قیمت مواد پلی اتیلن سنگین (HDPE)

گروه پلیمریگریدکاربردتولید کنندهقیمت (تومان)توضیحاتتاریخ بروز رسانی
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5620تزریقیپتروشیمی اراک  1396/07/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)52518تزریقیپتروشیمی جم4,510 1396/07/02
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5فیلمپتروشیمی مارون 4,640 1396/07/02
پلی اتیلن سنگین (HDPE)I3 UVتزریقی   1396/07/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)I4 UVتزریقی   1396/07/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX2اکستروژن   1396/07/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)F7000فیلمپتروشیمی مهر4,700 1396/07/01
پلی اتیلن سنگین (HDPE)2200 پتروشیمی ایلام5,570 1396/06/29
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیپتروشیمی باختر-کرمانشاه4,550 1396/07/01
پلی اتیلن سنگین (HDPE)0035بادیپتروشیمی بندرامام4,670 1396/07/02
پلی اتیلن سنگین (HDPE)3840دورانیپتروشیمی تبریز4,650 1396/07/02
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3(PE-80 پایپپتروشیمی امیرکبیر5,640 1396/07/01
پلی اتیلن سنگین (HDPE)HI500تزریقیپتروشیمی بندرامام5,280 1396/06/26
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3(PE-80) لولهپتروشیمی شازند اراک5,430 1396/07/01
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیپتروشیمی جم4,620 1396/07/02
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5030SAتزریقیپتروشیمی تبریز6,530 1396/06/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)60507 جم  1396/07/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5فیلمپتروشیمی جم4,710 1396/06/20
پلی اتیلن سنگین (HDPE)HF 5110فیلمپتروشیمی آریاساسول4,700 1396/07/02
پلی اتیلن سنگین (HDPE)52505 جم4,630 1396/07/01
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL4 پتروشیمی باختر  1396/07/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)7000Fفیلمپتروشیمی ایلام4,700 1396/07/02
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیپتروشیمی مارون 4,620 1396/07/01
پلی اتیلن سنگین (HDPE)CRP100N جم  PE-1001396/07/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3پایپپتروشیمی جم5,600 1396/07/01
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5فیلمپتروشیمی باختر4,750 1396/06/21
پلی اتیلن سنگین (HDPE)PE100پایپپتروشیمی مارون5,620 1396/07/01
پلی اتیلن سنگین (HDPE)6006 سابیک-Sabic PE-1001396/07/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5218 پتروشیمی تبریز   1396/07/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)52502 پتروشیمی جم  1396/07/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)52511    1396/07/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5001    1396/07/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)60505    1396/07/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5030SA    1396/07/03
پلی اتیلن سنگین (HPDE)6040تزریقیپتروشیمی جم  1396/07/03
پلی اتیلن سنگین (HPDE)6070    1396/07/03
پلی اتیلن سنگین (HPDE)54B04 پتروشیمی لرستان  1396/07/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)3490پایپ - PE100بروج6,630خود رنگ مشکی1396/06/20
پلی اتیلن سنگین (HDPE22B02تزریقیپتروشیمی مهاباد4,570 1396/06/16