قیمت مواد پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)

گروه پلیمریگریدکاربردتولید کنندهقیمت (تومان)توضیحاتتاریخ بروز رسانی
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)209AA امیر کبیر4,830 1395/10/28
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)22501KJ امیرکبیر4,770 1395/10/28
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)M500026 Sabic  1395/10/29
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)209AA اراک4,820 1395/10/28
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)209KJ امیرکبیر  1395/10/29
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)38504    1395/10/29
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)0220AA    1395/10/29
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)0220KJ    1395/10/29
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)22401 پتروشیمی مهاباد  1395/10/29
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE)22402 پتروشیمی مهاباد4,690 1395/10/27
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)27402 لرستان  1395/10/29
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)33403 لرستان   1395/10/29
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE)22501AA  4,720 1395/10/28
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)22403 لرستان  1395/10/29