نام محصول قیمت تاریخ آخرین بروز رسانی تولید کننده کاربرد نمودار قیمت
پلی اتیلن سنگین 0035 11130 1398/11/02 پتروشیمی بندرامام بادی نمودار
پلی اتیلن سنگین 3840 11080 1398/11/02 پتروشیمی تبریز دورانی نمودار
پلی اتیلن سنگین 3840 11030 1398/11/02 پتروشیمی اراک دورانی نمودار
پلی اتیلن سنگین EX3 12730 1398/11/02 پتروشیمی امیرکبیر پایپ نمودار
پلی اتیلن سنگین EX5 10730 1398/10/23 پتروشیمی جم فیلم نمودار
پلی اتیلن سنگین EX5 10780 1398/11/01 پتروشیمی مارون فیلم نمودار
پلی اتیلن سنگین EX5 10830 1398/11/02 پتروشیمی باختر فیلم نمودار
پلی اتیلن سنگین F7000 10830 1398/11/02 پتروشیمی مهر فیلم نمودار
پلی اتیلن سنگین F7000 10680 1398/11/02 پتروشیمی ایلام فیلم نمودار
پلی اتیلن سنگین BL3 10750 1398/11/02 پتروشیمی جم بادی نمودار
پلی اتیلن سنگین BL3 10680 1398/11/02 پتروشیمی باختر-کرمانشاه بادی نمودار
پلی اتیلن سنگین BL3 10680 1398/11/02 پتروشیمی مارون بادی نمودار
پلی اتیلن سنگین HI500 11780 1398/11/02 پتروشیمی بندرامام تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 52518 12780 1398/11/02 پتروشیمی جم تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 52B18 10320 1398/08/08 پتروشیمی لرستان تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 62N11 10900 1398/04/23 پتروشیمی لرستان تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 62N07 11450 1398/11/02 پتروشیمی مهاباد تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 54B04 10820 1398/09/19 پتروشیمی لرستان تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین HF 5110 10730 1398/11/02 پتروشیمی آریاساسول فیلم نمودار
پلی اتیلن سنگین 5030SA 11930 1398/10/17 پتروشیمی تبریز تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین PE100 12030 1398/10/12 پتروشیمی مارون پایپ نمودار
پلی اتیلن سنگین PE100 11680 1398/11/01 پتروشیمی جم پایپ نمودار
پلی اتیلن سنگین S5000 11300 1398/07/08 پتروشیمی جم اکستروژن نمودار
پلی اتیلن سنگین 62N18 10800 1398/04/29 پتروشیمی لرستان تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین PE100 11430 1398/11/01 پتروشیمی باختر پایپ نمودار
پلی اتیلن سنگین PE100 12830 1398/11/02 پتروشیمی اراک پایپ نمودار
پلی اتیلن سنگین 2200 12830 1398/10/28 پتروشیمی ایلام تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 6070UA 0 1398/11/03 پتروشیمی تبریز تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین EX3 13630 1398/10/12 پتروشیمی جم پایپ نمودار
پلی اتیلن سنگین EX3 0 1398/11/03 پتروشیمی ایلام پایپ نمودار
پلی اتیلن سنگین CRP 100 0 1398/11/03 پتروشیمی جم پایپ نمودار
پلی اتیلن سنگین EX2 0 1398/11/03 پتروشیمی باختر-کرمانشاه اکستروژن نمودار
پلی اتیلن سنگین (EX3(PE-80 0 1398/11/03 پتروشیمی شازند اراک لوله نمودار
پلی اتیلن سنگین BL4 0 1398/11/03 پتروشیمی باختر بادی نمودار
پلی اتیلن سنگین BL4 0 1398/11/03 پتروشیمی جم بادی نمودار
پلی اتیلن سنگین 52505 0 1398/11/03 پتروشیمی جم تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 60505 0 1398/11/03 پتروشیمی جم تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 60507 0 1398/11/03 پتروشیمی جم تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 60511 0 1398/11/03 پتروشیمی جم تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 5620 0 1398/11/03 پتروشیمی اراک تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 5218 0 1398/11/03 پتروشیمی تبریز تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین I3UV 0 1398/11/03 پتروشیمی باختر-کرمانشاه تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین I4 UV 0 1398/11/03 پتروشیمی باختر-کرمانشاه تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 3713 0 1398/11/03 پتروشیمی آریاساسول فیلم نمودار
پلی اتیلن سنگین 52502 0 1398/11/03 پتروشیمی جم تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین I3 0 1398/11/03 پتروشیمی پلیمر كرمانشاه تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین I4 0 1398/11/03 پتروشیمی پلیمر كرمانشاه تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 52511 0 1398/11/03 پتروشیمی جم تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 4440EA 0 1398/11/03 پتروشیمی تبریز اکستروژن نمودار
پلی اتیلن سنگین 4440UA 0 1398/11/03 پتروشیمی تبریز تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 6070EA 0 1398/11/03 پتروشیمی تبریز تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 5030EA 0 1398/11/03 پتروشیمی تبریز تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 6040UA 0 1398/11/03 پتروشیمی تبریز تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین MD3510 0 1398/11/03 پتروشیمی جم اکستروژن فیلم لوله ای نمودار
پلی اتیلن سنگین HE3490 LS 0 1398/11/03 پتروشیمی بروج پایپ نمودار
پلی اتیلن سنگین 6006 0 1398/11/03 پتروشیمی سابیک-Sabic پایپ نمودار
پلی اتیلن سنگین 5001 0 1398/11/03 پتروشیمی جم اکستروژن نمودار
پلی اتیلن سنگین MD3520 0 1398/11/03 پتروشیمی جم اکستروژن فیلم لوله ای نمودار
پلی اتیلن سنگین HD534F7 0 1398/11/03 پتروشیمی جم فیلم نخ رشته ای نمودار
پلی اتیلن سنگین HD50401 0 1398/11/03 پتروشیمی جم فیلم نخ رشته ای نمودار
پلی اتیلن سنگین 52528 0 1398/11/03 پتروشیمی جم تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 5020 0 1398/11/03 پتروشیمی آریا ساسول بادی نمودار
پلی اتیلن سنگین HCH5110PPA 0 1398/11/03 پتروشیمی آریا ساسول فیلم نمودار
پلی اتیلن سنگین 6366M 0 1398/11/03 پتروشیمی ایلام اكستروژن نمودار
پلی اتیلن سنگین 7700M 0 1398/11/03 پتروشیمی ایلام اكستروژن نمودار
پلی اتیلن سنگین HI500UA 0 1398/11/03 پتروشیمی بندر امام تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 8200B 0 1398/11/03 پتروشیمی ایلام بادی نمودار
پلی اتیلن سنگین 2208J 0 1398/11/03 پتروشیمی ایلام تزریقی نمودار
پلی اتیلن سبک 020 13280 1398/11/02 پتروشیمی بندرامام فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 0075 12980 1398/11/02 پتروشیمی بندرامام فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 0190 11480 1398/11/02 پتروشیمی آریاساسول فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2420H 12280 1398/11/02 پتروشیمی امیرکبیر فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2420H 11220 1398/07/28 پتروشیمی کردستان فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2420D 13530 1398/11/02 پتروشیمی امیرکبیر فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2100 13530 1398/11/02 پتروشیمی لاله فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2102TX 11130 1398/11/02 پتروشیمی لاله فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2102TN 11130 1398/11/02 پتروشیمی لاله فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 1922 12180 1398/11/02 پتروشیمی لاله تزریقی نمودار
پلی اتیلن سبک 1922 12180 1398/11/02 پتروشیمی آریا ساسول تزریقی نمودار
پلی اتیلن سبک 2420E 11400 1398/04/23 پتروشیمی امیرکبیر فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2420F 11180 1398/06/13 پتروشیمی اميركبير فيلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2420E02 11350 1398/11/02 پتروشیمی کردستان فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2420F8 11330 1398/11/02 پتروشیمی کردستان فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2420k 10930 1398/10/03 پتروشیمی امیرکبیر فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2004 11330 1398/10/28 پتروشیمی لاله فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2420F3 11380 1398/11/01 پتروشیمی امیرکبیر فيلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2426K 0 1398/10/02 پتروشیمی امیرکبیر فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2101TN 0 1398/10/02 پتروشیمی لاله فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک LTM 2125 0 1398/10/02 پتروشیمی آریا ساسول فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک LFI 2047A 0 1398/10/02 پتروشیمی آریا ساسول فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک LFI 2119 0 1398/10/02 پتروشیمی آریا ساسول فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک LFI 2130 0 1398/10/02 پتروشیمی آریا ساسول فیلم نمودار
پلی اتیلن سبك 2420F9 0 1398/10/02 پتروشیمی کردستان فیلم نمودار
پلی اتیلن سبك 2426F8 0 1398/10/02 پتروشیمی کردستان فیلم نمودار
پلی اتیلن سبك 2426E02 0 1398/10/02 پتروشیمی کردستان فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی LL0209AA 12430 1398/11/02 پتروشیمی اراک فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی LL0209AA 12730 1398/11/02 پتروشیمی امیرکبیر فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA 10720 1398/09/02 پتروشیمی جم فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ 10760 1398/10/08 پتروشیمی جم فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 11300 1398/06/02 پتروشیمی تبریز فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 32604 10800 1398/06/02 پتروشیمی جم دورانی نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 10700 1398/04/23 پتروشیمی مهاباد تزریقی نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 11100 1398/11/02 پتروشیمی مهاباد تزریقی نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 11000 1398/04/23 پتروشیمی مهاباد تزریقی نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 0 1398/11/02 پتروشیمی امیرکبیر فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی LL0220AA 0 1398/11/02 پتروشیمی امیرکبیر فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی LL0220KJ 0 1398/11/02 پتروشیمی امیرکبیر فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی LL0220AA 0 1398/11/02 پتروشیمی اراک فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی LL0220KJ 0 1398/11/02 پتروشیمی اراک فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 0 1398/11/02 پتروشیمی اراک فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 38504 0 1398/11/02 پتروشیمی جم دورانی نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 22501 0 1398/11/02 پتروشیمی جم فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 27402 0 1398/11/02 پتروشیمی جم فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 22402 0 1398/11/02 پتروشیمی مهاباد فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 22401 0 1398/11/02 پتروشیمی مهاباد فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 27402 0 1398/11/02 پتروشیمی لرستان فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 22403 0 1398/11/02 پتروشیمی لرستان فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 33403 0 1398/11/02 پتروشیمی لرستان فیلم نمودار
پلی اتیلن سبك خطی 18XF5N 0 1398/11/02 پتروشیمی جم - نمودار
پلی اتيلن سبك خطی 235F6 0 1398/11/02 پتروشیمی جم - نمودار
پلی اتیلن سبک خطی M500026 0 1398/11/02 Sabic تزریقی نمودار
پلی اتیلن سبک خطی LL6301 0 1398/11/02 - روتومولدینگ نمودار
پلی اتیلن سبک خطی LL8446 0 1398/11/02 - فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 20075 0 1398/11/02 پتروشیمی شازند - نمودار
پلی اتیلن سبك خطی 0410AA 0 1398/11/02 پتروشیمی شازند - نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 552R 13700 1398/09/21 پتروشیمی نوید زرشیمی نساجی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 552R 16230 1398/11/02 پتروشیمی جم نساجی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 552R 16230 1398/11/02 پتروشیمی اراک نساجی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 552R 16230 1398/11/02 پتروشیمی مارون نساجی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر C30S 14130 1398/11/02 پتروشیمی مارون نساجی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر C30G 14130 1398/11/02 پتروشیمی مارون تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر Z30S 16180 1398/11/02 پتروشیمی مارون نساجی-تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر Z30S 16130 1398/11/02 پتروشیمی شازند اراک نساجی-تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر Z30G 14830 1398/10/21 پتروشیمی مارون تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 030 13530 1398/11/02 پتروشیمی پلی نار نساجی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 060 14030 1398/11/02 پتروشیمی پلی نار نساجی- تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 510L 13980 1398/11/02 پتروشیمی جم اکستروژن نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 550J 14030 1398/11/02 پتروشیمی جم نساجی- تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر X30S 12680 1398/06/23 پتروشیمی مارون - نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر V30S 13800 1398/09/21 پتروشیمی اراک تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 515MA 13630 1398/11/02 پتروشیمی نوید زرشیمی تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 1102XK 13730 1398/11/02 پتروشیمی رجال نساجی- تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر V30G 13800 1398/09/21 پتروشیمی مارون قالبگیری تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 1102XL 13980 1398/11/02 پتروشیمی رجال نساجی- تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 525J 13830 1398/11/02 پتروشیمی جم نساجی- تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 510L 13990 1398/11/02 پتروشیمی نویدزرشیمی اکستروژن نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 550J 13830 1398/11/02 پتروشیمی نوید زرشیمی نساجی- تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر X30F 14130 1398/11/02 پتروشیمی مارون - نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 550J 12350 1398/07/21 پتروشیمی اراک نساجی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر PYI-250 14000 1398/10/02 پتروشیمی پلی نار نساجی- تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر X30G 14030 1398/10/21 پتروشیمی مارون نساجي نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 510L 0 1398/11/03 پتروشیمی اراک اکستروژن نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 510L 0 1398/11/03 پتروشیمی مارون اکستروژن نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 552J 0 1398/11/03 پتروشیمی اراک نساجی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 525J 0 1398/11/03 پتروشیمی مارون نساجی- تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 1102K 0 1398/11/03 پتروشیمی رجال نساجی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 500P 0 1398/11/03 پتروشیمی جم تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 1102L 0 1398/11/03 پتروشیمی رجال نساجی- تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر V30S 0 1398/11/03 پتروشیمی مارون تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر ZH 500 M 0 1398/11/03 پتروشیمی نوید زرشیمی نساجی- تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر T30G 0 1398/11/03 پتروشیمی مارون تزریق نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر T31 S 0 1398/11/03 - اکستروژن نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 500 N 0 1398/11/03 - نساجی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر T30S 0 1398/11/03 پتروشیمی مارون اکستروژن نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 080 0 1398/11/03 - تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 010 0 1398/11/03 پتروشیمی پلی نار نساجی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر SF1160 0 1398/11/03 پتروشیمی پلی نار نساجی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر P-SIF-30 0 1398/11/03 - نساجی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر ZH 422 H 0 1398/11/03 - فیلم نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر F30S 0 1398/11/03 - نساجی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر EP 548R 17130 1398/11/02 پتروشیمی جم تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر EP 440L 17930 1398/11/02 پتروشیمی جم تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر EP 440G 14380 1398/11/02 پتروشیمی جم اتصالات نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر ZB 332L 16220 1398/07/29 پتروشیمی نوید زرشیمی تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر EP 332C 16480 1398/11/02 پتروشیمی نوید زرشیمی اتصالات نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر MR230 C 16850 1398/11/02 پتروشیمی مارون لوله نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر ZR230 C 16550 1398/11/02 پتروشیمی نوید زرشیمی لوله نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر R200P 27530 1398/11/01 هیوسانگ پایپ نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر R2400 21630 1398/11/02 - پایپ نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر ZR340 16170 1398/11/02 پتروشیمی نوید زرشیمی تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر ZR348 14130 1398/06/30 پتروشیمی نوید زرشیمی تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر RP345 16230 1398/11/01 پتروشیمی جم تزریقی- IML نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر EPD60R 17250 1398/11/02 - پایپ نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر EPC40R 17630 1398/11/02 پتروشیمی اراک تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر 548T 15430 1398/11/02 پتروشیمی جم IML- تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر EPC40R 18400 1398/06/04 پتروشیمی مارون تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر J740 29050 1398/10/23 هیوسانگ تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر M1600 21020 1398/09/02 ال جی تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر RP270G 16850 1398/10/28 پتروشیمی اراک بادی (PP Blow Molding) نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر NR230 16300 1398/11/02 پتروشیمی پلی نار - نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر RP340R 0 1398/11/03 پتروشیمی جم تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر 2X83CE 0 1398/11/03 پتروشیمی اراک ورق نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر J580S 0 1398/11/03 - تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر J550S 0 1398/11/03 - تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر J560M 0 1398/11/03 - تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر RP340N 0 1398/11/03 - تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر RP230C 0 1398/11/03 - لوله نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر RP2400 0 1398/11/03 - لوله نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر EPS30R 0 1398/11/03 - تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر SFC550 0 1398/11/03 - اکستروژن نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر SM461 0 1398/11/03 - اکستروژن نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر 3212 0 1398/11/03 پتروشیمی رجال لوله نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر PYI-180 0 1398/11/03 پتروشیمی پلی نار نساجی نمودار
پلی استایرن معمولی 1540 12750 1398/11/02 پتروشیمی تبريز عمومی نمودار
پلی استایرن مقاوم 7240 14100 1398/11/02 پتروشیمی تبريز های ایمپکت نمودار
پلی استایرن معمولی 1551 12700 1398/11/02 تخت جمشید پارس عمومی نمودار
پلی استایرن معمولی 1115 11700 1398/04/25 - تزریقی نمودار
پلی استایرن معمولی 336 13150 1398/05/01 - عمومی نمودار
پلى استايرن معمولى N32 12650 1398/11/02 - عمومی نمودار
پلی استايرن مقاوم 6045 13800 1398/11/02 پترو پاك مشرق زمين - نمودار
پلى استايرن معمولى 1460 0 1398/11/03 پتروشیمی تبريز عمومی نمودار
پلی استايرن معمولی 1461 12580 1398/11/01 تخت جمشید پارس - نمودار
پلی استایرن معمولی G144 0 1398/11/03 کره تزریقی نمودار
پلی استایرن معمولی 861 0 1398/11/03 کره عمومی نمودار
پلی استایرن معمولی 5250 0 1398/11/03 تایوان عمومی نمودار
پلی استایرن مقاوم 350 0 1398/11/03 تایوان های ایمپکت نمودار
پلی استایرن مقاوم 9450 0 1398/11/03 تایوان های ایمپکت نمودار
پلی استایرن مقاوم 425 0 1398/11/03 کـره های ایمپکت نمودار
پلی استایرن مقاوم 724 0 1398/11/03 کـره های ایمپکت نمودار
پلی استایرن مقاوم 850 0 1398/11/03 - های ایمپکت نمودار
پلی استایرن معمولی کریستال طـه 0 1398/11/03 - عمومی نمودار
پلی استایرن معمولی 1309 0 1398/11/03 آرتان پترو كیهان - نمودار
پلی استایرن معمولی 1160 0 1398/11/03 پتروشیمی تبریز - نمودار
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SD 0150 21300 1398/11/02 پتروشیمی تبريز تزریقی نمودار
اكريلونيتريل بوتادين استايرن N50 22250 1398/11/02 گلپایگان-قائد بصیر تزریقی نمودار
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10415 24550 1398/11/02 گلپایگان-قائد بصیر ورق نمودار
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10417 23850 1398/11/02 گلپایگان-قائد بصیر ورق نمودار
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 90913 30200 1398/09/26 گلپایگان-قائد بصیر تزریقی - خود رنگ مشکی نمودار
اکریلونیتریل بوتادین استایرن W157 25530 1398/11/02 پتروشیمی تبریز - نمودار
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10720 24550 1398/11/02 گلپایگان-قائد بصیر ورق نمودار
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10733 33050 1398/10/29 گلپایگان-قائد بصیر ورق نمودار
اكريلونيتريل بوتادين استايرن N70 21850 1398/11/02 گلپایگان-قائد بصیر اکستروژن نمودار
اكريلونيتريل بوتادين استايرن N80 0 1398/11/03 گلپایگان-قائد بصیر تزریقی نمودار
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10715 0 1398/11/03 گلپایگان-قائد بصیر ورق نمودار
اكريلونيتريل بوتادين استايرن HI 121 0 1398/11/03 - های هیت نمودار
اكريلونيتريل بوتادين استايرن N10 0 1398/11/03 - تزریقی نمودار
اكريلونيتريل بوتادين استايرن N40 0 1398/11/03 - تزریقی نمودار
اکریلونیتریل بوتادین استایرن N75 0 1398/11/03 - تزریقی نمودار
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10620 0 1398/11/03 - ورق نمودار
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10442 0 1398/11/03 - ورق نمودار
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10210 0 1398/11/03 - ورق نمودار
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 2340 HR 0 1398/11/03 - های هیت نمودار
اكریلونیتریل بوتادین استایرن 0157 0 1398/11/03 پتروشیمی تبریز - نمودار
پلی وینیل کلراید S65 12530 1398/11/01 پتروشیمی بندر امام سوسپانسیون نمودار
پلی وینیل کلراید S65 12530 1398/11/01 پتروشیمی اروند سوسپانسیون نمودار
پلی وینیل کلراید S65 12380 1398/11/01 پتروشیمی غدیر سوسپانسیون نمودار
پلی وینیل کلراید S60 11050 1398/05/15 پتروشیمی بندر امام سوسپانسیون نمودار
پلی وینیل کلراید S70 16820 1398/09/30 پتروشیمی آبادان سوسپانسیونی نمودار
پلی وینیل کلراید S70 12900 1398/06/03 پتروشیمی بندر امام سوسپانسیونی نمودار
پلی وینیل کلراید S57 11730 1398/06/13 پتروشیمی آبادان سوسپانسیون نمودار
پلی وینیل کلراید S57 11730 1398/06/13 پتروشیمی غدیر سوسپانسیون نمودار
پلی وینیل کلراید S57 11730 1398/06/13 پتروشیمی بندر امام سوسپانسیون نمودار
پلی وینیل کلراید E6834 15030 1398/11/01 پتروشیمی اروند - نمودار
پلی وینیل کلراید PB 1302 27030 1398/11/01 LG سوسپانسیون نمودار
پلی وینیل کلراید PB1202 26530 1398/11/01 LG سوسپانسیون نمودار
پلى وينيل كلرايد S57 0 1398/11/03 LG سوسپانسیون نمودار
پلی وینیل کلراید S65 0 1398/11/03 پتروشیمی آبادان سوسپانسیون نمودار
پلی وینیل كلراید S70 0 1398/11/03 پتروشیمی اروند سوسپانسیونی نمودار
پلی وینیل کلراید E7044 0 1398/11/03 پتروشیمی اروند - نمودار
پلی وینیل کلراید 741 0 1398/11/03 - امولسیونی نمودار
پلی وینیل کلراید 701 0 1398/11/03 - امولسیونی نمودار
پلی وینیل كلراید E6644 0 1398/11/03 پتروشیمی اروند - نمودار
پلی وینیل كلراید E7242 0 1398/11/03 پتروشیمی اروند - نمودار
پلی وینیل کلراید EM 2070 0 1398/11/03 هانوا امولسیونی نمودار
پلي وينيل كلرايد E7244 0 1398/11/03 پتروشیمی اروند تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید EM 3090 0 1398/11/03 هانوا امولسیونی نمودار
پلی وینیل کلراید 703 0 1398/11/03 - امولسیونی نمودار
پلی وینیل کلراید 80 0 1398/11/03 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید 100 0 1398/11/03 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید 102 0 1398/11/03 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید 104 0 1398/11/03 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید 106 0 1398/11/03 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید 108 0 1398/11/03 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید 110 0 1398/11/03 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید 115 0 1398/11/03 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید 120 0 1398/11/03 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید 129 0 1398/11/03 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید OP 415 0 1398/11/03 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید OP 415 russian 0 1398/11/03 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید OP 515 0 1398/11/03 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید A-1 0 1398/11/03 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید ST 1 0 1398/11/03 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید ST 5 0 1398/11/03 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید ST 10 0 1398/11/03 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید A 0 1398/11/03 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید C 0 1398/11/03 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید C-1 0 1398/11/03 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید D 0 1398/11/03 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید E 0 1398/11/03 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید welding cable sheathing 0 1398/11/03 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید S6532 0 1398/11/03 پتروشیمی اروند نمودار
پلی اتیلن ترفتالات BG 821 13380 1398/11/02 پتروشیمی تندگویان تزریقی - نساجی نمودار
پلى اتيلن ترفتالات BG825 13130 1398/11/01 پتروشیمی تندگویان تزریقی - نساجی نمودار
پلى اتيلن ترفتالات BG781 13130 1398/11/02 پتروشیمی تندگویان بطری نمودار
پلى اتيلن ترفتالات BG785 13030 1398/11/02 پتروشیمی تندگویان بطری نمودار
پلی اتیلن ترفتالات Pet tex 13530 1398/10/28 TK Chemical بطری نمودار
پلى اتيلن ترفتالات Super Bright 0 1398/11/03 پتروشیمی تندگویان نساجی نمودار
پلى اتيلن ترفتالات BG732 0 1398/11/03 پتروشیمی تندگویان تزریقی - نساجی نمودار
پلى اتيلن ترفتالات BG841 0 1398/11/03 پتروشیمی تندگویان بطری نمودار
پلى اتيلن ترفتالات BG845 0 1398/11/03 پتروشیمی تندگویان بطری نمودار
پلى اتيلن ترفتالات TG645 0 1398/11/03 پتروشیمی تندگویان الیاف نمودار
پلی اتیلن ترفتالات BG821 0 1398/11/03 Lottechem تزریقی - نساجی نمودار
پلى اتيلن ترفتالات 821 BG 0 1398/11/03 TK Chemical بطری نمودار
پلی اتیلن ترفتالات BG730N 0 1398/11/03 پتروشیمی شهید تندگویان بطری نمودار
پلی اتیلن ترفتالات BG730S 0 1398/11/03 پتروشیمی شهید تندگویان بطری نمودار
پلی اتیلن ترفتالات BG760N 0 1398/11/03 پتروشیمی شهید تندگویان بطری نمودار
پلی اتیلن ترفتالات BG760S 0 1398/11/03 پتروشیمی شهید تندگویان بطری نمودار
پلی اتیلن ترفتالات BG780N 0 1398/11/03 پتروشیمی شهید تندگویان بطری نمودار
پلی اتیلن ترفتالات BG780S 0 1398/11/03 پتروشیمی شهید تندگویان بطری نمودار
پلی اتیلن ترفتالات BG800N 0 1398/11/03 پتروشیمی شهید تندگویان بطری نمودار
پلی اتیلن ترفتالات BG800S 0 1398/11/03 پتروشیمی شهید تندگویان بطری نمودار
پلی اتیلن ترفتالات BG820N 0 1398/11/03 پتروشیمی شهید تندگویان بطری نمودار
پلی اتیلن ترفتالات BG820S 0 1398/11/03 پتروشیمی شهید تندگویان بطری نمودار
پلی اتیلن ترفتالات BG840N 0 1398/11/03 پتروشیمی شهید تندگویان بطری نمودار
پلی اتیلن ترفتالات BG840S 0 1398/11/03 پتروشیمی شهید تندگویان بطری نمودار
پلی اتیلن ترفتالات آمورف PET N 0 1398/11/03 پتروشیمی شهید تندگویان بطری نمودار
پلی اتیلن ترفتالات آمورف PET S 0 1398/11/03 پتروشیمی شهید تندگویان بطری نمودار
پلی اتیلن ترفتالات TG620N 0 1398/11/03 پتروشیمی شهید تندگویان نساجی نمودار
پلی اتیلن ترفتالات TG620S 0 1398/11/03 پتروشیمی شهید تندگویان نساجی نمودار
پلی اتیلن ترفتالات سوپربرایت TG620SB N 0 1398/11/03 پتروشیمی شهید تندگویان نساجی نمودار
پلی اتیلن ترفتالات سوپر برایت TG620SB S 0 1398/11/03 پتروشیمی شهید تندگویان نساجی نمودار
پلی اتیلن ترفتالات TG640N 0 1398/11/03 پتروشیمی شهید تندگویان نساجی نمودار
پلی اتیلن ترفتالات TG640S 0 1398/11/03 پتروشیمی شهید تندگویان نساجی نمودار
پلی اتیلن ترفتالات TG640MOD N 0 1398/11/03 پتروشیمی شهید تندگویان نساجی نمودار
پلی اتیلن ترفتالات TG640MOD S 0 1398/11/03 پتروشیمی شهید تندگویان نساجی نمودار
پلی اتیلن ترفتالات TG640MOD-SB N 0 1398/11/03 پتروشیمی شهید تندگویان نساجی نمودار
پلی اتیلن ترفتالات TG640MOD-SB S 0 1398/11/03 پتروشیمی شهید تندگویان نساجی نمودار
پلی اتیلن ترفتالات TG640HB N 0 1398/11/03 پتروشیمی شهید تندگویان نساجی نمودار
پلی اتیلن ترفتالات TG640HB S 0 1398/11/03 پتروشیمی شهید تندگویان نساجی نمودار
پلی اتیلن ترفتالات سوپر برایت TG640SB N 0 1398/11/03 پتروشیمی شهید تندگویان نساجی نمودار
پلی اتیلن ترفتالات سوپربرایت TG640SB S 0 1398/11/03 پتروشیمی شهید تندگویان نساجی نمودار
پلی اتیلن ترفتالات FG640 S 0 1398/11/03 پتروشیمی شهید تندگویان فیلم نمودار
پلی اتیلن ترفتالات FG640 N 0 1398/11/03 پتروشیمی شهید تندگویان فیلم نمودار
پلی اتیلن ترفتالات TG641 0 1398/11/03 - الیاف نمودار
پلی آمید PA 6 12 0 1398/11/03 - اکستروژن - تزریق نمودار
پلی آمید PA 6 12 0 1398/11/03 - اکستروژن - تزریق نمودار
پلی آمید 12 L20L 0 1398/11/03 - تزریق نمودار
پلی آمید 12 L16L 0 1398/11/03 - تزریق نمودار
پلی آمید 4,6 TW 371 0 1398/11/03 DSM تزریق نمودار
پلی آمید 4.6 TW 341 0 1398/11/03 DSM تزریق نمودار
پلی آمید 4.6 TW 441 0 1398/11/03 DSM تزریق نمودار
پلی آمید 6 F223 0 1398/11/03 DSM تزریق نمودار
پلی آمید 6 F136 0 1398/11/03 DSM اکستروژن نمودار
پلی آمید 6 K125 0 1398/11/03 DSM تزریق نمودار
پلی آمید 6 K224-G6تقویت شده با الیاف شیشه 0 1398/11/03 DSM تزریق نمودار
پلی آمید 66 A70L 0 1398/11/03 BASF تزریق نمودار
پلی آمید 66 A70S 0 1398/11/03 BASF تزریق نمودار
پلی آمید 6 B70L 0 1398/11/03 BASF تزریق نمودار
پلی آمید 6 KN136 0 1398/11/03 - تزریق نمودار
پلی آمید 6 25BT 0 1398/11/03 - تزریق نمودار
پلی آمید 6 NB40 GR30 N100 0 1398/11/03 - تزریق نمودار
پلی آمید 6 NB40 NLE 0 1398/11/03 - تزریق نمودار
پلی آمید 66 U166ER 0 1398/11/03 - تزریق نمودار
پلی آمید 66 AESZ4 0 1398/11/03 - تزریق نمودار
پلی آمید 66 NA40 NL E 0 1398/11/03 - تزریق نمودار
پلی آمید 66 101-63658 0 1398/11/03 - تزریق نمودار
پلی آمید 66 101FBKB 009 0 1398/11/03 - تزریق نمودار
پلی آمید 66 101FNC 010 0 1398/11/03 - تزریق نمودار
پلی آمید 66 101LBKB009 0 1398/11/03 - تزریق نمودار
پلی آمید 66 101LBKB 080 0 1398/11/03 - تزریق نمودار
پلی آمید 66 101NC 010D 0 1398/11/03 - تزریق نمودار
پلی آمید 66 FG 101 NC 010 0 1398/11/03 - تزریق نمودار
پلی آمید 66 RSLC 1010 NC010 0 1398/11/03 - تزریق نمودار
پلی آمید 66 AG-30H 0 1398/11/03 - تزریق نمودار
پلی آمید 66 AS-V0 0 1398/11/03 - تزریق نمودار
پلی آمید 66 AZ 3 0 1398/11/03 - تزریق نمودار
پلی استال K300 0 1398/11/03 - تزریقی نمودار
پلی استال N109 LD 0 1398/11/03 - تزریقی نمودار
پلی استال FM090 0 1398/11/03 - تزریقی نمودار
پلی استال SB35 0 1398/11/03 Formosa تزریقی نمودار
پلی استال PO20 NL MB 0 1398/11/03 - تزریقی نمودار
پلی استال M90 0 1398/11/03 - تزریقی نمودار
پلی استال MC90 0 1398/11/03 - تزریقی نمودار
پلی استال 511DP-BK 402 0 1398/11/03 - تزریقی نمودار
پلی استال 500P NC010 0 1398/11/03 - تزریقی نمودار
پلی استال 100P NC010 0 1398/11/03 - تزریقی نمودار
پلی استال 501S NC010 0 1398/11/03 - تزریقی نمودار
پلی كربنات PC 1100 0 1398/11/03 هنام تزریقی نمودار
پلی کربنات 110 PC 0 1398/11/03 chi mei - تایوان تزریقی نمودار
پلی کربنات 2807 0 1398/11/03 بایر آلمان تزریقی نمودار
پلی کربنات 9415 0 1398/11/03 بایر آلمان تزریقی نمودار
پلی کربنات 6265 0 1398/11/03 بایر آلمان تزریقی نمودار
پلی کربنات 500R 0 1398/11/03 GE - Lexan تزریقی نمودار
پلی کربنات 920 0 1398/11/03 GE - Lexan تزریقی نمودار
پلی کربنات 166F 0 1398/11/03 GE - Lexan تزریقی نمودار
پلی کربنات 1023R 0 1398/11/03 سامسونگ تزریقی نمودار
پلی کربنات PGPC 0710 0 1398/11/03 - - نمودار
پلی کربنات PGPC 0712 0 1398/11/03 پتروشیمی خوزستان تزریقی نمودار
پلی کربنات PGPC 1215 0 1398/11/03 پتروشیمی خوزستان تزریقی نمودار
پلی کربنات PGPC 1518 0 1398/11/03 پتروشیمی خوزستان تزریقی نمودار
پلی کربنات 2405 0 1398/11/03 - تزریقی نمودار
پلی کربنات 2447 0 1398/11/03 - تزریقی نمودار
پلی کربنات 3025 0 1398/11/03 - تزریقی نمودار
پلی کربنات 3113 0 1398/11/03 - تزریقی نمودار
پلی کربنات 3127 0 1398/11/03 - تزریقی نمودار
پلی کربنات ET UV 130 0 1398/11/03 - تزریقی نمودار
پلی متیل متاکریلات IH830 0 1398/11/03 LG تزریقی نمودار
پلی متیل متاکریلات CM 205 0 1398/11/03 - تزریقی نمودار
پلی متیل متاکریلات CM 207 0 1398/11/03 - تزریقی نمودار
پلی متیل متاکریلات CM 211 0 1398/11/03 - تزریقی نمودار
پلی بوتیلن ترفتالات 1100211X 0 1398/11/03 تایوان تزریقی نمودار
پلی بوتیلن ترفتالات 5020 0 1398/11/03 - تزریقی نمودار
پلی بوتیلن ترفتالات PB70 0 1398/11/03 - تزریقی نمودار
پلی یورتان ترموپلاستیک 5020 0 1398/11/03 Coim - ایتالیا تزریقی نمودار
پلی یورتان ترموپلاستیک 4525 0 1398/11/03 Laripur تزریقی نمودار
پلی یورتان ترموپلاستیک 8520 0 1398/11/03 Laripur تزریقی نمودار
پلی اتیلن وینیل استات VA910 0 1398/11/03 هنام اکستروژن - تزریق نمودار
پلی اتیلن وینیل استات VS 430 0 1398/11/03 هونام تزریق نمودار
پلی اتیلن وینیل استات 7350 0 1398/11/03 Formosa تزریق نمودار
پلی اتیلن وینیل استات VA800 0 1398/11/03 - تزریق نمودار
پلی اتیلن وینیل استات VA900 0 1398/11/03 - اکستروژن - تزریق نمودار
پلی اتیلن وینیل استات ES18002 0 1398/11/03 - تزریق نمودار
پلی اتیلن وینیل استات E180S 0 1398/11/03 - تزریق نمودار
پلی اتیلن وینیل استات E180F 0 1398/11/03 - تزریق نمودار
پلی اتیلن وینیل استات 1315 0 1398/11/03 - اکستروژن - تزریق نمودار
پلی اتیلن وینیل استات 1316 0 1398/11/03 - اکستروژن - تزریق نمودار
پلی اتیلن وینیل استات 1328 0 1398/11/03 - تزریق نمودار
پلی اولفین الاستومر LC370 0 1398/11/03 آلفا اولفین - LG اکستروژن - تزریق نمودار
پلی اولفین الاستومر LC565 0 1398/11/03 آلفا اولفین - LG اکستروژن - تزریق نمودار
پلی اولفین الاستومر LC670 0 1398/11/03 آلفا اولفین - LG اکستروژن - تزریق نمودار
الیاف شیشه 0 1398/10/02 - - نمودار
استابیلایزرهای PVC 0 1398/10/02 - - نمودار
انواع پلاستیسایزر 0 1398/10/02 - - نمودار
انواع کوپلینگ ایجنت 0 1398/10/02 - - نمودار
چسب های پلیمری 0 1398/10/02 - - نمودار
پودر تيتان ( تيتانيوم دي اكسايد) 0 1398/10/02 - - نمودار
انواع ادیتیوها 0 1398/10/02 - - نمودار
کامپاندهای مهندسی - 1398/07/08 - - نمودار
پلیمرهای ویژه - 1398/07/08 - - نمودار

قیمت مواد پتروشیمی، پلیمری و پلاستیک

کاربران گرامی به‌منظور دسترسی راحت تر به مواد پلیمری مدنظر خود می‌توانید روی ستون‌های دلخواه بصورت صعودی و نزولی مرتب سازی انجام دهید و یا از باکس جستجو استفاده فرمایید.