قیمت مواد پلی پروپیلن هموپلیمر (PP homopolymer)

گروه پلیمریگریدکاربردتولید کنندهقیمت (تومان)توضیحاتتاریخ بروز رسانی
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)C30Sنساجی 4,620 1395/10/28
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)Z30Sنساجی - تزریقی 4,790 1395/10/28
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 510L زرشیمی4,700 1395/10/14
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 552R زرشیمی4,845 1395/10/26
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)V30S مارون4,800 1395/10/27
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 550J جم4,790 1395/10/22
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)1102XK    1395/10/29
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)510L اراک  1395/10/29
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)552R جم4,845 1395/10/26
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)1102XL  4,725 1395/10/14
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)552J اراک  1395/10/29
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)V30G    1395/10/29
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 500 P    1395/10/29
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)ZH 500 M    1395/10/29
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)T30S    1395/10/29
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)F30S    1395/10/29
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)PYI-250  4,985درب پتروشیمی1395/10/08
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)510L جم4,620 1395/10/28
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)T31S    1395/10/29
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)Z30Gنساجی - تزریقی 4,810 1395/10/27
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)060  4,550درب پتروشیمی1395/10/28
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)ZH 515MA  4,950 1395/10/22
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)525J    1395/10/29
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)552R اراک4,845 1395/10/26
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)550J اراک  1395/10/29
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)550J نوید زرشیمی4,780 1395/10/14
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 500N    1395/10/29
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)552R مارون4,845 1395/10/26
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)ZH 422 H    1395/10/29
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)P-SIF-30    1395/10/29
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)080    1395/10/29
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)1102L  4,620 1395/10/28
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)T30G    1395/10/29
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)C30G  4,730 1395/10/20
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)V30S اراک  1395/10/29
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)1102K رجـال  1395/10/29