قیمت مواد پلي اتيلن

گروه پلیمریگریدکاربردتولید کنندهقیمت (تومان)توضیحاتتاریخ بروز رسانی
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5620تزریقیپتروشیمی اراک  1396/05/02
پلی اتیلن سنگین (HDPE)52518تزریقیپتروشیمی جم4,135 1396/05/02
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5فیلمپتروشیمی مارون 4,055 1396/05/01
پلی اتیلن سنگین (HDPE)I3 UVتزریقی   1396/05/02
پلی اتیلن سنگین (HDPE)I4 UVتزریقی   1396/05/02
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX2اکستروژن   1396/05/02
پلی اتیلن سنگین (HDPE)F7000فیلمپتروشیمی مهر4,370 1396/05/01
پلی اتیلن سنگین (HDPE)2200 پتروشیمی ایلام4,170 1396/05/01
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیپتروشیمی باختر-کرمانشاه4,180 1396/05/01
پلی اتیلن سنگین (HDPE)0035بادیپتروشیمی بندرامام4,120 1396/05/02
پلی اتیلن سنگین (HDPE)3840دورانیپتروشیمی تبریز4,245 1396/05/01
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3(PE-80 پایپپتروشیمی امیرکبیر4,670 1396/05/02
پلی اتیلن سنگین (HDPE)HI500تزریقیپتروشیمی بندرامام5,280 1396/05/01
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3(PE-80) لولهپتروشیمی شازند اراک4,690 1396/05/01
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیپتروشیمی جم4,440 1396/05/02
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5030SAتزریقیپتروشیمی تبریز5,600 1396/05/01
پلی اتیلن سنگین (HDPE)60507 جم  1396/05/02
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5فیلمپتروشیمی جم  1396/05/02
پلی اتیلن سنگین (HDPE)HF 5110فیلمپتروشیمی آریاساسول4,270 1396/05/01
پلی اتیلن سنگین (HDPE)52505 جم  1396/05/02
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL4 پتروشیمی باختر4,300 1396/05/01
پلی اتیلن سنگین (HDPE)7000Fفیلمپتروشیمی ایلام4,340 1396/05/01
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیپتروشیمی مارون 4,410 1396/05/01
پلی اتیلن سنگین (HDPE)CRP100N جم  PE-1001396/05/02
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3پایپپتروشیمی جم4,650درب پتروشیمی1396/05/01
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5فیلمپتروشیمی باختر4,300 1396/05/01
پلی اتیلن سنگین (HDPE)PE100پایپپتروشیمی مارون4,560درب پتروشیمی1396/05/02
پلی اتیلن سنگین (HDPE)6006 سابیک-Sabic PE-1001396/05/02
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5218 پتروشیمی تبریز   1396/05/02
پلی اتیلن سنگین (HDPE)52502 پتروشیمی جم4,530 1396/04/18
پلی اتیلن سنگین (HDPE)52511    1396/05/02
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5001    1396/05/02
پلی اتیلن سنگین (HDPE)60505    1396/05/02
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5030SA    1396/05/02
پلی اتیلن سنگین (HPDE)6040تزریقیپتروشیمی جم  1396/05/02
پلی اتیلن سنگین (HPDE)6070    1396/05/02
پلی اتیلن سنگین (HPDE)54B04 پتروشیمی لرستان  1396/05/02
پلی اتیلن سنگین (HDPE)3490پایپ - PE100بروج6,320خود رنگ مشکی1396/05/02
پلی اتیلن سبک (LDPE)020فیلمپتروشیمی بندرامام4,750 1396/05/02
پلی اتیلن سبک (LDPE)0075فیلمپتروشیمی بندرامام4,920 1396/05/01
پلی اتیلن سبک (LDPE)0190فیلمپتروشیمی آریاساسول4,570 1396/05/02
پلی اتیلن سبک (LDPE)1922تزریقیپتروشیمی لاله6,150 1396/05/01
پلی اتیلن سبک (LDPE)2100فیلمپتروشیمی لاله4,900درب پتروشیمی1396/05/01
پلی اتیلن سبک (LDPE)2102TNفیلمپتروشیمی لاله4,420 1396/04/31
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420H پتروشیمی امیرکبیر4,580 1396/04/28
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420D پتروشیمی امیرکبیر4,770 1396/04/28
پلی اتیلن سبک (LDPE)2004TCفیلمپتروشیمی امیرکبیر4,930 1396/04/18
پلی اتیلن سبک (LDPE)2426K    1396/05/02
پلی اتیلن سبک (LDPE)LTM 2125 آریا ساسول  1396/05/02
پلی اتیلن سبک (LDPE)2102TXفیلمپتروشیمی لاله4,370 1396/05/02
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420Kفیلمپتروشیمی امیرکبیر4,120 1396/04/28
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420Hفیلمپتروشیمی کردستان4,290 1396/05/01
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)209AAفیلمپتروشیمی امیر کبیر4,430 1396/05/02
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)22501KJفیلمپتروشیمی جم4,820 1396/03/23
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)M500026 Sabic  1396/05/02
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)209AAفیلمپتروشیمی اراک4,260 1396/05/02
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)209KJفیلمپتروشیمی امیرکبیر5,120 1396/04/28
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)38504    1396/05/02
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)0220AA    1396/05/02
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)0220KJ    1396/05/02
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)22401 پتروشیمی مهاباد  1396/05/02
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE)22402فیلمپتروشیمی مهاباد4,300 1396/04/18
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)27402 لرستان  1396/05/02
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)33403 لرستان   1396/05/02
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE)22501AAفیلمپتروشیمی جم4,495 1396/04/26
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)22403 لرستان  1396/05/02