قیمت مواد پلی پروپیلن هموپلیمر (PP homopolymer)

گروه پلیمریگریدکاربردتولید کنندهقیمت (تومان)توضیحاتتاریخ بروز رسانی
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)C30Sنساجی 4,930 1395/12/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)Z30Sنساجی 4,980 1395/12/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 510L زرشیمی  1395/12/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 552R زرشیمی4,600 1395/12/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)V30S مارون6,320 1395/12/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 550J جم4,375 1395/12/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)1102XK  5,200 1395/12/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)510L اراک  1395/12/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)552R جم4,610 1395/12/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)1102XL    1395/12/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)552J اراک  1395/12/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)V30G    1395/12/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 500 P    1395/12/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)ZH 500 M    1395/12/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)T30S    1395/12/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)F30S    1395/12/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)PYI-250  4,750 1395/12/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)510L جم4,860 1395/12/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)T31S    1395/12/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)Z30Gتزریقی 4,630 1395/12/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)060    1395/12/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)ZH 515MA  4,990 1395/12/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)525J  5,000 1395/12/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)552R اراک4,620 1395/12/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)550J اراک  1395/12/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)550J نوید زرشیمی4,290 1395/12/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 500N    1395/12/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)552R مارون4,600 1395/12/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)ZH 422 H    1395/12/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)P-SIF-30    1395/12/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)080    1395/12/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)1102L  5,110 1395/12/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)T30G    1395/12/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)C30G    1395/12/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)V30S اراک  1395/12/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)1102K رجـال  1395/12/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)380 پلی نار5,150 1395/12/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)030 پلی نار 4,920 1395/12/25