قیمت مواد پلی اتیلن سبک (LDPE)

گروه پلیمریگریدکاربردتولید کنندهقیمت (تومان)توضیحاتتاریخ بروز رسانی
پلی اتیلن سبک (LDPE)020فیلمپتروشیمی بندرامام5,170 1396/07/02
پلی اتیلن سبک (LDPE)0075فیلمپتروشیمی بندرامام5,170 1396/07/02
پلی اتیلن سبک (LDPE)0190فیلمپتروشیمی آریاساسول5,150 1396/07/02
پلی اتیلن سبک (LDPE)1922تزریقیپتروشیمی لاله5,390 1396/06/05
پلی اتیلن سبک (LDPE)2100فیلمپتروشیمی لاله5,600 1396/06/29
پلی اتیلن سبک (LDPE)2102TNفیلمپتروشیمی لاله  1396/07/03
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420H پتروشیمی امیرکبیر4,920 1396/06/06
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420D پتروشیمی امیرکبیر5,620 1396/06/20
پلی اتیلن سبک (LDPE)2004TCفیلمپتروشیمی امیرکبیر4,570 1396/05/30
پلی اتیلن سبک (LDPE)2426K    1396/07/03
پلی اتیلن سبک (LDPE)LTM 2125 آریا ساسول  1396/07/03
پلی اتیلن سبک (LDPE)2102TXفیلمپتروشیمی لاله5,075 1396/07/01
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420Kفیلمپتروشیمی امیرکبیر4,900 1396/07/02
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420Hفیلمپتروشیمی کردستان4,975 1396/06/14