قیمت مواد پلی استایرن (GPPS، HIPS، SAN و ABS)

گروه پلیمریگریدکاربردتولید کنندهقیمت (تومان)توضیحاتتاریخ بروز رسانی
پلی استایرن معمولی (GPPS)1540 تبريز5,980کریستال1396/07/02
پلی استایرن مقاوم (HIPS)7240 تبريز6,400هایمپک1396/07/02
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)SD 0150 تبريز9,080 1396/07/02
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10415 گلپایگان-قائد بصیر9,550 1396/07/02
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N50 گلپایگان-قائد بصیر9,090 1396/07/02
پلی استایرن معمولی (GPPS)کریستال طه    1396/07/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10417 گلپایگان-قائد بصیر9,630 1396/07/02
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N70 گلپایگان-قائد بصیر8,930 1396/06/11
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N80 گلپایگان-قائد بصیر  1396/07/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10715 گلپایگان-قائد بصیر  1396/07/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10720 گلپایگان-قائد بصیر9,550 1396/07/02
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10733 گلپایگان-قائد بصیر9,425 1396/05/17
پلی استایرن معمولی (GPPS)G144 کره7,230 1396/06/25
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10730    1396/07/03
پلی استایرن معمولی (GPPS)861 کره6,770 1396/06/08
پلی استایرن مقاوم (HIPS)350 تایوان6,580 1396/06/12
پلی استایرن معمولی (GPPS)336  7,130 1396/06/25
پلی استایرن معمولی (GPPS)5250 تایوان7,030 1396/06/20
پلی استایرن مقاوم (HIPS)9450 تایوان6,580 1396/06/25
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)90913 گلپایگان-قائدبصیر9,450 1396/07/02
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)HI 121High Heat   1396/07/03
پلی استایرن مقاوم (HIPS)425 کـره  1396/07/03
پلی استایرن مقاوم (HIPS)724 کـره6,030 1396/06/08
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N10    1396/07/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N40  8,270 1396/05/09
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10620    1396/07/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10442    1396/07/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10210    1396/07/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)HR2340   مقاوم به حرارت 1396/07/03
پلی استایرن مقاوم (HIPS)850    1396/07/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)W157  8,320 1396/06/13
پلی استایرن مقاوم (HIPS)5157  6,110 1396/04/11
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N 75    1396/07/03
پلی استایرن معمولی (GPPS)1551  5,820کریستال تخت جمشید1396/07/02
پلی استایرن مقاوم (HIPS)616 تایوان5,660 1396/04/24
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)777CHigh HeatChimei-taiwan14,500 1396/05/05
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)DH500High Heatگلپایگان12,500 1396/05/05
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)2330High Heatتبریز11,000 1396/05/05
اکریلونیتریل بوتادین استایرن /پلی کربنات(PC/ABS)265N گلپایگان12,700 1396/06/11