قیمت محصولات پتروشیمی، پلیمری و پلاستیک

کاربران گرامی به‌منظور دسترسی راحت تر به محصول مدنظر خود میتوانید روی ستون‌های دلخواه بصورت صعودی و نزولی مرتب سازی انجام دهید و یا از باکس جستجو استفاده فرمایید.

نام محصول قیمت تاریخ آخرین بروز رسانی کاربرد تولید کننده نمودار قیمت
پلی اتیلن سنگین 5620 0 1398/09/20 تزریقی پتروشیمی اراک نمودار
پلی اتیلن سنگین 52518 11690 1398/09/20 تزریقی پتروشیمی جم نمودار
پلی اتیلن سنگین 5218 0 1398/09/20 تزریقی پتروشیمی تبریز نمودار
پلی اتیلن سنگین I3 UV 0 1398/09/20 تزریقی پتروشیمی باختر-کرمانشاه نمودار
پلی اتیلن سنگین 60507 0 1398/09/20 تزریقی پتروشیمی جم نمودار
پلی اتیلن سنگین 60505 0 1398/09/20 تزریقی پتروشیمی جم نمودار
پلی اتیلن سنگین 2200 11720 1398/09/02 تزریقی پتروشیمی ایلام نمودار
پلی اتیلن سنگین HI500 12170 1398/09/20 تزریقی پتروشیمی بندرامام نمودار
پلی اتیلن سنگین 52505 0 1398/09/20 تزریقی پتروشیمی جم نمودار
پلی اتیلن سنگین 3840 10720 1398/09/20 دورانی پتروشیمی اراک نمودار
پلی اتیلن سنگین I4 UV 0 1398/09/20 تزریقی پتروشیمی باختر-کرمانشاه نمودار
پلی اتیلن سنگین BL3 10820 1398/09/20 بادی پتروشیمی جم نمودار
پلی اتیلن سنگین 0035 10720 1398/09/20 بادی پتروشیمی بندرامام نمودار
پلی اتیلن سنگین BL4 0 1398/09/20 بادی پتروشیمی باختر نمودار
پلی اتیلن سنگین 3713 0 1398/09/20 فیلم پتروشیمی آریاساسول نمودار
پلی اتیلن سنگین F7000 10920 1398/09/20 فیلم پتروشیمی مهر نمودار
پلی اتیلن سنگین EX5 10520 1398/09/20 فیلم پتروشیمی مارون نمودار
پلی اتیلن سنگین EX2 0 1398/09/20 اکستروژن پتروشیمی باختر-کرمانشاه نمودار
پلی اتیلن سنگین EX3 13720 1398/09/20 پایپ پتروشیمی امیرکبیر نمودار
پلی اتیلن سنگین CRP 100 0 1398/09/20 پایپ پتروشیمی جم نمودار
پلی اتیلن سنگین HF 5110 10670 1398/09/20 فیلم پتروشیمی آریاساسول نمودار
پلی اتیلن سنگین 6006 0 1398/09/20 پایپ پتروشیمی سابیک-Sabic نمودار
پلی اتیلن سنگین HE3490 LS 0 1398/09/20 پایپ پتروشیمی بروج نمودار
پلی اتیلن سنگین 5001 0 1398/09/20 اکستروژن پتروشیمی جم نمودار
پلی اتیلن سنگین 52502 0 1398/09/20 تزریقی پتروشیمی جم نمودار
پلی اتیلن سنگین 5030SA 10520 1398/09/20 تزریقی پتروشیمی تبریز نمودار
پلی اتیلن سنگین 52511 0 1398/09/20 تزریقی پتروشیمی جم نمودار
پلی اتیلن سنگین BL3 11120 1398/09/20 بادی پتروشیمی باختر-کرمانشاه نمودار
پلی اتیلن سنگین BL3 10720 1398/09/20 بادی پتروشیمی مارون نمودار
پلی اتیلن سنگین EX5 10620 1398/09/20 فیلم پتروشیمی جم نمودار
پلی اتیلن سنگین EX5 10570 1398/09/20 فیلم پتروشیمی باختر نمودار
پلی اتیلن سنگین EX3 11620 1398/09/02 پایپ پتروشیمی جم نمودار
پلی اتیلن سنگین (EX3(PE-80 0 1398/09/20 لوله پتروشیمی شازند اراک نمودار
پلی اتیلن سنگین 4440EA 0 1398/09/20 اکستروژن پتروشیمی تبریز نمودار
پلی اتیلن سنگین 3840 10870 1398/09/20 دورانی پتروشیمی تبریز نمودار
پلی اتیلن سنگین F7000 10700 1398/09/20 فیلم پتروشیمی ایلام نمودار
پلی اتیلن سنگین PE100 12430 1398/09/17 پایپ پتروشیمی اراک نمودار
پلی اتیلن سنگین PE100 12520 1398/09/05 پایپ پتروشیمی مارون نمودار
پلی اتیلن سنگین PE100 12330 1398/09/17 پایپ پتروشیمی جم نمودار
پلی اتیلن سنگین EX3 0 1398/09/20 پایپ پتروشیمی ایلام نمودار
پلی اتیلن سنگین 54B04 10820 1398/09/19 تزریقی پتروشیمی لرستان نمودار
پلی اتیلن سنگین BL4 0 1398/09/20 بادی پتروشیمی جم نمودار
پلی اتیلن سنگین S5000 11300 1398/07/08 اکستروژن پتروشیمی جم نمودار
پلی اتیلن سنگین 62N07 11630 1398/09/20 تزریقی پتروشیمی مهاباد نمودار
پلی اتیلن سنگین 62N11 10900 1398/04/23 تزریقی پتروشیمی لرستان نمودار
پلی اتیلن سنگین 62N18 10800 1398/04/29 تزریقی پتروشیمی لرستان نمودار
پلی اتیلن سنگین 52B18 10320 1398/08/08 تزریقی پتروشیمی لرستان نمودار
پلی اتیلن سنگین PE100 11320 1398/09/20 پایپ پتروشیمی باختر نمودار
پلی اتیلن سنگین 5020 0 1398/09/20 بادی پتروشیمی آریا ساسول نمودار
پلی اتیلن سنگین HCH5110PPA 0 1398/09/20 فیلم پتروشیمی آریا ساسول نمودار
پلی اتیلن سنگین 6366M 0 1398/09/20 اكستروژن پتروشیمی ایلام نمودار
پلی اتیلن سنگین 7700M 0 1398/09/20 اكستروژن پتروشیمی ایلام نمودار
پلی اتیلن سنگین 8200B 0 1398/09/20 بادی پتروشیمی ایلام نمودار
پلی اتیلن سنگین 2208J 0 1398/09/20 تزریقی پتروشیمی ایلام نمودار
پلی اتیلن سنگین HI500UA 0 1398/09/20 تزریقی پتروشیمی بندر امام نمودار
پلی اتیلن سنگین I3 0 1398/09/20 تزریقی پتروشیمی پلیمر كرمانشاه نمودار
پلی اتیلن سنگین I4 0 1398/09/20 تزریقی پتروشیمی پلیمر كرمانشاه نمودار
پلی اتیلن سنگین 4440UA 0 1398/09/20 تزریقی پتروشیمی تبریز نمودار
پلی اتیلن سنگین 5030EA 0 1398/09/20 تزریقی پتروشیمی تبریز نمودار
پلی اتیلن سنگین 6040UA 0 1398/09/20 تزریقی پتروشیمی تبریز نمودار
پلی اتیلن سنگین 6070EA 0 1398/09/19 تزریقی پتروشیمی تبریز نمودار
پلی اتیلن سنگین 6070UA 0 1398/09/20 تزریقی پتروشیمی تبریز نمودار
پلی اتیلن سنگین MD3510 0 1398/09/20 اکستروژن فیلم لوله ای پتروشیمی جم نمودار
پلی اتیلن سنگین MD3520 0 1398/09/20 اکستروژن فیلم لوله ای پتروشیمی جم نمودار
پلی اتیلن سنگین HD534F7 0 1398/09/20 فیلم نخ رشته ای پتروشیمی جم نمودار
پلی اتیلن سنگین 52528 0 1398/09/20 تزریقی پتروشیمی جم نمودار
پلی اتیلن سنگین 60511 0 1398/09/20 تزریقی پتروشیمی جم نمودار
پلی اتیلن سنگین HD50401 0 1398/09/20 فیلم نخ رشته ای پتروشیمی جم نمودار
پلی اتیلن سبك 2420F9 0 1398/09/20 فیلم پتروشیمی کردستان نمودار
پلی اتیلن سبك 2426F8 0 1398/09/20 فیلم پتروشیمی کردستان نمودار
پلی اتیلن سبك 2426E02 0 1398/09/20 فیلم پتروشیمی کردستان نمودار
پلی اتیلن سبک LFI 2119 0 1398/09/20 فیلم پتروشیمی آریا ساسول نمودار
پلی اتیلن سبک LFI 2130 0 1398/09/20 فیلم پتروشیمی آریا ساسول نمودار
پلی اتیلن سبک LFI 2047A 0 1398/09/20 فیلم پتروشیمی آریا ساسول نمودار
پلی اتیلن سبک 2420F8 11030 1398/09/09 فیلم پتروشیمی کردستان نمودار
پلی اتیلن سبک 2420E02 11120 1398/09/20 فیلم پتروشیمی کردستان نمودار
پلی اتیلن سبک 2420F 11180 1398/06/13 فيلم پتروشیمی اميركبير نمودار
پلی اتیلن سبک 2420E 11400 1398/04/24 فیلم پتروشیمی امیر کبیر نمودار
پلی اتیلن سبک 2420F3 0 1398/09/20 فيلم پتروشیمی امیرکبیر نمودار
پلی اتیلن سبک 1922 12820 1398/09/20 تزریقی پتروشیمی آریا ساسول نمودار
پلی اتیلن سبک 2101TN 0 1398/09/20 فیلم پتروشیمی لاله نمودار
پلی اتیلن سبک 2420H 11850 1398/09/20 فیلم پتروشیمی امیرکبیر نمودار
کامپاندهای مهندسی - 1398/07/08 - - نمودار
پلی اتیلن سبک 1922 12720 1398/09/20 تزریقی پتروشیمی لاله نمودار
پلی اتیلن سبک 2004 0 1398/09/20 فیلم پتروشیمی لاله نمودار
پلی اتیلن سبک 2426K 0 1398/09/20 فیلم پتروشیمی امیرکبیر نمودار
پلی اتیلن سبک 2420k 0 1398/09/20 فیلم پتروشیمی امیرکبیر نمودار
پلی اتیلن سبک LTM 2125 0 1398/09/20 فیلم پتروشیمی آریا ساسول نمودار
پلی اتیلن سبک 020 12220 1398/09/20 فیلم پتروشیمی بندرامام نمودار
پلی اتیلن سبک 0190 11820 1398/09/20 فیلم پتروشیمی آریاساسول نمودار
پلی اتیلن سبک 2102TX 11120 1398/09/20 فیلم پتروشیمی لاله نمودار
پلی اتیلن سبک 2420H 11220 1398/07/28 فیلم پتروشیمی کردستان نمودار
پلی اتیلن سبک 2102TN 11120 1398/09/20 فیلم پتروشیمی لاله نمودار
پلی اتیلن سبک 0075 11820 1398/09/20 فیلم پتروشیمی بندرامام نمودار
پلی اتیلن سبک 2100 12130 1398/09/12 فیلم پتروشیمی لاله نمودار
پلی اتیلن سبک 2420D 12130 1398/09/12 فیلم پتروشیمی امیرکبیر نمودار
پلی اتیلن سبک خطی M500026 0 1398/09/20 تزریقی Sabic نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 38504 0 1398/09/20 دورانی پتروشیمی جم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی LL0220AA 0 1398/09/20 فیلم پتروشیمی اراک نمودار
پلی اتیلن سبک خطی LL0220KJ 0 1398/09/20 فیلم پتروشیمی اراک نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 22402 0 1398/09/20 فیلم پتروشیمی مهاباد نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 22401 0 1398/09/20 فیلم پتروشیمی مهاباد نمودار
پلی اتیلن سبک خطی LL0209AA 12520 1398/09/20 فیلم اراک نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 11300 1398/06/02 فیلم پتروشیمی تبریز نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 22501 0 1398/09/20 فیلم پتروشیمی جم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 27402 0 1398/09/20 فیلم لرستان نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 22403 0 1398/09/20 فیلم لرستان نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 33403 0 1398/09/20 فیلم لرستان نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 11670 1398/09/20 تزریقی پتروشیمی مهاباد نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 27402 0 1398/09/20 فیلم پتروشیمی جم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی LL6301 0 1398/09/20 روتومولدینگ - نمودار
پلی اتیلن سبک خطی LL8446 0 1398/09/20 فیلم - نمودار
پلیمرهای ویژه - 1398/07/08 - - نمودار
پلی اتیلن سبک خطی LL0209AA 12670 1398/09/20 فیلم امیرکبیر نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 0 1398/09/20 فیلم امیرکبیر نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 0 1398/09/20 فیلم اراک نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 11000 1398/04/23 تزریقی پتروشیمی مهاباد نمودار
پلی اتیلن سبک خطی LL0220AA 0 1398/09/20 فیلم پتروشیمی امیرکبیر نمودار
پلی اتیلن سبک خطی LL0220KJ 0 1398/09/20 فیلم پتروشیمی امیرکبیر نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 32604 10800 1398/06/02 دورانی پتروشیمی جم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA 10720 1398/09/02 - پتروشیمی جم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ 11050 1398/09/19 - پتروشیمی جم نمودار
پلی اتيلن سبك خطی 235F6 0 1398/09/20 - پتروشیمی جم نمودار
پلی اتیلن سبك خطی 0410AA 0 1398/09/20 - پتروشیمی شازند نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 20075 0 1398/09/20 - پتروشیمی شازند نمودار
پلی اتیلن سبك خطی 18XF5N 0 1398/09/20 - پتروشیمی جم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 10700 1398/04/23 تزریقی پتروشیمی مهاباد نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر SF1160 0 1398/09/20 نساجی پتروشیمی پلی نار نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر PYI-180 0 1398/09/20 نساجی پتروشیمی پلی نار نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 010 0 1398/09/20 نساجی پتروشیمی پلی نار نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر X30S 12680 1398/06/23 - پتروشیمی مارون نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر X30F 13120 1398/09/20 - پتروشیمی مارون نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر V30S 12520 1398/07/24 تزریقی پتروشیمی اراک نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر Z30S 13670 1398/09/20 نساجی-تزریقی پتروشیمی شازند اراک نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر X30G 13270 1398/06/04 نساجي پتروشیمی مارون نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 510L 13320 1398/09/20 اکستروژن جم نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 510L 0 1398/09/20 اکستروژن مارون نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 510L 13140 1398/09/20 اکستروژن نویدزرشیمی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 552R 13700 1398/09/20 نساجی پتروشیمی جم نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 552R 13670 1398/09/20 نساجی پتروشیمی اراک نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 552R 13700 1398/09/20 نساجی پتروشیمی مارون نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 1102K 0 1398/09/20 نساجی رجال نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 030 12130 1398/09/12 نساجی پلی نار نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 550J 12350 1398/07/21 نساجی اراک نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 550J 12420 1398/08/18 نساجی- تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 525J 0 1398/09/20 نساجی- تزریقی پتروشیمی مارون نمودار
الیاف شیشه - 1398/09/10 - - نمودار
استابیلایزرهای PVC - 1398/09/10 - - نمودار
انواع پلاستیسایزر - 1398/09/10 - - نمودار
انواع کوپلینگ ایجنت - 1398/09/10 - - نمودار
چسب های پلیمری - 1398/09/10 - - نمودار
پودر تيتان ( تيتانيوم دي اكسايد) - 1398/09/10 - - نمودار
انواع ادیتیوها - 1398/09/10 - - نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر Z30S 13720 1398/09/20 نساجی-تزریقی پتروشیمی مارون نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 552R 13280 1398/06/02 نساجی نوید زرشیمی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر PYI-250 0 1398/09/20 نساجی- تزریقی پتروشیمی پلی نار نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر Z30G 13030 1398/09/09 تزریقی پتروشیمی مارون نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 500P 0 1398/09/20 تزریقی پتروشیمی جم نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر V30S 0 1398/09/20 تزریقی پتروشیمی مارون نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر V30G 15130 1398/05/08 قالبگیری تزریقی پتروشیمی مارون نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 500 N 0 1398/09/20 نساجی - نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر ZH 500 M 0 1398/09/20 نساجی- تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 080 0 1398/09/20 تزریقی - نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر C30S 13290 1398/09/20 نساجی پتروشیمی مارون نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 510L 0 1398/09/20 اکستروژن اراک نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 060 13320 1398/09/20 نساجی- تزریقی پتروشیمی پلی نار نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر C30G 13740 1398/09/18 تزریقی پتروشیمی مارون نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 1102XL 13320 1398/09/20 نساجی- تزریقی پتروشیمی رجال نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 1102L 0 1398/09/20 نساجی- تزریقی پتروشیمی رجال نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 1102XK 12920 1398/09/20 نساجی- تزریقی پتروشیمی رجال نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 550J 12470 1398/08/20 نساجی- تزریقی پتروشیمی جم نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 552J 0 1398/09/20 نساجی اراک نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر T30S 0 1398/09/20 اکستروژن - نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر T31 S 0 1398/09/20 اکستروژن - نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر T30G 0 1398/09/20 تزریق پتروشیمی مارون نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 525J 12470 1398/08/20 نساجی- تزریقی پتروشیمی جم نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر P-SIF-30 0 1398/09/20 نساجی - نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر ZH 422 H 0 1398/09/20 فیلم - نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر F30S 0 1398/09/20 نساجی - نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر ZH 515MA 13270 1398/07/29 تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر J580S 0 1398/09/20 تزریقی - نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر J740 20250 1398/09/06 تزریقی هیوسانگ نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر M1600 21020 1398/09/02 تزریقی ال جی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر RP340R 0 1398/09/20 تزریقی پتروشیمی جم نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر EP 548R 14500 1398/09/20 تزریقی پتروشیمی جم نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر J550S 0 1398/09/20 تزریقی - نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر RP340N 0 1398/09/19 تزریقی - نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر ZB 332L 16220 1398/07/29 تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر EPC40R 18020 1398/09/20 تزریقی اراک نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر EP 440L 14280 1398/09/20 تزریقی پتروشیمی جم نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر RP270G 16040 1398/08/25 بادی (PP Blow Molding) پتروشیمی اراک نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر 2X83CE 0 1398/09/20 ورق پتروشیمی اراک نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر EP 332C 15620 1398/09/20 اتصالات پتروشیمی نوید زرشیمی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر MR230 C 17020 1398/09/18 لوله پتروشیمی مارون نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر ZR230 C 17020 1398/09/18 لوله پتروشیمی نوید زرشیمی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر EPD60R 23000 1398/06/02 پایپ - نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر RP230C 0 1398/09/20 لوله - نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر R2400 19520 1398/08/20 پایپ - نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر J560M 0 1398/09/20 تزریقی - نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر R200P 28520 1398/09/19 پایپ هیوسانگ نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر EPS30R 0 1398/09/20 تزریقی - نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر EP 440G 14020 1398/09/20 اتصالات پتروشیمی جم نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر RP2400 0 1398/09/20 لوله - نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر SFC550 0 1398/09/20 اکستروژن - نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر SM461 0 1398/09/20 اکستروژن - نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر EPC40R 18400 1398/06/04 تزریقی مارون نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر 548T 14420 1398/09/20 IML- تزریقی پتروشیمی جم نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر ZR340 15120 1398/09/20 تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر ZR348 14130 1398/06/30 - - نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر RP345 14990 1398/09/20 تزریقی- IML پتروشیمی جم نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر 3212 0 1398/09/20 لوله پتروشیمی رجال نمودار
اکریلونیتریل بوتادین استایرن W157 18920 1398/09/20 - - نمودار
اكریلونیتریل بوتادین استایرن 0157 0 1398/09/20 - پتروشیمی تبریز نمودار
اکریلونیتریل بوتادین استایرن N75 0 1398/09/20 تزریقی - نمودار
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SD 0150 20550 1398/09/20 تزریقی تبريز نمودار
اكريلونيتريل بوتادين استايرن N50 20520 1398/09/20 تزریقی گلپایگان-قائد بصیر نمودار
اكريلونيتريل بوتادين استايرن N70 0 1398/09/20 اکستروژن گلپایگان-قائد بصیر نمودار
اكريلونيتريل بوتادين استايرن N80 0 1398/09/20 تزریقی گلپایگان-قائد بصیر نمودار
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10417 24050 1398/09/20 ورق گلپایگان-قائد بصیر نمودار
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10715 0 1398/09/20 ورق گلپایگان-قائد بصیر نمودار
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10720 22920 1398/09/20 ورق گلپایگان-قائد بصیر نمودار
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10733 23050 1398/09/20 ورق گلپایگان-قائد بصیر نمودار
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 90913 24600 1398/07/23 تزریقی - خود رنگ مشکی گلپایگان-قائد بصیر نمودار
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10415 22850 1398/09/20 ورق گلپایگان-قائد بصیر نمودار
اكريلونيتريل بوتادين استايرن HI 121 0 1398/09/20 های هیت - نمودار
اكريلونيتريل بوتادين استايرن N10 0 1398/09/20 تزریقی - نمودار
اكريلونيتريل بوتادين استايرن N40 0 1398/09/20 تزریقی - نمودار
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10620 0 1398/09/20 ورق - نمودار
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10442 0 1398/09/20 ورق - نمودار
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10210 0 1398/09/20 ورق - نمودار
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 2340 HR 0 1398/09/20 های هیت - نمودار
پلی آمید 12 L20L 0 1398/09/20 تزریق - نمودار
پلی آمید 12 L16L 0 1398/09/20 تزریق - نمودار
پلی آمید 4,6 TW 371 0 1398/09/20 تزریق DSM نمودار
پلی آمید 4.6 TW 341 0 1398/09/20 تزریق DSM نمودار
پلی آمید 4.6 TW 441 0 1398/09/20 تزریق DSM نمودار
پلی آمید 6 KN136 0 1398/09/20 تزریق - نمودار
پلی آمید 6 F223 0 1398/09/20 تزریق DSM نمودار
پلی آمید 6 B70L 0 1398/09/20 تزریق BASF نمودار
پلی آمید 6 25BT 0 1398/09/20 تزریق - نمودار
پلی آمید 6 K125 0 1398/09/20 تزریق DSM نمودار
پلی آمید 6 F136 0 1398/09/20 اکستروژن DSM نمودار
پلی آمید 6 NB40 GR30 N100 0 1398/09/20 تزریق - نمودار
پلی آمید 6 NB40 NLE 0 1398/09/20 تزریق - نمودار
پلی آمید 6 K224-G6تقویت شده با الیاف شیشه 0 1398/09/20 تزریق DSM نمودار
پلی آمید PA 6 12 0 1398/09/20 اکستروژن - تزریق - نمودار
پلی آمید PA 6 12 0 1398/09/20 اکستروژن - تزریق - نمودار
پلی آمید 66 U166ER 0 1398/09/20 تزریق - نمودار
پلی آمید 66 AESZ4 0 1398/09/20 تزریق - نمودار
پلی آمید 66 A70L 0 1398/09/20 تزریق BASF نمودار
پلی آمید 66 A70S 0 1398/09/20 تزریق BASF نمودار
پلی آمید 66 NA40 NL E 0 1398/09/20 تزریق - نمودار
پلی آمید 66 101-63658 0 1398/09/20 تزریق - نمودار
پلی آمید 66 101FBKB 009 0 1398/09/20 تزریق - نمودار
پلی آمید 66 101FNC 010 0 1398/09/20 تزریق - نمودار
پلی آمید 66 101LBKB009 0 1398/09/20 تزریق - نمودار
پلی آمید 66 101LBKB 080 0 1398/09/20 تزریق - نمودار
پلی آمید 66 101NC 010D 0 1398/09/20 تزریق - نمودار
پلی آمید 66 FG 101 NC 010 0 1398/09/20 تزریق - نمودار
پلی آمید 66 RSLC 1010 NC010 0 1398/09/20 تزریق - نمودار
پلی آمید 66 AG-30H 0 1398/09/20 تزریق - نمودار
پلی آمید 66 AS-V0 0 1398/09/20 تزریق - نمودار
پلی آمید 66 AZ 3 0 1398/09/20 تزریق - نمودار
پلی یورتان ترموپلاستیک 5020 0 1398/09/20 تزریقی Coim - ایتالیا نمودار
پلی یورتان ترموپلاستیک 4525 0 1398/09/20 تزریقی Laripur نمودار
پلی یورتان ترموپلاستیک 8520 0 1398/09/20 تزریقی Laripur نمودار
پلی استایرن معمولی 1540 12050 1398/09/20 عمومی تبريز نمودار
پلى استايرن معمولى 1460 0 1398/09/20 عمومی تبريز نمودار
پلی استایرن معمولی G144 0 1398/09/20 تزریقی کره نمودار
پلی استایرن معمولی کریستال طـه 0 1398/09/20 عمومی - نمودار
پلی استایرن معمولی 336 13150 1398/05/01 عمومی - نمودار
پلی استایرن معمولی 861 0 1398/09/20 عمومی کره نمودار
پلی استایرن معمولی 5250 0 1398/09/20 عمومی تایوان نمودار
پلی استایرن معمولی 1551 12550 1398/09/20 عمومی تخت جمشید پارس نمودار
پلی استایرن مقاوم 7240 14550 1398/09/20 های ایمپکت تبريز نمودار
پلی استایرن مقاوم 350 0 1398/09/20 های ایمپکت تایوان نمودار
پلی استایرن مقاوم 9450 0 1398/09/20 های ایمپکت تایوان نمودار
پلی استایرن مقاوم 425 0 1398/09/20 های ایمپکت کـره نمودار
پلی استایرن مقاوم 724 0 1398/09/20 های ایمپکت کـره نمودار
پلی استایرن مقاوم 850 0 1398/09/20 های ایمپکت - نمودار
پلی استایرن معمولی 1160 0 1398/09/20 - پتروشیمی تبریز نمودار
پلی استايرن معمولی 1461 12300 1398/09/20 - تخت جمشید پارس نمودار
پلى استايرن معمولى N32 13420 1398/09/20 عمومی - نمودار
پلی استایرن معمولی 1115 11700 1398/04/25 تزریقی - نمودار
پلی استایرن معمولی 1309 0 1398/09/20 - آرتان پترو كیهان نمودار
پلی استايرن مقاوم 6045 14100 1398/09/20 - پترو پاك مشرق زمين نمودار
پلی وینیل کلراید E7044 0 1398/09/20 - پتروشیمی اروند نمودار
پلی وینیل كلراید E6644 0 1398/09/20 - پتروشیمی اروند نمودار
پلی وینیل كلراید E7242 0 1398/09/20 - پتروشیمی اروند نمودار
پلی وینیل كلراید S70 0 1398/09/20 سوسپانسیونی پتروشیمی اروند نمودار
پلی وینیل کلراید E6834 15020 1398/09/20 - اروند نمودار
پلی وینیل کلراید S57 11730 1398/06/13 سوسپانسیون پتروشیمی بندر امام نمودار
پلی وینیل کلراید S70 12900 1398/06/03 سوسپانسیونی بندر امام نمودار
پلی وینیل کلراید S65 13220 1398/09/20 سوسپانسیون اروند نمودار
پلی وینیل کلراید S65 13320 1398/09/20 سوسپانسیون غدیر نمودار
پلی وینیل کلراید S65 0 1398/09/20 سوسپانسیون آبادان نمودار
پلی وینیل کلراید S57 11730 1398/06/13 سوسپانسیون آبادان نمودار
پلی وینیل کلراید S57 11730 1398/06/13 سوسپانسیون پتروشیمی غدیر نمودار
پلی وینیل کلراید PB1202 22140 1398/08/25 سوسپانسیون LG نمودار
پلی وینیل کلراید S65 13120 1398/09/20 سوسپانسیون بندر امام نمودار
پلی وینیل کلراید S60 11050 1398/05/15 سوسپانسیون بندر امام نمودار
پلی وینیل کلراید S70 12620 1398/07/24 سوسپانسیونی آبادان نمودار
پلی وینیل کلراید 741 0 1398/09/20 امولسیونی - نمودار
پلی وینیل کلراید 701 0 1398/09/20 امولسیونی - نمودار
پلی وینیل کلراید 703 0 1398/09/20 امولسیونی - نمودار
پلي وينيل كلرايد E7244 0 1398/09/20 تزریق پتروشیمی اروند نمودار
پلى وينيل كلرايد S57 0 1398/09/20 سوسپانسیون LG نمودار
پلی وینیل کلراید EM 2070 0 1398/09/20 امولسیونی هانوا نمودار
پلی وینیل کلراید EM 3090 0 1398/09/20 امولسیونی هانوا نمودار
پلی وینیل کلراید PB 1302 22140 1398/08/25 سوسپانسیون LG نمودار
پلی وینیل کلراید 80 0 1398/09/20 تزریق - نمودار
پلی وینیل کلراید 100 0 1398/09/20 تزریق - نمودار
پلی وینیل کلراید 102 0 1398/09/20 تزریق - نمودار
پلی وینیل کلراید 104 0 1398/09/20 تزریق - نمودار
پلی وینیل کلراید 106 0 1398/09/20 تزریق - نمودار
پلی وینیل کلراید 108 0 1398/09/20 تزریق - نمودار
پلی وینیل کلراید 110 0 1398/09/20 تزریق - نمودار
پلی وینیل کلراید 115 0 1398/09/20 تزریق - نمودار
پلی وینیل کلراید 120 0 1398/09/20 تزریق - نمودار
پلی وینیل کلراید 129 0 1398/09/20 تزریق - نمودار
پلی وینیل کلراید OP 415 0 1398/09/20 تزریق - نمودار
پلی وینیل کلراید OP 415 russian 0 1398/09/20 تزریق - نمودار
پلی وینیل کلراید OP 515 0 1398/09/20 تزریق - نمودار
پلی وینیل کلراید A-1 0 1398/09/20 تزریق - نمودار
پلی وینیل کلراید ST 1 0 1398/09/20 تزریق - نمودار
پلی وینیل کلراید ST 5 0 1398/09/20 تزریق - نمودار
پلی وینیل کلراید ST 10 0 1398/09/20 تزریق - نمودار
پلی وینیل کلراید A 0 1398/09/20 تزریق - نمودار
پلی وینیل کلراید C 0 1398/09/20 تزریق - نمودار
پلی وینیل کلراید C-1 0 1398/09/20 تزریق - نمودار
پلی وینیل کلراید D 0 1398/09/20 تزریق - نمودار
پلی وینیل کلراید E 0 1398/09/20 تزریق - نمودار
پلی وینیل کلراید welding cable sheathing 0 1398/09/20 تزریق - نمودار
پلی اتیلن ترفتالات TG641 0 1398/09/20 الیاف - نمودار
پلی اتیلن ترفتالات BG821 0 1398/09/20 تزریقی - نساجی Lottechem نمودار
پلى اتيلن ترفتالات TG645 0 1398/09/20 الیاف پتروشیمی تندگویان نمودار
پلى اتيلن ترفتالات BG825 11520 1398/09/20 تزریقی - نساجی پتروشیمی تندگویان نمودار
پلى اتيلن ترفتالات BG732 0 1398/09/20 تزریقی - نساجی پتروشیمی تندگویان نمودار
پلى اتيلن ترفتالات BG781 11480 1398/09/20 بطری پتروشیمی تندگویان نمودار
پلى اتيلن ترفتالات BG785 11420 1398/09/20 بطری پتروشیمی تندگویان نمودار
پلى اتيلن ترفتالات BG841 0 1398/09/20 بطری پتروشیمی تندگویان نمودار
پلى اتيلن ترفتالات BG845 0 1398/09/20 بطری پتروشیمی تندگویان نمودار
پلى اتيلن ترفتالات Super Bright 0 1398/09/20 نساجی پتروشیمی تندگویان نمودار
پلی اتیلن ترفتالات BG 821 12120 1398/09/20 تزریقی - نساجی پتروشیمی تندگویان نمودار
پلى اتيلن ترفتالات 821 BG 0 1398/09/20 بطری TK Chemical نمودار
پلی اتیلن ترفتالات Pet tex 12820 1398/09/19 بطری TK Chemical نمودار
آمورف PET N 0 1398/09/20 بطری پتروشیمی شهید تندگویان نمودار
آمورف PET S 0 1398/09/20 بطری پتروشیمی شهید تندگویان نمودار
پلی اتیلن ترفتالات BG730N 0 1398/09/20 بطری پتروشیمی شهید تندگویان نمودار
پلی اتیلن ترفتالات BG730S 0 1398/09/20 بطری پتروشیمی شهید تندگویان نمودار
پلی اتیلن ترفتالات BG760N 0 1398/09/20 بطری پتروشیمی شهید تندگویان نمودار
پلی اتیلن ترفتالات BG760S 0 1398/09/20 بطری پتروشیمی شهید تندگویان نمودار
پلی اتیلن ترفتالات BG780N 0 1398/09/20 بطری پتروشیمی شهید تندگویان نمودار
پلی اتیلن ترفتالات BG780S 0 1398/09/20 بطری پتروشیمی شهید تندگویان نمودار
پلی اتیلن ترفتالات BG800N 0 1398/09/20 بطری پتروشیمی شهید تندگویان نمودار
پلی اتیلن ترفتالات BG800S 0 1398/09/20 بطری پتروشیمی شهید تندگویان نمودار
پلی اتیلن ترفتالات BG820N 0 1398/09/20 بطری پتروشیمی شهید تندگویان نمودار
پلی اتیلن ترفتالات BG820S 0 1398/09/20 بطری پتروشیمی شهید تندگویان نمودار
پلی اتیلن ترفتالات BG840N 0 1398/09/20 بطری پتروشیمی شهید تندگویان نمودار
پلی اتیلن ترفتالات BG840S 0 1398/09/20 بطری پتروشیمی شهید تندگویان نمودار
پلی اتیلن ترفتالات TG620N 0 1398/09/20 نساجی پتروشیمی شهید تندگویان نمودار
پلی اتیلن ترفتالات TG620S 0 1398/09/20 نساجی پتروشیمی شهید تندگویان نمودار
پلی اتیلن ترفتالات سوپربرایت TG620SB N 0 1398/09/20 نساجی پتروشیمی شهید تندگویان نمودار
پلی اتیلن ترفتالات سوپر برایت TG620SB S 0 1398/09/20 نساجی پتروشیمی شهید تندگویان نمودار
پلی اتیلن ترفتالات TG640N 0 1398/09/20 نساجی پتروشیمی شهید تندگویان نمودار
پلی اتیلن ترفتالات TG640S 0 1398/09/20 نساجی پتروشیمی شهید تندگویان نمودار
پلی اتیلن ترفتالات TG640MOD N 0 1398/09/20 نساجی پتروشیمی شهید تندگویان نمودار
پلی اتیلن ترفتالات TG640MOD S 0 1398/09/20 نساجی پتروشیمی شهید تندگویان نمودار
پلی اتیلن ترفتالات TG640MOD-SB N 0 1398/09/20 نساجی پتروشیمی شهید تندگویان نمودار
پلی اتیلن ترفتالات TG640MOD-SB S 0 1398/09/20 نساجی پتروشیمی شهید تندگویان نمودار
پلی اتیلن ترفتالات TG640HB N 0 1398/09/20 نساجی پتروشیمی شهید تندگویان نمودار
پلی اتیلن ترفتالات TG640HB S 0 1398/09/20 نساجی پتروشیمی شهید تندگویان نمودار
پلی اتیلن ترفتالات سوپر برایت TG640SB N 0 1398/09/20 نساجی پتروشیمی شهید تندگویان نمودار
پلی اتیلن ترفتالات سوپربرایت TG640SB S 0 1398/09/20 نساجی پتروشیمی شهید تندگویان نمودار
پلی اتیلن ترفتالات FG640 S 0 1398/09/20 فیلم پتروشیمی شهید تندگویان نمودار
پلی اتیلن ترفتالات FG640 N 0 1398/09/20 فیلم پتروشیمی شهید تندگویان نمودار
پلی اتیلن سبك 2426E02 0 1398/09/20 فیلم پتروشیمی کردستان نمودار
پلی اتیلن سبك 2420F9 0 1398/09/20 فیلم پتروشیمی کردستان نمودار
پلی اتیلن سبك 2426F8 0 1398/09/20 فیلم پتروشیمی کردستان نمودار
پلی اتیلن سنگین I4 0 1398/09/20 تزریقی پتروشیمی پلیمر كرمانشاه نمودار
پلی اتیلن سنگین I3 0 1398/09/20 تزریقی پتروشیمی پلیمر كرمانشاه نمودار
پلی اتیلن سنگین 4440UA 0 1398/09/20 تزریقی پتروشیمی تبریز نمودار
پلی اتیلن سنگین 5030EA 0 1398/09/20 تزریقی پتروشیمی تبریز نمودار
پلی اتیلن سنگین 6070EA 0 1398/09/20 تزریقی پتروشیمی تبریز نمودار
پلی اتیلن سنگین 6040UA 0 1398/09/20 تزریقی پتروشیمی تبریز نمودار
پلی اتيلن سبك خطی 235F6 0 1398/09/20 - پتروشیمی جم نمودار
پلی اتیلن سنگین 6070UA 0 1398/09/20 تزریقی پتروشیمی تبریز نمودار
پلی اتیلن سبك خطی 18XF5N 0 1398/09/20 - پتروشیمی جم نمودار
پلی اتیلن سنگین HD534F7 0 1398/09/20 فیلم نخ رشته ای پتروشیمی جم نمودار
پلی اتیلن سنگین MD3510 0 1398/09/20 اکستروژن فیلم لوله ای پتروشیمی جم نمودار
پلی اتیلن سنگین MD3520 0 1398/09/20 اکستروژن فیلم لوله ای پتروشیمی جم نمودار
پلی اتیلن سبك خطی 0410AA 0 1398/09/20 - پتروشیمی شازند نمودار
پلی اتیلن سنگین HD50401 0 1398/09/20 فیلم نخ رشته ای پتروشیمی جم نمودار
پلی اتیلن سنگین 52528 0 1398/09/20 تزریقی پتروشیمی جم نمودار
پلی اتیلن سنگین 60511 0 1398/09/20 تزریقی پتروشیمی جم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 20075 0 1398/09/20 - پتروشیمی شازند نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 10700 1398/04/23 تزریقی پتروشیمی مهاباد نمودار
پلی اتیلن سنگین 62N11 10900 1398/04/23 تزریقی پتروشیمی لرستان نمودار
پلی اتیلن سنگین 62N18 10800 1398/04/29 تزریقی پتروشیمی لرستان نمودار
پلی اتیلن سنگین BL4 0 1398/09/20 بادی پتروشیمی باختر نمودار
پلی اتیلن سبک 2420E02 11120 1398/09/20 فیلم پتروشیمی کردستان نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 32604 10800 1398/06/02 دورانی پتروشیمی جم نمودار
پلی اتیلن سنگین 52B18 10320 1398/08/08 تزریقی پتروشیمی لرستان نمودار
پلی اتیلن سبک 2420F8 11030 1398/09/09 فیلم پتروشیمی کردستان نمودار
پلی اتیلن سنگین PE100 11320 1398/09/20 پایپ پتروشیمی باختر نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ 11050 1398/09/19 - پتروشیمی جم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA 10720 1398/09/02 - پتروشیمی جم نمودار
پلی اتیلن سنگین HCH5110PPA 0 1398/09/20 فیلم پتروشیمی آریا ساسول نمودار
پلی اتیلن سبک LFI 2119 0 1398/09/20 فیلم پتروشیمی آریا ساسول نمودار
پلی اتیلن سبک LFI 2130 0 1398/09/20 فیلم پتروشیمی آریا ساسول نمودار
پلی اتیلن سبک LFI 2047A 0 1398/09/20 فیلم پتروشیمی آریا ساسول نمودار
پلی اتیلن سنگین 5020 0 1398/09/20 بادی پتروشیمی آریا ساسول نمودار
پلی اتیلن سنگین 6366M 0 1398/09/20 اكستروژن پتروشیمی ایلام نمودار
پلی اتیلن سنگین 7700M 0 1398/09/20 اكستروژن پتروشیمی ایلام نمودار
پلی اتیلن سنگین 8200B 0 1398/09/20 بادی پتروشیمی ایلام نمودار
پلی اتیلن سنگین 2208J 0 1398/09/20 تزریقی پتروشیمی ایلام نمودار
پلی اتیلن سنگین HI500UA 0 1398/09/20 تزریقی پتروشیمی بندر امام نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 11670 1398/09/20 تزریقی پتروشیمی مهاباد نمودار
پلی اتیلن سنگین HF 5110 10670 1398/09/20 فیلم پتروشیمی آریاساسول نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 11000 1398/04/23 تزریقی پتروشیمی مهاباد نمودار
پلی اتیلن سنگین 62N07 11630 1398/09/20 تزریقی پتروشیمی مهاباد نمودار
پلی اتیلن سنگین S5000 11300 1398/07/08 اکستروژن پتروشیمی جم نمودار
پلی اتیلن سنگین CRP 100 0 1398/09/20 پایپ پتروشیمی جم نمودار
پلی اتیلن سنگین 3713 0 1398/09/20 فیلم پتروشیمی آریاساسول نمودار
پلی اتیلن سنگین 5620 0 1398/09/20 تزریقی پتروشیمی اراک نمودار
پلی اتیلن سنگین 5218 0 1398/09/20 تزریقی پتروشیمی تبریز نمودار
پلی اتیلن سنگین I3 UV 0 1398/09/20 تزریقی پتروشیمی باختر-کرمانشاه نمودار
پلی اتیلن سنگین I4 UV 0 1398/09/20 تزریقی پتروشیمی باختر-کرمانشاه نمودار
پلی اتیلن سنگین EX2 0 1398/09/20 اکستروژن پتروشیمی باختر-کرمانشاه نمودار
پلی اتیلن سنگین 60507 0 1398/09/20 تزریقی پتروشیمی جم نمودار
پلی اتیلن سنگین 60505 0 1398/09/20 تزریقی پتروشیمی جم نمودار
پلی اتیلن سنگین 52505 0 1398/09/20 تزریقی پتروشیمی جم نمودار
پلی اتیلن سنگین 52502 0 1398/09/20 تزریقی پتروشیمی جم نمودار
پلی اتیلن سنگین 52511 0 1398/09/20 تزریقی پتروشیمی جم نمودار
پلی اتیلن سنگین BL4 0 1398/09/20 بادی پتروشیمی جم نمودار
پلی اتیلن سنگین 4440EA 0 1398/09/20 اکستروژن پتروشیمی تبریز نمودار
پلی اتیلن سنگین 54B04 10820 1398/09/19 تزریقی پتروشیمی لرستان نمودار
پلی اتیلن سنگین HE3490 LS 0 1398/09/20 پایپ پتروشیمی بروج نمودار
پلی اتیلن سنگین 6006 0 1398/09/20 پایپ پتروشیمی سابیک-Sabic نمودار
پلی اتیلن سنگین 5001 0 1398/09/20 اکستروژن پتروشیمی جم نمودار
پلی اتیلن سبک 020 12220 1398/09/20 فیلم پتروشیمی بندرامام نمودار
پلی اتیلن سبک 0075 11820 1398/09/20 فیلم پتروشیمی بندرامام نمودار
پلی اتیلن سبک 0190 11820 1398/09/20 فیلم پتروشیمی آریاساسول نمودار
پلی اتیلن سبک 2420H 11850 1398/09/20 فیلم پتروشیمی امیرکبیر نمودار
پلی اتیلن سبک 2420H 11220 1398/07/28 فیلم پتروشیمی کردستان نمودار
پلی اتیلن سبک 2420D 12130 1398/09/12 فیلم پتروشیمی امیرکبیر نمودار
پلی اتیلن سبک 2100 12130 1398/09/12 فیلم پتروشیمی لاله نمودار
پلی اتیلن سبک 2102TX 11120 1398/09/20 فیلم پتروشیمی لاله نمودار
پلی اتیلن سبک 2102TN 11120 1398/09/20 فیلم پتروشیمی لاله نمودار
پلی اتیلن سبک 1922 12720 1398/09/20 تزریقی پتروشیمی لاله نمودار
پلی اتیلن سبک 1922 12820 1398/09/20 تزریقی پتروشیمی آریا ساسول نمودار
پلی اتیلن سبک 2420E 11400 1398/04/23 فیلم پتروشیمی امیرکبیر نمودار
پلی اتیلن سبک 2420F3 0 1398/09/20 فيلم پتروشیمی امیرکبیر نمودار
پلی اتیلن سبک 2420F 11180 1398/06/13 فيلم پتروشیمی اميركبير نمودار
پلی اتیلن سبک 2426K 0 1398/09/20 فیلم پتروشیمی امیرکبیر نمودار
پلی اتیلن سبک 2420k 0 1398/09/20 فیلم پتروشیمی امیرکبیر نمودار
پلی اتیلن سبک 2101TN 0 1398/09/20 فیلم پتروشیمی لاله نمودار
پلی اتیلن سبک 2004 0 1398/09/20 فیلم پتروشیمی لاله نمودار
پلی اتیلن سبک LTM 2125 0 1398/09/20 فیلم پتروشیمی آریا ساسول نمودار
پلی اتیلن سبک خطی LL0209AA 12520 1398/09/20 فیلم اراک نمودار
پلی اتیلن سبک خطی LL0209AA 12670 1398/09/20 فیلم امیرکبیر نمودار
پلی اتیلن سبک خطی LL0220AA 0 1398/09/20 فیلم پتروشیمی امیرکبیر نمودار
پلی اتیلن سبک خطی LL0220KJ 0 1398/09/20 فیلم پتروشیمی امیرکبیر نمودار
پلی اتیلن سبک خطی LL0220AA 0 1398/09/20 فیلم پتروشیمی اراک نمودار
پلی اتیلن سبک خطی LL0220KJ 0 1398/09/20 فیلم پتروشیمی اراک نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 0 1398/09/20 فیلم اراک نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 0 1398/09/20 فیلم پتروشیمی امیرکبیر نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 38504 0 1398/09/20 دورانی پتروشیمی جم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 22501 0 1398/09/20 فیلم پتروشیمی جم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 27402 0 1398/09/20 فیلم پتروشیمی جم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 11300 1398/06/02 فیلم پتروشیمی تبریز نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 22402 0 1398/09/20 فیلم پتروشیمی مهاباد نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 22401 0 1398/09/20 فیلم پتروشیمی مهاباد نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 27402 0 1398/09/20 فیلم لرستان نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 22403 0 1398/09/20 فیلم لرستان نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 33403 0 1398/09/20 فیلم لرستان نمودار
پلی اتیلن سبک خطی M500026 0 1398/09/20 تزریقی Sabic نمودار
پلی اتیلن سبک خطی LL6301 0 1398/09/20 روتومولدینگ - نمودار
پلی اتیلن سبک خطی LL8446 0 1398/09/20 فیلم - نمودار
پلی اتیلن سنگین 0035 10720 1398/09/20 بادی پتروشیمی بندرامام نمودار
پلی اتیلن سنگین 3840 10870 1398/09/20 دورانی پتروشیمی تبریز نمودار
پلی اتیلن سنگین 3840 10720 1398/09/20 دورانی پتروشیمی اراک نمودار
پلی اتیلن سنگین EX3 13720 1398/09/20 پایپ پتروشیمی امیرکبیر نمودار
پلی اتیلن سنگین EX3 11620 1398/09/02 پایپ پتروشیمی جم نمودار
پلی اتیلن سنگین EX3 0 1398/09/20 پایپ پتروشیمی ایلام نمودار
پلی اتیلن سنگین (EX3(PE-80 0 1398/09/20 لوله پتروشیمی شازند اراک نمودار
پلی اتیلن سنگین EX5 10620 1398/09/20 فیلم پتروشیمی جم نمودار
پلی اتیلن سنگین EX5 10570 1398/09/20 فیلم پتروشیمی باختر نمودار
پلی اتیلن سنگین EX5 10520 1398/09/20 فیلم پتروشیمی مارون نمودار
پلی اتیلن سنگین F7000 10920 1398/09/20 فیلم پتروشیمی مهر نمودار
پلی اتیلن سنگین F7000 10700 1398/09/20 فیلم پتروشیمی ایلام نمودار
پلی اتیلن سنگین BL3 11120 1398/09/20 بادی پتروشیمی باختر-کرمانشاه نمودار
پلی اتیلن سنگین BL3 10720 1398/09/20 بادی پتروشیمی مارون نمودار
پلی اتیلن سنگین BL3 10820 1398/09/20 بادی پتروشیمی جم نمودار
پلی اتیلن سنگین HI500 12170 1398/09/20 تزریقی پتروشیمی بندرامام نمودار
پلی اتیلن سنگین 52518 11690 1398/09/20 تزریقی پتروشیمی جم نمودار
پلی اتیلن سنگین PE100 12430 1398/09/17 پایپ پتروشیمی اراک نمودار
پلی اتیلن سنگین PE100 12520 1398/09/05 پایپ پتروشیمی مارون نمودار
پلی اتیلن سنگین PE100 12330 1398/09/17 پایپ پتروشیمی جم نمودار
پلی اتیلن سنگین 2200 11720 1398/09/02 تزریقی پتروشیمی ایلام نمودار
پلی اتیلن سنگین 5030SA 10520 1398/09/20 تزریقی پتروشیمی تبریز نمودار
پلی استال K300 0 1398/09/20 تزریقی - نمودار
پلی استال N109 LD 0 1398/09/20 تزریقی - نمودار
پلی استال FM090 0 1398/09/20 تزریقی - نمودار
پلی استال SB35 0 1398/09/20 تزریقی Formosa نمودار
پلی استال PO20 NL MB 0 1398/09/20 تزریقی - نمودار
پلی استال M90 0 1398/09/20 تزریقی - نمودار
پلی استال MC90 0 1398/09/20 تزریقی - نمودار
پلی استال 511DP-BK 402 0 1398/09/20 تزریقی - نمودار
پلی استال 500P NC010 0 1398/09/20 تزریقی - نمودار
پلی استال 100P NC010 0 1398/09/20 تزریقی - نمودار
پلی استال 501S NC010 0 1398/09/20 تزریقی - نمودار
پلی كربنات PC 1100 0 1398/09/20 تزریقی هنام نمودار
پلی کربنات 110 PC 0 1398/09/20 تزریقی chi mei - تایوان نمودار
پلی کربنات 3113 0 1398/09/20 تزریقی - نمودار
پلی کربنات 3127 0 1398/09/20 تزریقی - نمودار
پلی کربنات ET UV 130 0 1398/09/20 تزریقی - نمودار
پلی کربنات 2807 0 1398/09/20 تزریقی بایر آلمان نمودار
پلی کربنات 9415 0 1398/09/20 تزریقی بایر آلمان نمودار
پلی کربنات 6265 0 1398/09/20 تزریقی بایر آلمان نمودار
پلی کربنات 500R 0 1398/09/20 تزریقی GE - Lexan نمودار
پلی کربنات 920 0 1398/09/20 تزریقی GE - Lexan نمودار
پلی کربنات 166F 0 1398/09/20 تزریقی GE - Lexan نمودار
پلی کربنات 1023R 0 1398/09/20 تزریقی سامسونگ نمودار
پلی کربنات PGPC 0712 0 1398/09/20 تزریقی پتروشیمی خوزستان نمودار
پلی کربنات PGPC 1215 0 1398/09/20 تزریقی پتروشیمی خوزستان نمودار
پلی کربنات PGPC 1518 0 1398/09/20 تزریقی پتروشیمی خوزستان نمودار
پلی کربنات 2405 0 1398/09/20 تزریقی - نمودار
پلی کربنات 2447 0 1398/09/20 تزریقی - نمودار
پلی کربنات 3025 0 1398/09/20 تزریقی - نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 552R 13280 1398/06/02 نساجی نوید زرشیمی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 552R 13700 1398/09/20 نساجی پتروشیمی جم نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 552R 13670 1398/09/20 نساجی پتروشیمی اراک نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 552R 13700 1398/09/20 نساجی پتروشیمی مارون نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر C30S 13290 1398/09/20 نساجی پتروشیمی مارون نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر C30G 13740 1398/09/18 تزریقی پتروشیمی مارون نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر Z30S 13720 1398/09/20 نساجی-تزریقی پتروشیمی مارون نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر Z30G 13030 1398/09/09 تزریقی پتروشیمی مارون نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر Z30S 13670 1398/09/20 نساجی-تزریقی پتروشیمی شازند اراک نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 060 13320 1398/09/20 نساجی- تزریقی پتروشیمی پلی نار نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 510L 13320 1398/09/20 اکستروژن جم نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 510L 0 1398/09/19 اکستروژن اراک نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 510L 0 1398/09/19 اکستروژن مارون نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 510L 13140 1398/09/20 اکستروژن نویدزرشیمی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 550J 12420 1398/08/18 نساجی- تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 550J 12470 1398/08/20 نساجی- تزریقی پتروشیمی جم نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 550J 12350 1398/07/21 نساجی اراک نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 525J 12470 1398/08/20 نساجی- تزریقی پتروشیمی جم نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 525J 0 1398/09/19 نساجی- تزریقی پتروشیمی مارون نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 1102XK 12920 1398/09/20 نساجی- تزریقی پتروشیمی رجال نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 1102XL 13320 1398/09/20 نساجی- تزریقی پتروشیمی رجال نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 1102K 0 1398/09/19 نساجی پتروشیمی رجال نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 1102L 0 1398/09/19 نساجی- تزریقی پتروشیمی رجال نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر PYI-250 0 1398/09/19 نساجی- تزریقی پتروشیمی پلی نار نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر X30G 13270 1398/06/04 نساجي پتروشیمی مارون نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر V30G 15130 1398/05/08 قالبگیری تزریقی پتروشیمی مارون نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر V30S 0 1398/09/19 تزریقی پتروشیمی مارون نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 515MA 13270 1398/07/29 تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر ZH 500 M 0 1398/09/19 نساجی- تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 030 12130 1398/09/12 نساجی پلی نار نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 500P 0 1398/09/19 تزریقی پتروشیمی جم نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 500 N 0 1398/09/20 نساجی - نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر T30S 0 1398/09/20 اکستروژن - نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر T30G 0 1398/09/19 تزریق پتروشیمی مارون نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر T31 S 0 1398/09/20 اکستروژن - نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 080 0 1398/09/20 تزریقی - نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر P-SIF-30 0 1398/09/20 نساجی - نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر ZH 422 H 0 1398/09/20 فیلم - نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر F30S 0 1398/09/20 نساجی - نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر EP 548R 14500 1398/09/20 تزریقی پتروشیمی جم نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر 548T 14420 1398/09/20 IML- تزریقی پتروشیمی جم نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر EP 440L 14280 1398/09/20 تزریقی پتروشیمی جم نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر EP 440G 14020 1398/09/20 اتصالات پتروشیمی جم نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر EPC40R 18020 1398/09/20 تزریقی اراک نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر EPC40R 18400 1398/06/04 تزریقی مارون نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر ZB 332L 16220 1398/07/29 تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر EP 332C 15620 1398/09/20 اتصالات پتروشیمی نوید زرشیمی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر MR230 C 17020 1398/09/18 لوله پتروشیمی مارون نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر ZR230 C 17020 1398/09/18 لوله پتروشیمی نوید زرشیمی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر R200P 28520 1398/09/19 پایپ هیوسانگ نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر J740 20250 1398/09/06 تزریقی هیوسانگ نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر ZR340 15120 1398/09/20 تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر RP270G 16040 1398/08/25 بادی (PP Blow Molding) پتروشیمی اراک نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر RP345 14990 1398/09/20 تزریقی- IML پتروشیمی جم نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر M1600 21020 1398/09/02 تزریقی ال جی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر RP2400 0 1398/09/20 لوله - نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر RP340R 0 1398/09/20 تزریقی پتروشیمی جم نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر ZR348 14130 1398/06/30 - - نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر 2X83CE 0 1398/09/20 ورق پتروشیمی اراک نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر J580S 0 1398/09/20 تزریقی - نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر J550S 0 1398/09/20 تزریقی - نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر J560M 0 1398/09/20 تزریقی - نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر RP340N 0 1398/09/20 تزریقی - نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر RP230C 0 1398/09/20 لوله - نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر R2400 19520 1398/08/20 پایپ - نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر EPD60R 23000 1398/06/02 پایپ - نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر EPS30R 0 1398/09/20 تزریقی - نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر SFC550 0 1398/09/20 اکستروژن - نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر SM461 0 1398/09/20 اکستروژن - نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 010 0 1398/09/20 نساجی پتروشیمی پلی نار نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر SF1160 0 1398/09/20 نساجی پتروشیمی پلی نار نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر 3212 0 1398/09/20 لوله پتروشیمی رجال نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر X30S 12680 1398/06/23 - پتروشیمی مارون نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر X30F 13120 1398/09/20 - پتروشیمی مارون نمودار
پلی کربنات PGPC 0710 0 1398/09/20 - - نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 552J 0 1398/09/19 نساجی اراک نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر V30S 12520 1398/07/24 تزریقی پتروشیمی اراک نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر PYI-180 0 1398/09/20 نساجی پتروشیمی پلی نار نمودار
پلی متیل متاکریلات CM 205 0 1398/09/20 تزریقی - نمودار
پلی متیل متاکریلات CM 207 0 1398/09/20 تزریقی - نمودار
پلی متیل متاکریلات CM 211 0 1398/09/20 تزریقی - نمودار
پلی متیل متاکریلات IH830 0 1398/09/20 تزریقی LG نمودار
پلی بوتیلن ترفتالات 5020 0 1398/09/20 تزریقی - نمودار
پلی بوتیلن ترفتالات PB70 0 1398/09/20 تزریقی - نمودار
پلی بوتیلن ترفتالات 1100211X 0 1398/09/20 تزریقی تایوان نمودار
پلی اتیلن وینیل استات VA910 0 1398/09/20 اکستروژن - تزریق هنام نمودار
پلی اتیلن وینیل استات 1316 0 1398/09/20 اکستروژن - تزریق - نمودار
پلی اتیلن وینیل استات VS 430 0 1398/09/20 تزریق هونام نمودار
پلی اتیلن وینیل استات ES18002 0 1398/09/20 تزریق - نمودار
پلی اتیلن وینیل استات 1328 0 1398/09/20 تزریق - نمودار
پلی اتیلن وینیل استات VA800 0 1398/09/20 تزریق - نمودار
پلی اتیلن وینیل استات 7350 0 1398/09/20 تزریق Formosa نمودار
پلی اتیلن وینیل استات E180F 0 1398/09/20 تزریق - نمودار
پلی اتیلن وینیل استات E180S 0 1398/09/20 تزریق - نمودار
پلی اتیلن وینیل استات VA900 0 1398/09/20 اکستروژن - تزریق - نمودار
پلی اتیلن وینیل استات 1315 0 1398/09/20 اکستروژن - تزریق - نمودار
پلی اولفین الاستومر LC670 0 1398/09/20 اکستروژن - تزریق آلفا اولفین - LG نمودار
پلی اولفین الاستومر LC370 0 1398/09/20 اکستروژن - تزریق آلفا اولفین - LG نمودار
پلی اولفین الاستومر LC565 0 1398/09/20 اکستروژن - تزریق آلفا اولفین - LG نمودار