قیمت مواد پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)

گروه پلیمریگریدکاربردتولید کنندهقیمت (تومان)توضیحاتتاریخ بروز رسانی
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)209AAفیلمپتروشیمی امیر کبیر4,430 1396/05/02
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)22501KJفیلمپتروشیمی جم4,820 1396/03/23
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)M500026 Sabic  1396/05/03
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)209AAفیلمپتروشیمی اراک4,260 1396/05/02
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)209KJفیلمپتروشیمی امیرکبیر5,120 1396/04/28
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)38504    1396/05/03
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)0220AA    1396/05/03
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)0220KJ    1396/05/03
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)22401 پتروشیمی مهاباد  1396/05/03
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE)22402فیلمپتروشیمی مهاباد4,300 1396/04/18
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)27402 لرستان  1396/05/03
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)33403 لرستان   1396/05/03
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE)22501AAفیلمپتروشیمی جم4,495 1396/04/26
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)22403 لرستان  1396/05/03