قیمت مواد پلی اتیلن سبک (LDPE)

گروه پلیمریگریدکاربردتولید کنندهقیمت (تومان)توضیحاتتاریخ بروز رسانی
پلی اتیلن سبک (LDPE)020فیلم 5,180 1395/10/28
پلی اتیلن سبک (LDPE)0075فیلم 5,170 1395/10/28
پلی اتیلن سبک (LDPE)0190فیلم 5,075 1395/10/28
پلی اتیلن سبک (LDPE)1922  5,080 1395/10/28
پلی اتیلن سبک (LDPE)2100فیلم 5,360 1395/10/18
پلی اتیلن سبک (LDPE)2102TNفیلم 5,045 1395/10/28
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420H  4,990 1395/10/28
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420D  5,310 1395/10/14
پلی اتیلن سبک (LDPE)2004فیلم 5,050 1395/10/26
پلی اتیلن سبک (LDPE)2426K  4,930 1395/10/27
پلی اتیلن سبک (LDPE)LTM 2125 آریا ساسول  1395/10/29
پلی اتیلن سبک (LDPE)2102TX  5,070 1395/10/27
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420k  4,930 1395/10/28