لیست مواد پلیمری آف گرید قابل عرضه

   Search     

گروه پلیمریعنوان و گرید محصولشکل ظاهریتوضیحاتقیمت (تومان)تاریخ بروزرسانی
پلی اتیلن سنگین (HDPE)HDPE 52518 OFF1گرانول  1397/06/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)گرانول بادی BL3 OFF1گرانولمارون 1397/06/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)3840 OFFگرانول  1397/06/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)گرانول تزریقیگرانول  1397/06/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL4 OFF1گرانول  1397/06/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)HI500 OFF1 گرانول  1397/06/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)0035OFF1گرانول  1397/06/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)52505OFF1گرانول  1397/06/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)52511OFF1گرانول  1397/06/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5 OFF1گرانولمارون 1397/06/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)62107OFF گرانولپتروشیمی جم 1397/06/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)PE-100 OFF1گرانول  1397/06/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)54B04-OFF1گرانول  1397/06/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3 - off 1گرانولپتروشیمی باختر 1397/06/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)22B02 - offگرانول  1397/06/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5 OFF2گرانولمارون 1397/06/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)52502OFFگرانول  1397/06/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)گرانول بادی BL3 OFF1گرانولجم 1397/06/27
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420H OFF1گرانولامیرکبیر 1397/06/27
پلی اتیلن سبک (LDPE)2004TC Off1گرانول  1397/06/27
پلی اتیلن سبک(LDPE)2100OFFگرانول  1397/06/27
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420E OFFگرانول  1397/06/27
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420H OFFگرانولکردستان 1397/06/27
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420D OFFگرانول  1397/06/27
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2102OFF1گرانول  1397/06/27
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2102TX-OFFگرانول  1397/06/27
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420K OFFگرانول  1397/06/27
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)27402Offگرانول  1397/06/27
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)22402OFF1گرانول  1397/06/27
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)22501KJ OFF1گرانول  1397/06/27
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE22501OFF2گرانول  1397/06/27
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP homopolymer)PYI 250 OFF 1پودر  1397/06/27
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP homopolymer)V30S OFF1گرانول  1397/06/27
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP homopolymer)6070OFFگرانول  1397/06/27
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP homopolymer)550J offگرانول  1397/06/27
پلی پروپیلن کو پلیمر (pp- copolymer)R60 OFF1گرانول  1397/06/27
پلی پروپیلن کو پلیمر (pp- copolymer)ZR 230C OFF1گرانول  1397/06/27
پلی پروپیلن کو پلیمر (pp- copolymer)R40 OFF1پودر  1397/06/27
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP340R OFF1گرانول  1397/06/27
پلی اتیلن ترفتالات (PET) PET BG OFF 2گرانول  1397/06/27
پلی اتیلن ترفتالات (PET)TG641گرانول  1397/06/27
پلي اتيلن ترفتالات (PET)سوپر برايتگرانول  1397/06/27
پلي اتيلن ترفتالات (PET)TG1گرانول  1397/06/27
پلي اتيلن ترفتالات (PET)TG2گرانول  1397/06/27
پلی وینیل کلراید (PVC)پودر پی وی سی آف 2پودر  1397/06/27
پلی وینیل کلراید (PVC)پودر پی وی سی آف 1پودر  1397/06/27
پلی وینیل کلراید (PVC)PVC OFF gradeپودر  1397/06/27