قیمت مواد پلی اتیلن سبک (LDPE)

گروه پلیمریگریدکاربردتولید کنندهقیمت (تومان)توضیحاتتاریخ بروز رسانی
پلی اتیلن سبک (LDPE)020فیلم 5,180 1395/12/04
پلی اتیلن سبک (LDPE)0075فیلم 5,200 1395/12/04
پلی اتیلن سبک (LDPE)0190فیلم 5,110 1395/12/04
پلی اتیلن سبک (LDPE)1922  5,100 1395/12/01
پلی اتیلن سبک (LDPE)2100فیلم 5,370 1395/12/01
پلی اتیلن سبک (LDPE)2102TNفیلم 5,110 1395/12/04
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420H  5,090 1395/12/04
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420D  5,520 1395/12/04
پلی اتیلن سبک (LDPE)2004فیلم 5,030 1395/12/04
پلی اتیلن سبک (LDPE)2426K    1395/12/03
پلی اتیلن سبک (LDPE)LTM 2125 آریا ساسول  1395/12/03
پلی اتیلن سبک (LDPE)2102TX  5,170 1395/12/03
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420k  5,120 1395/12/01