قیمت مواد پلی پروپیلن (PP)

گروه پلیمریگریدکاربردتولید کنندهقیمت (تومان)توضیحاتتاریخ بروز رسانی
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)C30Sنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون 4,850 1396/07/02
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)Z30Sنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون 4,830 1396/07/02
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 510Lنساجی- تزریقیپتروشیمی زرشیمی4,800درب پتروشیمی1396/06/21
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 552R    1396/07/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)V30Sتزریقیپتروشیمی مارون   1396/07/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 550Jنساجی- تزریقیپتروشیمی جم5,030 1396/06/26
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)1102XKنساجی- تزریقیپتروشیمی رجال5,050 1396/06/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)510L اراک  1396/07/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)552Rنساجی- تزریقیپتروشیمی جم4,780 1396/07/02
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)1102XLنساجی- تزریقیپتروشیمی رجال5,030 1396/06/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)552J اراک  1396/07/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)V30Gتزریقیپتروشیمی مارون 4,890 1396/06/21
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 500 P    1396/07/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)ZH 500 Mنساجی- تزریقیپتروشیمی نوید زرشیمی4,900 1396/06/21
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)T30S    1396/07/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)F30S    1396/07/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)PYI-250نساجی- تزریقیپتروشیمی پلی نار4,920 1396/06/21
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)510Lنساجی- تزریقیپتروشیمی جم4,810 1396/07/02
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)T31S    1396/07/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)Z30Gتزریقیپتروشیمی مارون 4,780 1396/07/02
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)060نساجی- تزریقیپتروشیمی پلی نار5,030 1396/06/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)525Jنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون 4,990 1396/06/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)552Rنساجی- تزریقیپتروشیمی اراک4,780 1396/07/02
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)550J اراک  1396/07/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)550Jنساجی- تزریقیپتروشیمی نوید زرشیمی  1396/07/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 500N    1396/07/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)552Rنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون 4,780 1396/07/02
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)ZH 422 H    1396/07/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)P-SIF-30    1396/07/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)080    1396/07/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)1102Lنساجی- تزریقیپتروشیمی رجال4,420 1396/06/04
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)T30G    1396/07/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)C30Gتزریقیپتروشیمی مارون4,740 1396/06/13
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)V30Sتزریقیپتروشیمی اراک4,800 1396/06/04
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)1102K رجـال  1396/07/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)380 پلی نار  1396/07/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)030 پلی نار   1396/07/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 500 jنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون 4,730 1396/06/26
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)X30Gتزریقیپتروشیمی مارون 4,780 1396/07/02
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)525Jنساجی- تزریقیپتروشیمی جم5,030 1396/06/26
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EP 440Lتزریقیپتروشیمی جم5,390 1396/06/28
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)ZB 332Lتزریقیپتروشیمی نوید زرشیمی6,130 1396/07/01
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EP 548Rتزریقیپتروشیمی جم5,340 1396/07/02
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R40تزریقیپتروشیمی اراک6,150 1396/06/29
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)332Cاتصالاتپتروشیمی نوید زرشیمی6,200 1396/07/01
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)MR230 Cلولهپتروشیمی مارون 5,890 1396/07/01
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)ZR230 Cلولهپتروشیمی نوید زرشیمی6,040 1396/07/02
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP340 N    1396/07/03
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)J740تزریقیهیوسانگ5,570 1396/07/02
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)M1600تزریقیال جی4,680 1396/07/02
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP270 Gبادی (PP Blow Molding)پتروشیمی اراک6,030شازند اراک1396/06/25
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R60اتصالاتپتروشیمی اراک6,770 1396/06/25
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R40تزریقیپتروشیمی مارون   1396/07/03
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EP 440Gاتصالاتپتروشیمی جم5,175 1396/07/02
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)J580S    1396/07/03
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)J550S    1396/07/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)ZH 515MAتزریقیپتروشیمی نوید زرشیمی5,030 1396/07/02
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP340 Rتزریقیپتروشیمی جم5,830 1396/06/29
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP230C    1396/07/03
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)2X83CE پتروشیمی اراک5,420 1396/05/08
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R2400پایپ   1396/07/03
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)560   PP شفاف1396/07/03
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R200Pپایپهیوسانگ6,240 1396/07/02
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EPS 30 R    1396/07/03
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EPX-3130 UV    1396/07/03
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)548TIML- تزریقیپتروشیمی جم5,230 1396/06/12
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)ZR340تزریقیپتروشیمی نوید زر شیمی5,170 1396/05/25
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP345تزریقی- IMLپتروشیمی جم5,560 1396/06/29