قیمت مواد پلی استایرن (GPPS، HIPS، SAN و ABS)

گروه پلیمریگریدکاربردتولید کنندهقیمت (تومان)توضیحاتتاریخ بروز رسانی
پلی استایرن معمولی (GPPS)1540 تبريز5,215کریستال1396/03/06
پلی استایرن مقاوم (HIPS)7240 تبريز5,520هایمپک1396/03/06
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)SD 0150 تبريز7,820 1396/03/06
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10415 گلپایگان-قائد بصیر7,820 1396/03/06
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N50 گلپایگان-قائد بصیر7,570 1396/03/06
پلی استایرن معمولی (GPPS)کریستال طه    1396/03/06
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10417 گلپایگان-قائد بصیر7,820 1396/03/06
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N70 گلپایگان-قائد بصیر  1396/03/06
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N80 گلپایگان-قائد بصیر  1396/03/06
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10715 گلپایگان-قائد بصیر  1396/03/06
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10720 گلپایگان-قائد بصیر7,820 1396/03/06
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10733 گلپایگان-قائد بصیر8,240 1396/02/18
پلی استایرن معمولی (GPPS)G144 کره5,540 1396/02/31
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10730    1396/03/06
پلی استایرن معمولی (GPPS)861 کره  1396/03/06
پلی استایرن مقاوم (HIPS)350 تایوان5,660 1396/02/20
پلی استایرن معمولی (GPPS)336  5,420 1396/02/24
پلی استایرن معمولی (GPPS)5250 تایوان5,620 1396/02/24
پلی استایرن مقاوم (HIPS)9450 تایوان5,740 1396/02/20
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)90913 گلپایگان-قائدبصیر7,820 1396/03/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)HI 121High Heat   1396/03/06
پلی استایرن مقاوم (HIPS)425 کـره  1396/03/06
پلی استایرن مقاوم (HIPS)724 کـره5,800 1396/02/13
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N10    1396/03/06
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N 40    1396/03/06
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10620    1396/03/06
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10442    1396/03/06
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10210    1396/03/06
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)HR2340   مقاوم به حرارت 1396/03/06
پلی استایرن مقاوم (HIPS)850    1396/03/06
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)W157  6,180 1396/02/25
پلی استایرن مقاوم (HIPS)5157  5,780 1396/02/13
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N 75    1396/03/06
پلی استایرن معمولی (GPPS)1551  5,185کریستال تخت جمشید1396/03/06