قیمت مواد پلی اتیلن سنگین (HDPE)

گروه پلیمریگریدکاربردتولید کنندهقیمت (تومان)توضیحاتتاریخ بروز رسانی
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5620تزریقی 6,530 1395/12/01
پلی اتیلن سنگین (HDPE)52518تزریقی 4,470 1395/12/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5فیلممارون 4,590 1395/12/01
پلی اتیلن سنگین (HDPE)I3 UVتزریقی   1395/12/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)I4 UVتزریقی   1395/12/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX2اکستروژن   1395/12/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)F7000فیلممهر4,560 1395/12/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE)2200    1395/12/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیباختر-کرمانشاه4,475 1395/12/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE)0035بادی 4,410 1395/12/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE)3840دورانی 4,720 1395/12/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3(PE-80 پایپامیرکبیر5,490 1395/12/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE)HI500تزریقی 4,450 1395/12/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3(PE-80) لولهشازند اراک5,520درب پتروشیمی1395/12/02
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیجم4,480 1395/12/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5030SA  5,730 1395/10/12
پلی اتیلن سنگین (HDPE)60507 جم  1395/12/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5فیلمجم4,490 1395/12/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE)HF 5110  4,570 1395/12/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)52505 جم  1395/12/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL4    1395/12/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)7000Fفیلمایلام4,540 1395/12/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیمارون4,530 1395/11/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)CRP100N جم4,780 PE-1001395/11/12
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3 جم  1395/12/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5 باختر4,490 1395/12/04
پلی اتیلن سنگین (HDPE)PE 100 مارون4,600 1395/12/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)6006 سابیک-Sabic PE-1001395/12/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5218 پتروشیمی تبریز   1395/12/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)52502    1395/12/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)52511    1395/12/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5001    1395/12/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)60505    1395/12/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5030SA    1395/12/03
پلی اتیلن سنگین (HPDE)6040    1395/12/04
پلی اتیلن سنگین (HPDE)6070    1395/12/04
پلی اتیلن سنگین (HPDE)54B04 پتروشیمی لرستان4,380 1395/12/02