قیمت مواد پلی استایرن (GPPS، HIPS، SAN و ABS)

گروه پلیمریگریدکاربردتولید کنندهقیمت (تومان)توضیحاتتاریخ بروز رسانی
پلی استایرن معمولی (GPPS)1540 تبريز6,120کریستال1395/12/03
پلی استایرن مقاوم (HIPS)7240 تبريز6,320هایمپک1395/12/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)SD 0150 تبريز10,750 1395/12/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10415 گلپایگان-قائد بصیر  1395/12/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N50 گلپایگان-قائد بصیر9,920 1395/12/03
پلی استایرن معمولی (GPPS)کریستال طه    1395/12/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10417 گلپایگان-قائد بصیر9,600 1395/12/01
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N70 گلپایگان-قائد بصیر9,390 1395/12/01
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N80 گلپایگان-قائد بصیر  1395/12/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10715 گلپایگان-قائد بصیر  1395/12/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10720 گلپایگان-قائد بصیر  1395/12/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10733 گلپایگان-قائد بصیر  1395/12/03
پلی استایرن معمولی (GPPS)G144 کره6,220 1395/11/30
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10730    1395/12/03
پلی استایرن معمولی (GPPS)861 کره  1395/12/03
پلی استایرن مقاوم (HIPS)350 تایوان5,720 1395/11/06
پلی استایرن معمولی (GPPS)336  6,220 1395/11/30
پلی استایرن معمولی (GPPS)5250 تایوان6,220 1395/11/30
پلی استایرن مقاوم (HIPS)9450 تایوان5,820 1395/11/06
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)90913 گلپایگان-قائدبصیر9,985 1395/12/01
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)HI 121High Heat   1395/12/03
پلی استایرن مقاوم (HIPS)425 کـره  1395/12/03
پلی استایرن مقاوم (HIPS)724 کـره6,280 1395/11/30
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N10    1395/12/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N 40  8,420 1395/11/12
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10620    1395/12/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10442    1395/12/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10210    1395/12/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)HR2340   مقاوم به حرارت 1395/12/03
پلی استایرن مقاوم (HIPS)850    1395/12/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)W157  9,230 1395/11/25
پلی استایرن مقاوم (HIPS)5157  7,530 1395/10/06
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N 75    1395/12/03
پلی استایرن معمولی (GPPS)1551  6,130کریستال تخت جمشید1395/12/01