قیمت مواد پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)

گروه پلیمریگریدکاربردتولید کنندهقیمت (تومان)توضیحاتتاریخ بروز رسانی
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)209AAفیلمپتروشیمی امیر کبیر4,785 1396/07/02
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)22501KJفیلمپتروشیمی جم  1396/07/03
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)M500026 Sabic  1396/07/03
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)209AAفیلمپتروشیمی اراک4,630 1396/07/02
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)209KJفیلمپتروشیمی امیرکبیر5,320 1396/05/31
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)38504    1396/07/03
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)0220AA    1396/07/03
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)0220KJ    1396/07/03
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)22401 پتروشیمی مهاباد  1396/07/03
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE)22402فیلمپتروشیمی مهاباد0 1396/07/03
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)27402 لرستان  1396/07/03
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)33403 لرستان   1396/07/03
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE)22501AAفیلمپتروشیمی جم4,350 1396/05/10
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)22403 لرستان  1396/07/03