قیمت مواد پلی اتیلن سبک (LDPE)

گروه پلیمریگریدکاربردتولید کنندهقیمت (تومان)توضیحاتتاریخ بروز رسانی
پلی اتیلن سبک (LDPE)020فیلم 5,110 1395/12/25
پلی اتیلن سبک (LDPE)0075فیلم 5,300 1395/12/25
پلی اتیلن سبک (LDPE)0190فیلم 5,220 1395/12/25
پلی اتیلن سبک (LDPE)1922  4,960 1395/12/25
پلی اتیلن سبک (LDPE)2100فیلم 5,320 1395/12/25
پلی اتیلن سبک (LDPE)2102TNفیلم 4,900 1395/12/25
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420H  4,970 1395/12/25
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420D  5,520 1395/12/25
پلی اتیلن سبک (LDPE)2004فیلم 4,870 1395/12/25
پلی اتیلن سبک (LDPE)2426K    1395/12/25
پلی اتیلن سبک (LDPE)LTM 2125 آریا ساسول  1395/12/25
پلی اتیلن سبک (LDPE)2102TX  4,900 1395/12/25
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420K  4,970 1395/12/25