قیمت روز مواد پلاستیک

   Search     

گروه پلیمریگریدکاربردتولید کنندهقیمت (تومان)توضیحاتتاریخ بروز رسانی
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5620تزریقی   1395/10/29
پلی اتیلن سنگین (HDPE)52518تزریقی 4,620 1395/10/28
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5فیلممارون 4,450 1395/10/20
پلی اتیلن سنگین (HDPE)I3 UVتزریقی   1395/10/29
پلی اتیلن سنگین (HDPE)I4 UVتزریقی   1395/10/29
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX2اکستروژن   1395/10/29
پلی اتیلن سنگین (HDPE)F7000فیلممهر4,420 1395/10/28
پلی اتیلن سنگین (HDPE)2200    1395/10/29
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیباختر-کرمانشاه4,390 1395/10/28
پلی اتیلن سنگین (HDPE)0035بادی 4,390 1395/10/28
پلی اتیلن سنگین (HDPE)3840دورانی 4,800 1395/10/28
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3(PE-80 پایپامیرکبیر4,700 1395/10/28
پلی اتیلن سنگین (HDPE)HI500تزریقی 4,870 1395/10/28
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3(PE-80) لولهشازند اراک4,700 1395/10/28
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیجم4,400 1395/10/28
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5030SA  5,730 1395/10/12
پلی اتیلن سنگین (HDPE)60507 جم4,620 1395/10/19
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5فیلمجم4,390 1395/10/28
پلی اتیلن سنگین (HDPE)HF 5110  4,520 1395/10/28
پلی اتیلن سنگین (HDPE)52505 جم  1395/10/29
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL4    1395/10/29
پلی اتیلن سنگین (HDPE)7000Fفیلمایلام4,400 1395/10/28
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیمارون  1395/10/29
پلی اتیلن سنگین (HDPE)CRP100N جم  PE-1001395/10/29
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3 جم  1395/10/29
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5 باختر4,370 1395/10/28
پلی اتیلن سنگین (HDPE)PE 100 مارون4,770 1395/10/11
پلی اتیلن سنگین (HDPE)6006 سابیک-Sabic PE-1001395/10/29
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5218 پتروشیمی تبریز   1395/10/29
پلی اتیلن سنگین (HDPE)52502    1395/10/29
پلی اتیلن سنگین (HDPE)52511    1395/10/29
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5001    1395/10/29
پلی اتیلن سنگین (HDPE)60505    1395/10/29
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5030SA    1395/10/29
پلی اتیلن سنگین (HPDE)6040  4,640 1395/10/12
پلی اتیلن سنگین (HPDE)6070  4,640 1395/10/12
پلی اتیلن سنگین (HPDE)54B04 پتروشیمی لرستان4,470 1395/10/27
پلی اتیلن سبک (LDPE)020فیلم 5,180 1395/10/28
پلی اتیلن سبک (LDPE)0075فیلم 5,170 1395/10/28
پلی اتیلن سبک (LDPE)0190فیلم 5,075 1395/10/28
پلی اتیلن سبک (LDPE)1922  5,080 1395/10/28
پلی اتیلن سبک (LDPE)2100فیلم 5,360 1395/10/18
پلی اتیلن سبک (LDPE)2102TNفیلم 5,045 1395/10/28
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420H  4,990 1395/10/28
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420D  5,310 1395/10/14
پلی اتیلن سبک (LDPE)2004فیلم 5,050 1395/10/26
پلی اتیلن سبک (LDPE)2426K  4,930 1395/10/27
پلی اتیلن سبک (LDPE)LTM 2125 آریا ساسول  1395/10/29
پلی اتیلن سبک (LDPE)2102TX  5,070 1395/10/27
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420k  4,930 1395/10/28
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)209AA امیر کبیر4,830 1395/10/28
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)22501KJ امیرکبیر4,770 1395/10/28
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)M500026 Sabic  1395/10/29
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)209AA اراک4,820 1395/10/28
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)209KJ امیرکبیر  1395/10/29
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)38504    1395/10/29
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)0220AA    1395/10/29
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)0220KJ    1395/10/29
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)22401 پتروشیمی مهاباد  1395/10/29
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE)22402 پتروشیمی مهاباد4,690 1395/10/27
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)27402 لرستان  1395/10/29
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)33403 لرستان   1395/10/29
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE)22501AA  4,720 1395/10/28
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)22403 لرستان  1395/10/29
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)C30Sنساجی 4,620 1395/10/28
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)Z30Sنساجی - تزریقی 4,790 1395/10/28
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 510L زرشیمی4,700 1395/10/14
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 552R زرشیمی4,845 1395/10/26
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)V30S مارون4,800 1395/10/27
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 550J جم4,790 1395/10/22
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)1102XK    1395/10/29
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)510L اراک  1395/10/29
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)552R جم4,845 1395/10/26
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)1102XL  4,725 1395/10/14
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)552J اراک  1395/10/29
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)V30G    1395/10/29
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 500 P    1395/10/29
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)ZH 500 M    1395/10/29
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)T30S    1395/10/29
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)F30S    1395/10/29
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)PYI-250  4,985درب پتروشیمی1395/10/08
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)510L جم4,620 1395/10/28
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)T31S    1395/10/29
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)Z30Gنساجی - تزریقی 4,810 1395/10/27
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)060  4,550درب پتروشیمی1395/10/28
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)ZH 515MA  4,950 1395/10/22
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)525J    1395/10/29
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)552R اراک4,845 1395/10/26
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)550J اراک  1395/10/29
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)550J نوید زرشیمی4,780 1395/10/14
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 500N    1395/10/29
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)552R مارون4,845 1395/10/26
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)ZH 422 H    1395/10/29
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)P-SIF-30    1395/10/29
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)080    1395/10/29
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)1102L  4,620 1395/10/28
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)T30G    1395/10/29
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)C30G  4,730 1395/10/20
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)V30S اراک  1395/10/29
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)1102K رجـال  1395/10/29
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EP 440L  4,670 1395/10/28
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)ZB 332L  4,620 1395/10/28
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EP 548R  4,780 1395/10/28
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R40 اراک4,950 1395/10/30
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)332C  5,250 1395/10/28
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)MR230 C  5,970 1395/10/28
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)ZR230 C  5,890 1395/10/28
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP340 N    1395/10/29
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)J740  7,120 1395/10/27
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)M1600  7,320 1395/10/26
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP270 Gپلی پروپیلن بادی (PP Blow Molding) 6,250شازند اراک1395/10/30
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R60  4,870 1395/10/27
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R40 مارون4,920 1395/10/25
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EP 440G  4,680 1395/10/25
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)J580S    1395/10/29
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)J550S    1395/10/29
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP340 R  4,720 1395/10/28
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP230C    1395/10/29
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)2X83CE    1395/10/29
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R2400    1395/10/29
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)560   PP شفاف1395/10/29
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R200P  6,570 1395/10/27
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EPS 30 R    1395/10/29
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EPX-3130 UV    1395/10/29
پلی استایرن معمولی (GPPS)1540 تبريز5,380کریستال1395/10/27
پلی استایرن معمولی (GPPS)کریستال طه    1395/10/29
پلی استایرن معمولی (GPPS)G144 کره5,550 1395/10/25
پلی استایرن معمولی (GPPS)861 کره  1395/10/29
پلی استایرن معمولی (GPPS)336  5,370 1395/10/25
پلی استایرن معمولی (GPPS)5250 تایوان5,450 1395/10/25
پلی استایرن معمولی (GPPS)1551  5,210کریستال تخت جمشید1395/10/27
پلی استایرن مقاوم (HIPS)7240 تبريز5,670هایمپک1395/10/28
پلی استایرن مقاوم (HIPS)350 تایوان5,680 1395/10/18
پلی استایرن مقاوم (HIPS)9450 تایوان5,820 1395/10/25
پلی استایرن مقاوم (HIPS)425 کـره  1395/10/29
پلی استایرن مقاوم (HIPS)724 کـره5,620 1395/10/26
پلی استایرن مقاوم (HIPS)850    1395/10/29
پلی استایرن مقاوم (HIPS)5157  7,530 1395/10/06
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)SD 0150 تبريز8,170 1395/10/25
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10415 گلپایگان-قائد بصیر8,340 1395/10/27
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N50 گلپایگان-قائد بصیر8,075 1395/10/27
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10417 گلپایگان-قائد بصیر8,100 1395/10/28
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N70 گلپایگان-قائد بصیر  1395/10/29
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N80 گلپایگان-قائد بصیر  1395/10/29
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10715 گلپایگان-قائد بصیر  1395/10/29
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10720 گلپایگان-قائد بصیر8,640 1395/10/27
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10733 گلپایگان-قائد بصیر8,150 1395/10/27
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10730    1395/10/29
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)90913 گلپایگان-قائدبصیر8,450 1395/10/28
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)HI 121High Heat   1395/10/29
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N10    1395/10/29
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N 40    1395/10/29
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10620    1395/10/29
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10442    1395/10/29
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10210    1395/10/29
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)HR2340   مقاوم به حرارت 1395/10/29
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)W157  7,575 1395/10/27
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N 75    1395/10/29
پلی اتیلن ترفتالات (PET)TG641    1395/10/29
پلی اتیلن ترفتالات (PET)BG821 Lottechem4,720کو آپ1395/10/25
پلى اتيلن ترفتالات (PET)Super Bright    1395/10/29
پلى اتيلن ترفتالات (PET)BG781  4,680 1395/10/25
پلى اتيلن ترفتالات (PET)BG785    1395/10/29
پلى اتيلن ترفتالات (PET)BG825  4,620 1395/10/25
پلی اتیلن ترفتالات (PET)BG 821 تندگویان4,790 1395/10/13
پلی اتیلن ترفتالات (PET)761    1395/10/29
پلی وینیل کلراید (PVC)S65سوسپانسیونبندر امام  1395/10/29
پلی وینیل کلراید (PVC)S60سوسپانسیونبندر امام  1395/10/29
پلی وینیل کلراید (PVC)S70سوسپانسیونبندر امام  1395/10/29
پلی وینیل کلراید (PVC)741    1395/10/29
پلی وینیل کلراید (PVC)701    1395/10/29
پلی وینیل کلراید (PVC)703    1395/10/29
پلی وینیل کلراید (PVC)EM2070 هانوا امولسیونی (emulsion)1395/10/29
پلی وینیل کلراید (PVC)EM 3090 هانوا امولسیونی (emulsion)1395/10/29
پلی وینیل کلراید (PVC)PB 1202 LG امولسیونی (emulsion)1395/10/29
پلی وینیل کلراید (PVC)PB 1302 LG امولسیونی (emulsion)1395/10/29
پلی وینیل کلراید (PVC)S57 LG  1395/10/29
پلی وینیل کلراید (PVC)S65سوسپانسیوناروند  1395/10/29
پلی وینیل کلراید (PVC)S65سوسپانسیونغدیر  1395/10/29
پلی وینیل کلراید (PVC)S57سوسپانسیونآبادان   1395/10/29
پلی وینیل کلراید (PVC)S57سوسپانسیونپتروشیمی غدیر  1395/10/29
پلی وینیل کلراید (PVC)S65 آبادان  1395/10/29
پلی وینیل کلراید (PVC)80    1395/10/29
پلی وینیل کلراید (PVC)100    1395/10/29
پلی وینیل کلراید (PVC)102    1395/10/29
پلی وینیل کلراید (PVC)104    1395/10/29
پلی وینیل کلراید (PVC)106    1395/10/29
پلی وینیل کلراید (PVC)108    1395/10/29
پلی وینیل کلراید (PVC)110    1395/10/29
پلی وینیل کلراید (PVC)115    1395/10/29
پلی وینیل کلراید (PVC)120    1395/10/29
پلی وینیل کلراید (PVC)129    1395/10/29
پلی وینیل کلراید (PVC)OP 415    1395/10/29
پلی وینیل کلراید (PVC)OP 515    1395/10/29
پلی وینیل کلراید (PVC)Op 415 russian     1395/10/29
پلی وینیل کلراید (PVC)A-1    1395/10/29
پلی وینیل کلراید (PVC)ST 1    1395/10/29
پلی وینیل کلراید (PVC)ST 5    1395/10/29
پلی وینیل کلراید (PVC)ST 10    1395/10/29
پلی وینیل کلراید (PVC)A    1395/10/29
پلی وینیل کلراید (PVC)C    1395/10/29
پلی وینیل کلراید (PVC)C-1    1395/10/29
پلی وینیل کلراید (PVC)D    1395/10/29
پلی وینیل کلراید (PVC)E    1395/10/29
پلی وینیل کلراید (PVC)Welding cable sheathing     1395/10/29