قیمت مواد روز موادپتروشیمی

کاربران گرامی،
به‌منظور دسترسی راحت تر به مواد پلیمری مدنظر خود
می‌توانید روی ستون‌های دلخواه بصورت صعودی و نزولی مرتب سازی انجام دهید
و یا از باکس جستجو استفاده فرمایید.

نام محصول قیمت تاریخ آخرین بروز رسانی تولید کننده کاربرد نمودار قیمت
پلی اتیلن سنگین 0035 11150 1399/01/20 پتروشیمی بندرامام بادی نمودار
پلی اتیلن سنگین 3840 11450 1399/01/17 پتروشیمی تبریز دورانی نمودار
پلی اتیلن سنگین 3840 11330 1399/01/17 پتروشیمی اراک دورانی نمودار
پلی اتیلن سنگین EX3 12290 1399/01/19 پتروشیمی امیرکبیر پایپ نمودار
پلی اتیلن سنگین EX5 10450 1399/01/19 پتروشیمی جم فیلم نمودار
پلی اتیلن سنگین EX5 10100 1399/01/20 پتروشیمی مارون فیلم نمودار
پلی اتیلن سنگین EX5 10100 1399/01/20 پتروشیمی باختر فیلم نمودار
پلی اتیلن سنگین F7000 10100 1399/01/20 پتروشیمی مهر فیلم نمودار
پلی اتیلن سنگین F7000 10000 1399/01/20 پتروشیمی ایلام فیلم نمودار
پلی اتیلن سنگین BL3 12270 1399/01/17 پتروشیمی جم بادی نمودار
پلی اتیلن سنگین BL3 11350 1399/01/19 پتروشیمی باختر-کرمانشاه بادی نمودار
پلی اتیلن سنگین BL3 11290 1399/01/19 پتروشیمی مارون بادی نمودار
پلی اتیلن سنگین HI500 14300 1399/01/17 پتروشیمی بندرامام تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 52518 10150 1399/01/20 پتروشیمی جم تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 52B07 13230 1398/11/29 پتروشیمی لرستان تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 62N11 0 1399/01/20 پتروشیمی لرستان تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 52B18 13100 1398/12/28 پتروشیمی لرستان تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین HF 5110 10100 1399/01/20 پتروشیمی آریاساسول فیلم نمودار
پلی اتیلن سنگین 62N07 10550 1399/01/20 پتروشیمی مهاباد تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین S5000 12130 1398/12/20 پتروشیمی جم اکستروژن نمودار
پلی اتیلن سنگین 5030SA 13120 1398/12/28 پتروشیمی تبریز تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین PE100 12820 1398/12/28 پتروشیمی مارون پایپ نمودار
پلی اتیلن سنگین PE100 12920 1398/12/28 پتروشیمی جم پایپ نمودار
پلی اتیلن سنگین 54B04 0 1399/01/20 پتروشیمی لرستان تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین PE100 13000 1398/12/14 پتروشیمی باختر پایپ نمودار
پلی اتیلن سنگین 62N18 0 1399/01/20 پتروشیمی لرستان تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین PE100 13420 1398/12/28 پتروشیمی اراک پایپ نمودار
پلی اتیلن سنگین 2200 13920 1398/12/28 پتروشیمی ایلام تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 60505 14050 1398/11/29 پتروشیمی جم تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 60507 14950 1398/11/29 پتروشیمی جم تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 6070UA 0 1399/01/20 پتروشیمی تبریز تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین EX3 0 1399/01/20 پتروشیمی جم پایپ نمودار
پلی اتیلن سنگین EX3 0 1399/01/20 پتروشیمی ایلام پایپ نمودار
پلی اتیلن سنگین CRP 100 0 1399/01/20 پتروشیمی جم پایپ نمودار
پلی اتیلن سنگین EX2 0 1399/01/20 پتروشیمی باختر-کرمانشاه اکستروژن نمودار
پلی اتیلن سنگین (EX3(PE-80 0 1399/01/20 پتروشیمی شازند اراک لوله نمودار
پلی اتیلن سنگین BL4 0 1399/01/20 پتروشیمی باختر بادی نمودار
پلی اتیلن سنگین BL4 0 1399/01/20 پتروشیمی جم بادی نمودار
پلی اتیلن سنگین 52505 0 1399/01/20 پتروشیمی جم تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 5620 0 1399/01/20 پتروشیمی اراک تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 5218 0 1399/01/20 پتروشیمی تبریز تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 60511 0 1399/01/20 پتروشیمی جم تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین I3UV 0 1399/01/20 پتروشیمی باختر-کرمانشاه تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین I4 UV 0 1399/01/20 پتروشیمی باختر-کرمانشاه تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 3713 0 1399/01/20 پتروشیمی آریاساسول فیلم نمودار
پلی اتیلن سنگین 52502 0 1399/01/20 پتروشیمی جم تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین I3 0 1399/01/20 پتروشیمی پلیمر كرمانشاه تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین I4 0 1399/01/20 پتروشیمی پلیمر كرمانشاه تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 52511 0 1399/01/20 پتروشیمی جم تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 4440EA 0 1399/01/20 پتروشیمی تبریز اکستروژن نمودار
پلی اتیلن سنگین 4440UA 0 1399/01/20 پتروشیمی تبریز تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 6070EA 0 1399/01/20 پتروشیمی تبریز تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین MD3510 0 1399/01/20 پتروشیمی جم اکستروژن فیلم لوله ای نمودار
پلی اتیلن سنگین 5030EA 0 1399/01/20 پتروشیمی تبریز تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 6040UA 0 1399/01/20 پتروشیمی تبریز تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین HE3490 LS 0 1399/01/20 پتروشیمی بروج پایپ نمودار
پلی اتیلن سنگین 6006 0 1399/01/20 پتروشیمی سابیک-Sabic پایپ نمودار
پلی اتیلن سنگین 5001 0 1399/01/20 پتروشیمی جم اکستروژن نمودار
پلی اتیلن سنگین MD3520 0 1399/01/20 پتروشیمی جم اکستروژن فیلم لوله ای نمودار
پلی اتیلن سنگین HD534F7 0 1399/01/20 پتروشیمی جم فیلم نخ رشته ای نمودار
پلی اتیلن سنگین HD50401 0 1399/01/20 پتروشیمی جم فیلم نخ رشته ای نمودار
پلی اتیلن سنگین 52528 0 1399/01/20 پتروشیمی جم تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 5020 0 1399/01/20 پتروشیمی آریا ساسول بادی نمودار
پلی اتیلن سنگین HCH5110PPA 0 1399/01/20 پتروشیمی آریا ساسول فیلم نمودار
پلی اتیلن سنگین 6366M 0 1399/01/20 پتروشیمی ایلام اكستروژن نمودار
پلی اتیلن سنگین 7700M 0 1399/01/20 پتروشیمی ایلام اكستروژن نمودار
پلی اتیلن سنگین HI500UA 0 1399/01/20 پتروشیمی بندر امام تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 8200B 0 1399/01/20 پتروشیمی ایلام بادی نمودار
پلی اتیلن سنگین 2208J 0 1399/01/20 پتروشیمی ایلام تزریقی نمودار
پلی اتیلن سبک 020 13200 1399/01/20 پتروشیمی بندرامام فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 0075 13740 1399/01/17 پتروشیمی بندرامام فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 0190 11740 1399/01/18 پتروشیمی آریاساسول فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2420H 13300 1399/01/16 پتروشیمی امیرکبیر فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2420H 11220 1398/07/28 پتروشیمی کردستان فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2420D 14520 1398/12/28 پتروشیمی امیرکبیر فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2100 14520 1398/12/28 پتروشیمی لاله فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2102TX 11050 1399/01/20 پتروشیمی لاله فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2102TN 11050 1399/01/20 پتروشیمی لاله فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 1922 15020 1398/12/28 پتروشیمی لاله تزریقی نمودار
پلی اتیلن سبک 1922 15020 1398/12/28 پتروشیمی آریا ساسول تزریقی نمودار
پلی اتیلن سبک 2420E 12700 1398/11/26 پتروشیمی امیرکبیر فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2420F 12800 1398/11/26 پتروشیمی اميركبير فيلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2420E02 13220 1399/01/11 پتروشیمی کردستان فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2420F8 12550 1398/11/26 پتروشیمی کردستان فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2420k 0 1399/01/20 پتروشیمی امیرکبیر فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2004 0 1399/01/20 پتروشیمی لاله فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2420F3 13820 1398/12/28 پتروشیمی امیرکبیر فيلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2426K 0 1399/01/20 پتروشیمی امیرکبیر فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2101TN 0 1399/01/20 پتروشیمی لاله فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک LTM 2125 0 1399/01/20 پتروشیمی آریا ساسول فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک LFI 2047A 0 1399/01/20 پتروشیمی آریا ساسول فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک LFI 2119 0 1399/01/20 پتروشیمی آریا ساسول فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک LFI 2130 0 1399/01/20 پتروشیمی آریا ساسول فیلم نمودار
پلی اتیلن سبك 2420F9 0 1399/01/20 پتروشیمی کردستان فیلم نمودار
پلی اتیلن سبك 2426F8 0 1399/01/20 پتروشیمی کردستان فیلم نمودار
پلی اتیلن سبك 2426E02 0 1399/01/20 پتروشیمی کردستان فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی LL0209AA 11500 1399/01/20 پتروشیمی اراک فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی LL0209AA 11800 1399/01/20 پتروشیمی امیرکبیر فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA 13820 1398/12/28 پتروشیمی جم فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ 14020 1398/12/28 پتروشیمی جم فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 0 1399/01/20 پتروشیمی تبریز فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 32604 0 1399/01/20 پتروشیمی جم دورانی نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 13250 1398/12/28 پتروشیمی مهاباد تزریقی نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 11570 1399/01/18 پتروشیمی مهاباد تزریقی نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 0 1399/01/20 پتروشیمی مهاباد تزریقی نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 0 1399/01/20 پتروشیمی امیرکبیر فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی LL0220AA 0 1399/01/20 پتروشیمی امیرکبیر فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی LL0220KJ 0 1399/01/20 پتروشیمی امیرکبیر فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی LL0220AA 0 1399/01/20 پتروشیمی اراک فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی LL0220KJ 0 1399/01/20 پتروشیمی اراک فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 0 1399/01/20 پتروشیمی اراک فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 38504 0 1399/01/20 پتروشیمی جم دورانی نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 22501 0 1399/01/20 پتروشیمی جم فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 27402 0 1399/01/20 پتروشیمی جم فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 22402 0 1399/01/20 پتروشیمی مهاباد فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 22401 0 1399/01/20 پتروشیمی مهاباد فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 27402 0 1399/01/20 پتروشیمی لرستان فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 22403 0 1399/01/20 پتروشیمی لرستان فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 33403 0 1399/01/20 پتروشیمی لرستان فیلم نمودار
پلی اتیلن سبك خطی 18XF5N 0 1399/01/20 پتروشیمی جم - نمودار
پلی اتيلن سبك خطی 235F6 0 1399/01/20 پتروشیمی جم - نمودار
پلی اتیلن سبک خطی M500026 0 1399/01/20 Sabic تزریقی نمودار
پلی اتیلن سبک خطی LL6301 0 1399/01/20 - روتومولدینگ نمودار
پلی اتیلن سبک خطی LL8446 0 1399/01/20 - فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 20075 0 1399/01/20 پتروشیمی شازند - نمودار
پلی اتیلن سبك خطی 0410AA 0 1399/01/20 پتروشیمی شازند - نمودار

قیمت مواد پتروشیمی، پلیمری و پلاستیک

کاربران گرامی به‌منظور دسترسی راحت تر به مواد پلیمری مدنظر خود می‌توانید روی ستون‌های دلخواه بصورت صعودی و نزولی مرتب سازی انجام دهید و یا از باکس جستجو استفاده فرمایید.