قیمت روز مواد پلاستیک

   Search     

گروه پلیمریگریدکاربردتولید کنندهقیمت (تومان)توضیحاتتاریخ بروز رسانی
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5620تزریقیپتروشیمی اراک  1396/05/28
پلی اتیلن سنگین (HDPE)52518تزریقیپتروشیمی جم4,260 1396/05/28
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5فیلمپتروشیمی مارون 4,420 1396/05/28
پلی اتیلن سنگین (HDPE)I3 UVتزریقی   1396/05/28
پلی اتیلن سنگین (HDPE)I4 UVتزریقی   1396/05/28
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX2اکستروژن   1396/05/28
پلی اتیلن سنگین (HDPE)F7000فیلمپتروشیمی مهر4,490 1396/05/28
پلی اتیلن سنگین (HDPE)2200 پتروشیمی ایلام4,590 1396/05/25
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیپتروشیمی باختر-کرمانشاه4,285 1396/05/25
پلی اتیلن سنگین (HDPE)0035بادیپتروشیمی بندرامام4,210 1396/05/25
پلی اتیلن سنگین (HDPE)3840دورانیپتروشیمی تبریز4,410 1396/05/28
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3(PE-80 پایپپتروشیمی امیرکبیر4,820 1396/05/25
پلی اتیلن سنگین (HDPE)HI500تزریقیپتروشیمی بندرامام5,175 1396/05/28
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3(PE-80) لولهپتروشیمی شازند اراک4,770 1396/05/25
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیپتروشیمی جم4,270 1396/05/25
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5030SAتزریقیپتروشیمی تبریز5,600 1396/05/22
پلی اتیلن سنگین (HDPE)60507 جم  1396/05/28
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5فیلمپتروشیمی جم4,415 1396/05/28
پلی اتیلن سنگین (HDPE)HF 5110فیلمپتروشیمی آریاساسول4,380درب پتروشیمی1396/05/28
پلی اتیلن سنگین (HDPE)52505 جم  1396/05/28
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL4 پتروشیمی باختر  1396/05/28
پلی اتیلن سنگین (HDPE)7000Fفیلمپتروشیمی ایلام4,470 1396/05/28
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیپتروشیمی مارون 4,330 1396/05/25
پلی اتیلن سنگین (HDPE)CRP100N جم  PE-1001396/05/28
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3پایپپتروشیمی جم4,750 1396/05/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5فیلمپتروشیمی باختر4,360 1396/05/25
پلی اتیلن سنگین (HDPE)PE100پایپپتروشیمی مارون4,850 1396/05/25
پلی اتیلن سنگین (HDPE)6006 سابیک-Sabic PE-1001396/05/28
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5218 پتروشیمی تبریز   1396/05/28
پلی اتیلن سنگین (HDPE)52502 پتروشیمی جم  1396/05/28
پلی اتیلن سنگین (HDPE)52511    1396/05/28
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5001    1396/05/28
پلی اتیلن سنگین (HDPE)60505    1396/05/28
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5030SA    1396/05/28
پلی اتیلن سنگین (HPDE)6040تزریقیپتروشیمی جم  1396/05/28
پلی اتیلن سنگین (HPDE)6070    1396/05/28
پلی اتیلن سنگین (HPDE)54B04 پتروشیمی لرستان  1396/05/28
پلی اتیلن سنگین (HDPE)3490پایپ - PE100بروج6,250خود رنگ مشکی1396/05/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE22B02تزریقیپتروشیمی مهاباد4,260 1396/05/22
پلی اتیلن سبک (LDPE)020فیلمپتروشیمی بندرامام4,690 1396/05/28
پلی اتیلن سبک (LDPE)0075فیلمپتروشیمی بندرامام4,900 1396/05/24
پلی اتیلن سبک (LDPE)0190فیلمپتروشیمی آریاساسول4,660 1396/05/28
پلی اتیلن سبک (LDPE)1922تزریقیپتروشیمی لاله5,460 1396/05/15
پلی اتیلن سبک (LDPE)2100فیلمپتروشیمی لاله4,990 1396/05/28
پلی اتیلن سبک (LDPE)2102TNفیلمپتروشیمی لاله4,870 1396/05/10
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420H پتروشیمی امیرکبیر4,830 1396/05/25
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420D پتروشیمی امیرکبیر4,930 1396/05/22
پلی اتیلن سبک (LDPE)2004TCفیلمپتروشیمی امیرکبیر4,480 1396/05/15
پلی اتیلن سبک (LDPE)2426K    1396/05/28
پلی اتیلن سبک (LDPE)LTM 2125 آریا ساسول  1396/05/28
پلی اتیلن سبک (LDPE)2102TXفیلمپتروشیمی لاله4,530 1396/05/25
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420Kفیلمپتروشیمی امیرکبیر4,520 1396/05/28
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420Hفیلمپتروشیمی کردستان4,500 1396/05/25
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)209AAفیلمپتروشیمی امیر کبیر4,435 1396/05/28
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)22501KJفیلمپتروشیمی جم  1396/05/28
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)M500026 Sabic  1396/05/28
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)209AAفیلمپتروشیمی اراک4,280 1396/05/28
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)209KJفیلمپتروشیمی امیرکبیر5,130 1396/05/07
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)38504    1396/05/28
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)0220AA    1396/05/28
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)0220KJ    1396/05/28
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)22401 پتروشیمی مهاباد  1396/05/28
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE)22402فیلمپتروشیمی مهاباد0 1396/05/28
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)27402 لرستان  1396/05/28
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)33403 لرستان   1396/05/28
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE)22501AAفیلمپتروشیمی جم4,350 1396/05/10
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)22403 لرستان  1396/05/28
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)C30Sنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون 4,480 1396/05/28
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)Z30Sنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون 4,470 1396/05/28
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 510Lنساجی- تزریقیپتروشیمی زرشیمی  1396/05/28
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 552R    1396/05/28
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)V30Sتزریقیپتروشیمی مارون   1396/05/28
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 550Jنساجی- تزریقیپتروشیمی جم4,500 1396/05/28
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)1102XKنساجی- تزریقیپتروشیمی رجال4,540 1396/05/11
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)510L اراک  1396/05/28
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)552Rنساجی- تزریقیپتروشیمی جم4,425 1396/05/28
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)1102XLنساجی- تزریقیپتروشیمی رجال4,720 1396/04/07
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)552J اراک  1396/05/28
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)V30Gتزریقیپتروشیمی مارون 4,750 1396/05/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 500 P    1396/05/28
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)ZH 500 Mنساجی- تزریقیپتروشیمی نوید زرشیمی4,530 1396/05/22
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)T30S    1396/05/28
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)F30S    1396/05/28
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)PYI-250نساجی- تزریقیپتروشیمی پلی نار4,360 1396/04/15
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)510Lنساجی- تزریقیپتروشیمی جم4,530 1396/05/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)T31S    1396/05/28
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)Z30Gتزریقیپتروشیمی مارون 4,440 1396/05/28
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)060نساجی- تزریقیپتروشیمی پلی نار4,470 1396/05/10
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)525Jنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون   1396/05/28
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)552Rنساجی- تزریقیپتروشیمی اراک4,425 1396/05/28
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)550J اراک  1396/05/28
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)550Jنساجی- تزریقیپتروشیمی نوید زرشیمی  1396/05/28
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 500N    1396/05/28
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)552Rنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون 4,425 1396/05/28
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)ZH 422 H    1396/05/28
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)P-SIF-30    1396/05/28
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)080    1396/05/28
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)1102Lنساجی- تزریقیپتروشیمی رجال4,445 1396/05/18
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)T30G    1396/05/28
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)C30Gتزریقیپتروشیمی مارون4,500درب پتروشیمی1396/05/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)V30Sتزریقیپتروشیمی اراک4,750 1396/05/28
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)1102K رجـال  1396/05/28
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)380 پلی نار  1396/05/28
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)030 پلی نار   1396/05/28
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 500 jنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون 4,530 1396/05/22
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)X30Gتزریقیپتروشیمی مارون 4,500 1396/05/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)525Jنساجی- تزریقیپتروشیمی جم4,570 1396/05/15
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EP 440Lتزریقیپتروشیمی جم4,930 1396/05/28
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)ZB 332Lتزریقیپتروشیمی نوید زرشیمی5,100 1396/05/28
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EP 548Rتزریقیپتروشیمی جم4,920 1396/05/28
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R40تزریقیپتروشیمی اراک5,420 1396/05/28
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)332Cاتصالاتپتروشیمی نوید زرشیمی5,730 1396/05/28
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)MR230 Cلولهپتروشیمی مارون 5,830 1396/05/25
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)ZR230 Cلولهپتروشیمی نوید زرشیمی5,970درب پتروشیمی1396/05/23
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP340 N    1396/05/28
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)J740تزریقیهیوسانگ5,175 1396/05/25
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)M1600تزریقیال جی5,230 1396/05/25
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP270 Gبادی (PP Blow Molding)پتروشیمی اراک5,030شازند اراک1396/05/11
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R60اتصالاتپتروشیمی اراک6,730 1396/05/22
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R40تزریقیپتروشیمی مارون   1396/05/28
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EP 440Gاتصالاتپتروشیمی جم4,930 1396/05/25
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)J580S    1396/05/28
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)J550S    1396/05/28
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)ZH 515MAتزریقیپتروشیمی نوید زرشیمی4,520 1396/05/17
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP340 Rتزریقیپتروشیمی جم5,570 1396/05/25
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP230C    1396/05/28
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)2X83CE پتروشیمی اراک5,420 1396/05/08
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R2400پایپ   1396/05/28
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)560   PP شفاف1396/05/28
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R200Pپایپهیوسانگ5,850 1396/05/25
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EPS 30 R    1396/05/28
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EPX-3130 UV    1396/05/28
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)548TIML- تزریقیپتروشیمی جم5,050 1396/05/25
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)ZR340تزریقیپتروشیمی نوید زر شیمی5,170 1396/05/25
پلی استایرن معمولی (GPPS)1540 تبريز5,470کریستال1396/05/28
پلی استایرن معمولی (GPPS)کریستال طه    1396/05/28
پلی استایرن معمولی (GPPS)G144 کره6,230 1396/05/24
پلی استایرن معمولی (GPPS)861 کره  1396/05/28
پلی استایرن معمولی (GPPS)336    1396/05/28
پلی استایرن معمولی (GPPS)5250 تایوان6,020 1396/05/28
پلی استایرن معمولی (GPPS)1551  5,300کریستال تخت جمشید1396/05/28
پلی استایرن مقاوم (HIPS)7240 تبريز5,940هایمپک1396/05/25
پلی استایرن مقاوم (HIPS)350 تایوان5,675 1396/04/21
پلی استایرن مقاوم (HIPS)9450 تایوان5,780 1396/05/28
پلی استایرن مقاوم (HIPS)425 کـره  1396/05/28
پلی استایرن مقاوم (HIPS)724 کـره5,910 1396/05/28
پلی استایرن مقاوم (HIPS)850    1396/05/28
پلی استایرن مقاوم (HIPS)5157  6,110 1396/04/11
پلی استایرن مقاوم (HIPS)616 تایوان5,660 1396/04/24
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)SD 0150 تبريز8,370 1396/05/28
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10415 گلپایگان-قائد بصیر8,770 1396/05/28
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N50 گلپایگان-قائد بصیر8,370 1396/05/28
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10417 گلپایگان-قائد بصیر8,770 1396/05/28
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N70 گلپایگان-قائد بصیر8,320 1396/05/22
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N80 گلپایگان-قائد بصیر  1396/05/28
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10715 گلپایگان-قائد بصیر  1396/05/28
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10720 گلپایگان-قائد بصیر8,770 1396/05/28
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10733 گلپایگان-قائد بصیر9,425 1396/05/17
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10730    1396/05/28
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)90913 گلپایگان-قائدبصیر8,745 1396/05/28
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)HI 121High Heat   1396/05/28
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N10    1396/05/28
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N40  8,270 1396/05/09
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10620    1396/05/28
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10442    1396/05/28
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10210    1396/05/28
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)HR2340   مقاوم به حرارت 1396/05/28
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)W157  6,920 1396/03/23
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N 75    1396/05/28
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)777CHigh HeatChimei-taiwan14,500 1396/05/05
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)DH500High Heatگلپایگان12,500 1396/05/05
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)2330High Heatتبریز11,000 1396/05/05
پلی اتیلن ترفتالات (PET)TG641    1396/05/28
پلی اتیلن ترفتالات (PET)BG821 Lottechem کو آپ1396/05/28
پلى اتيلن ترفتالات (PET)Super Bright    1396/05/28
پلى اتيلن ترفتالات (PET)BG781 پتروشیمی تندگویان4,780 1396/05/28
پلى اتيلن ترفتالات (PET)BG785 پتروشیمی تندگویان4,660 1396/05/28
پلى اتيلن ترفتالات (PET)BG825 پتروشیمی تندگویان4,770 1396/05/23
پلی اتیلن ترفتالات (PET)BG 821 تندگویان4,770 1396/05/28
پلی اتیلن ترفتالات (PET)761    1396/05/28
پلى اتيلن ترفتالات (PET)821بطريTK Chemical TEX PET1396/05/28
پلی وینیل کلراید (PVC)S65سوسپانسیونبندر امام3,730 1396/05/28
پلی وینیل کلراید (PVC)S60سوسپانسیونبندر امام  1396/05/28
پلی وینیل کلراید (PVC)S70سوسپانسیونآبادان3,950 1396/05/18
پلی وینیل کلراید (PVC)741    1396/05/28
پلی وینیل کلراید (PVC)701    1396/05/28
پلی وینیل کلراید (PVC)703    1396/05/28
پلی وینیل کلراید (PVC)EM2070 هانوا امولسیونی (emulsion)1396/05/28
پلی وینیل کلراید (PVC)EM 3090 هانوا امولسیونی (emulsion)1396/05/28
پلی وینیل کلراید (PVC)PB 1202 LG امولسیونی (emulsion)1396/05/28
پلی وینیل کلراید (PVC)PB 1302 LG امولسیونی (emulsion)1396/05/28
پلی وینیل کلراید (PVC)S57 LG  1396/05/28
پلی وینیل کلراید (PVC)S65سوسپانسیوناروند3,725 1396/05/28
پلی وینیل کلراید (PVC)S65سوسپانسیونغدیر3,730 1396/05/28
پلی وینیل کلراید (PVC)S57سوسپانسیونآبادان 4,230 1396/05/18
پلی وینیل کلراید (PVC)S57سوسپانسیونپتروشیمی غدیر  1396/05/28
پلی وینیل کلراید (PVC)S65 آبادان  1396/05/28
پلی وینیل کلراید (PVC)80    1396/05/28
پلی وینیل کلراید (PVC)100    1396/05/28
پلی وینیل کلراید (PVC)102    1396/05/28
پلی وینیل کلراید (PVC)104    1396/05/28
پلی وینیل کلراید (PVC)106    1396/05/28
پلی وینیل کلراید (PVC)108    1396/05/28
پلی وینیل کلراید (PVC)110    1396/05/28
پلی وینیل کلراید (PVC)115    1396/05/28
پلی وینیل کلراید (PVC)120    1396/05/28
پلی وینیل کلراید (PVC)129    1396/05/28
پلی وینیل کلراید (PVC)OP 415    1396/05/28
پلی وینیل کلراید (PVC)OP 515    1396/05/28
پلی وینیل کلراید (PVC)Op 415 russian     1396/05/28
پلی وینیل کلراید (PVC)A-1    1396/05/28
پلی وینیل کلراید (PVC)ST 1    1396/05/28
پلی وینیل کلراید (PVC)ST 5    1396/05/28
پلی وینیل کلراید (PVC)ST 10    1396/05/28
پلی وینیل کلراید (PVC)A    1396/05/28
پلی وینیل کلراید (PVC)C    1396/05/28
پلی وینیل کلراید (PVC)C-1    1396/05/28
پلی وینیل کلراید (PVC)D    1396/05/28
پلی وینیل کلراید (PVC)E    1396/05/28
پلی وینیل کلراید (PVC)Welding cable sheathing     1396/05/28