قیمت مواد پلی استایرن (GPPS، HIPS، SAN و ABS)

گروه پلیمریگریدکاربردتولید کنندهقیمت (تومان)توضیحاتتاریخ بروز رسانی
پلی استایرن معمولی (GPPS)1540 تبريز5,380کریستال1395/10/27
پلی استایرن مقاوم (HIPS)7240 تبريز5,620هایمپک1395/11/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)SD 0150 تبريز8,170 1395/10/25
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10415 گلپایگان-قائد بصیر8,340 1395/10/27
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N50 گلپایگان-قائد بصیر8,630 1395/11/03
پلی استایرن معمولی (GPPS)کریستال طه    1395/11/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10417 گلپایگان-قائد بصیر8,100 1395/10/28
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N70 گلپایگان-قائد بصیر  1395/11/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N80 گلپایگان-قائد بصیر  1395/11/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10715 گلپایگان-قائد بصیر  1395/11/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10720 گلپایگان-قائد بصیر8,640 1395/10/27
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10733 گلپایگان-قائد بصیر8,150 1395/10/27
پلی استایرن معمولی (GPPS)G144 کره5,550 1395/10/25
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10730    1395/11/03
پلی استایرن معمولی (GPPS)861 کره  1395/11/03
پلی استایرن مقاوم (HIPS)350 تایوان5,680 1395/10/18
پلی استایرن معمولی (GPPS)336  5,370 1395/10/25
پلی استایرن معمولی (GPPS)5250 تایوان5,450 1395/10/25
پلی استایرن مقاوم (HIPS)9450 تایوان5,820 1395/10/25
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)90913 گلپایگان-قائدبصیر8,450 1395/10/28
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)HI 121High Heat   1395/11/03
پلی استایرن مقاوم (HIPS)425 کـره  1395/11/03
پلی استایرن مقاوم (HIPS)724 کـره5,620 1395/10/26
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N10    1395/11/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N 40    1395/11/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10620    1395/11/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10442    1395/11/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10210    1395/11/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)HR2340   مقاوم به حرارت 1395/11/03
پلی استایرن مقاوم (HIPS)850    1395/11/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)W157  8,020 1395/11/03
پلی استایرن مقاوم (HIPS)5157  7,530 1395/10/06
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N 75    1395/11/03
پلی استایرن معمولی (GPPS)1551  5,210کریستال تخت جمشید1395/10/27