قیمت مواد پلي اتيلن

گروه پلیمریگریدکاربردتولید کنندهقیمت (تومان)توضیحاتتاریخ بروز رسانی
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5620تزریقی   1396/02/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE)52518تزریقی 4,300 1396/02/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5فیلممارون 4,500 1396/02/02
پلی اتیلن سنگین (HDPE)I3 UVتزریقی   1396/02/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE)I4 UVتزریقی   1396/02/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX2اکستروژن   1396/02/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE)F7000فیلممهر4,570 1396/02/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE)2200    1396/02/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیباختر-کرمانشاه4,400 1396/02/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)0035بادی 4,270 1396/02/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE)3840دورانی 4,900 1396/02/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3(PE-80 پایپامیرکبیر5,200 1396/02/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)HI500تزریقی 4,510 1396/02/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3(PE-80) لولهشازند اراک4,950درب پتروشیمی1396/02/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیجم4,350 1396/02/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5030SA  5,770 1396/01/29
پلی اتیلن سنگین (HDPE)60507 جم4,520 1396/02/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5فیلمجم4,540 1396/02/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE)HF 5110  4,595 1396/02/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE)52505 جم  1396/02/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL4    1396/02/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE)7000Fفیلمایلام4,530 1396/02/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیمارون4,360 1396/02/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE)CRP100N جم  PE-1001396/02/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3 جم4,970 1396/02/02
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5 باختر4,480 1396/02/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE)PE 100 مارون  1396/02/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE)6006 سابیک-Sabic PE-1001396/02/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5218 پتروشیمی تبریز   1396/02/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE)52502    1396/02/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE)52511    1396/02/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5001    1396/02/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE)60505    1396/02/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5030SA    1396/02/04
پلی اتیلن سنگین (HPDE)6040    1396/02/04
پلی اتیلن سنگین (HPDE)6070    1396/02/04
پلی اتیلن سنگین (HPDE)54B04 پتروشیمی لرستان4,350 1396/01/29
پلی اتیلن سبک (LDPE)020فیلم 4,880 1396/02/04
پلی اتیلن سبک (LDPE)0075فیلم 4,960 1396/02/03
پلی اتیلن سبک (LDPE)0190فیلم 4,960 1396/02/03
پلی اتیلن سبک (LDPE)1922  5,230 1396/01/29
پلی اتیلن سبک (LDPE)2100فیلم 5,300 1396/02/03
پلی اتیلن سبک (LDPE)2102TNفیلم 4,870 1396/02/04
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420H  5,020 1396/02/04
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420D    1396/02/04
پلی اتیلن سبک (LDPE)2004فیلم 4,880 1396/02/04
پلی اتیلن سبک (LDPE)2426K    1396/02/04
پلی اتیلن سبک (LDPE)LTM 2125 آریا ساسول  1396/02/04
پلی اتیلن سبک (LDPE)2102TX  4,860 1396/02/04
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420K  4,920 1396/02/03
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)209AA امیر کبیر4,960 1396/02/04
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)22501KJ امیرکبیر4,690 1396/01/28
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)M500026 Sabic  1396/02/04
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)209AA اراک4,840 1396/02/04
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)209KJ امیرکبیر5,020 1396/02/03
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)38504    1396/02/04
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)0220AA    1396/02/04
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)0220KJ    1396/02/04
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)22401 پتروشیمی مهاباد  1396/02/04
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE)22402 پتروشیمی مهاباد4,620 1396/01/23
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)27402 لرستان  1396/02/04
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)33403 لرستان   1396/02/04
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE)22501AA  4,700 1396/01/28
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)22403 لرستان  1396/02/04