قیمت مواد پلي اتيلن

گروه پلیمریگریدکاربردتولید کنندهقیمت (تومان)توضیحاتتاریخ بروز رسانی
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5620تزریقی   1395/12/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE)52518تزریقی 4,270 1395/12/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5فیلممارون 4,430 1395/12/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE)I3 UVتزریقی   1395/12/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE)I4 UVتزریقی   1395/12/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX2اکستروژن   1395/12/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE)F7000فیلممهر4,770 1395/12/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE)2200    1395/12/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیباختر-کرمانشاه4,350 1395/12/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE)0035بادی 4,300 1395/12/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE)3840دورانی 4,680 1395/12/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3(PE-80 پایپامیرکبیر5,450 1395/12/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE)HI500تزریقی 4,340 1395/12/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3(PE-80) لولهشازند اراک5,220درب پتروشیمی1395/12/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیجم4,300 1395/12/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5030SA  5,720 1395/12/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE)60507 جم  1395/12/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5فیلمجم4,330 1395/12/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE)HF 5110  5,050 1395/12/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE)52505 جم  1395/12/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL4    1395/12/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE)7000Fفیلمایلام  1395/12/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیمارون4,320 1395/12/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE)CRP100N جم4,300 PE-1001395/12/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3 جم  1395/12/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5 باختر4,370 1395/12/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE)PE 100 مارون  1395/12/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE)6006 سابیک-Sabic PE-1001395/12/25
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5218 پتروشیمی تبریز   1395/12/25
پلی اتیلن سنگین (HDPE)52502    1395/12/25
پلی اتیلن سنگین (HDPE)52511    1395/12/25
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5001    1395/12/25
پلی اتیلن سنگین (HDPE)60505    1395/12/25
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5030SA    1395/12/25
پلی اتیلن سنگین (HPDE)6040    1395/12/25
پلی اتیلن سنگین (HPDE)6070    1395/12/25
پلی اتیلن سنگین (HPDE)54B04 پتروشیمی لرستان4,400 1395/12/25
پلی اتیلن سبک (LDPE)020فیلم 5,110 1395/12/25
پلی اتیلن سبک (LDPE)0075فیلم 5,300 1395/12/25
پلی اتیلن سبک (LDPE)0190فیلم 5,220 1395/12/25
پلی اتیلن سبک (LDPE)1922  4,960 1395/12/25
پلی اتیلن سبک (LDPE)2100فیلم 5,320 1395/12/25
پلی اتیلن سبک (LDPE)2102TNفیلم 4,900 1395/12/25
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420H  4,970 1395/12/25
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420D  5,520 1395/12/25
پلی اتیلن سبک (LDPE)2004فیلم 4,870 1395/12/25
پلی اتیلن سبک (LDPE)2426K    1395/12/25
پلی اتیلن سبک (LDPE)LTM 2125 آریا ساسول  1395/12/25
پلی اتیلن سبک (LDPE)2102TX  4,900 1395/12/25
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420K  4,970 1395/12/25
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)209AA امیر کبیر4,880 1395/12/25
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)22501KJ امیرکبیر  1395/12/25
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)M500026 Sabic  1395/12/25
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)209AA اراک4,730 1395/12/25
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)209KJ امیرکبیر  1395/12/25
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)38504    1395/12/25
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)0220AA    1395/12/25
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)0220KJ    1395/12/25
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)22401 پتروشیمی مهاباد  1395/12/25
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE)22402 پتروشیمی مهاباد4,620 1395/12/25
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)27402 لرستان  1395/12/25
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)33403 لرستان   1395/12/25
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE)22501AA    1395/12/25
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)22403 لرستان  1395/12/25