قیمت مواد پلي اتيلن

گروه پلیمریگریدکاربردتولید کنندهقیمت (تومان)توضیحاتتاریخ بروز رسانی
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5620تزریقی   1396/03/06
پلی اتیلن سنگین (HDPE)52518تزریقی 3,890 1396/03/06
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5فیلممارون 4,100 1396/03/06
پلی اتیلن سنگین (HDPE)I3 UVتزریقی   1396/03/06
پلی اتیلن سنگین (HDPE)I4 UVتزریقی   1396/03/06
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX2اکستروژن   1396/03/06
پلی اتیلن سنگین (HDPE)F7000فیلممهر4,520 1396/03/06
پلی اتیلن سنگین (HDPE)2200    1396/03/06
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیباختر-کرمانشاه4,140 1396/03/06
پلی اتیلن سنگین (HDPE)0035بادی 3,995 1396/03/06
پلی اتیلن سنگین (HDPE)3840دورانی 4,420 1396/03/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3(PE-80 پایپامیرکبیر4,975 1396/03/06
پلی اتیلن سنگین (HDPE)HI500تزریقی 4,700 1396/03/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3(PE-80) لولهشازند اراک4,975 1396/03/06
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیجم4,170 1396/03/06
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5030SA  5,660 1396/02/31
پلی اتیلن سنگین (HDPE)60507 جم  1396/03/06
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5فیلمجم4,480 1396/03/02
پلی اتیلن سنگین (HDPE)HF 5110  4,490 1396/03/06
پلی اتیلن سنگین (HDPE)52505 جم  1396/03/06
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL4    1396/03/06
پلی اتیلن سنگین (HDPE)7000Fفیلمایلام4,040 1396/03/06
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیمارون4,160 1396/03/06
پلی اتیلن سنگین (HDPE)CRP100N جم  PE-1001396/03/06
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3 جم4,850 1396/03/06
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5 باختر4,490 1396/03/02
پلی اتیلن سنگین (HDPE)PE 100 مارون  1396/03/06
پلی اتیلن سنگین (HDPE)6006 سابیک-Sabic PE-1001396/03/06
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5218 پتروشیمی تبریز   1396/03/06
پلی اتیلن سنگین (HDPE)52502  3,830 1396/03/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)52511    1396/03/06
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5001    1396/03/06
پلی اتیلن سنگین (HDPE)60505    1396/03/06
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5030SA    1396/03/06
پلی اتیلن سنگین (HPDE)6040  3,900 1396/03/03
پلی اتیلن سنگین (HPDE)6070    1396/03/06
پلی اتیلن سنگین (HPDE)54B04 پتروشیمی لرستان  1396/03/06
پلی اتیلن سبک (LDPE)020فیلم 4,730 1396/03/06
پلی اتیلن سبک (LDPE)0075فیلم 4,760 1396/03/06
پلی اتیلن سبک (LDPE)0190فیلم 4,945 1396/02/31
پلی اتیلن سبک (LDPE)1922تزریقی 6,200 1396/03/02
پلی اتیلن سبک (LDPE)2100فیلم 5,290 1396/02/31
پلی اتیلن سبک (LDPE)2102TNفیلم 4,870 1396/02/31
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420H پتروشیمی امیرکبیر  1396/03/06
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420D    1396/03/06
پلی اتیلن سبک (LDPE)2004فیلم 5,100 1396/03/03
پلی اتیلن سبک (LDPE)2426K    1396/03/06
پلی اتیلن سبک (LDPE)LTM 2125 آریا ساسول  1396/03/06
پلی اتیلن سبک (LDPE)2102TX  4,865 1396/03/06
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420K    1396/03/06
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420Eفیلمپتروشیمی کردستان4,570 1396/02/18
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)209AA امیر کبیر4,700 1396/03/06
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)22501KJ  4,820 1396/02/31
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)M500026 Sabic  1396/03/06
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)209AA اراک4,530 1396/03/06
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)209KJ امیرکبیر5,100 1396/02/13
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)38504    1396/03/06
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)0220AA    1396/03/06
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)0220KJ    1396/03/06
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)22401 پتروشیمی مهاباد  1396/03/06
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE)22402 پتروشیمی مهاباد  1396/03/06
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)27402 لرستان  1396/03/06
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)33403 لرستان   1396/03/06
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE)22501AA جم4,570 1396/02/31
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)22403 لرستان  1396/03/06