قیمت روز مواد پلاستیک

   Search     

گروه پلیمریگریدکاربردتولید کنندهقیمت (تومان)توضیحاتتاریخ بروز رسانی
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5620تزریقیپتروشیمی اراک  1396/04/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)52518تزریقیپتروشیمی جم3,935 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5فیلمپتروشیمی مارون 4,030 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE)I3 UVتزریقی   1396/04/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)I4 UVتزریقی   1396/04/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX2اکستروژن   1396/04/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)F7000فیلمپتروشیمی مهر4,420 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE)2200 پتروشیمی ایلام4,150 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیپتروشیمی باختر-کرمانشاه4,020 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE)0035بادیپتروشیمی بندرامام4,000 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE)3840دورانیپتروشیمی تبریز4,360 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3(PE-80 پایپپتروشیمی امیرکبیر4,620درب پتروشیمی1396/03/29
پلی اتیلن سنگین (HDPE)HI500تزریقیپتروشیمی بندرامام4,995 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3(PE-80) لولهپتروشیمی شازند اراک4,615درب پتروشیمی1396/03/29
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیپتروشیمی جم4,520 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5030SAتزریقیپتروشیمی تبریز5,650 1396/03/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE)60507 جم  1396/04/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5فیلمپتروشیمی جم4,170 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE)HF 5110فیلمپتروشیمی آریاساسول4,270 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE)52505 جم  1396/04/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL4 پتروشیمی باختر4,860 1396/03/29
پلی اتیلن سنگین (HDPE)7000Fفیلمپتروشیمی ایلام4,245 1396/03/29
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیپتروشیمی مارون   1396/04/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE)CRP100N جم4,780 PE-1001396/03/29
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3پایپپتروشیمی جم4,620درب پتروشیمی1396/03/29
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5فیلمپتروشیمی باختر4,170 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE)PE 100پایپ 5,040 1396/03/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE)6006 سابیک-Sabic PE-1001396/04/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5218 پتروشیمی تبریز   1396/04/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)52502 پتروشیمی جم4,830 1396/03/29
پلی اتیلن سنگین (HDPE)52511    1396/04/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5001    1396/04/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)60505    1396/04/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5030SA    1396/04/03
پلی اتیلن سنگین (HPDE)6040تزریقیپتروشیمی جم3,900 1396/03/23
پلی اتیلن سنگین (HPDE)6070    1396/04/03
پلی اتیلن سنگین (HPDE)54B04 پتروشیمی لرستان  1396/04/03
پلی اتیلن سبک (LDPE)020فیلمپتروشیمی بندرامام4,400 1396/04/04
پلی اتیلن سبک (LDPE)0075فیلمپتروشیمی بندرامام5,175 1396/04/04
پلی اتیلن سبک (LDPE)0190فیلمپتروشیمی آریاساسول4,395 1396/04/04
پلی اتیلن سبک (LDPE)1922تزریقیپتروشیمی لاله6,100 1396/04/04
پلی اتیلن سبک (LDPE)2100فیلمپتروشیمی لاله4,990درب پتروشیمی1396/04/03
پلی اتیلن سبک (LDPE)2102TNفیلمپتروشیمی لاله4,820درب پتروشیمی1396/04/04
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420H پتروشیمی امیرکبیر4,320 1396/04/04
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420D پتروشیمی امیرکبیر4,790 1396/04/03
پلی اتیلن سبک (LDPE)2004TCفیلمپتروشیمی امیرکبیر4,930 1396/03/30
پلی اتیلن سبک (LDPE)2426K    1396/04/03
پلی اتیلن سبک (LDPE)LTM 2125 آریا ساسول  1396/04/03
پلی اتیلن سبک (LDPE)2102TXفیلمپتروشیمی لاله4,340 1396/04/04
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420Kفیلمپتروشیمی امیرکبیر4,620 1396/03/27
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420Hفیلمپتروشیمی کردستان4,130 1396/04/03
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)209AAفیلمپتروشیمی امیر کبیر4,430 1396/04/04
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)22501KJفیلمپتروشیمی جم4,820 1396/03/23
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)M500026 Sabic  1396/04/03
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)209AAفیلمپتروشیمی اراک4,280 1396/04/03
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)209KJفیلمپتروشیمی امیرکبیر5,120 1396/03/27
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)38504    1396/04/03
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)0220AA    1396/04/03
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)0220KJ    1396/04/03
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)22401 پتروشیمی مهاباد  1396/04/03
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE)22402فیلمپتروشیمی مهاباد4,430 1396/03/23
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)27402 لرستان  1396/04/03
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)33403 لرستان   1396/04/03
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE)22501AAفیلمپتروشیمی جم4,270 1396/03/29
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)22403 لرستان  1396/04/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)C30Sنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون 4,660 1396/04/04
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)Z30Sنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون 4,835 1396/04/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 510Lنساجی- تزریقیپتروشیمی زرشیمی  1396/04/04
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 552R    1396/04/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)V30Sتزریقیپتروشیمی مارون   1396/04/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 550Jنساجی- تزریقیپتروشیمی جم4,580 1396/04/04
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)1102XKنساجی- تزریقیپتروشیمی رجال4,690 1396/04/04
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)510L اراک  1396/04/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)552Rنساجی- تزریقیپتروشیمی جم4,800 1396/04/04
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)1102XLنساجی- تزریقیپتروشیمی رجال4,720 1396/04/04
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)552J اراک  1396/04/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)V30Gتزریقیپتروشیمی مارون 4,630 1396/04/04
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 500 P    1396/04/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)ZH 500 Mنساجی- تزریقیپتروشیمی نوید زرشیمی4,620 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)T30S    1396/04/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)F30S    1396/04/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)PYI-250نساجی- تزریقیپتروشیمی پلی نار4,720 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)510Lنساجی- تزریقیپتروشیمی جم4,580 1396/04/04
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)T31S    1396/04/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)Z30Gتزریقیپتروشیمی مارون 4,700 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)060نساجی- تزریقیپتروشیمی پلی نار4,550درب پتروشیمی1396/04/04
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)525Jنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون 4,665 1396/04/04
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)552Rنساجی- تزریقیپتروشیمی اراک4,800 1396/04/04
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)550J اراک  1396/04/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)550Jنساجی- تزریقیپتروشیمی نوید زرشیمی4,510 1396/03/28
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 500N    1396/04/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)552Rنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون 4,800 1396/04/04
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)ZH 422 H    1396/04/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)P-SIF-30    1396/04/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)080    1396/04/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)1102Lنساجی- تزریقیپتروشیمی رجال4,920 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)T30G    1396/04/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)C30Gتزریقیپتروشیمی مارون4,625 1396/04/04
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)V30Sتزریقیپتروشیمی اراک4,770 1396/04/04
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)1102K رجـال  1396/04/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)380 پلی نار  1396/04/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)030 پلی نار   1396/04/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 500 jنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون 4,510 1396/03/28
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)X30Gتزریقیپتروشیمی مارون 4,470 1396/04/04
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EP 440Lتزریقیپتروشیمی جم5,040 1396/04/04
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)ZB 332Lتزریقیپتروشیمی نوید زرشیمی4,975 1396/04/04
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EP 548Rتزریقیپتروشیمی جم5,120 1396/03/30
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R40تزریقیپتروشیمی اراک5,030 1396/04/04
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)332Cاتصالاتپتروشیمی نوید زرشیمی7,040 1396/04/04
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)MR230 Cلولهپتروشیمی مارون   1396/04/03
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)ZR230 Cلولهپتروشیمی نوید زرشیمی6,990درب پتروشیمی1396/04/04
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP340 N    1396/04/03
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)J740تزریقیهیوسانگ5,550 1396/04/03
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)M1600تزریقیال جی5,685 1396/03/27
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP270 Gبادی (PP Blow Molding)پتروشیمی اراک5,150شازند اراک1396/03/29
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R60اتصالاتپتروشیمی اراک6,580 1396/04/04
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R40تزریقیپتروشیمی مارون   1396/04/03
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EP 440Gاتصالاتپتروشیمی جم5,280 1396/04/04
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)J580S    1396/04/03
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)J550S    1396/04/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)ZH 515MAتزریقیپتروشیمی نوید زرشیمی5,060 1396/03/23
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP340 Rتزریقیپتروشیمی جم5,030 1396/04/04
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP230C    1396/04/03
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)2X83CE    1396/04/03
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R2400پایپ   1396/04/04
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)560   PP شفاف1396/04/03
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R200Pپایپهیوسانگ7,460 1396/04/04
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EPS 30 R    1396/04/03
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EPX-3130 UV    1396/04/03
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)548TIML- تزریقیپتروشیمی جم4,960 1396/04/04
پلی استایرن معمولی (GPPS)1540 تبريز4,950کریستال1396/04/03
پلی استایرن معمولی (GPPS)کریستال طه    1396/04/03
پلی استایرن معمولی (GPPS)G144 کره5,530 1396/04/03
پلی استایرن معمولی (GPPS)861 کره  1396/04/03
پلی استایرن معمولی (GPPS)336  5,420 1396/02/24
پلی استایرن معمولی (GPPS)5250 تایوان5,460 1396/04/03
پلی استایرن معمولی (GPPS)1551  4,980کریستال تخت جمشید1396/03/29
پلی استایرن مقاوم (HIPS)7240 تبريز5,470هایمپک1396/04/03
پلی استایرن مقاوم (HIPS)350 تایوان5,445 1396/04/03
پلی استایرن مقاوم (HIPS)9450 تایوان5,570 1396/03/20
پلی استایرن مقاوم (HIPS)425 کـره  1396/04/03
پلی استایرن مقاوم (HIPS)724 کـره5,720 1396/03/20
پلی استایرن مقاوم (HIPS)850    1396/04/03
پلی استایرن مقاوم (HIPS)5157  6,080 1396/03/27
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)SD 0150 تبريز8,920 1396/04/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10415 گلپایگان-قائد بصیر8,040 1396/04/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N50 گلپایگان-قائد بصیر7,600 1396/04/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10417 گلپایگان-قائد بصیر8,040 1396/04/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N70 گلپایگان-قائد بصیر7,695 1396/04/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N80 گلپایگان-قائد بصیر  1396/04/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10715 گلپایگان-قائد بصیر  1396/04/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10720 گلپایگان-قائد بصیر8,040 1396/04/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10733 گلپایگان-قائد بصیر8,530 1396/03/23
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10730    1396/04/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)90913 گلپایگان-قائدبصیر8,040 1396/04/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)HI 121High Heat   1396/04/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N10    1396/04/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N40  7,620 1396/03/30
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10620    1396/04/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10442    1396/04/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10210    1396/04/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)HR2340   مقاوم به حرارت 1396/04/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)W157  6,920 1396/03/23
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N 75    1396/04/03
پلی اتیلن ترفتالات (PET)TG641    1396/04/03
پلی اتیلن ترفتالات (PET)BG821 Lottechem4,245کو آپ1396/04/03
پلى اتيلن ترفتالات (PET)Super Bright    1396/04/03
پلى اتيلن ترفتالات (PET)BG781  4,140 1396/04/03
پلى اتيلن ترفتالات (PET)BG785 پتروشیمی تندگویان3,970 1396/04/03
پلى اتيلن ترفتالات (PET)BG825 پتروشیمی تندگویان4,155 1396/03/28
پلی اتیلن ترفتالات (PET)BG 821 تندگویان4,270درب پتروشیمی1396/04/03
پلی اتیلن ترفتالات (PET)761    1396/04/03
پلى اتيلن ترفتالات (PET)821بطريTK Chemical TEX PET1396/04/03
پلی وینیل کلراید (PVC)S65سوسپانسیونبندر امام3,515 1396/03/08
پلی وینیل کلراید (PVC)S60سوسپانسیونبندر امام  1396/04/03
پلی وینیل کلراید (PVC)S70سوسپانسیونآبادان4,000 1396/02/30
پلی وینیل کلراید (PVC)741    1396/04/03
پلی وینیل کلراید (PVC)701    1396/04/03
پلی وینیل کلراید (PVC)703    1396/04/03
پلی وینیل کلراید (PVC)EM2070 هانوا امولسیونی (emulsion)1396/03/29
پلی وینیل کلراید (PVC)EM 3090 هانوا امولسیونی (emulsion)1396/03/29
پلی وینیل کلراید (PVC)PB 1202 LG امولسیونی (emulsion)1396/03/29
پلی وینیل کلراید (PVC)PB 1302 LG امولسیونی (emulsion)1396/03/29
پلی وینیل کلراید (PVC)S57 LG  1396/04/03
پلی وینیل کلراید (PVC)S65سوسپانسیوناروند3,510درب پتروشیمی1396/03/08
پلی وینیل کلراید (PVC)S65سوسپانسیونغدیر3,515 1396/03/08
پلی وینیل کلراید (PVC)S57سوسپانسیونآبادان 3,840 1396/03/06
پلی وینیل کلراید (PVC)S57سوسپانسیونپتروشیمی غدیر  1396/04/03
پلی وینیل کلراید (PVC)S65 آبادان  1396/04/03
پلی وینیل کلراید (PVC)80    1396/04/03
پلی وینیل کلراید (PVC)100    1396/04/03
پلی وینیل کلراید (PVC)102    1396/04/03
پلی وینیل کلراید (PVC)104    1396/04/03
پلی وینیل کلراید (PVC)106    1396/04/03
پلی وینیل کلراید (PVC)108    1396/04/03
پلی وینیل کلراید (PVC)110    1396/04/03
پلی وینیل کلراید (PVC)115    1396/04/03
پلی وینیل کلراید (PVC)120    1396/04/03
پلی وینیل کلراید (PVC)129    1396/04/03
پلی وینیل کلراید (PVC)OP 415    1396/04/03
پلی وینیل کلراید (PVC)OP 515    1396/04/03
پلی وینیل کلراید (PVC)Op 415 russian     1396/04/03
پلی وینیل کلراید (PVC)A-1    1396/04/03
پلی وینیل کلراید (PVC)ST 1    1396/04/03
پلی وینیل کلراید (PVC)ST 5    1396/04/03
پلی وینیل کلراید (PVC)ST 10    1396/04/03
پلی وینیل کلراید (PVC)A    1396/04/03
پلی وینیل کلراید (PVC)C    1396/04/03
پلی وینیل کلراید (PVC)C-1    1396/04/03
پلی وینیل کلراید (PVC)D    1396/04/03
پلی وینیل کلراید (PVC)E    1396/04/03
پلی وینیل کلراید (PVC)Welding cable sheathing     1396/04/03