قیمت روز مواد پلاستیک

   Search     

گروه پلیمریگریدکاربردتولید کنندهقیمت (تومان)توضیحاتتاریخ بروز رسانی
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5620تزریقی   1395/12/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE)52518تزریقی 4,270 1395/12/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5فیلممارون 4,430 1395/12/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE)I3 UVتزریقی   1395/12/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE)I4 UVتزریقی   1395/12/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX2اکستروژن   1395/12/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE)F7000فیلممهر4,770 1395/12/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE)2200    1395/12/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیباختر-کرمانشاه4,350 1395/12/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE)0035بادی 4,300 1395/12/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE)3840دورانی 4,680 1395/12/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3(PE-80 پایپامیرکبیر5,450 1395/12/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE)HI500تزریقی 4,340 1395/12/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3(PE-80) لولهشازند اراک5,220درب پتروشیمی1395/12/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیجم4,300 1395/12/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5030SA  5,720 1395/12/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE)60507 جم  1395/12/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5فیلمجم4,330 1395/12/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE)HF 5110  5,050 1395/12/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE)52505 جم  1395/12/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL4    1395/12/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE)7000Fفیلمایلام  1395/12/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیمارون4,320 1395/12/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE)CRP100N جم4,300 PE-1001395/12/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3 جم  1395/12/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5 باختر4,370 1395/12/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE)PE 100 مارون  1395/12/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE)6006 سابیک-Sabic PE-1001395/12/25
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5218 پتروشیمی تبریز   1395/12/25
پلی اتیلن سنگین (HDPE)52502    1395/12/25
پلی اتیلن سنگین (HDPE)52511    1395/12/25
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5001    1395/12/25
پلی اتیلن سنگین (HDPE)60505    1395/12/25
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5030SA    1395/12/25
پلی اتیلن سنگین (HPDE)6040    1395/12/25
پلی اتیلن سنگین (HPDE)6070    1395/12/25
پلی اتیلن سنگین (HPDE)54B04 پتروشیمی لرستان4,400 1395/12/25
پلی اتیلن سبک (LDPE)020فیلم 5,110 1395/12/25
پلی اتیلن سبک (LDPE)0075فیلم 5,300 1395/12/25
پلی اتیلن سبک (LDPE)0190فیلم 5,220 1395/12/25
پلی اتیلن سبک (LDPE)1922  4,960 1395/12/25
پلی اتیلن سبک (LDPE)2100فیلم 5,320 1395/12/25
پلی اتیلن سبک (LDPE)2102TNفیلم 4,900 1395/12/25
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420H  4,970 1395/12/25
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420D  5,520 1395/12/25
پلی اتیلن سبک (LDPE)2004فیلم 4,870 1395/12/25
پلی اتیلن سبک (LDPE)2426K    1395/12/25
پلی اتیلن سبک (LDPE)LTM 2125 آریا ساسول  1395/12/25
پلی اتیلن سبک (LDPE)2102TX  4,900 1395/12/25
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420K  4,970 1395/12/25
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)209AA امیر کبیر4,880 1395/12/25
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)22501KJ امیرکبیر  1395/12/25
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)M500026 Sabic  1395/12/25
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)209AA اراک4,730 1395/12/25
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)209KJ امیرکبیر  1395/12/25
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)38504    1395/12/25
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)0220AA    1395/12/25
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)0220KJ    1395/12/25
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)22401 پتروشیمی مهاباد  1395/12/25
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE)22402 پتروشیمی مهاباد4,620 1395/12/25
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)27402 لرستان  1395/12/25
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)33403 لرستان   1395/12/25
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE)22501AA    1395/12/25
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)22403 لرستان  1395/12/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)C30Sنساجی 4,930 1395/12/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)Z30Sنساجی 4,980 1395/12/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 510L زرشیمی  1395/12/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 552R زرشیمی4,600 1395/12/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)V30S مارون6,320 1395/12/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 550J جم4,375 1395/12/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)1102XK  5,200 1395/12/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)510L اراک  1395/12/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)552R جم4,610 1395/12/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)1102XL    1395/12/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)552J اراک  1395/12/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)V30G    1395/12/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 500 P    1395/12/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)ZH 500 M    1395/12/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)T30S    1395/12/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)F30S    1395/12/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)PYI-250  4,750 1395/12/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)510L جم4,860 1395/12/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)T31S    1395/12/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)Z30Gتزریقی 4,630 1395/12/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)060    1395/12/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)ZH 515MA  4,990 1395/12/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)525J  5,000 1395/12/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)552R اراک4,620 1395/12/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)550J اراک  1395/12/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)550J نوید زرشیمی4,290 1395/12/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 500N    1395/12/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)552R مارون4,600 1395/12/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)ZH 422 H    1395/12/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)P-SIF-30    1395/12/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)080    1395/12/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)1102L  5,110 1395/12/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)T30G    1395/12/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)C30G    1395/12/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)V30S اراک  1395/12/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)1102K رجـال  1395/12/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)380 پلی نار5,150 1395/12/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)030 پلی نار 4,920 1395/12/25
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EP 440L  4,970 1395/12/25
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)ZB 332L  4,820 1395/12/25
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EP 548R  5,130 1395/12/25
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R40 اراک5,040 1395/12/25
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)332C  6,600 1395/12/25
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)MR230 C  5,220 1395/12/25
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)ZR230 C    1395/12/25
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP340 N    1395/12/25
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)J740  6,070 1395/12/25
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)M1600  6,420 1395/12/25
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP270 Gپلی پروپیلن بادی (PP Blow Molding) 5,320شازند اراک1395/12/25
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R60  5,440 1395/12/25
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R40 مارون  1395/12/25
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EP 440G  4,770 1395/12/25
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)J580S    1395/12/25
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)J550S    1395/12/25
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP340 R  4,970 1395/12/25
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP230C    1395/12/25
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)2X83CE    1395/12/25
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R2400    1395/12/25
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)560   PP شفاف1395/12/25
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R200P  6,140 1395/12/25
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EPS 30 R    1395/12/25
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EPX-3130 UV    1395/12/25
پلی استایرن معمولی (GPPS)1540 تبريز6,075کریستال1395/12/25
پلی استایرن معمولی (GPPS)کریستال طه    1395/12/25
پلی استایرن معمولی (GPPS)G144 کره6,020 1395/12/25
پلی استایرن معمولی (GPPS)861 کره  1395/12/25
پلی استایرن معمولی (GPPS)336  6,120 1395/12/25
پلی استایرن معمولی (GPPS)5250 تایوان6,120 1395/12/25
پلی استایرن معمولی (GPPS)1551  5,920کریستال تخت جمشید1395/12/25
پلی استایرن مقاوم (HIPS)7240 تبريز6,050هایمپک1395/12/25
پلی استایرن مقاوم (HIPS)350 تایوان5,970 1395/12/25
پلی استایرن مقاوم (HIPS)9450 تایوان5,820 1395/12/25
پلی استایرن مقاوم (HIPS)425 کـره  1395/12/25
پلی استایرن مقاوم (HIPS)724 کـره5,990 1395/12/25
پلی استایرن مقاوم (HIPS)850    1395/12/25
پلی استایرن مقاوم (HIPS)5157  7,530 1395/12/25
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)SD 0150 تبريز8,950 1395/12/25
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10415 گلپایگان-قائد بصیر9,540 1395/12/25
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N50 گلپایگان-قائد بصیر8,950 1395/12/25
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10417 گلپایگان-قائد بصیر9,420 1395/12/25
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N70 گلپایگان-قائد بصیر9,390 1395/12/25
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N80 گلپایگان-قائد بصیر  1395/12/25
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10715 گلپایگان-قائد بصیر  1395/12/25
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10720 گلپایگان-قائد بصیر  1395/12/25
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10733 گلپایگان-قائد بصیر9,030 1395/12/25
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10730    1395/12/25
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)90913 گلپایگان-قائدبصیر9,985 1395/12/25
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)HI 121High Heat   1395/12/25
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N10    1395/12/25
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N 40    1395/12/25
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10620    1395/12/25
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10442    1395/12/25
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10210    1395/12/25
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)HR2340   مقاوم به حرارت 1395/12/25
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)W157  9,230 1395/11/25
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N 75    1395/12/25
پلی اتیلن ترفتالات (PET)TG641    1395/12/25
پلی اتیلن ترفتالات (PET)BG821 Lottechem4,330کو آپ1395/12/25
پلى اتيلن ترفتالات (PET)Super Bright    1395/12/25
پلى اتيلن ترفتالات (PET)BG781  4,330 1395/12/25
پلى اتيلن ترفتالات (PET)BG785    1395/12/25
پلى اتيلن ترفتالات (PET)BG825  4,330 1395/12/25
پلی اتیلن ترفتالات (PET)BG 821 تندگویان4,420 1395/12/25
پلی اتیلن ترفتالات (PET)761    1395/12/25
پلی وینیل کلراید (PVC)S65سوسپانسیونبندر امام  1395/12/25
پلی وینیل کلراید (PVC)S60سوسپانسیونبندر امام  1395/12/25
پلی وینیل کلراید (PVC)S70سوسپانسیونبندر امام  1395/12/25
پلی وینیل کلراید (PVC)741    1395/12/25
پلی وینیل کلراید (PVC)701    1395/12/25
پلی وینیل کلراید (PVC)703    1395/12/25
پلی وینیل کلراید (PVC)EM2070 هانوا امولسیونی (emulsion)1395/12/25
پلی وینیل کلراید (PVC)EM 3090 هانوا امولسیونی (emulsion)1395/12/25
پلی وینیل کلراید (PVC)PB 1202 LG امولسیونی (emulsion)1395/12/25
پلی وینیل کلراید (PVC)PB 1302 LG امولسیونی (emulsion)1395/12/25
پلی وینیل کلراید (PVC)S57 LG  1395/12/25
پلی وینیل کلراید (PVC)S65سوسپانسیوناروند  1395/12/25
پلی وینیل کلراید (PVC)S65سوسپانسیونغدیر  1395/12/25
پلی وینیل کلراید (PVC)S57سوسپانسیونآبادان   1395/12/25
پلی وینیل کلراید (PVC)S57سوسپانسیونپتروشیمی غدیر  1395/12/25
پلی وینیل کلراید (PVC)S65 آبادان  1395/12/25
پلی وینیل کلراید (PVC)80    1395/12/25
پلی وینیل کلراید (PVC)100    1395/12/25
پلی وینیل کلراید (PVC)102    1395/12/25
پلی وینیل کلراید (PVC)104    1395/12/25
پلی وینیل کلراید (PVC)106    1395/12/25
پلی وینیل کلراید (PVC)108    1395/12/25
پلی وینیل کلراید (PVC)110    1395/12/25
پلی وینیل کلراید (PVC)115    1395/12/25
پلی وینیل کلراید (PVC)120    1395/12/25
پلی وینیل کلراید (PVC)129    1395/12/25
پلی وینیل کلراید (PVC)OP 415    1395/12/25
پلی وینیل کلراید (PVC)OP 515    1395/12/25
پلی وینیل کلراید (PVC)Op 415 russian     1395/12/25
پلی وینیل کلراید (PVC)A-1    1395/12/25
پلی وینیل کلراید (PVC)ST 1    1395/12/25
پلی وینیل کلراید (PVC)ST 5    1395/12/25
پلی وینیل کلراید (PVC)ST 10    1395/12/25
پلی وینیل کلراید (PVC)A    1395/12/25
پلی وینیل کلراید (PVC)C    1395/12/25
پلی وینیل کلراید (PVC)C-1    1395/12/25
پلی وینیل کلراید (PVC)D    1395/12/25
پلی وینیل کلراید (PVC)E    1395/12/25
پلی وینیل کلراید (PVC)Welding cable sheathing     1395/12/25