قیمت مواد پلی پروپیلن هموپلیمر (PP homopolymer)

گروه پلیمریگریدکاربردتولید کنندهقیمت (تومان)توضیحاتتاریخ بروز رسانی
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)C30Sنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون 4,850 1396/07/02
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)Z30Sنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون 4,830 1396/07/02
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 510Lنساجی- تزریقیپتروشیمی زرشیمی4,800درب پتروشیمی1396/06/21
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 552R    1396/07/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)V30Sتزریقیپتروشیمی مارون   1396/07/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 550Jنساجی- تزریقیپتروشیمی جم5,030 1396/06/26
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)1102XKنساجی- تزریقیپتروشیمی رجال5,050 1396/06/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)510L اراک  1396/07/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)552Rنساجی- تزریقیپتروشیمی جم4,780 1396/07/02
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)1102XLنساجی- تزریقیپتروشیمی رجال5,030 1396/06/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)552J اراک  1396/07/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)V30Gتزریقیپتروشیمی مارون 4,890 1396/06/21
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 500 P    1396/07/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)ZH 500 Mنساجی- تزریقیپتروشیمی نوید زرشیمی4,900 1396/06/21
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)T30S    1396/07/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)F30S    1396/07/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)PYI-250نساجی- تزریقیپتروشیمی پلی نار4,920 1396/06/21
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)510Lنساجی- تزریقیپتروشیمی جم4,810 1396/07/02
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)T31S    1396/07/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)Z30Gتزریقیپتروشیمی مارون 4,780 1396/07/02
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)060نساجی- تزریقیپتروشیمی پلی نار5,030 1396/06/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)525Jنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون 4,990 1396/06/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)552Rنساجی- تزریقیپتروشیمی اراک4,780 1396/07/02
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)550J اراک  1396/07/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)550Jنساجی- تزریقیپتروشیمی نوید زرشیمی  1396/07/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 500N    1396/07/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)552Rنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون 4,780 1396/07/02
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)ZH 422 H    1396/07/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)P-SIF-30    1396/07/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)080    1396/07/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)1102Lنساجی- تزریقیپتروشیمی رجال4,420 1396/06/04
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)T30G    1396/07/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)C30Gتزریقیپتروشیمی مارون4,740 1396/06/13
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)V30Sتزریقیپتروشیمی اراک4,800 1396/06/04
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)1102K رجـال  1396/07/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)380 پلی نار  1396/07/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)030 پلی نار   1396/07/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 500 jنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون 4,730 1396/06/26
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)X30Gتزریقیپتروشیمی مارون 4,780 1396/07/02
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)525Jنساجی- تزریقیپتروشیمی جم5,030 1396/06/26