انبساطی نسوز F150 نوع بسته بندی جامبوبگ 800kgمی باشد/لطفا پس از تحویل کامل کالا توسط فروشنده نسبت به ارائه نامه آزاد سازی وجه اقدام فرمایید. شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 160 25 61500 انبار کارخانه نقدی 20 184500 نقدی
85 1395/12/01 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 صرفاً کسانی که دارای قراردادبلندمدت با پتروشیمی تندگویان می باشند امکان خریددارند/با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران ملزم به پرداخت مالیات برارزش افزوده به فروشنده میباشند/حمل باتاخیرمشمول هزینه انبارداری میباشد/به اطلاع رسانده میشود که خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده دربازارآزادنمی باشند.در صورت مشاهده موارد نقض شرکت تجارت صنعت حواله های شرکت مذکوررامتوقف وکدپتروشیمی متخلف مسدود میشود.شرایط انعقادقراردادبلندمدت:1شرکت متقاضی میبایست دارای سابقه خوش حسابی به تاییداداره مالی پتروشیمی تندگویان باشد2شرکتهایی که جزءتولیدکنندگان برندهای بین المللی محسوب می شوندویامحصولات آنهادربرندهای بین المللی مصرف میشودباارائه مدارک مثبته وبررسی توسط پتروشیمی تندگویان میتوانند متقاضی باشند3درخصوص سایرشرکتها باارائه دلایل توجیهی وبررسی توسط پتروشیمی تندگویان امکان عقدقراردادبلندمدت وجودخواهدداشت. پتروشیمی تندگویان 55 50 38016 انبار کارخانه نقدی 11 41817 نقدی
86 1395/12/01 پلی استایرن انبساطی نسوز F350 نوع بسته بندی جامبوبگ 800kgمی باشد/لطفا پس از تحویل کامل کالا توسط فروشنده نسبت به ارائه نامه آزاد سازی وجه اقدام فرمایید. شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 60 25 55000 انبار کارخانه نقدی 20 165000 نقدی
87 1395/12/01 پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 صرفاً کسانی که دارای قراردادبلندمدت با پتروشیمی تندگویان می باشند امکان خریددارند/با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران ملزم به پرداخت مالیات برارزش افزوده به فروشنده میباشند/حمل باتاخیرمشمول هزینه انبارداری میباشد/ فروش اعتباری فقط به صورت LC داخلی /صبح روزعرضه شرکت های متقاضی خریداعتباری بایستی بامراجعه به شرکت تجارت صنعت تعهد ارائه اعتبار اسنادی ارائه نمایند درغیراینصورت امکان تاییداعتباروجودنخواهدداشت.به اطلاع رسانده میشود که خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده دربازارآزادنمی باشند.در صورت مشاهده موارد نقض شرکت تجارت صنعت حواله های شرکت مذکوررامتوقف وکدپتروشیمی متخلف مسدود میشود.شرایط انعقادقراردادبلندمدت:1شرکت متقاضی میبایست دارای سابقه خوش حسابی به تاییداداره مالی پتروشیمی تندگویان باشد2شرکتهایی که جزءتولیدکنندگان برندهای بین المللی محسوب می شوندویامحصولات آنهادربرندهای بین المللی مصرف میشودباارائه مدارک مثبته وبررسی توسط پتروشیمی تندگویان میتوانند متقاضی باشند3درخصوص سایرشرکتها باارائه دلایل توجیهی وبررسی توسط پتروشیمی تندگویان امکان عقدقراردادبلندمدت وجودخواهدداشت. پتروشیمی تندگویان 330 50 38338 انبار کارخانه نقدی 11 42171 نقدی / اعتباری
88 1395/12/01 پلی استایرن انبساطی نسوز F100 نوع بسته بندی جامبوبگ 800kgمی باشد/لطفا پس از تحویل کامل کالا توسط فروشنده نسبت به ارائه نامه آزاد سازی وجه اقدام فرمایید. شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 160 25 61500 انبار کارخانه نقدی 20 184500 نقدی
89 1395/12/01 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 صرفاً کسانی که دارای قراردادبلندمدت با پتروشیمی تندگویان می باشند امکان خریددارند/با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران ملزم به پرداخت مالیات برارزش افزوده به فروشنده میباشند/حمل باتاخیرمشمول هزینه انبارداری میباشد/ فروش اعتباری فقط به صورت LC داخلی /صبح روزعرضه شرکت های متقاضی خریداعتباری بایستی بامراجعه به شرکت تجارت صنعت تعهد ارائه اعتبار اسنادی ارائه نمایند درغیراینصورت امکان تاییداعتباروجودنخواهدداشت.به اطلاع رسانده میشود که خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده دربازارآزادنمی باشند.در صورت مشاهده موارد نقض شرکت تجارت صنعت حواله های شرکت مذکوررامتوقف وکدپتروشیمی متخلف مسدود میشود.شرایط انعقادقراردادبلندمدت:1شرکت متقاضی میبایست دارای سابقه خوش حسابی به تاییداداره مالی پتروشیمی تندگویان باشد2شرکتهایی که جزءتولیدکنندگان برندهای بین المللی محسوب می شوندویامحصولات آنهادربرندهای بین المللی مصرف میشودباارائه مدارک مثبته وبررسی توسط پتروشیمی تندگویان میتوانند متقاضی باشند3درخصوص سایرشرکتها باارائه دلایل توجیهی وبررسی توسط پتروشیمی تندگویان امکان عقدقراردادبلندمدت وجودخواهدداشت. پتروشیمی تندگویان 374 50 35254 انبار کارخانه نقدی 11 38779 نقدی / اعتباری
90 1395/12/01 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 صرفاً کسانی که دارای قراردادبلندمدت با پتروشیمی تندگویان می باشند امکان خریددارند/با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران ملزم به پرداخت مالیات برارزش افزوده به فروشنده میباشند/حمل باتاخیرمشمول هزینه انبارداری میباشد/ فروش اعتباری فقط به صورت LC داخلی /صبح روزعرضه شرکت های متقاضی خریداعتباری بایستی بامراجعه به شرکت تجارت صنعت تعهد ارائه اعتبار اسنادی ارائه نمایند درغیراینصورت امکان تاییداعتباروجودنخواهدداشت.به اطلاع رسانده میشود که خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده دربازارآزادنمی باشند.در صورت مشاهده موارد نقض شرکت تجارت صنعت حواله های شرکت مذکوررامتوقف وکدپتروشیمی متخلف مسدود میشود.شرایط انعقادقراردادبلندمدت:1شرکت متقاضی میبایست دارای سابقه خوش حسابی به تاییداداره مالی پتروشیمی تندگویان باشد2شرکتهایی که جزءتولیدکنندگان برندهای بین المللی محسوب می شوندویامحصولات آنهادربرندهای بین المللی مصرف میشودباارائه مدارک مثبته وبررسی توسط پتروشیمی تندگویان میتوانند متقاضی باشند3درخصوص سایرشرکتها باارائه دلایل توجیهی وبررسی توسط پتروشیمی تندگویان امکان عقدقراردادبلندمدت وجودخواهدداشت. پتروشیمی تندگویان 561 50 36705 انبار کارخانه نقدی 11 40375 نقدی / اعتباری
91 1395/12/01 پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 کیسه 25 کیلویی ، لطفا پس از تحویل کامل کالا نسبت به ارائه نامه آزاد سازی وجه فروشنده اقدام فرمایید بانیار پلیمر گنبد 100 25 52000 انبار کارخانه نقدی 5 156000 نقدی
92 1395/12/01 پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 لطفا پس از تحویل کامل کالا نسبت به ارائه نامه آزاد سازی وجه فروشنده اقدام فرمایید بانیار پلیمر گنبد 100 25 62500 انبار کارخانه نقدی 5 187500 نقدی
93 1395/12/01 پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 در صورت درخواست خریدار امکان تحویل کالا بصورت کیسه 25 کیلویی هم وجود دارد، لطفا پس از تحویل کامل کالا نسبت به ارائه نامه آزاد سازی وجه فروشنده اقدام فرمایید بانیار پلیمر گنبد 100 25 62500 انبار کارخانه نقدی 5 187500 نقدی
94 1395/12/01 پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 در صورت درخواست خریدار امکان تحویل کالا بصورت کیسه 25 کیلویی هم وجود دارد، لطفا پس از تحویل کامل کالا نسبت به ارائه نامه آزاد سازی وجه فروشنده اقدام فرمایید بانیار پلیمر گنبد 100 25 62500 انبار کارخانه نقدی 5 187500 نقدی
95 1395/12/01 پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 در صورت درخواست خریدار امکان تحویل کالا بصورت کیسه 25 کیلویی هم وجود دارد، لطفا پس از تحویل کامل کالا نسبت به ارائه نامه آزاد سازی وجه فروشنده اقدام فرمایید بانیار پلیمر گنبد 100 25 62500 انبار کارخانه نقدی 5 187500 نقدی
96 1395/12/01 پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 کیسه 25 کیلویی ، لطفا پس از تحویل کامل کالا نسبت به ارائه نامه آزاد سازی وجه فروشنده اقدام فرمایید بانیار پلیمر گنبد 50 25 62500 انبار کارخانه نقدی 5 187500 نقدی
97 1395/11/30 پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 خرید از سامانه مازاد عرضه (مچینگ) دقیقا با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق می باشد./ حمل با تاخیر مشمول هزینه انبارداری به فروشنده می باشد./ با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشند./ به اطلاع کلیه کارگزاران خریدار و مشتریان گرامی رسانده میشود که خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده دربازارآزادنمی باشند.در صورت مشاهده موارد نقض شرکت عرضه کننده حواله های شرکت مذکوررامتوقف وکدپتروشیمی متخلف مسدود میشود./تسویه اعتباری فقط با ارائه اعتبار اسنادی داخلی (LC) امکانپذیر می باشد. (TG-SB(641نام تجاری گرید TG-SB(640)S بوده و از لحاظ کیفی مطابق با اسپک TG-SB(640)S می باشد پتروشیمی تندگویان 572 50 38157 انبار کارخانه نقدی 11 41972 نقدی / اعتباری
98 1395/11/30 پلی بوتادین رابر 1220 خرید برای عموم آزاد است.بابت هزینه باکس پالت و مالیات آن 1774 ريال به ازای هر کیلوگرم اضافه می گردد.*درج کدشناسه پتروشیمی شازند درثبت سفارش الزامیست*. شرایط اعتبار توسط پتروشیمی شازند تعیین می گردد. پتروشیمی شازند 800 40 108065 انبار کارخانه نقدی 16 118871 نقدی / اعتباری