قیمت روز مواد پتروشیمی

کاربران گرامی،
به‌منظور دسترسی راحت تر به مواد پلیمری مدنظر خود
می‌توانید روی ستون‌های دلخواه بصورت صعودی و نزولی مرتب سازی انجام دهید
و یا از باکس جستجو استفاده فرمایید.

نام محصول قیمت تاریخ آخرین بروز رسانی تولید کننده کاربرد نمودار قیمت
پلی اتیلن سنگین 0035 17000 1399/04/23 پتروشیمی بندرامام بادی نمودار
پلی اتیلن سنگین 3840 18700 1399/04/23 پتروشیمی تبریز دورانی نمودار
پلی اتیلن سنگین 3840 18650 1399/04/23 پتروشیمی اراک دورانی نمودار
پلی اتیلن سنگین EX3 17750 1399/04/23 پتروشیمی امیرکبیر پایپ نمودار
پلی اتیلن سنگین EX5 16350 1399/04/23 پتروشیمی جم فیلم نمودار
پلی اتیلن سنگین EX5 16300 1399/04/23 پتروشیمی مارون فیلم نمودار
پلی اتیلن سنگین EX5 16300 1399/04/23 پتروشیمی باختر فیلم نمودار
پلی اتیلن سنگین BL3 16900 1399/04/23 پتروشیمی جم بادی نمودار
پلی اتیلن سنگین F7000 17850 1399/04/24 پتروشیمی مهر فیلم نمودار
پلی اتیلن سنگین F7000 17730 1399/04/24 پتروشیمی ایلام فیلم نمودار
پلی اتیلن سنگین BL3 16900 1399/04/23 پتروشیمی باختر-کرمانشاه بادی نمودار
پلی اتیلن سنگین BL3 16900 1399/04/23 پتروشیمی مارون بادی نمودار
پلی اتیلن سنگین HI500 18600 1399/04/23 پتروشیمی بندرامام تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 52518 17850 1399/04/24 پتروشیمی جم تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین HF 5110 15450 1399/04/17 پتروشیمی آریاساسول فیلم نمودار
پلی اتیلن سنگین 62N07 17400 1399/04/23 پتروشیمی مهاباد تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 62N11 0 1399/04/25 پتروشیمی لرستان تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 52B18 10050 1399/01/23 پتروشیمی لرستان تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 52B07 0 1399/04/25 پتروشیمی لرستان تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین PE100 15000 1399/04/02 پتروشیمی باختر پایپ نمودار
پلی اتیلن سنگین 62N18 0 1399/04/25 پتروشیمی لرستان تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین PE100 مشکی 18200 1399/04/23 پتروشیمی اراک پایپ نمودار
پلی اتیلن سنگین PE100 12400 1399/01/30 پتروشیمی مارون پایپ نمودار
پلی اتیلن سنگین PE100 18000 1399/04/24 پتروشیمی جم پایپ نمودار
پلی اتیلن سنگین 2200 0 1399/04/25 پتروشیمی ایلام تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 5030SA 13430 1399/03/07 پتروشیمی تبریز تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 54B04 15850 1399/04/17 پتروشیمی لرستان تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 60505 0 1399/04/25 پتروشیمی جم تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین S5000 13900 1399/04/04 پتروشیمی جم اکستروژن نمودار
پلی اتیلن سنگین 60507 0 1399/04/25 پتروشیمی جم تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 6070UA 0 1399/04/25 پتروشیمی تبریز تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین EX3 0 1399/04/25 پتروشیمی جم پایپ نمودار
پلی اتیلن سنگین EX3 0 1399/04/25 پتروشیمی ایلام پایپ نمودار
پلی اتیلن سنگین (EX3(PE-80 0 1399/04/25 پتروشیمی شازند اراک لوله نمودار
پلی اتیلن سنگین CRP 100 0 1399/04/25 پتروشیمی جم پایپ نمودار
پلی اتیلن سنگین EX2 0 1399/04/25 پتروشیمی باختر-کرمانشاه اکستروژن نمودار
پلی اتیلن سنگین PE100 مشکی 16000 1399/04/16 پتروشیمی امیرکبیر لوله نمودار
پلی اتیلن سنگین BL4 0 1399/04/25 پتروشیمی باختر بادی نمودار
پلی اتیلن سنگین BL4 0 1399/04/25 پتروشیمی جم بادی نمودار
پلی اتیلن سنگین 52505 0 1399/04/25 پتروشیمی جم تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 5620 0 1399/04/25 پتروشیمی اراک تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 5218 0 1399/04/25 پتروشیمی تبریز تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین I3UV 0 1399/04/25 پتروشیمی باختر-کرمانشاه تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 60511 0 1399/04/25 پتروشیمی جم تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین I4 UV 0 1399/04/25 پتروشیمی باختر-کرمانشاه تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 52502 0 1399/04/25 پتروشیمی جم تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 3713 0 1399/04/25 پتروشیمی آریاساسول فیلم نمودار
پلی اتیلن سنگین I3 0 1399/04/25 پتروشیمی پلیمر كرمانشاه تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین I4 0 1399/04/25 پتروشیمی پلیمر كرمانشاه تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 52511 0 1399/04/25 پتروشیمی جم تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 4440EA 0 1399/04/25 پتروشیمی تبریز اکستروژن نمودار
پلی اتیلن سنگین 4440UA 0 1399/04/25 پتروشیمی تبریز تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 5030EA 0 1399/04/25 پتروشیمی تبریز تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 6040UA 0 1399/04/25 پتروشیمی تبریز تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 6070EA 0 1399/04/25 پتروشیمی تبریز تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین MD3510 0 1399/04/25 پتروشیمی جم اکستروژن فیلم لوله ای نمودار
پلی اتیلن سنگین MD3520 0 1399/04/25 پتروشیمی جم اکستروژن فیلم لوله ای نمودار
پلی اتیلن سنگین HD534F7 0 1399/04/25 پتروشیمی جم فیلم نخ رشته ای نمودار
پلی اتیلن سنگین HE3490 LS 0 1399/04/25 پتروشیمی بروج پایپ نمودار
پلی اتیلن سنگین 6006 0 1399/04/25 پتروشیمی سابیک-Sabic پایپ نمودار
پلی اتیلن سنگین 5001 0 1399/04/25 پتروشیمی جم اکستروژن نمودار
پلی اتیلن سنگین HD50401 0 1399/04/25 پتروشیمی جم فیلم نخ رشته ای نمودار
پلی اتیلن سنگین EX3 16000 1399/04/17 پتروشیمی باختر لوله نمودار
پلی اتیلن سنگین 52528 0 1399/04/25 پتروشیمی جم تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 5020 0 1399/04/25 پتروشیمی آریا ساسول بادی نمودار
پلی اتیلن سنگین HCH5110PPA 0 1399/04/25 پتروشیمی آریا ساسول فیلم نمودار
پلی اتیلن سنگین 6366M 0 1399/04/25 پتروشیمی ایلام اكستروژن نمودار
پلی اتیلن سنگین 7700M 0 1399/04/25 پتروشیمی ایلام اكستروژن نمودار
پلی اتیلن سنگین 8200B 0 1399/04/25 پتروشیمی ایلام بادی نمودار
پلی اتیلن سنگین HI500UA 0 1399/04/25 پتروشیمی بندر امام تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 2208J 0 1399/04/25 پتروشیمی ایلام تزریقی نمودار
پلی اتیلن سبک 020 17500 1399/04/23 پتروشیمی بندرامام فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 0075 21100 1399/04/17 پتروشیمی بندرامام فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 0190 16350 1399/04/17 پتروشیمی آریاساسول فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2420H 15150 1399/03/19 پتروشیمی امیرکبیر فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2420H 12100 1399/02/07 پتروشیمی کردستان فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2420D 13550 1399/02/24 پتروشیمی امیرکبیر فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2100 13550 1399/02/24 پتروشیمی لاله فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2102TX 17450 1399/04/23 پتروشیمی لاله فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2102TN 17450 1399/04/23 پتروشیمی لاله فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 1922 17250 1399/04/17 پتروشیمی لاله تزریقی نمودار
پلی اتیلن سبک 1922 16150 1399/04/03 پتروشیمی آریا ساسول تزریقی نمودار
پلی اتیلن سبک 2420E 0 1399/04/25 پتروشیمی امیرکبیر فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2420F 0 1399/04/25 پتروشیمی اميركبير فيلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2420E02 17450 1399/04/23 پتروشیمی کردستان فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2420F8 18500 1399/04/16 پتروشیمی کردستان فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2420k 0 1399/04/25 پتروشیمی امیرکبیر فیلم نمودار
پلی اتیلن سبك 2426F8 13150 1399/03/03 پتروشیمی کردستان فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2004 0 1399/04/25 پتروشیمی لاله فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2420F3 12000 1399/01/30 پتروشیمی کردستان فيلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2426K 0 1399/04/25 پتروشیمی امیرکبیر فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2101TN 0 1399/04/25 پتروشیمی لاله فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک LTM 2125 0 1399/04/25 پتروشیمی آریا ساسول فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک LFI 2047A 0 1399/04/25 پتروشیمی آریا ساسول فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک LFI 2119 0 1399/04/25 پتروشیمی آریا ساسول فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2130 (030) 19000 1399/04/16 پتروشیمی آریا ساسول فیلم نمودار
پلی اتیلن سبك 2420F9 0 1399/04/25 پتروشیمی کردستان فیلم نمودار
پلی اتیلن سبك 2426E02 0 1399/04/25 پتروشیمی کردستان فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی LL0209AA 16050 1399/04/23 پتروشیمی اراک فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی LL0209AA 16450 1399/04/24 پتروشیمی امیرکبیر فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 14100 1399/04/14 پتروشیمی مهاباد تزریقی نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA 0 1399/04/25 پتروشیمی جم فیلم نمودار
پلی اتيلن سبك خطی 235F6 15900 1399/04/23 پتروشیمی جم فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 16150 1399/04/23 پتروشیمی مهاباد تزریقی نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 32604 0 1399/04/25 پتروشیمی جم دورانی نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ 0 1399/04/25 پتروشیمی جم فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 0 1399/04/25 پتروشیمی تبریز فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 0 1399/04/25 پتروشیمی مهاباد تزریقی نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 0 1399/04/25 پتروشیمی امیرکبیر فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی LL0220AA 0 1399/04/25 پتروشیمی امیرکبیر فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی LL0220KJ 0 1399/04/25 پتروشیمی امیرکبیر فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی LL0220AA 0 1399/04/25 پتروشیمی اراک فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی LL0220KJ 0 1399/04/25 پتروشیمی اراک فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 0 1399/04/25 پتروشیمی اراک فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 38504 0 1399/04/25 پتروشیمی جم دورانی نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 22501 0 1399/04/25 پتروشیمی جم فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 27402 0 1399/04/25 پتروشیمی جم فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 22402 0 1399/04/25 پتروشیمی مهاباد فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 22401 0 1399/04/25 پتروشیمی مهاباد فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 27402 0 1399/04/25 پتروشیمی لرستان فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 22403 0 1399/04/25 پتروشیمی لرستان فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 33403 0 1399/04/25 پتروشیمی لرستان فیلم نمودار
پلی اتیلن سبك خطی 18XF5N 0 1399/04/25 پتروشیمی جم - نمودار
پلی اتیلن سبک خطی M500026 0 1399/04/25 Sabic تزریقی نمودار
پلی اتیلن سبک خطی LL6301 0 1399/04/25 اگزون موبیل روتومولدینگ نمودار
پلی اتیلن سبک خطی LL8446 0 1399/04/25 اگزون موبیل روتومولدینگ نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 20075 0 1399/04/25 پتروشیمی شازند - نمودار
پلی اتیلن سبك خطی 0410AA 0 1399/04/25 پتروشیمی شازند - نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر ZH 552R 22000 1399/04/24 پتروشیمی نوید زرشیمی نساجی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 552R 22000 1399/04/24 پتروشیمی جم نساجی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 552R 22000 1399/04/24 پتروشیمی اراک نساجی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 552R 22000 1399/04/24 پتروشیمی مارون نساجی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر C30S 21600 1399/04/23 پتروشیمی مارون نساجی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر C30S 21600 1399/04/23 پتروشیمی جم نساجی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر C30G 21750 1399/04/24 پتروشیمی مارون تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر Z30S 22000 1399/04/23 پتروشیمی مارون نساجی-تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر Z30G 18250 1399/04/09 پتروشیمی مارون تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر Z30S 21600 1399/04/23 پتروشیمی شازند اراک نساجی-تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 030 15350 1399/01/30 پتروشیمی پلی نار نساجی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 060 17000 1399/03/11 پتروشیمی پلی نار نساجی- تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 510L 21600 1399/04/23 پتروشیمی جم اکستروژن نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر Cr380 15200 1399/02/07 پتروشیمی پلی نار نساجی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر X30S 0 1399/04/25 پتروشیمی مارون - نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 1102XK 13900 1399/02/24 پتروشیمی رجال نساجی- تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 1102XL 17200 1399/03/21 پتروشیمی رجال نساجی- تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر V30G 0 1399/04/25 پتروشیمی مارون قالبگیری تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر PYI-250 16950 1399/03/17 پتروشیمی پلی نار نساجی- تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر X30G 0 1399/04/25 پتروشیمی مارون نساجي نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 510L 21000 1399/04/22 پتروشیمی نویدزرشیمی اکستروژن نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 550J 15500 1399/01/30 پتروشیمی نوید زرشیمی نساجی- تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 550J 15500 1399/01/30 پتروشیمی اراک نساجی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 525J 14200 1399/02/24 پتروشیمی جم نساجی- تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر V30S 0 1399/04/25 پتروشیمی اراک تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 510L 21000 1399/04/22 پتروشیمی اراک اکستروژن نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 500P 15600 1399/01/30 پتروشیمی جم تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 510L 0 1399/04/25 پتروشیمی مارون اکستروژن نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 525J 0 1399/04/25 پتروشیمی مارون نساجی- تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 1102K 0 1399/04/25 پتروشیمی رجال نساجی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 552J 0 1399/04/25 پتروشیمی اراک نساجی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 1102L 15600 1399/01/30 پتروشیمی رجال نساجی- تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر V30S 0 1399/04/25 پتروشیمی مارون تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 515MA 19150 1399/04/17 پتروشیمی نوید زرشیمی تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 550J 16700 1399/03/13 پتروشیمی جم نساجی- تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر ZH 500 M 0 1399/04/25 پتروشیمی نوید زرشیمی نساجی- تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر T30G 0 1399/04/25 پتروشیمی مارون تزریق نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر T31 S 0 1399/04/25 - اکستروژن نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 500 N 0 1399/04/25 - نساجی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر T30S 0 1399/04/25 پتروشیمی مارون اکستروژن نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 080 0 1399/04/25 - تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 010 0 1399/04/25 پتروشیمی پلی نار نساجی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر SF1160 0 1399/04/25 پتروشیمی پلی نار نساجی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر P-SIF-30 0 1399/04/25 - نساجی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر ZH 422H 0 1399/04/25 پتروشیمی نوید زرشیمی فیلم نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر F30S 0 1399/04/25 - نساجی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر EP 548R 23200 1399/04/24 پتروشیمی جم تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر ZB 548R 23000 1399/04/23 پتروشیمی نوید زرشیمی تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر EP 440L 21200 1399/04/24 پتروشیمی جم تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر EP 440G 23000 1399/04/24 پتروشیمی جم اتصالات نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر ZB 332L 0 1399/04/25 پتروشیمی نوید زرشیمی تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر EP 332C 23300 1399/04/24 پتروشیمی نوید زرشیمی اتصالات نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر MR230 C 24300 1399/04/24 پتروشیمی مارون لوله نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر ZB 440L 18600 1399/04/03 پتروشیمی نوید زرشیمی تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر X30F 18350 1399/04/10 پتروشیمی مارون فیلم نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر ZR348 0 1399/04/25 پتروشیمی نوید زرشیمی تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر ZR230 C 24200 1399/04/24 پتروشیمی نوید زرشیمی لوله نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر R200P 31000 1399/04/23 هیوسانگ پایپ نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر RP345 19600 1399/04/16 پتروشیمی جم تزریقی- IML نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر R2400 28600 1399/01/30 - پایپ نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر R60 20000 1399/04/17 پتروشیمی اراک پایپ نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر ZR340 21550 1399/04/24 پتروشیمی نوید زرشیمی تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر EPC40R (R40) 24500 1399/04/23 پتروشیمی اراک تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر 548T 21100 1399/04/24 پتروشیمی جم IML- تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر (EPC40R (R40 0 1399/04/25 پتروشیمی مارون تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر J740 27550 1399/02/24 پتروشیمی هیوسانگ تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر M1600 0 1399/04/25 ال جی تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر RP270G 0 1399/04/25 پتروشیمی اراک بادی (PP Blow Molding) نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر PNR230C 20800 1399/04/02 پتروشیمی پلی نار لوله نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر RP340R 21550 1399/04/24 پتروشیمی جم تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر 2X83CE 0 1399/04/25 پتروشیمی اراک ورق نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر 3212 21600 1399/03/17 پتروشیمی رجال لوله نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر J580S 0 1399/04/25 پتروشیمی Lotte تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر J550S 0 1399/04/25 پتروشیمی Lotte تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر J560M 0 1399/04/25 - تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر RP340N 0 1399/04/25 پتروشیمی جم تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر RP230C 0 1399/04/25 - لوله نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر RP2400 0 1399/04/25 - لوله نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر EPS30R 0 1399/04/25 - تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر SFC550 0 1399/04/25 پتروشیمی Lotte اکستروژن نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر SM461 0 1399/04/25 - اکستروژن نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر PYI-180 0 1399/04/25 پتروشیمی پلی نار نساجی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر RP240G 0 1399/04/25 پتروشیمی مارون - نمودار
پلی استایرن معمولی 1540 15900 1399/04/24 پتروشیمی تبريز عمومی نمودار
پلی استایرن مقاوم 7240 18800 1399/04/24 پتروشیمی تبريز های ایمپکت نمودار
پلی استایرن معمولی 1551 15650 1399/04/24 تخت جمشید پارس عمومی نمودار
پلی استايرن معمولی 1461 11900 1399/01/30 تخت جمشید پارس - نمودار
پلى استايرن معمولى 1460 0 1399/04/25 پتروشیمی تبريز عمومی نمودار
پلى استايرن معمولى N32 14700 1399/04/03 ایسین پلاستیک عمومی نمودار
پلی استایرن معمولی 336 0 1399/04/25 - عمومی نمودار
پلی استایرن معمولی G144 0 1399/04/25 کره تزریقی نمودار
پلی استايرن مقاوم 6045 14500 1399/03/20 پترو پاك مشرق زمين - نمودار
پلی استایرن معمولی 1115 0 1399/04/25 پترو پاك مشرق زمین عمومی نمودار
پلی استایرن معمولی 861 0 1399/04/25 کره عمومی نمودار
پلی استایرن معمولی 5250 0 1399/04/25 تایوان عمومی نمودار
پلی استایرن مقاوم 350 0 1399/04/25 تایوان های ایمپکت نمودار
پلی استایرن مقاوم 9450 0 1399/04/25 تایوان های ایمپکت نمودار
پلی استایرن مقاوم 425 0 1399/04/25 کـره های ایمپکت نمودار
پلی استایرن مقاوم 724 0 1399/04/25 کـره های ایمپکت نمودار
پلی استایرن مقاوم 850 0 1399/04/25 - های ایمپکت نمودار
پلی استایرن معمولی کریستال طـه 0 1399/04/25 - عمومی نمودار
پلی استایرن معمولی 1309 0 1399/04/25 آرتان پترو كیهان عمومی نمودار
پلی استایرن معمولی 1160 0 1399/04/25 پتروشیمی تبریز - نمودار
پلی استایرن معمولی 1028 0 1399/04/25 پتروشیمی پتروپاک عمومی نمودار
پلی استایرن معمولی 0402 0 1399/04/25 - عمومی نمودار
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SD 0150 28150 1399/04/24 پتروشیمی تبريز تزریقی نمودار
اكريلونيتريل بوتادين استايرن N50 28200 1399/04/24 پتروشیمی قائد بصیر (گلپایگان) تزریقی نمودار
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10417 45100 1399/04/24 پتروشیمی قائد بصیر (گلپایگان) ورق نمودار
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10415 45100 1399/04/24 پتروشیمی قائد بصیر (گلپایگان) ورق نمودار
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 90913 36500 1399/04/22 پتروشیمی قائد بصیر (گلپایگان) تزریقی - خود رنگ مشکی نمودار
اکریلونیتریل بوتادین استایرن W157 32000 1399/02/16 پتروشیمی تبریز - نمودار
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10720 48000 1399/04/23 پتروشیمی قائد بصیر (گلپایگان) ورق نمودار
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10733 40000 1399/02/21 پتروشیمی قائد بصیر (گلپایگان) ورق نمودار
اكريلونيتريل بوتادين استايرن N40 0 1399/04/25 پتروشیمی قائد بصیر (گلپایگان) تزریقی نمودار
اكريلونيتريل بوتادين استايرن N70 22500 1399/01/30 پتروشیمی قائد بصیر (گلپایگان) اکستروژن نمودار
اكريلونيتريل بوتادين استايرن N80 0 1399/04/25 پتروشیمی قائد بصیر (گلپایگان) تزریقی نمودار
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10715 0 1399/04/25 پتروشیمی قائد بصیر (گلپایگان) ورق نمودار
اكريلونيتريل بوتادين استايرن HI 121 0 1399/04/25 - های هیت نمودار
اكريلونيتريل بوتادين استايرن N10 0 1399/04/25 پتروشیمی قائد بصیر (گلپایگان) تزریقی نمودار
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10620 0 1399/04/25 - ورق نمودار
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10442 0 1399/04/25 - ورق نمودار
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10210 0 1399/04/25 - ورق نمودار
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 2340 HR 0 1399/04/25 - های هیت نمودار
اکریلونیتریل بوتادین استایرن N75 0 1399/04/25 پتروشیمی قائد بصیر (گلپایگان) تزریقی نمودار
اكریلونیتریل بوتادین استایرن 0157 0 1399/04/25 پتروشیمی تبریز - نمودار
پلی وینیل کلراید S65 19400 1399/04/02 پتروشیمی بندر امام سوسپانسیون نمودار
پلی وینیل کلراید S65 19400 1399/04/02 پتروشیمی اروند سوسپانسیون نمودار
پلی وینیل کلراید S65 19400 1399/04/02 پتروشیمی غدیر سوسپانسیون نمودار
پلی وینیل کلراید E6834 17650 1399/03/19 پتروشیمی اروند امولسیون نمودار
پلی وینیل کلراید S70 19200 1399/03/20 پتروشیمی بندر امام سوسپانسیونی نمودار
پلی وینیل کلراید S57 0 1399/04/25 پتروشیمی غدیر سوسپانسیون نمودار
پلی وینیل کلراید PB 1302 0 1399/04/25 LG سوسپانسیون نمودار
پلی وینیل کلراید S60 0 1399/04/25 پتروشیمی بندر امام سوسپانسیون نمودار
پلی وینیل کلراید S65 0 1399/04/25 پتروشیمی آبادان سوسپانسیون نمودار
پلی وینیل كلراید E6644 0 1399/04/25 پتروشیمی اروند پوشش پلیمری نمودار
پلی وینیل کلراید S70 0 1399/04/25 پتروشیمی آبادان سوسپانسیونی نمودار
پلی وینیل کلراید S57 0 1399/04/25 پتروشیمی آبادان سوسپانسیون نمودار
پلی وینیل کلراید PB1202 0 1399/04/25 LG سوسپانسیون نمودار
پلی وینیل کلراید 741 0 1399/04/25 سابیک امولسیونی نمودار
پلی وینیل کلراید 701 0 1399/04/25 سابیک امولسیونی نمودار
پلی وینیل كلراید S70 0 1399/04/25 پتروشیمی اروند سوسپانسیونی نمودار
پلی وینیل کلراید E7044 0 1399/04/25 پتروشیمی اروند پوشش دهی نمودار
پلی وینیل کلراید S57 0 1399/04/25 پتروشیمی بندر امام سوسپانسیون نمودار
پلی وینیل كلراید E7242 0 1399/04/25 پتروشیمی اروند پوشش دهی نمودار
پلی وینیل کلراید 703 0 1399/04/25 سابیک امولسیونی نمودار
پلی وينيل كلرايد E7244 0 1399/04/25 پتروشیمی اروند امولسیونی نمودار
پلی وینیل کلراید EM 2070 0 1399/04/25 هانوا امولسیونی نمودار
پلی وینیل کلراید EM 3090 0 1399/04/25 هانوا امولسیونی نمودار
پلی وینیل کلراید 80 0 1399/04/25 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید 100 0 1399/04/25 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید 102 0 1399/04/25 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید 104 0 1399/04/25 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید 106 0 1399/04/25 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید 108 0 1399/04/25 - تزریق نمودار
پلى وينيل كلرايد S57 0 1399/04/25 LG سوسپانسیون نمودار
پلی وینیل کلراید 110 0 1399/04/25 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید 115 0 1399/04/25 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید 120 0 1399/04/25 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید 129 0 1399/04/25 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید OP 415 0 1399/04/25 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید OP 415 russian 0 1399/04/25 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید OP 515 0 1399/04/25 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید A-1 0 1399/04/25 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید ST 1 0 1399/04/25 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید ST 5 0 1399/04/25 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید ST 10 0 1399/04/25 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید A 0 1399/04/25 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید C 0 1399/04/25 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید C-1 0 1399/04/25 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید D 0 1399/04/25 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید E 0 1399/04/25 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید welding cable sheathing 0 1399/04/25 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید S6532 0 1399/04/25 پتروشیمی اروند نمودار
پلی وینیل کلراید S7042 0 1399/04/25 پتروشیمی اروند سوسپانسیونی نمودار
پلی اتیلن ترفتالات BG 821 15500 1399/04/10 پتروشیمی تندگویان بطری نمودار
پلى اتيلن ترفتالات BG825 15200 1399/04/10 پتروشیمی تندگویان بطری نمودار
پلى اتيلن ترفتالات BG781 15200 1399/04/10 پتروشیمی تندگویان بطری نمودار
پلى اتيلن ترفتالات BG785 15000 1399/04/10 پتروشیمی تندگویان بطری نمودار
پلی اتیلن ترفتالات Pet tex 0 1399/04/25 TK Chemical بطری نمودار
پلى اتيلن ترفتالات Super Bright 0 1399/04/25 پتروشیمی تندگویان نساجی نمودار
پلى اتيلن ترفتالات BG732 0 1399/04/25 پتروشیمی تندگویان تزریقی - نساجی نمودار
پلى اتيلن ترفتالات TG645 0 1399/04/25 پتروشیمی تندگویان الیاف نمودار
پلی اتیلن ترفتالات BG821 0 1399/04/25 Lottechem بطری نمودار
پلى اتيلن ترفتالات 821 BG 0 1399/04/25 TK Chemical بطری نمودار
پلی اتیلن ترفتالات BG730N 0 1399/04/25 پتروشیمی شهید تندگویان بطری نمودار
پلی اتیلن ترفتالات BG730S 0 1399/04/25 پتروشیمی شهید تندگویان بطری نمودار
پلی اتیلن ترفتالات BG760N 0 1399/04/25 پتروشیمی شهید تندگویان بطری نمودار
پلی اتیلن ترفتالات BG760S 0 1399/04/25 پتروشیمی شهید تندگویان بطری نمودار
پلی اتیلن ترفتالات BG780N 0 1399/04/25 پتروشیمی شهید تندگویان بطری نمودار
پلی اتیلن ترفتالات BG780S 0 1399/04/25 پتروشیمی شهید تندگویان بطری نمودار
پلی اتیلن ترفتالات BG800N 0 1399/04/25 پتروشیمی شهید تندگویان بطری نمودار
پلی اتیلن ترفتالات BG800S 0 1399/04/25 پتروشیمی شهید تندگویان بطری نمودار
پلی اتیلن ترفتالات BG820N 0 1399/04/25 پتروشیمی شهید تندگویان بطری نمودار
پلی اتیلن ترفتالات BG820S 0 1399/04/25 پتروشیمی شهید تندگویان بطری نمودار
پلی اتیلن ترفتالات BG840N 0 1399/04/25 پتروشیمی شهید تندگویان بطری نمودار
پلی اتیلن ترفتالات BG840S 0 1399/04/25 پتروشیمی شهید تندگویان بطری نمودار
پلی اتیلن ترفتالات آمورف PET N 0 1399/04/25 پتروشیمی شهید تندگویان بطری نمودار
پلی اتیلن ترفتالات آمورف PET S 0 1399/04/25 پتروشیمی شهید تندگویان بطری نمودار
پلی اتیلن ترفتالات TG620N 0 1399/04/25 پتروشیمی شهید تندگویان نساجی نمودار
پلی اتیلن ترفتالات TG620S 0 1399/04/25 پتروشیمی شهید تندگویان نساجی نمودار
پلی اتیلن ترفتالات سوپربرایت TG620SB N 0 1399/04/25 پتروشیمی شهید تندگویان نساجی نمودار
پلی اتیلن ترفتالات سوپر برایت TG620SB S 0 1399/04/25 پتروشیمی شهید تندگویان نساجی نمودار
پلی اتیلن ترفتالات TG640N 0 1399/04/25 پتروشیمی شهید تندگویان نساجی نمودار
پلی اتیلن ترفتالات TG641 0 1399/04/25 پتروشیمی شهید تندگویان الیاف نمودار
پلی اتیلن ترفتالات TG640MOD N 0 1399/04/25 پتروشیمی شهید تندگویان نساجی نمودار
پلی اتیلن ترفتالات TG640MOD S 0 1399/04/25 پتروشیمی شهید تندگویان نساجی نمودار
پلی اتیلن ترفتالات TG640MOD-SB N 0 1399/04/25 پتروشیمی شهید تندگویان نساجی نمودار
پلی اتیلن ترفتالات TG640MOD-SB S 0 1399/04/25 پتروشیمی شهید تندگویان نساجی نمودار
پلی اتیلن ترفتالات TG640HB N 0 1399/04/25 پتروشیمی شهید تندگویان نساجی نمودار
پلی اتیلن ترفتالات TG640HB S 0 1399/04/25 پتروشیمی شهید تندگویان نساجی نمودار
پلی اتیلن ترفتالات سوپر برایت TG640SB N 0 1399/04/25 پتروشیمی شهید تندگویان نساجی نمودار
پلی اتیلن ترفتالات سوپربرایت TG640SB S 0 1399/04/25 پتروشیمی شهید تندگویان نساجی نمودار
پلی اتیلن ترفتالات FG640 S 0 1399/04/25 پتروشیمی شهید تندگویان فیلم نمودار
پلی اتیلن ترفتالات FG640 N 0 1399/04/25 پتروشیمی شهید تندگویان فیلم نمودار
پلی آمید 6 KN136 58000 1399/02/02 - تزریق نمودار
پلی آمید PA 6 12 0 1399/04/25 - اکستروژن - تزریق نمودار
پلی آمید PA 6 12 0 1399/04/25 - اکستروژن - تزریق نمودار
پلی آمید 12 L20L 0 1399/04/25 - تزریق نمودار
پلی آمید 12 L16L 0 1399/04/25 - تزریق نمودار
پلی آمید 4,6 TW 371 0 1399/04/25 DSM تزریق نمودار
پلی آمید 4.6 TW 341 0 1399/04/25 DSM تزریق نمودار
پلی آمید 4.6 TW 441 0 1399/04/25 DSM تزریق نمودار
پلی آمید 6 F223 0 1399/04/25 DSM تزریق نمودار
پلی آمید 6 F136 0 1399/04/25 DSM اکستروژن نمودار
پلی آمید 6 K125 0 1399/04/25 DSM تزریق نمودار
پلی آمید 6 K224-G6تقویت شده با الیاف شیشه 0 1399/04/25 DSM تزریق نمودار
پلی آمید 66 A70L 0 1399/04/25 BASF تزریق نمودار
پلی آمید 66 A70S 0 1399/04/25 BASF تزریق نمودار
پلی آمید 6 NB40 GR30 N100 0 1399/04/25 - تزریق نمودار
پلی آمید 6 NB40 NLE 0 1399/04/25 - تزریق نمودار
پلی آمید 66 U166ER 0 1399/04/25 - تزریق نمودار
پلی آمید 6 B70L 0 1399/04/25 BASF تزریق نمودار
پلی آمید 6 25BT 0 1399/04/25 - تزریق نمودار
پلی آمید 66 AESZ4 0 1399/04/25 - تزریق نمودار
پلی آمید 66 NA40 NL E 0 1399/04/25 - تزریق نمودار
پلی آمید 66 101-63658 0 1399/04/25 - تزریق نمودار
پلی آمید 66 101FBKB 009 0 1399/04/25 - تزریق نمودار
پلی آمید 66 101FNC 010 0 1399/04/25 - تزریق نمودار
پلی آمید 66 101LBKB009 0 1399/04/25 - تزریق نمودار
پلی آمید 66 101LBKB 080 0 1399/04/25 - تزریق نمودار
پلی آمید 66 101NC 010D 0 1399/04/25 - تزریق نمودار
پلی آمید 66 FG 101 NC 010 0 1399/04/25 - تزریق نمودار
پلی آمید 66 RSLC 1010 NC010 0 1399/04/25 - تزریق نمودار
پلی آمید 66 AG-30H 0 1399/04/25 - تزریق نمودار
پلی آمید 66 AS-V0 0 1399/04/25 - تزریق نمودار
پلی آمید 66 AZ 3 0 1399/04/25 - تزریق نمودار
پلی استال K300 48700 1399/04/22 - تزریقی نمودار
پلی استال N109 LD 44000 1399/03/13 - تزریقی نمودار
پلی استال FM090 47700 1399/04/22 - تزریقی نمودار
پلی استال SB35 0 1399/04/25 Formosa تزریقی نمودار
پلی استال PO20 NL MB 0 1399/04/25 - تزریقی نمودار
پلی استال M90 0 1399/04/25 - تزریقی نمودار
پلی استال MC90 0 1399/04/25 - تزریقی نمودار
پلی استال 511DP-BK 402 0 1399/04/25 - تزریقی نمودار
پلی استال 500P NC010 0 1399/04/25 - تزریقی نمودار
پلی استال 100P NC010 0 1399/04/25 - تزریقی نمودار
پلی استال 501S NC010 0 1399/04/25 - تزریقی نمودار
پلی كربنات PC 1100U 62000 1399/04/23 هنام تزریقی نمودار
پلی كربنات PC 1100 49500 1399/03/10 هنام تزریقی نمودار
پلی کربنات PGPC 0710U 47400 1399/04/17 پتروشیمی خوزستان تزریقی نمودار
پلی کربنات 1012 45600 1399/04/09 پتروشیمی خوزستان - نمودار
پلی کربنات 110 PC 0 1399/04/25 chi mei - تایوان تزریقی نمودار
پلی کربنات 2807 0 1399/04/25 بایر آلمان تزریقی نمودار
پلی کربنات 9415 0 1399/04/25 بایر آلمان تزریقی نمودار
پلی کربنات 6265 0 1399/04/25 بایر آلمان تزریقی نمودار
پلی کربنات 500R 0 1399/04/25 GE - Lexan تزریقی نمودار
پلی کربنات 920 0 1399/04/25 GE - Lexan تزریقی نمودار
پلی کربنات 166F 0 1399/04/25 GE - Lexan تزریقی نمودار
پلی کربنات 1023R 0 1399/04/25 سامسونگ تزریقی نمودار
پلی کربنات PGPC 0710 0 1399/04/25 پتروشیمی خوزستان تزریقی نمودار
پلی کربنات PGPC 0712 0 1399/04/25 پتروشیمی خوزستان تزریقی نمودار
پلی کربنات PGPC 1215 0 1399/04/25 پتروشیمی خوزستان تزریقی نمودار
پلی کربنات PGPC 1518 0 1399/04/25 پتروشیمی خوزستان تزریقی نمودار
پلی کربنات 2405 0 1399/04/25 - تزریقی نمودار
پلی کربنات 2447 0 1399/04/25 بایر تزریقی نمودار
پلی کربنات 3025 0 1399/04/25 - تزریقی نمودار
پلی کربنات 3113 0 1399/04/25 - تزریقی نمودار
پلی کربنات 3127 0 1399/04/25 - تزریقی نمودار
پلی کربنات ET UV 130 0 1399/04/25 - تزریقی نمودار
پلی كربنات 407U 0 1399/04/25 پتروشیمی خوزستان تزریقی نمودار
پلی كربنات 407 0 1399/04/25 پتروشیمی خوزستان تزریقی نمودار
پلی متیل متاکریلات CM 205 48200 1399/04/17 Chi Mei تزریقی نمودار
پلی متیل متاکریلات IH830 0 1399/04/25 LG تزریقی نمودار
پلی متیل متاکریلات CM 207 0 1399/04/25 Chi Mei تزریقی نمودار
پلی متیل متاکریلات CM 211 0 1399/04/25 Chi Mei تزریقی نمودار
پلی بوتیلن ترفتالات 1100211X 0 1399/04/25 تایوان تزریقی نمودار
پلی بوتیلن ترفتالات 5020 0 1399/04/25 ژاپن تزریقی نمودار
پلی بوتیلن ترفتالات PB70 0 1399/04/25 - تزریقی نمودار
پلی یورتان ترموپلاستیک 5020 0 1399/04/25 Coim - ایتالیا تزریقی نمودار
پلی یورتان ترموپلاستیک 4525 0 1399/04/25 Laripur تزریقی نمودار
پلی یورتان ترموپلاستیک 8520 0 1399/04/25 Laripur تزریقی نمودار
پلی اتیلن وینیل استات VS 430 42000 1399/04/23 هونام تزریق نمودار
پلی اتیلن وینیل استات VA910 48200 1399/03/24 هونام اکستروژن - تزریق نمودار
پلی اتیلن وینیل استات VA800 0 1399/04/25 - تزریق نمودار
پلی اتیلن وینیل استات 7350 0 1399/04/25 Formosa تزریق نمودار
پلی اتیلن وینیل استات VA900 0 1399/04/25 - اکستروژن - تزریق نمودار
پلی اتیلن وینیل استات ES18002 0 1399/04/25 - تزریق نمودار
پلی اتیلن وینیل استات E180S 0 1399/04/25 - تزریق نمودار
پلی اتیلن وینیل استات 1316 0 1399/04/24 - اکستروژن - تزریق نمودار
پلی اتیلن وینیل استات 1315 0 1399/04/25 - اکستروژن - تزریق نمودار
پلی اتیلن وینیل استات E180F 0 1399/04/25 - تزریق نمودار
پلی اتیلن وینیل استات 1328 0 1399/04/25 - تزریق نمودار
پلی اولفین الاستومر LC370 0 1399/04/25 آلفا اولفین - LG اکستروژن - تزریق نمودار
پلی اولفین الاستومر LC565 0 1399/04/25 آلفا اولفین - LG اکستروژن - تزریق نمودار
پلی اولفین الاستومر LC670 0 1399/04/25 آلفا اولفین - LG اکستروژن - تزریق نمودار
استايرن آكريلو نيتريل HF80 34200 1399/04/22 - - نمودار
الیاف شیشه 0 1399/04/25 - - نمودار
استابیلایزرهای PVC 0 1399/04/25 - - نمودار
انواع پلاستیسایزر 0 1399/04/25 - - نمودار
انواع کوپلینگ ایجنت 0 1399/04/25 - - نمودار
چسب های پلیمری 0 1399/04/25 - - نمودار
پودر تيتان ( تيتانيوم دي اكسايد) 0 1399/04/25 - - نمودار
انواع ادیتیوها 0 1399/04/25 - - نمودار
کامپاندهای مهندسی 0 1399/02/13 - - نمودار
پلیمرهای ویژه 0 1399/04/05 - - نمودار

قیمت مواد پتروشیمی، پلیمری و پلاستیک

کاربران گرامی به‌منظور دسترسی راحت تر به مواد پلیمری (قیمت مواد پتروشیمی) مدنظر خود می‌توانید روی ستون‌های دلخواه بصورت صعودی و نزولی مرتب سازی انجام دهید و یا از باکس جستجو استفاده فرمایید.