قیمت مواد پی وی سی (پلی وینیل کلراید PVC)

گروه پلیمریگریدکاربردتولید کنندهقیمت (تومان)توضیحاتتاریخ بروز رسانی
پلی وینیل کلراید (PVC)S65سوسپانسیونبندر امام4,000 1396/06/25
پلی وینیل کلراید (PVC)S60سوسپانسیونبندر امام  1396/07/03
پلی وینیل کلراید (PVC)S70سوسپانسیونآبادان4,540 1396/06/25
پلی وینیل کلراید (PVC)741    1396/07/03
پلی وینیل کلراید (PVC)701    1396/07/03
پلی وینیل کلراید (PVC)703    1396/07/03
پلی وینیل کلراید (PVC)EM2070 هانوا امولسیونی (emulsion)1396/07/03
پلی وینیل کلراید (PVC)EM 3090 هانوا امولسیونی (emulsion)1396/07/03
پلی وینیل کلراید (PVC)PB 1202 LG امولسیونی (emulsion)1396/07/03
پلی وینیل کلراید (PVC)PB 1302 LG امولسیونی (emulsion)1396/07/03
پلی وینیل کلراید (PVC)S57 LG  1396/07/03
پلی وینیل کلراید (PVC)S65سوسپانسیوناروند3,980درب پتروشیمی1396/06/25
پلی وینیل کلراید (PVC)S65سوسپانسیونغدیر3,910 1396/06/12
پلی وینیل کلراید (PVC)S57سوسپانسیونآبادان 4,170 1396/06/25
پلی وینیل کلراید (PVC)S57سوسپانسیونپتروشیمی غدیر  1396/07/03
پلی وینیل کلراید (PVC)S65 آبادان  1396/07/03
پلی وینیل کلراید (PVC)80    1396/07/03
پلی وینیل کلراید (PVC)100    1396/07/03
پلی وینیل کلراید (PVC)102    1396/07/03
پلی وینیل کلراید (PVC)104    1396/07/03
پلی وینیل کلراید (PVC)106    1396/07/03
پلی وینیل کلراید (PVC)108    1396/07/03
پلی وینیل کلراید (PVC)110    1396/07/03
پلی وینیل کلراید (PVC)115    1396/07/03
پلی وینیل کلراید (PVC)120    1396/07/03
پلی وینیل کلراید (PVC)129    1396/07/03
پلی وینیل کلراید (PVC)OP 415    1396/07/03
پلی وینیل کلراید (PVC)OP 515    1396/07/03
پلی وینیل کلراید (PVC)Op 415 russian     1396/07/03
پلی وینیل کلراید (PVC)A-1    1396/07/03
پلی وینیل کلراید (PVC)ST 1    1396/07/03
پلی وینیل کلراید (PVC)ST 5    1396/07/03
پلی وینیل کلراید (PVC)ST 10    1396/07/03
پلی وینیل کلراید (PVC)A    1396/07/03
پلی وینیل کلراید (PVC)C    1396/07/03
پلی وینیل کلراید (PVC)C-1    1396/07/03
پلی وینیل کلراید (PVC)D    1396/07/03
پلی وینیل کلراید (PVC)E    1396/07/03
پلی وینیل کلراید (PVC)Welding cable sheathing     1396/07/03