قیمت مواد پلی پروپیلن هموپلیمر (PP homopolymer)

گروه پلیمریگریدکاربردتولید کنندهقیمت (تومان)توضیحاتتاریخ بروز رسانی
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)C30Sنساجی 4,620 1396/03/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)Z30Sنساجی 4,620 1396/03/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 510L زرشیمی4,660 1396/03/01
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 552R    1396/03/04
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)V30S مارون4,930 1396/03/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 550J جم5,300 1396/02/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)1102XK  4,900 1396/03/01
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)510L اراک  1396/03/04
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)552R جم4,690 1396/02/24
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)1102XL  4,720 1396/03/01
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)552J اراک  1396/03/04
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)V30G    1396/03/04
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 500 P    1396/03/04
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)ZH 500 M  4,680 1396/03/01
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)T30S    1396/03/04
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)F30S    1396/03/04
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)PYI-250  4,720 1396/01/19
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)510L جم4,720 1396/03/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)T31S    1396/03/04
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)Z30Gتزریقی 4,620 1396/03/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)060  4,560درب پتروشیمی1396/03/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)525J مارون4,635 1396/03/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)552R اراک4,690 1396/02/24
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)550J اراک  1396/03/04
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)550J نوید زرشیمی5,250 1396/02/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 500N    1396/03/04
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)552R مارون4,690 1396/02/24
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)ZH 422 H    1396/03/04
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)P-SIF-30    1396/03/04
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)080    1396/03/04
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)1102L  4,920 1396/01/19
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)T30G    1396/03/04
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)C30G    1396/03/04
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)V30S اراک4,950 1396/03/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)1102K رجـال  1396/03/04
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)380 پلی نار  1396/03/04
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)030 پلی نار 4,880 1396/01/19
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 500 j مارون4,580 1396/03/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)X30Gتزریقی 4,670 1396/02/31