قیمت مواد پلی پروپیلن هموپلیمر (PP homopolymer)

گروه پلیمریگریدکاربردتولید کنندهقیمت (تومان)توضیحاتتاریخ بروز رسانی
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)C30Sنساجی 5,530 1395/12/04
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)Z30Sنساجی - تزریقی 4,980مارون1395/12/04
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 510L زرشیمی5,185 1395/11/18
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 552R زرشیمی5,020 1395/12/04
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)V30S مارون5,275 1395/11/24
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 550J جم5,650 1395/12/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)1102XK  5,120جامبوبگ1395/11/30
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)510L اراک5,500 1395/12/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)552R جم5,200 1395/11/27
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)1102XL  5,330 1395/11/30
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)552J اراک  1395/12/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)V30G    1395/12/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 500 P    1395/12/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)ZH 500 M  4,870 1395/11/12
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)T30S    1395/12/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)F30S    1395/12/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)PYI-250    1395/12/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)510L جم5,390 1395/11/27
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)T31S    1395/12/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)Z30Gنساجی - تزریقی 5,200 1395/12/02
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)060    1395/12/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)ZH 515MA  5,170 1395/12/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)525J  5,300 1395/12/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)552R اراک5,100 1395/12/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)550J اراک4,920 1395/11/12
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)550J نوید زرشیمی5,500 1395/12/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 500N    1395/12/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)552R مارون5,190 1395/11/27
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)ZH 422 H    1395/12/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)P-SIF-30    1395/12/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)080    1395/12/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)1102L  5,160 1395/11/30
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)T30G    1395/12/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)C30G  4,975 1395/11/16
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)V30S اراک  1395/12/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)1102K رجـال  1395/12/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)380 پلی نار5,100 1395/12/01