قیمت مواد پلی اتیلن سبک (LDPE)

گروه پلیمریگریدکاربردتولید کنندهقیمت (تومان)توضیحاتتاریخ بروز رسانی
پلی اتیلن سبک (LDPE)020فیلم 4,775 1396/03/02
پلی اتیلن سبک (LDPE)0075فیلم 5,150 1396/02/31
پلی اتیلن سبک (LDPE)0190فیلم 4,945 1396/02/31
پلی اتیلن سبک (LDPE)1922تزریقی 6,200 1396/03/02
پلی اتیلن سبک (LDPE)2100فیلم 5,290 1396/02/31
پلی اتیلن سبک (LDPE)2102TNفیلم 4,870 1396/02/31
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420H پتروشیمی امیرکبیر  1396/03/04
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420D    1396/03/04
پلی اتیلن سبک (LDPE)2004فیلم 5,100 1396/03/03
پلی اتیلن سبک (LDPE)2426K    1396/03/04
پلی اتیلن سبک (LDPE)LTM 2125 آریا ساسول  1396/03/04
پلی اتیلن سبک (LDPE)2102TX    1396/03/04
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420K    1396/03/04
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420Eفیلمپتروشیمی کردستان4,570 1396/02/18