قیمت روز مواد پتروشیمی

کاربران گرامی،
به‌منظور دسترسی راحت تر به مواد پلیمری مدنظر خود
می‌توانید روی ستون‌های دلخواه بصورت صعودی و نزولی مرتب سازی انجام دهید
و یا از باکس جستجو استفاده فرمایید.

نام محصول قیمت تاریخ آخرین بروز رسانی تولید کننده کاربرد نمودار قیمت
پلی اتیلن سنگین 0035 0 1399/10/02 پتروشیمی بندرامام بادی نمودار
پلی اتیلن سنگین 3840 0 1399/10/02 پتروشیمی تبریز دورانی نمودار
پلی اتیلن سنگین 3840 0 1399/10/02 پتروشیمی اراک دورانی نمودار
پلی اتیلن سنگین EX3 0 1399/10/02 پتروشیمی امیرکبیر پایپ نمودار
پلی اتیلن سنگین EX5 0 1399/10/02 پتروشیمی جم فیلم نمودار
پلی اتیلن سنگین EX5 0 1399/10/02 پتروشیمی مارون فیلم نمودار
پلی اتیلن سنگین F7000 0 1399/10/02 پتروشیمی میاندواب فیلم نمودار
پلی اتیلن سنگین F7000 0 1399/10/02 پتروشیمی مهر فیلم نمودار
پلی اتیلن سنگین F7000 0 1399/10/02 پتروشیمی ایلام فیلم نمودار
پلی اتیلن سنگین EX5 0 1399/10/02 پتروشیمی باختر فیلم نمودار
پلی اتیلن سنگین BL3 0 1399/10/02 پتروشیمی جم بادی نمودار
پلی اتیلن سنگین BL3 0 1399/10/02 پتروشیمی باختر-کرمانشاه بادی نمودار
پلی اتیلن سنگین BL3 0 1399/10/02 پتروشیمی مارون بادی نمودار
پلی اتیلن سنگین HI500 0 1399/10/02 پتروشیمی بندرامام تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 52518 0 1399/10/02 پتروشیمی جم تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین HF 5110 0 1399/10/02 پتروشیمی آریاساسول فیلم نمودار
پلی اتیلن سنگین 62N07 0 1399/10/02 پتروشیمی مهاباد تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 62N11 0 1399/10/02 پتروشیمی لرستان تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 52B18 0 1399/10/02 پتروشیمی لرستان تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین PE100 0 1399/10/02 پتروشیمی باختر پایپ نمودار
پلی اتیلن سنگین 62N18 0 1399/10/02 پتروشیمی لرستان تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 52B07 0 1399/10/02 پتروشیمی لرستان تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین PE100 مشکی 0 1399/10/02 پتروشیمی اراک پایپ نمودار
پلی اتیلن سنگین PE100 0 1399/10/02 پتروشیمی مارون پایپ نمودار
پلی اتیلن سنگین PE100 0 1399/10/02 پتروشیمی جم پایپ نمودار
پلی اتیلن سنگین 2200 0 1399/10/02 پتروشیمی ایلام تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 5030SA 0 1399/10/02 پتروشیمی تبریز تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین S5000 0 1399/10/02 پتروشیمی جم اکستروژن نمودار
پلی اتیلن سنگین 54B04 0 1399/10/02 پتروشیمی لرستان تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 60505 0 1399/10/02 پتروشیمی جم تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 6070UA 0 1399/10/02 پتروشیمی تبریز تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 60507 0 1399/10/02 پتروشیمی جم تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین EX3 0 1399/10/02 پتروشیمی جم پایپ نمودار
پلی اتیلن سنگین EX3 0 1399/10/02 پتروشیمی ایلام پایپ نمودار
پلی اتیلن سنگین (EX3(PE-80 0 1399/10/02 پتروشیمی شازند اراک لوله نمودار
پلی اتیلن سنگین CRP 100 0 1399/10/02 پتروشیمی جم پایپ نمودار
پلی اتیلن سنگین EX2 0 1399/10/02 پتروشیمی باختر-کرمانشاه اکستروژن نمودار
پلی اتیلن سنگین PE100 مشکی 0 1399/10/02 پتروشیمی امیرکبیر لوله نمودار
پلی اتیلن سنگین BL4 0 1399/10/02 پتروشیمی باختر بادی نمودار
پلی اتیلن سنگین BL4 0 1399/10/02 پتروشیمی جم بادی نمودار
پلی اتیلن سنگین 52505 0 1399/10/02 پتروشیمی جم تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 5620 0 1399/10/02 پتروشیمی اراک تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 5218 0 1399/10/02 پتروشیمی تبریز تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین I3UV 0 1399/10/02 پتروشیمی باختر-کرمانشاه تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین I4 UV 0 1399/10/02 پتروشیمی باختر-کرمانشاه تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 60511 0 1399/10/02 پتروشیمی جم تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 52502 0 1399/10/02 پتروشیمی جم تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 3713 0 1399/10/02 پتروشیمی آریاساسول فیلم نمودار
پلی اتیلن سنگین I3 0 1399/10/02 پتروشیمی پلیمر كرمانشاه تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین I4 0 1399/10/02 پتروشیمی پلیمر كرمانشاه تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 52511 0 1399/10/02 پتروشیمی جم تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 4440EA 0 1399/10/02 پتروشیمی تبریز اکستروژن نمودار
پلی اتیلن سنگین 4440UA 0 1399/10/02 پتروشیمی تبریز تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 5030EA 0 1399/10/02 پتروشیمی تبریز تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 6040UA 0 1399/10/02 پتروشیمی تبریز تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 6070EA 0 1399/10/02 پتروشیمی تبریز تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین MD3510 0 1399/10/02 پتروشیمی جم اکستروژن فیلم لوله ای نمودار
پلی اتیلن سنگین MD3520 0 1399/10/02 پتروشیمی جم اکستروژن فیلم لوله ای نمودار
پلی اتیلن سنگین HD534F7 0 1399/10/02 پتروشیمی جم فیلم نخ رشته ای نمودار
پلی اتیلن سنگین HE3490 LS 0 1399/10/02 پتروشیمی بروج پایپ نمودار
پلی اتیلن سنگین 6006 0 1399/10/02 پتروشیمی سابیک-Sabic پایپ نمودار
پلی اتیلن سنگین 5001 0 1399/10/02 پتروشیمی جم اکستروژن نمودار
پلی اتیلن سنگین HD50401 0 1399/10/02 پتروشیمی جم فیلم نخ رشته ای نمودار
پلی اتیلن سنگین EX3 0 1399/10/02 پتروشیمی باختر لوله نمودار
پلی اتیلن سنگین 52528 0 1399/10/02 پتروشیمی جم تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 5020 0 1399/10/02 پتروشیمی آریا ساسول بادی نمودار
پلی اتیلن سنگین HCH5110PPA 0 1399/10/02 پتروشیمی آریا ساسول فیلم نمودار
پلی اتیلن سنگین 6366M 0 1399/10/02 پتروشیمی ایلام اكستروژن نمودار
پلی اتیلن سنگین 7700M 0 1399/10/02 پتروشیمی ایلام اكستروژن نمودار
پلی اتیلن سنگین 8200B 0 1399/10/02 پتروشیمی ایلام بادی نمودار
پلی اتیلن سنگین HI500UA 0 1399/10/02 پتروشیمی بندر امام تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 2208J 0 1399/10/02 پتروشیمی ایلام تزریقی نمودار
پلی اتیلن سبک 020 0 1399/10/02 پتروشیمی بندرامام فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 0075 0 1399/10/02 پتروشیمی بندرامام فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 0190 0 1399/10/02 پتروشیمی آریاساسول فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2420H 0 1399/10/02 پتروشیمی امیرکبیر فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2420H 0 1399/10/02 پتروشیمی کردستان فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2420D 0 1399/10/02 پتروشیمی امیرکبیر فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2100 0 1399/10/02 پتروشیمی لاله فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2102TX 0 1399/10/02 پتروشیمی لاله فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2102TN 0 1399/10/02 پتروشیمی لاله فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 1922 0 1399/10/02 پتروشیمی لاله تزریقی نمودار
پلی اتیلن سبک 1922 0 1399/10/02 پتروشیمی آریا ساسول تزریقی نمودار
پلی اتیلن سبک 2420E 0 1399/10/02 پتروشیمی امیرکبیر فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2420F 0 1399/10/02 پتروشیمی اميركبير فيلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2420E02 0 1399/10/02 پتروشیمی کردستان فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2420F8 0 1399/10/02 پتروشیمی کردستان فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2420k 0 1399/10/02 پتروشیمی امیرکبیر فیلم نمودار
پلی اتیلن سبك 2426F8 0 1399/10/02 پتروشیمی کردستان فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2004 0 1399/10/02 پتروشیمی لاله فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2420F3 0 1399/10/02 پتروشیمی کردستان فيلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2426K 0 1399/10/02 پتروشیمی امیرکبیر فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2101TN 0 1399/10/02 پتروشیمی لاله فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک LTM 2125 0 1399/10/02 پتروشیمی آریا ساسول فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک LFI 2047A 0 1399/10/02 پتروشیمی آریا ساسول فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک LFI 2119 0 1399/10/02 پتروشیمی آریا ساسول فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2130 (030) 0 1399/10/02 پتروشیمی آریا ساسول فیلم نمودار
پلی اتیلن سبك 2420F9 0 1399/10/02 پتروشیمی کردستان فیلم نمودار
پلی اتیلن سبك 2426E02 0 1399/10/02 پتروشیمی کردستان فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی LL0209AA 0 1399/10/02 پتروشیمی اراک فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی LL0209AA 0 1399/10/02 پتروشیمی امیرکبیر فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 0 1399/10/02 پتروشیمی مهاباد تزریقی نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA 0 1399/10/02 پتروشیمی جم فیلم نمودار
پلی اتيلن سبك خطی 235F6 0 1399/10/02 پتروشیمی جم فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 0 1399/10/02 پتروشیمی مهاباد تزریقی نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 32604 0 1399/10/02 پتروشیمی جم دورانی نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ 0 1399/10/02 پتروشیمی جم فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 0 1399/10/02 پتروشیمی تبریز فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 0 1399/10/02 پتروشیمی مهاباد تزریقی نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 0 1399/10/02 پتروشیمی امیرکبیر فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی LL0220AA 0 1399/10/02 پتروشیمی امیرکبیر فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی LL0220KJ 0 1399/10/02 پتروشیمی امیرکبیر فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی LL0220AA 0 1399/10/02 پتروشیمی اراک فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی LL0220KJ 0 1399/10/02 پتروشیمی اراک فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 0 1399/10/02 پتروشیمی اراک فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 38504 0 1399/10/02 پتروشیمی جم دورانی نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 22501 0 1399/10/02 پتروشیمی جم فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 27402 0 1399/10/02 پتروشیمی جم فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 22402 0 1399/10/02 پتروشیمی مهاباد فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 22401 0 1399/10/02 پتروشیمی مهاباد فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 27402 0 1399/10/02 پتروشیمی لرستان فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 22403 0 1399/10/02 پتروشیمی لرستان فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 33403 0 1399/10/02 پتروشیمی لرستان فیلم نمودار
پلی اتیلن سبك خطی 18XF5N 0 1399/10/02 پتروشیمی جم - نمودار
پلی اتیلن سبک خطی M500026 0 1399/10/02 Sabic تزریقی نمودار
پلی اتیلن سبک خطی LL6301 0 1399/10/02 اگزون موبیل روتومولدینگ نمودار
پلی اتیلن سبک خطی LL8446 0 1399/10/02 اگزون موبیل روتومولدینگ نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 20075 0 1399/10/02 پتروشیمی شازند - نمودار
پلی اتیلن سبك خطی 0410AA 0 1399/10/02 پتروشیمی شازند - نمودار

درباره آیتک پلیمر

آیتک پلیمر، پیشرو در صنعت پليمر باحضور کارشناسان متخصص و مجرب و تکیه بر تجربه طولانی مدیران ارشد خود در زمینه تولید و بازرگانی، در صنعت پليمر حضور دارد.

 

با توجه به روند رو به رشد مصرف مواد بازیافتی در صنایع پایین دستی، آیتک پلیمر با قابلیت تهیه و توزیع این مواد امکان تامین آن را داراست. واحد بازرگانی خارجی آیتک پلیمر نیز درزمینه صادرات محصولات پلیمری ایران و کامپاندهای مهندسی به کشورهای همسایه فعالیت می‌نماید.

وب سایت آیتک پلیمر