قیمت مواد پلی استایرن (GPPS، HIPS، SAN و ABS)

گروه پلیمریگریدکاربردتولید کنندهقیمت (تومان)توضیحاتتاریخ بروز رسانی
پلی استایرن معمولی (GPPS)1540 تبريز5,310کریستال1396/05/02
پلی استایرن مقاوم (HIPS)7240 تبريز5,660هایمپک1396/05/02
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)SD 0150 تبريز8,240 1396/05/02
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10415 گلپایگان-قائد بصیر8,430 1396/05/01
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N50 گلپایگان-قائد بصیر8,060 1396/05/02
پلی استایرن معمولی (GPPS)کریستال طه    1396/05/02
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10417 گلپایگان-قائد بصیر8,480 1396/05/01
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N70 گلپایگان-قائد بصیر8,080 1396/05/02
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N80 گلپایگان-قائد بصیر  1396/05/02
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10715 گلپایگان-قائد بصیر  1396/05/02
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10720 گلپایگان-قائد بصیر8,430 1396/05/02
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10733 گلپایگان-قائد بصیر8,530 1396/03/23
پلی استایرن معمولی (GPPS)G144 کره5,530 1396/04/31
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10730    1396/05/02
پلی استایرن معمولی (GPPS)861 کره5,520 1396/04/24
پلی استایرن مقاوم (HIPS)350 تایوان5,675 1396/04/21
پلی استایرن معمولی (GPPS)336  5,400 1396/04/24
پلی استایرن معمولی (GPPS)5250 تایوان5,540 1396/04/31
پلی استایرن مقاوم (HIPS)9450 تایوان5,670 1396/05/02
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)90913 گلپایگان-قائدبصیر8,425 1396/05/02
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)HI 121High Heat   1396/05/02
پلی استایرن مقاوم (HIPS)425 کـره  1396/05/02
پلی استایرن مقاوم (HIPS)724 کـره5,780 1396/04/20
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N10    1396/05/02
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N40  8,080 1396/05/02
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10620    1396/05/02
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10442    1396/05/02
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10210    1396/05/02
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)HR2340   مقاوم به حرارت 1396/05/02
پلی استایرن مقاوم (HIPS)850    1396/05/02
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)W157  6,920 1396/03/23
پلی استایرن مقاوم (HIPS)5157  6,110 1396/04/11
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N 75    1396/05/02
پلی استایرن معمولی (GPPS)1551  5,300کریستال تخت جمشید1396/05/02
پلی استایرن مقاوم (HIPS)616 تایوان5,660 1396/04/24