قیمت مواد پلی اتیلن سنگین (HDPE)

گروه پلیمریگریدکاربردتولید کنندهقیمت (تومان)توضیحاتتاریخ بروز رسانی
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5620تزریقی   1396/03/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE)52518تزریقی 3,910 1396/03/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5فیلممارون 4,100 1396/03/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)I3 UVتزریقی   1396/03/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE)I4 UVتزریقی   1396/03/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX2اکستروژن   1396/03/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE)F7000فیلممهر4,460 1396/03/02
پلی اتیلن سنگین (HDPE)2200    1396/03/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیباختر-کرمانشاه4,220 1396/02/31
پلی اتیلن سنگین (HDPE)0035بادی 3,995 1396/03/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)3840دورانی 4,420 1396/03/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3(PE-80 پایپامیرکبیر5,085 1396/03/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)HI500تزریقی 4,700 1396/03/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3(PE-80) لولهشازند اراک5,080 1396/03/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیجم4,180 1396/03/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5030SA  5,660 1396/02/31
پلی اتیلن سنگین (HDPE)60507 جم  1396/03/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5فیلمجم4,480 1396/03/02
پلی اتیلن سنگین (HDPE)HF 5110  4,580 1396/02/31
پلی اتیلن سنگین (HDPE)52505 جم  1396/03/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL4    1396/03/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE)7000Fفیلمایلام4,430 1396/03/02
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیمارون4,220 1396/02/31
پلی اتیلن سنگین (HDPE)CRP100N جم  PE-1001396/03/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3 جم  1396/03/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5 باختر4,490 1396/03/02
پلی اتیلن سنگین (HDPE)PE 100 مارون  1396/03/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE)6006 سابیک-Sabic PE-1001396/03/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5218 پتروشیمی تبریز   1396/03/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE)52502  3,830 1396/03/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)52511    1396/03/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5001    1396/03/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE)60505    1396/03/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5030SA    1396/03/04
پلی اتیلن سنگین (HPDE)6040  3,900 1396/03/03
پلی اتیلن سنگین (HPDE)6070    1396/03/04
پلی اتیلن سنگین (HPDE)54B04 پتروشیمی لرستان  1396/03/04