قیمت مواد پلی اتیلن سنگین (HDPE)

گروه پلیمریگریدکاربردتولید کنندهقیمت (تومان)توضیحاتتاریخ بروز رسانی
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5620تزریقی   1395/10/29
پلی اتیلن سنگین (HDPE)52518تزریقی 4,620 1395/10/28
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5فیلممارون 4,450 1395/10/20
پلی اتیلن سنگین (HDPE)I3 UVتزریقی   1395/10/29
پلی اتیلن سنگین (HDPE)I4 UVتزریقی   1395/10/29
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX2اکستروژن   1395/10/29
پلی اتیلن سنگین (HDPE)F7000فیلممهر4,420 1395/10/28
پلی اتیلن سنگین (HDPE)2200    1395/10/29
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیباختر-کرمانشاه4,390 1395/10/28
پلی اتیلن سنگین (HDPE)0035بادی 4,390 1395/10/28
پلی اتیلن سنگین (HDPE)3840دورانی 4,800 1395/10/28
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3(PE-80 پایپامیرکبیر4,700 1395/10/28
پلی اتیلن سنگین (HDPE)HI500تزریقی 4,870 1395/10/28
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3(PE-80) لولهشازند اراک4,700 1395/10/28
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیجم4,400 1395/10/28
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5030SA  5,730 1395/10/12
پلی اتیلن سنگین (HDPE)60507 جم4,620 1395/10/19
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5فیلمجم4,390 1395/10/28
پلی اتیلن سنگین (HDPE)HF 5110  4,520 1395/10/28
پلی اتیلن سنگین (HDPE)52505 جم  1395/10/29
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL4    1395/10/29
پلی اتیلن سنگین (HDPE)7000Fفیلمایلام4,400 1395/10/28
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیمارون  1395/10/29
پلی اتیلن سنگین (HDPE)CRP100N جم  PE-1001395/10/29
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3 جم  1395/10/29
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5 باختر4,370 1395/10/28
پلی اتیلن سنگین (HDPE)PE 100 مارون4,770 1395/10/11
پلی اتیلن سنگین (HDPE)6006 سابیک-Sabic PE-1001395/10/29
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5218 پتروشیمی تبریز   1395/10/29
پلی اتیلن سنگین (HDPE)52502    1395/10/29
پلی اتیلن سنگین (HDPE)52511    1395/10/29
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5001    1395/10/29
پلی اتیلن سنگین (HDPE)60505    1395/10/29
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5030SA    1395/10/29
پلی اتیلن سنگین (HPDE)6040  4,640 1395/10/12
پلی اتیلن سنگین (HPDE)6070  4,640 1395/10/12
پلی اتیلن سنگین (HPDE)54B04 پتروشیمی لرستان4,470 1395/10/27