قیمت مواد پلی پروپیلن هموپلیمر (PP homopolymer)

گروه پلیمریگریدکاربردتولید کنندهقیمت (تومان)توضیحاتتاریخ بروز رسانی
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)C30Sنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون 4,340 1396/05/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)Z30Sنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون 4,420 1396/05/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 510Lنساجی- تزریقیپتروشیمی زرشیمی  1396/05/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 552R    1396/05/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)V30Sتزریقیپتروشیمی مارون   1396/05/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 550Jنساجی- تزریقیپتروشیمی جم4,520 1396/05/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)1102XKنساجی- تزریقیپتروشیمی رجال5,075 1396/04/24
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)510L اراک  1396/05/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)552Rنساجی- تزریقیپتروشیمی جم4,350 1396/05/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)1102XLنساجی- تزریقیپتروشیمی رجال4,720 1396/04/07
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)552J اراک  1396/05/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)V30Gتزریقیپتروشیمی مارون 4,750 1396/04/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 500 P    1396/05/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)ZH 500 Mنساجی- تزریقیپتروشیمی نوید زرشیمی4,620 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)T30S    1396/05/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)F30S    1396/05/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)PYI-250نساجی- تزریقیپتروشیمی پلی نار4,360 1396/04/15
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)510Lنساجی- تزریقیپتروشیمی جم4,335 1396/05/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)T31S    1396/05/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)Z30Gتزریقیپتروشیمی مارون 4,700 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)060نساجی- تزریقیپتروشیمی پلی نار4,580درب پتروشیمی1396/05/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)525Jنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون   1396/05/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)552Rنساجی- تزریقیپتروشیمی اراک4,350 1396/05/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)550J اراک  1396/05/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)550Jنساجی- تزریقیپتروشیمی نوید زرشیمی  1396/05/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 500N    1396/05/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)552Rنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون 4,340 1396/05/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)ZH 422 H    1396/05/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)P-SIF-30    1396/05/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)080    1396/05/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)1102Lنساجی- تزریقیپتروشیمی رجال4,920 1396/03/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)T30G    1396/05/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)C30Gتزریقیپتروشیمی مارون4,480 1396/04/24
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)V30Sتزریقیپتروشیمی اراک4,730 1396/05/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)1102K رجـال  1396/05/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)380 پلی نار  1396/05/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)030 پلی نار   1396/05/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 500 jنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون 4,510 1396/03/28
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)X30Gتزریقیپتروشیمی مارون 4,460 1396/04/15
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)525Jنساجی- تزریقیپتروشیمی جم4,660 1396/05/03