قیمت مواد پلی اتیلن سبک (LDPE)

گروه پلیمریگریدکاربردتولید کنندهقیمت (تومان)توضیحاتتاریخ بروز رسانی
پلی اتیلن سبک (LDPE)020فیلمپتروشیمی بندرامام4,720 1396/05/03
پلی اتیلن سبک (LDPE)0075فیلمپتروشیمی بندرامام4,920 1396/05/01
پلی اتیلن سبک (LDPE)0190فیلمپتروشیمی آریاساسول4,520 1396/05/03
پلی اتیلن سبک (LDPE)1922تزریقیپتروشیمی لاله6,150 1396/05/01
پلی اتیلن سبک (LDPE)2100فیلمپتروشیمی لاله4,900درب پتروشیمی1396/05/01
پلی اتیلن سبک (LDPE)2102TNفیلمپتروشیمی لاله4,420 1396/04/31
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420H پتروشیمی امیرکبیر4,580 1396/04/28
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420D پتروشیمی امیرکبیر4,770 1396/04/28
پلی اتیلن سبک (LDPE)2004TCفیلمپتروشیمی امیرکبیر4,930 1396/04/18
پلی اتیلن سبک (LDPE)2426K    1396/05/03
پلی اتیلن سبک (LDPE)LTM 2125 آریا ساسول  1396/05/03
پلی اتیلن سبک (LDPE)2102TXفیلمپتروشیمی لاله4,370 1396/05/02
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420Kفیلمپتروشیمی امیرکبیر4,120 1396/04/28
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420Hفیلمپتروشیمی کردستان4,290 1396/05/01