قیمت روز مواد پلاستیک

   Search     

گروه پلیمریگریدکاربردتولید کنندهقیمت (تومان)توضیحاتتاریخ بروز رسانی
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5620تزریقیپتروشیمی اراک  1396/07/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE)52518تزریقیپتروشیمی جم4,700 1396/07/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5فیلمپتروشیمی مارون 4,880 1396/07/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE)I3 UVتزریقی   1396/07/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE)I4 UVتزریقی   1396/07/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX2اکستروژن   1396/07/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE)F7000فیلمپتروشیمی مهر4,930 1396/07/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE)2200 پتروشیمی ایلام5,570 1396/07/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیپتروشیمی باختر-کرمانشاه4,750 1396/07/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE)0035بادیپتروشیمی بندرامام4,870 1396/07/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE)3840دورانیپتروشیمی تبریز4,690 1396/07/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3(PE-80 پایپپتروشیمی امیرکبیر6,445 1396/07/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE)HI500تزریقیپتروشیمی بندرامام  1396/07/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3(PE-80) لولهپتروشیمی شازند اراک6,360 1396/07/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیپتروشیمی جم4,820 1396/07/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5030SAتزریقیپتروشیمی تبریز6,900 1396/07/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE)60507 جم  1396/07/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5فیلمپتروشیمی جم  1396/07/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE)HF 5110فیلمپتروشیمی آریاساسول4,890 1396/07/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE)52505 جم4,930 1396/07/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL4 پتروشیمی باختر  1396/07/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE)7000Fفیلمپتروشیمی ایلام4,890 1396/07/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیپتروشیمی مارون 4,800 1396/07/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE)CRP100N جم  PE-1001396/07/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3پایپپتروشیمی جم  1396/07/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5فیلمپتروشیمی باختر4,730 1396/07/12
پلی اتیلن سنگین (HDPE)PE100پایپپتروشیمی مارون6,450 1396/07/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE)6006 سابیک-Sabic PE-1001396/07/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5218 پتروشیمی تبریز   1396/07/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE)52502 پتروشیمی جم  1396/07/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE)52511    1396/07/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5001    1396/07/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE)60505    1396/07/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5030SA    1396/07/26
پلی اتیلن سنگین (HPDE)6040تزریقیپتروشیمی جم  1396/07/26
پلی اتیلن سنگین (HPDE)6070    1396/07/26
پلی اتیلن سنگین (HPDE)54B04 پتروشیمی لرستان  1396/07/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE)3490پایپ - PE100بروج6,800خود رنگ مشکی1396/07/22
پلی اتیلن سنگین (HDPE22B02تزریقیپتروشیمی مهاباد4,630 1396/07/12
پلی اتیلن سبک (LDPE)020فیلمپتروشیمی بندرامام5,250 1396/07/26
پلی اتیلن سبک (LDPE)0075فیلمپتروشیمی بندرامام5,275 1396/07/26
پلی اتیلن سبک (LDPE)0190فیلمپتروشیمی آریاساسول5,360 1396/07/26
پلی اتیلن سبک (LDPE)1922تزریقیپتروشیمی لاله  1396/07/26
پلی اتیلن سبک (LDPE)2100فیلمپتروشیمی لاله5,700 1396/07/12
پلی اتیلن سبک (LDPE)2102TNفیلمپتروشیمی لاله5,200 1396/07/26
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420H پتروشیمی امیرکبیر5,265 1396/07/22
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420D پتروشیمی امیرکبیر5,680 1396/07/12
پلی اتیلن سبک (LDPE)2004TCفیلمپتروشیمی لاله5,160 1396/07/12
پلی اتیلن سبک (LDPE)2426K    1396/07/26
پلی اتیلن سبک (LDPE)LTM 2125 آریا ساسول  1396/07/26
پلی اتیلن سبک (LDPE)2102TXفیلمپتروشیمی لاله5,220 1396/07/24
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420Kفیلمپتروشیمی امیرکبیر4,980 1396/07/12
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420Hفیلمپتروشیمی کردستان5,175 1396/07/26
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)209AAفیلمپتروشیمی امیر کبیر5,170 1396/07/26
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)22501KJفیلمپتروشیمی جم  1396/07/26
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)M500026 Sabic  1396/07/26
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)209AAفیلمپتروشیمی اراک4,925 1396/07/26
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)209KJفیلمپتروشیمی امیرکبیر5,170 1396/07/24
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)38504    1396/07/26
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)0220AA    1396/07/26
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)0220KJ    1396/07/26
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)22401 پتروشیمی مهاباد  1396/07/26
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE)22402فیلمپتروشیمی مهاباد0 1396/07/26
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)27402 لرستان  1396/07/26
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)33403 لرستان   1396/07/26
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE)22501AAفیلمپتروشیمی جم4,880 1396/07/17
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)22403 لرستان  1396/07/26
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)C30Sنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون 5,110 1396/07/26
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)Z30Sنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون 4,970 1396/07/26
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 510Lنساجی- تزریقی   1396/07/26
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 552R    1396/07/26
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)V30Sتزریقیپتروشیمی مارون   1396/07/26
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 550Jنساجی- تزریقیپتروشیمی جم5,200 1396/07/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)1102XKنساجی- تزریقیپتروشیمی رجال5,200 1396/07/22
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)510L اراک  1396/07/26
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)552Rنساجی- تزریقیپتروشیمی جم4,980 1396/07/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)1102XLنساجی- تزریقیپتروشیمی رجال4,880 1396/07/12
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)552J اراک  1396/07/26
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)V30Gتزریقیپتروشیمی مارون 4,990 1396/07/18
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 500 P    1396/07/26
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)ZH 500 Mنساجی- تزریقیپتروشیمی نوید زرشیمی  1396/07/26
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)T30S    1396/07/26
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)F30S    1396/07/26
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)PYI-250نساجی- تزریقیپتروشیمی پلی نار4,840 1396/07/12
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)510Lنساجی- تزریقیپتروشیمی جم5,220 1396/07/26
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)T31S    1396/07/26
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)Z30Gتزریقیپتروشیمی مارون 4,920 1396/07/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)060نساجی- تزریقیپتروشیمی پلی نار4,800 1396/07/12
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)525Jنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون 5,190 1396/07/18
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)552Rنساجی- تزریقیپتروشیمی اراک4,980 1396/07/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)550J اراک  1396/07/26
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)550Jنساجی- تزریقیپتروشیمی نوید زرشیمی  1396/07/26
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 500N    1396/07/26
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)552Rنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون 4,980 1396/07/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)ZH 422 H    1396/07/26
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)P-SIF-30    1396/07/26
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)080    1396/07/26
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)1102Lنساجی- تزریقیپتروشیمی رجال  1396/07/26
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)T30G    1396/07/26
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)C30Gتزریقیپتروشیمی مارون4,730 1396/07/12
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)V30Sتزریقیپتروشیمی اراک5,570 1396/07/22
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)1102K رجـال  1396/07/26
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)380 پلی نار  1396/07/26
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)030 پلی نار   1396/07/26
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 500 jنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون 4,920 1396/07/16
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)X30Gتزریقیپتروشیمی مارون 5,085 1396/07/18
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)525Jنساجی- تزریقیپتروشیمی جم  1396/07/26
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EP 440Lتزریقیپتروشیمی جم5,520 1396/07/26
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)ZB 332Lتزریقیپتروشیمی نوید زرشیمی6,300 1396/07/24
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EP 548Rتزریقیپتروشیمی جم5,570 1396/07/26
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R40تزریقیپتروشیمی اراک8,000 1396/07/26
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)332Cاتصالاتپتروشیمی نوید زرشیمی5,930 1396/07/26
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)MR230 Cلولهپتروشیمی مارون 5,940 1396/07/12
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)ZR230 Cلولهپتروشیمی نوید زرشیمی5,820 1396/07/25
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP340 N    1396/07/26
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)J740تزریقیهیوسانگ5,500 1396/07/24
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)M1600تزریقیال جی5,530 1396/07/24
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP270 Gبادی (PP Blow Molding)پتروشیمی اراک6,030شازند اراک1396/06/25
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R60اتصالاتپتروشیمی اراک6,830 1396/07/22
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R40تزریقیپتروشیمی مارون   1396/07/26
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EP 440Gاتصالاتپتروشیمی جم5,430 1396/07/25
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)J580S    1396/07/26
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)J550S    1396/07/26
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)ZH 515MAتزریقیپتروشیمی نوید زرشیمی5,430 1396/07/26
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP340 Rتزریقیپتروشیمی جم6,680 1396/07/25
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP230C    1396/07/26
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)2X83CE پتروشیمی اراک5,420 1396/05/08
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R2400پایپ   1396/07/26
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)560   PP شفاف1396/07/26
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R200Pپایپهیوسانگ6,030 1396/07/22
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EPS 30 R    1396/07/26
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EPX-3130 UV    1396/07/26
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)548TIML- تزریقیپتروشیمی جم5,230 1396/06/12
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)ZR340تزریقیپتروشیمی نوید زر شیمی5,170 1396/05/25
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP345تزریقی- IMLپتروشیمی جم6,585 1396/07/22
پلی استایرن معمولی (GPPS)1540 تبريز6,330کریستال1396/07/26
پلی استایرن معمولی (GPPS)کریستال طه    1396/07/26
پلی استایرن معمولی (GPPS)G144 کره7,175 1396/07/15
پلی استایرن معمولی (GPPS)861 کره6,880 1396/07/15
پلی استایرن معمولی (GPPS)336  6,890 1396/07/15
پلی استایرن معمولی (GPPS)5250 تایوان7,060 1396/07/17
پلی استایرن معمولی (GPPS)1551  6,145کریستال تخت جمشید1396/07/19
پلی استایرن مقاوم (HIPS)7240 تبريز6,600هایمپک1396/07/24
پلی استایرن مقاوم (HIPS)350 تایوان6,580 1396/06/12
پلی استایرن مقاوم (HIPS)9450 تایوان6,380 1396/07/15
پلی استایرن مقاوم (HIPS)425 کـره  1396/07/26
پلی استایرن مقاوم (HIPS)724 کـره6,370 1396/07/12
پلی استایرن مقاوم (HIPS)850    1396/07/26
پلی استایرن مقاوم (HIPS)5157  6,110 1396/04/11
پلی استایرن مقاوم (HIPS)616 تایوان5,660 1396/04/24
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)SD 0150 تبريز9,380 1396/07/23
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10415 گلپایگان-قائد بصیر9,550 1396/07/26
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N50 گلپایگان-قائد بصیر9,160 1396/07/26
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10417 گلپایگان-قائد بصیر9,550 1396/07/26
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N70 گلپایگان-قائد بصیر8,930 1396/06/11
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N80 گلپایگان-قائد بصیر  1396/07/26
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10715 گلپایگان-قائد بصیر  1396/07/26
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10720 گلپایگان-قائد بصیر9,550 1396/07/26
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10733 گلپایگان-قائد بصیر9,425 1396/05/17
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10730    1396/07/26
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)90913 گلپایگان-قائدبصیر9,440 1396/07/24
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)HI 121High Heat   1396/07/26
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N10    1396/07/26
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N40  8,270 1396/05/09
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10620    1396/07/26
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10442    1396/07/26
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10210    1396/07/26
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)HR2340   مقاوم به حرارت 1396/07/26
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)W157  8,830 1396/07/18
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N 75    1396/07/26
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)777CHigh HeatChimei-taiwan14,500 1396/05/05
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)DH500High Heatگلپایگان12,500 1396/05/05
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)2330High Heatتبریز11,000 1396/05/05
اکریلونیتریل بوتادین استایرن /پلی کربنات(PC/ABS)265N گلپایگان12,700 1396/06/11
پلی اتیلن ترفتالات (PET)TG641    1396/07/26
پلی اتیلن ترفتالات (PET)BG821 Lottechem کو آپ1396/07/26
پلى اتيلن ترفتالات (PET)Super Bright    1396/07/26
پلى اتيلن ترفتالات (PET)BG781 پتروشیمی تندگویان5,230درب پتروشیمی1396/07/26
پلى اتيلن ترفتالات (PET)BG785 پتروشیمی تندگویان5,200 1396/07/26
پلى اتيلن ترفتالات (PET)BG825 پتروشیمی تندگویان5,240 1396/07/26
پلی اتیلن ترفتالات (PET)BG 821 تندگویان5,420 1396/07/26
پلی اتیلن ترفتالات (PET)761    1396/07/26
پلى اتيلن ترفتالات (PET)821بطريTK Chemical TEX PET1396/07/26
پلی وینیل کلراید (PVC)S65سوسپانسیونبندر امام4,055درب پتروشیمی1396/07/26
پلی وینیل کلراید (PVC)S60سوسپانسیونبندر امام  1396/07/26
پلی وینیل کلراید (PVC)S70سوسپانسیونآبادان4,540 1396/07/22
پلی وینیل کلراید (PVC)741    1396/07/26
پلی وینیل کلراید (PVC)701    1396/07/26
پلی وینیل کلراید (PVC)703    1396/07/26
پلی وینیل کلراید (PVC)EM2070 هانوا امولسیونی (emulsion)1396/07/26
پلی وینیل کلراید (PVC)EM 3090 هانوا امولسیونی (emulsion)1396/07/26
پلی وینیل کلراید (PVC)PB 1202 LG امولسیونی (emulsion)1396/07/26
پلی وینیل کلراید (PVC)PB 1302 LG امولسیونی (emulsion)1396/07/26
پلی وینیل کلراید (PVC)S57 LG  1396/07/26
پلی وینیل کلراید (PVC)S65سوسپانسیوناروند3,990درب پتروشیمی1396/07/26
پلی وینیل کلراید (PVC)S65سوسپانسیونغدیر3,980درب پتروشیمی1396/07/22
پلی وینیل کلراید (PVC)S57سوسپانسیونآبادان 3,950 1396/07/26
پلی وینیل کلراید (PVC)S57سوسپانسیونپتروشیمی غدیر  1396/07/26
پلی وینیل کلراید (PVC)S65 آبادان  1396/07/26
پلی وینیل کلراید (PVC)80    1396/07/26
پلی وینیل کلراید (PVC)100    1396/07/26
پلی وینیل کلراید (PVC)102    1396/07/26
پلی وینیل کلراید (PVC)104    1396/07/26
پلی وینیل کلراید (PVC)106    1396/07/26
پلی وینیل کلراید (PVC)108    1396/07/26
پلی وینیل کلراید (PVC)110    1396/07/26
پلی وینیل کلراید (PVC)115    1396/07/26
پلی وینیل کلراید (PVC)120    1396/07/26
پلی وینیل کلراید (PVC)129    1396/07/26
پلی وینیل کلراید (PVC)OP 415    1396/07/26
پلی وینیل کلراید (PVC)OP 515    1396/07/26
پلی وینیل کلراید (PVC)Op 415 russian     1396/07/26
پلی وینیل کلراید (PVC)A-1    1396/07/26
پلی وینیل کلراید (PVC)ST 1    1396/07/26
پلی وینیل کلراید (PVC)ST 5    1396/07/26
پلی وینیل کلراید (PVC)ST 10    1396/07/26
پلی وینیل کلراید (PVC)A    1396/07/26
پلی وینیل کلراید (PVC)C    1396/07/26
پلی وینیل کلراید (PVC)C-1    1396/07/26
پلی وینیل کلراید (PVC)D    1396/07/26
پلی وینیل کلراید (PVC)E    1396/07/26
پلی وینیل کلراید (PVC)Welding cable sheathing     1396/07/26