قیمت مواد پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)

گروه پلیمریگریدکاربردتولید کنندهقیمت (تومان)توضیحاتتاریخ بروز رسانی
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)209AA امیر کبیر4,710 1396/03/03
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)22501KJ  4,820 1396/02/31
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)M500026 Sabic  1396/03/04
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)209AA اراک4,610 1396/03/02
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)209KJ امیرکبیر5,100 1396/02/13
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)38504    1396/03/04
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)0220AA    1396/03/04
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)0220KJ    1396/03/04
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)22401 پتروشیمی مهاباد  1396/03/04
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE)22402 پتروشیمی مهاباد  1396/03/04
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)27402 لرستان  1396/03/04
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)33403 لرستان   1396/03/04
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE)22501AA جم4,570 1396/02/31
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)22403 لرستان  1396/03/04