قیمت روز مواد پلاستیک

   Search     

گروه پلیمریگریدکاربردتولید کنندهقیمت (تومان)توضیحاتتاریخ بروز رسانی
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5620تزریقیپتروشیمی اراک  1397/07/24
پلی اتیلن سنگین (HDPE)52518تزریقیپتروشیمی جم15,650 1397/07/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5فیلمپتروشیمی مارون 11,730 1397/07/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE)I3 UVتزریقی   1397/07/24
پلی اتیلن سنگین (HDPE)I4 UVتزریقی   1397/07/24
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX2اکستروژن   1397/07/24
پلی اتیلن سنگین (HDPE)F7000فیلمپتروشیمی مهر12,680 1397/07/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE)2200 پتروشیمی ایلام13,120 1397/07/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیپتروشیمی باختر-کرمانشاه10,840 1397/07/24
پلی اتیلن سنگین (HDPE)0035بادیپتروشیمی بندرامام12,100 1397/07/24
پلی اتیلن سنگین (HDPE)3840دورانیپتروشیمی تبریز9,950 1397/07/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3(PE-80 پایپپتروشیمی امیرکبیر11,850 1397/07/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE)HI500تزریقیپتروشیمی بندرامام13,580 1397/07/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3(PE-80) لولهپتروشیمی شازند اراک11,600 1397/07/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیپتروشیمی جم11,630 1397/07/24
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5030SAتزریقیپتروشیمی تبریز  1397/07/24
پلی اتیلن سنگین (HDPE)60507 جم  1397/07/24
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5فیلمپتروشیمی جم  1397/07/24
پلی اتیلن سنگین (HDPE)HF 5110فیلمپتروشیمی آریاساسول12,920 1397/07/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE)52505 جم  1397/07/24
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL4 پتروشیمی باختر10,650 1397/07/24
پلی اتیلن سنگین (HDPE)7000Fفیلمپتروشیمی ایلام12,480 1397/07/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیپتروشیمی مارون 10,840 1397/07/24
پلی اتیلن سنگین (HDPE)CRP100N جم11,900 PE-1001397/07/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3پایپپتروشیمی جم  1397/07/24
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5فیلمپتروشیمی باختر11,700 1397/07/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE)PE100پایپپتروشیمی مارون11,620 1397/07/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE)6006 سابیک-Sabic PE-1001397/07/24
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5218 پتروشیمی تبریز   1397/07/24
پلی اتیلن سنگین (HDPE)52502 پتروشیمی جم  1397/07/24
پلی اتیلن سنگین (HDPE)52511    1397/07/24
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5001    1397/07/24
پلی اتیلن سنگین (HDPE)60505    1397/07/24
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5030SA    1397/07/24
پلی اتیلن سنگین (HPDE)6040تزریقیپتروشیمی جم  1397/07/24
پلی اتیلن سنگین (HPDE)6070    1397/07/24
پلی اتیلن سنگین (HPDE)54B04 پتروشیمی لرستان  1397/07/24
پلی اتیلن سنگین (HDPE)3490پایپ - PE100بروج خود رنگ مشکی1397/07/24
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3پایپایلام  1397/07/24
پلی اتیلن سنگین (HDPE)PE 100پایپاراک  1397/07/24
پلی اتیلن سنگین (HDPE)62N07تزریقیپتروشیمی مهاباد10,730 1397/07/24
پلی اتیلن سنگین (HDPE)S5000  11,000 1397/07/23
پلی اتیلن سبک (LDPE)020فیلمپتروشیمی بندرامام12,200 1397/07/23
پلی اتیلن سبک (LDPE)0075فیلمپتروشیمی بندرامام12,380 1397/07/23
پلی اتیلن سبک (LDPE)0190فیلمپتروشیمی آریاساسول11,890 1397/07/23
پلی اتیلن سبک (LDPE)1922تزریقیپتروشیمی لاله11,700 1397/07/23
پلی اتیلن سبک (LDPE)2100فیلمپتروشیمی لاله12,400 1397/07/23
پلی اتیلن سبک (LDPE)2102TNفیلمپتروشیمی لاله11,550 1397/07/23
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420H پتروشیمی امیرکبیر11,850 1397/07/23
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420D پتروشیمی امیرکبیر12,900 1397/07/23
پلی اتیلن سبک (LDPE)2004TCفیلمپتروشیمی لاله  1397/07/24
پلی اتیلن سبک (LDPE)2426K    1397/07/24
پلی اتیلن سبک (LDPE)LTM 2125 آریا ساسول  1397/07/24
پلی اتیلن سبک (LDPE)2102TXفیلمپتروشیمی لاله11,550 1397/07/23
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420Kفیلمپتروشیمی امیرکبیر  1397/07/24
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420Hفیلمپتروشیمی کردستان11,880 1397/07/23
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420E02  11,800 1397/07/23
پلی اتیلن سبک (LDPE)1922تزریقیآریاساسول12,420 1397/07/09
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420Fفيلماميركبير12,450 1397/06/14
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)209AAفیلمپتروشیمی امیر کبیر12,290 1397/07/23
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)22501KJفیلمپتروشیمی جم  1397/07/24
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)M500026 Sabic  1397/07/24
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)209AAفیلمپتروشیمی اراک11,785 1397/07/23
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)209KJفیلمپتروشیمی امیرکبیر  1397/07/24
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)38504    1397/07/24
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)0220AA    1397/07/24
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)0220KJ    1397/07/24
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)22401 پتروشیمی مهاباد  1397/07/24
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE)22402فیلمپتروشیمی مهاباد  1397/07/24
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)27402 لرستان  1397/07/24
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)33403 لرستان   1397/07/24
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE)22501AAفیلمپتروشیمی جم12,585 1397/07/11
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)22403 لرستان  1397/07/24
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)22B02تزریقیپتروشیمی مهاباد11,630 1397/07/24
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)C30Sنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون 14,180 1397/07/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)Z30Sنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون 13,045 1397/07/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)ZH 510Lنساجی- تزریقیپتروشیمی نوید زر شیمی14,000 1397/07/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 552R نوید زرشیمی12,940 1397/07/24
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)V30Sتزریقیپتروشیمی مارون   1397/07/24
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 550Jنساجی- تزریقیپتروشیمی جم17,100 1397/07/17
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)1102XKنساجی- تزریقیپتروشیمی رجال19,000درب پتروشیمی1397/06/14
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 510L اراک  1397/07/24
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)552Rنساجی- تزریقیپتروشیمی جم12,940 1397/07/24
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)1102XLنساجی- تزریقیپتروشیمی رجال12,670 1397/06/06
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)552J اراک  1397/07/24
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)V30Gتزریقیپتروشیمی مارون 15,850 1397/07/08
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 500 P پتروشیمی جم  1397/07/24
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)ZH 500 Mنساجی- تزریقیپتروشیمی نوید زرشیمی  1397/07/24
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)T30S    1397/07/24
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)F30S    1397/07/24
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)PYI-250نساجی- تزریقیپتروشیمی پلی نار  1397/07/24
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 510Lنساجی- تزریقیپتروشیمی جم18,600 1397/06/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)T31S    1397/07/24
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)Z30Gتزریقیپتروشیمی مارون 12,880 1397/07/24
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)060نساجی- تزریقیپتروشیمی پلی نار14,100درب پتروشیمی1397/07/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)ZH 515MAتزریقیپتروشیمی نوید زرشیمی20,850 1397/07/15
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)525Jنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون   1397/07/24
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)552Rنساجی- تزریقیپتروشیمی اراک12,940 1397/07/24
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)550J اراک  1397/07/24
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)550Jنساجی- تزریقیپتروشیمی نوید زرشیمی  1397/07/24
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 500N    1397/07/24
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)552Rنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون 12,940 1397/07/24
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)ZH 422 H    1397/07/24
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)P-SIF-30    1397/07/24
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)080    1397/07/24
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)1102Lنساجی- تزریقیپتروشیمی رجال  1397/07/24
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)T30G    1397/07/24
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)C30Gتزریقیپتروشیمی مارون  1397/07/24
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)V30Sتزریقیپتروشیمی اراک  1397/07/24
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)1102K رجـال  1397/07/24
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)380 پلی نار  1397/07/24
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)030 پلی نار   1397/07/24
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 500Jنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون   1397/07/24
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)X30Gتزریقیپتروشیمی مارون   1397/07/24
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)525Jنساجی- تزریقیپتروشیمی جم17,750 1397/07/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)Z30Sتزریقیپتروشیمی شازند اراک13,050 1397/07/24
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EP 440Lتزریقیپتروشیمی جم13,270 1397/07/24
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)ZB 332Lتزریقیپتروشیمی نوید زرشیمی13,100 1397/07/23
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EP 548Rتزریقیپتروشیمی جم13,830 1397/07/23
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R40تزریقیپتروشیمی اراک14,100 1397/07/23
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)332Cاتصالاتپتروشیمی نوید زرشیمی19,200 1397/07/23
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)MR230 Cلولهپتروشیمی مارون 18,600 1397/07/23
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)ZR230 Cلولهپتروشیمی نوید زرشیمی18,450 1397/07/15
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP340 N    1397/07/24
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)J740تزریقیهیوسانگ13,780 1397/07/23
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)M1600تزریقیال جی  1397/07/24
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP270 Gبادی (PP Blow Molding)پتروشیمی اراک17,000شازند اراک1397/07/17
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R60اتصالاتپتروشیمی اراک  1397/07/24
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R40تزریقیپتروشیمی مارون   1397/07/24
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EP 440Gاتصالاتپتروشیمی جم13,980 1397/07/24
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)J580S    1397/07/24
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)J550S    1397/07/24
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP340 Rتزریقیپتروشیمی جم18,480 1397/07/23
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP230C    1397/07/24
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)2X83CE پتروشیمی اراک  1397/07/24
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R2400پایپ 11,050 1397/04/09
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)560   PP شفاف1397/07/24
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R200Pپایپهیوسانگ18,380 1397/07/23
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EPS 30 R    1397/07/24
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EPX-3130 UV    1397/07/24
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)548TIML- تزریقیپتروشیمی جم13,850 1397/07/23
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)ZR340تزریقیپتروشیمی نوید زر شیمی18,200 1397/07/23
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP345تزریقی- IMLپتروشیمی جم21,900 1397/07/01
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)تزریق پتروشیمی اراک  1397/07/24
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)تزریق پتروشیمی اراک  1397/07/24
پلی استایرن معمولی (GPPS)1540 تبريز11,450کریستال1397/07/24
پلی استایرن معمولی (GPPS)کریستال طه    1397/07/24
پلی استایرن معمولی (GPPS)G144 کره  1397/07/24
پلی استایرن معمولی (GPPS)861 کره  1397/07/24
پلی استایرن معمولی (GPPS)336    1397/07/24
پلی استایرن معمولی (GPPS)5250 تایوان  1397/07/24
پلی استایرن معمولی (GPPS)1551  11,990کریستال تخت جمشید1397/07/23
پلی استایرن معمولی (GPPS)1160 تبريز  1397/07/24
پلی استایرن معمولی (GPPS)1460 تبريز  1397/07/24
پلی استایرن معمولی (GPPS)N32  11,550 1397/07/17
پلی استایرن مقاوم (HIPS)7240 تبريز12,830هایمپک1397/07/24
پلی استایرن مقاوم (HIPS)350 تایوان  1397/07/24
پلی استایرن مقاوم (HIPS)9450 تایوان8,450 1397/02/09
پلی استایرن مقاوم (HIPS)425 کـره  1397/07/24
پلی استایرن مقاوم (HIPS)724 کـره13,700 1397/07/14
پلی استایرن مقاوم (HIPS)850    1397/07/24
پلی استایرن مقاوم (HIPS)5157    1397/07/24
پلی استایرن مقاوم (HIPS)616 تایوان  1397/07/24
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)SD 0150 تبريز14,230 1397/07/24
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10415 گلپایگان-قائد بصیر22,100 1397/07/23
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N50 گلپایگان-قائد بصیر15,340 1397/07/24
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10417 گلپایگان-قائد بصیر22,100 1397/07/23
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N70 گلپایگان-قائد بصیر  1397/07/24
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N80 گلپایگان-قائد بصیر  1397/07/24
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10715 گلپایگان-قائد بصیر  1397/07/24
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10720 گلپایگان-قائد بصیر22,100 1397/07/15
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10733 گلپایگان-قائد بصیر24,500 1397/06/14
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10730  10,950 1397/04/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)90913 گلپایگان-قائدبصیر17,050 1397/07/24
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)HI 121High Heat   1397/07/24
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N10    1397/07/24
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N40    1397/07/24
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10620    1397/07/24
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10442    1397/07/24
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10210    1397/07/24
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)HR2340   مقاوم به حرارت 1397/07/24
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)W157    1397/07/24
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N 75    1397/07/24
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)777CHigh HeatChimei-taiwan  1397/07/24
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)DH500High Heatگلپایگان  1397/07/24
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)2330High Heatتبریز  1397/07/24
اکریلونیتریل بوتادین استایرن /پلی کربنات(PC/ABS)265N گلپایگان  1397/07/24
پلی اتیلن ترفتالات (PET)TG641    1397/07/24
پلی اتیلن ترفتالات (PET)BG821 Lottechem کو آپ1397/07/24
پلى اتيلن ترفتالات (PET)Super Bright    1397/07/24
پلى اتيلن ترفتالات (PET)BG781 پتروشیمی تندگویان22,900 1397/07/23
پلى اتيلن ترفتالات (PET)BG785 پتروشیمی تندگویان24,150 1397/07/15
پلى اتيلن ترفتالات (PET)BG825 پتروشیمی تندگویان24,800 1397/07/15
پلی اتیلن ترفتالات (PET)BG 821 تندگویان درب پتروشیمی1397/07/24
پلی اتیلن ترفتالات (PET)761    1397/07/24
پلى اتيلن ترفتالات (PET)821بطريTK Chemical24,900TEX PET1397/07/15
پلی اتیلن ترفتالات (PET)TG645 تندگویان  1397/07/24
پلی وینیل کلراید (PVC)S65سوسپانسیونبندر امام  1397/07/24
پلی وینیل کلراید (PVC)S60سوسپانسیونبندر امام11,700 1397/06/07
پلی وینیل کلراید (PVC)S70سوسپانسیونآبادان  1397/07/24
پلی وینیل کلراید (PVC)741    1397/07/24
پلی وینیل کلراید (PVC)701    1397/07/24
پلی وینیل کلراید (PVC)703    1397/07/24
پلی وینیل کلراید (PVC)EM2070 هانوا امولسیونی (emulsion)1397/07/24
پلی وینیل کلراید (PVC)EM 3090 هانوا امولسیونی (emulsion)1397/07/24
پلی وینیل کلراید (PVC)PB 1202 LG امولسیونی (emulsion)1397/07/24
پلی وینیل کلراید (PVC)PB 1302 LG امولسیونی (emulsion)1397/07/24
پلی وینیل کلراید (PVC)S57 LG  1397/07/24
پلی وینیل کلراید (PVC)S65سوسپانسیوناروند13,950 1397/07/15
پلی وینیل کلراید (PVC)S65سوسپانسیونغدیر13,950 1397/07/15
پلی وینیل کلراید (PVC)S57سوسپانسیونآبادان 5,300 1397/02/27
پلی وینیل کلراید (PVC)S57سوسپانسیونپتروشیمی غدیر  1397/07/24
پلی وینیل کلراید (PVC)S65 آبادان13,900درب پتروشیمی1397/07/15
پلی وینیل کلراید (PVC)80    1397/07/24
پلی وینیل کلراید (PVC)100    1397/07/24
پلی وینیل کلراید (PVC)102    1397/07/24
پلی وینیل کلراید (PVC)104    1397/07/24
پلی وینیل کلراید (PVC)106    1397/07/24
پلی وینیل کلراید (PVC)108    1397/07/24
پلی وینیل کلراید (PVC)110    1397/07/24
پلی وینیل کلراید (PVC)115    1397/07/24
پلی وینیل کلراید (PVC)120    1397/07/24
پلی وینیل کلراید (PVC)129    1397/07/24
پلی وینیل کلراید (PVC)OP 415    1397/07/24
پلی وینیل کلراید (PVC)OP 515    1397/07/24
پلی وینیل کلراید (PVC)Op 415 russian     1397/07/24
پلی وینیل کلراید (PVC)A-1    1397/07/24
پلی وینیل کلراید (PVC)ST 1    1397/07/24
پلی وینیل کلراید (PVC)ST 5    1397/07/24
پلی وینیل کلراید (PVC)ST 10    1397/07/24
پلی وینیل کلراید (PVC)A    1397/07/24
پلی وینیل کلراید (PVC)C    1397/07/24
پلی وینیل کلراید (PVC)C-1    1397/07/24
پلی وینیل کلراید (PVC)D    1397/07/24
پلی وینیل کلراید (PVC)E    1397/07/24
پلی وینیل کلراید (PVC)Welding cable sheathing     1397/07/24
پلی وینیل کلراید (PVC)S65 بندر امام11,700درب پتروشیمی1397/07/23
پلی وینیل کلراید (PVC)S65سوسپانسیوناروند درب پتروشیمی1397/07/24
پلی وینیل کلراید (PVC)S65سوسپانسیونغدیر درب پتروشیمی1397/07/24