قیمت روز مواد پلاستیک

   Search     

گروه پلیمریگریدکاربردتولید کنندهقیمت (تومان)توضیحاتتاریخ بروز رسانی
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5620تزریقی   1396/03/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE)52518تزریقی 3,910 1396/03/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5فیلممارون 4,100 1396/03/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)I3 UVتزریقی   1396/03/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE)I4 UVتزریقی   1396/03/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX2اکستروژن   1396/03/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE)F7000فیلممهر4,460 1396/03/02
پلی اتیلن سنگین (HDPE)2200    1396/03/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیباختر-کرمانشاه4,220 1396/02/31
پلی اتیلن سنگین (HDPE)0035بادی 3,995 1396/03/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)3840دورانی 4,420 1396/03/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3(PE-80 پایپامیرکبیر5,085 1396/03/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)HI500تزریقی 4,700 1396/03/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3(PE-80) لولهشازند اراک5,080 1396/03/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیجم4,180 1396/03/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5030SA  5,660 1396/02/31
پلی اتیلن سنگین (HDPE)60507 جم  1396/03/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5فیلمجم4,480 1396/03/02
پلی اتیلن سنگین (HDPE)HF 5110  4,580 1396/02/31
پلی اتیلن سنگین (HDPE)52505 جم  1396/03/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL4    1396/03/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE)7000Fفیلمایلام4,430 1396/03/02
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیمارون4,220 1396/02/31
پلی اتیلن سنگین (HDPE)CRP100N جم  PE-1001396/03/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3 جم  1396/03/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5 باختر4,490 1396/03/02
پلی اتیلن سنگین (HDPE)PE 100 مارون  1396/03/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE)6006 سابیک-Sabic PE-1001396/03/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5218 پتروشیمی تبریز   1396/03/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE)52502  3,830 1396/03/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)52511    1396/03/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5001    1396/03/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE)60505    1396/03/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5030SA    1396/03/04
پلی اتیلن سنگین (HPDE)6040  3,900 1396/03/03
پلی اتیلن سنگین (HPDE)6070    1396/03/04
پلی اتیلن سنگین (HPDE)54B04 پتروشیمی لرستان  1396/03/04
پلی اتیلن سبک (LDPE)020فیلم 4,775 1396/03/02
پلی اتیلن سبک (LDPE)0075فیلم 5,150 1396/02/31
پلی اتیلن سبک (LDPE)0190فیلم 4,945 1396/02/31
پلی اتیلن سبک (LDPE)1922تزریقی 6,200 1396/03/02
پلی اتیلن سبک (LDPE)2100فیلم 5,290 1396/02/31
پلی اتیلن سبک (LDPE)2102TNفیلم 4,870 1396/02/31
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420H پتروشیمی امیرکبیر  1396/03/04
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420D    1396/03/04
پلی اتیلن سبک (LDPE)2004فیلم 5,100 1396/03/03
پلی اتیلن سبک (LDPE)2426K    1396/03/04
پلی اتیلن سبک (LDPE)LTM 2125 آریا ساسول  1396/03/04
پلی اتیلن سبک (LDPE)2102TX    1396/03/04
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420K    1396/03/04
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420Eفیلمپتروشیمی کردستان4,570 1396/02/18
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)209AA امیر کبیر4,710 1396/03/03
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)22501KJ  4,820 1396/02/31
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)M500026 Sabic  1396/03/04
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)209AA اراک4,610 1396/03/02
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)209KJ امیرکبیر5,100 1396/02/13
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)38504    1396/03/04
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)0220AA    1396/03/04
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)0220KJ    1396/03/04
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)22401 پتروشیمی مهاباد  1396/03/04
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE)22402 پتروشیمی مهاباد  1396/03/04
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)27402 لرستان  1396/03/04
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)33403 لرستان   1396/03/04
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE)22501AA جم4,570 1396/02/31
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)22403 لرستان  1396/03/04
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)C30Sنساجی 4,620 1396/03/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)Z30Sنساجی 4,620 1396/03/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 510L زرشیمی4,660 1396/03/01
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 552R    1396/03/04
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)V30S مارون4,930 1396/03/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 550J جم5,300 1396/02/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)1102XK  4,900 1396/03/01
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)510L اراک  1396/03/04
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)552R جم4,690 1396/02/24
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)1102XL  4,720 1396/03/01
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)552J اراک  1396/03/04
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)V30G    1396/03/04
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 500 P    1396/03/04
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)ZH 500 M  4,680 1396/03/01
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)T30S    1396/03/04
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)F30S    1396/03/04
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)PYI-250  4,720 1396/01/19
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)510L جم4,720 1396/03/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)T31S    1396/03/04
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)Z30Gتزریقی 4,620 1396/03/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)060  4,560درب پتروشیمی1396/03/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)525J مارون4,635 1396/03/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)552R اراک4,690 1396/02/24
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)550J اراک  1396/03/04
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)550J نوید زرشیمی5,250 1396/02/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 500N    1396/03/04
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)552R مارون4,690 1396/02/24
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)ZH 422 H    1396/03/04
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)P-SIF-30    1396/03/04
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)080    1396/03/04
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)1102L  4,920 1396/01/19
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)T30G    1396/03/04
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)C30G    1396/03/04
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)V30S اراک4,950 1396/03/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)1102K رجـال  1396/03/04
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)380 پلی نار  1396/03/04
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)030 پلی نار 4,880 1396/01/19
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 500 j مارون4,580 1396/03/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)X30Gتزریقی 4,670 1396/02/31
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EP 440L  5,750 1396/03/03
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)ZB 332L  4,990 1396/03/03
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EP 548R  4,970 1396/03/03
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R40 اراک5,085 1396/03/03
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)332C نوید زر شیمی6,700 1396/03/01
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)MR230 C  6,380 1396/03/03
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)ZR230 C  6,370 1396/03/03
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP340 N    1396/03/04
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)J740  5,820 1396/03/03
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)M1600  5,970 1396/02/31
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP270 Gپلی پروپیلن بادی (PP Blow Molding) 4,400شازند اراک1396/02/25
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R60  6,000 1396/03/03
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R40 مارون  1396/03/04
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EP 440G  5,330 1396/03/03
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)J580S    1396/03/04
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)J550S    1396/03/04
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-homopolymer)ZH 515MA  5,060 1396/03/01
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP340 R  4,990 1396/03/03
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP230C    1396/03/04
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)2X83CE    1396/03/04
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R2400  7,350 1396/02/24
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)560   PP شفاف1396/03/04
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R200P  7,380 1396/02/24
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EPS 30 R    1396/03/04
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EPX-3130 UV    1396/03/04
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)548TIML 5,020 1396/03/03
پلی استایرن معمولی (GPPS)1540 تبريز5,275کریستال1396/03/03
پلی استایرن معمولی (GPPS)کریستال طه    1396/03/04
پلی استایرن معمولی (GPPS)G144 کره5,540 1396/02/31
پلی استایرن معمولی (GPPS)861 کره  1396/03/04
پلی استایرن معمولی (GPPS)336  5,420 1396/02/24
پلی استایرن معمولی (GPPS)5250 تایوان5,620 1396/02/24
پلی استایرن معمولی (GPPS)1551  5,160کریستال تخت جمشید1396/03/03
پلی استایرن مقاوم (HIPS)7240 تبريز5,520هایمپک1396/03/03
پلی استایرن مقاوم (HIPS)350 تایوان5,660 1396/02/20
پلی استایرن مقاوم (HIPS)9450 تایوان5,740 1396/02/20
پلی استایرن مقاوم (HIPS)425 کـره  1396/03/04
پلی استایرن مقاوم (HIPS)724 کـره5,800 1396/02/13
پلی استایرن مقاوم (HIPS)850    1396/03/04
پلی استایرن مقاوم (HIPS)5157  5,780 1396/02/13
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)SD 0150 تبريز8,320 1396/03/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10415 گلپایگان-قائد بصیر7,820 1396/03/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N50 گلپایگان-قائد بصیر7,700 1396/03/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10417 گلپایگان-قائد بصیر7,820 1396/03/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N70 گلپایگان-قائد بصیر  1396/03/04
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N80 گلپایگان-قائد بصیر  1396/03/04
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10715 گلپایگان-قائد بصیر  1396/03/04
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10720 گلپایگان-قائد بصیر7,790 1396/02/27
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10733 گلپایگان-قائد بصیر8,240 1396/02/18
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10730    1396/03/04
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)90913 گلپایگان-قائدبصیر7,820 1396/03/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)HI 121High Heat   1396/03/04
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N10    1396/03/04
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N 40    1396/03/04
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10620    1396/03/04
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10442    1396/03/04
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10210    1396/03/04
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)HR2340   مقاوم به حرارت 1396/03/04
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)W157  6,180 1396/02/25
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N 75    1396/03/04
پلی اتیلن ترفتالات (PET)TG641    1396/03/04
پلی اتیلن ترفتالات (PET)BG821 Lottechem4,285کو آپ1396/02/31
پلى اتيلن ترفتالات (PET)Super Bright    1396/03/04
پلى اتيلن ترفتالات (PET)BG781  4,220 1396/02/31
پلى اتيلن ترفتالات (PET)BG785  4,170 1396/02/31
پلى اتيلن ترفتالات (PET)BG825  4,210 1396/02/31
پلی اتیلن ترفتالات (PET)BG 821 تندگویان4,290 1396/02/31
پلی اتیلن ترفتالات (PET)761    1396/03/04
پلى اتيلن ترفتالات (PET)821بطريTK Chemical4,295TEX PET1396/02/31
پلی وینیل کلراید (PVC)S65سوسپانسیونبندر امام3,610 1396/02/30
پلی وینیل کلراید (PVC)S60سوسپانسیونبندر امام  1396/03/04
پلی وینیل کلراید (PVC)S70سوسپانسیونآبادان4,000 1396/02/30
پلی وینیل کلراید (PVC)741    1396/03/04
پلی وینیل کلراید (PVC)701    1396/03/04
پلی وینیل کلراید (PVC)703    1396/03/04
پلی وینیل کلراید (PVC)EM2070 هانوا امولسیونی (emulsion)1396/03/04
پلی وینیل کلراید (PVC)EM 3090 هانوا امولسیونی (emulsion)1396/03/04
پلی وینیل کلراید (PVC)PB 1202 LG امولسیونی (emulsion)1396/03/04
پلی وینیل کلراید (PVC)PB 1302 LG امولسیونی (emulsion)1396/03/04
پلی وینیل کلراید (PVC)S57 LG  1396/03/04
پلی وینیل کلراید (PVC)S65سوسپانسیوناروند3,620 1396/02/30
پلی وینیل کلراید (PVC)S65سوسپانسیونغدیر3,620 1396/02/30
پلی وینیل کلراید (PVC)S57سوسپانسیونآبادان 3,945 1396/02/30
پلی وینیل کلراید (PVC)S57سوسپانسیونپتروشیمی غدیر  1396/03/04
پلی وینیل کلراید (PVC)S65 آبادان  1396/03/04
پلی وینیل کلراید (PVC)80    1396/03/04
پلی وینیل کلراید (PVC)100    1396/03/04
پلی وینیل کلراید (PVC)102    1396/03/04
پلی وینیل کلراید (PVC)104    1396/03/04
پلی وینیل کلراید (PVC)106    1396/03/04
پلی وینیل کلراید (PVC)108    1396/03/04
پلی وینیل کلراید (PVC)110    1396/03/04
پلی وینیل کلراید (PVC)115    1396/03/04
پلی وینیل کلراید (PVC)120    1396/03/04
پلی وینیل کلراید (PVC)129    1396/03/04
پلی وینیل کلراید (PVC)OP 415    1396/03/04
پلی وینیل کلراید (PVC)OP 515    1396/03/04
پلی وینیل کلراید (PVC)Op 415 russian     1396/03/04
پلی وینیل کلراید (PVC)A-1    1396/03/04
پلی وینیل کلراید (PVC)ST 1    1396/03/04
پلی وینیل کلراید (PVC)ST 5    1396/03/04
پلی وینیل کلراید (PVC)ST 10    1396/03/04
پلی وینیل کلراید (PVC)A    1396/03/04
پلی وینیل کلراید (PVC)C    1396/03/04
پلی وینیل کلراید (PVC)C-1    1396/03/04
پلی وینیل کلراید (PVC)D    1396/03/04
پلی وینیل کلراید (PVC)E    1396/03/04
پلی وینیل کلراید (PVC)Welding cable sheathing     1396/03/04