قیمت روز مواد پتروشیمی

کاربران گرامی،
به‌منظور دسترسی راحت تر به مواد پلیمری مدنظر خود
می‌توانید روی ستون‌های دلخواه بصورت صعودی و نزولی مرتب سازی انجام دهید
و یا از باکس جستجو استفاده فرمایید.

نام محصول قیمت تاریخ آخرین بروز رسانی تولید کننده کاربرد نمودار قیمت
پلی اتیلن سنگین 0035 17240 1399/04/12 پتروشیمی بندرامام بادی نمودار
پلی اتیلن سنگین 3840 16350 1399/04/10 پتروشیمی تبریز دورانی نمودار
پلی اتیلن سنگین 3840 16000 1399/04/10 پتروشیمی اراک دورانی نمودار
پلی اتیلن سنگین EX3 14650 1399/04/10 پتروشیمی امیرکبیر پایپ نمودار
پلی اتیلن سنگین EX5 14550 1399/04/12 پتروشیمی جم فیلم نمودار
پلی اتیلن سنگین EX5 14550 1399/04/12 پتروشیمی مارون فیلم نمودار
پلی اتیلن سنگین EX5 14550 1399/04/12 پتروشیمی باختر فیلم نمودار
پلی اتیلن سنگین F7000 14640 1399/04/12 پتروشیمی مهر فیلم نمودار
پلی اتیلن سنگین F7000 14550 1399/04/12 پتروشیمی ایلام فیلم نمودار
پلی اتیلن سنگین BL3 14900 1399/04/09 پتروشیمی جم بادی نمودار
پلی اتیلن سنگین BL3 14550 1399/04/12 پتروشیمی باختر-کرمانشاه بادی نمودار
پلی اتیلن سنگین BL3 14680 1399/04/09 پتروشیمی مارون بادی نمودار
پلی اتیلن سنگین HI500 14880 1399/04/12 پتروشیمی بندرامام تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 52518 14730 1399/04/12 پتروشیمی جم تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین HF 5110 14850 1399/04/09 پتروشیمی آریاساسول فیلم نمودار
پلی اتیلن سنگین 62N07 14880 1399/04/12 پتروشیمی مهاباد تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 62N11 0 1399/04/12 پتروشیمی لرستان تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 52B18 10050 1399/01/23 پتروشیمی لرستان تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 52B07 0 1399/04/12 پتروشیمی لرستان تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین PE100 15000 1399/04/02 پتروشیمی باختر پایپ نمودار
پلی اتیلن سنگین 62N18 0 1399/04/12 پتروشیمی لرستان تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین PE100 14700 1399/03/25 پتروشیمی اراک پایپ نمودار
پلی اتیلن سنگین PE100 12400 1399/01/30 پتروشیمی مارون پایپ نمودار
پلی اتیلن سنگین PE100 15150 1399/04/02 پتروشیمی جم پایپ نمودار
پلی اتیلن سنگین 2200 0 1399/04/12 پتروشیمی ایلام تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 5030SA 13430 1399/03/07 پتروشیمی تبریز تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 54B04 13400 1399/03/19 پتروشیمی لرستان تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین S5000 13900 1399/04/04 پتروشیمی جم اکستروژن نمودار
پلی اتیلن سنگین 60505 0 1399/04/12 پتروشیمی جم تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 60507 0 1399/04/12 پتروشیمی جم تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 6070UA 0 1399/04/12 پتروشیمی تبریز تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین EX3 0 1399/04/12 پتروشیمی جم پایپ نمودار
پلی اتیلن سنگین EX3 0 1399/04/12 پتروشیمی ایلام پایپ نمودار
پلی اتیلن سنگین (EX3(PE-80 0 1399/04/12 پتروشیمی شازند اراک لوله نمودار
پلی اتیلن سنگین CRP 100 0 1399/04/12 پتروشیمی جم پایپ نمودار
پلی اتیلن سنگین EX2 0 1399/04/12 پتروشیمی باختر-کرمانشاه اکستروژن نمودار
پلی اتیلن سنگین BL4 0 1399/04/12 پتروشیمی باختر بادی نمودار
پلی اتیلن سنگین BL4 0 1399/04/12 پتروشیمی جم بادی نمودار
پلی اتیلن سنگین 52505 0 1399/04/12 پتروشیمی جم تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 5620 0 1399/04/12 پتروشیمی اراک تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 5218 0 1399/04/12 پتروشیمی تبریز تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین I3UV 0 1399/04/12 پتروشیمی باختر-کرمانشاه تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 60511 0 1399/04/12 پتروشیمی جم تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین I4 UV 0 1399/04/12 پتروشیمی باختر-کرمانشاه تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 52502 0 1399/04/12 پتروشیمی جم تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 3713 0 1399/04/12 پتروشیمی آریاساسول فیلم نمودار
پلی اتیلن سنگین I3 0 1399/04/12 پتروشیمی پلیمر كرمانشاه تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین I4 0 1399/04/12 پتروشیمی پلیمر كرمانشاه تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 52511 0 1399/04/12 پتروشیمی جم تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 4440EA 0 1399/04/12 پتروشیمی تبریز اکستروژن نمودار
پلی اتیلن سنگین 4440UA 0 1399/04/12 پتروشیمی تبریز تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 5030EA 0 1399/04/12 پتروشیمی تبریز تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 6040UA 0 1399/04/12 پتروشیمی تبریز تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 6070EA 0 1399/04/12 پتروشیمی تبریز تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین MD3510 0 1399/04/12 پتروشیمی جم اکستروژن فیلم لوله ای نمودار
پلی اتیلن سنگین HE3490 LS 0 1399/04/12 پتروشیمی بروج پایپ نمودار
پلی اتیلن سنگین 6006 0 1399/04/12 پتروشیمی سابیک-Sabic پایپ نمودار
پلی اتیلن سنگین 5001 0 1399/04/12 پتروشیمی جم اکستروژن نمودار
پلی اتیلن سنگین MD3520 0 1399/04/12 پتروشیمی جم اکستروژن فیلم لوله ای نمودار
پلی اتیلن سنگین HD534F7 0 1399/04/12 پتروشیمی جم فیلم نخ رشته ای نمودار
پلی اتیلن سنگین HD50401 0 1399/04/12 پتروشیمی جم فیلم نخ رشته ای نمودار
پلی اتیلن سنگین 52528 0 1399/04/12 پتروشیمی جم تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 5020 0 1399/04/12 پتروشیمی آریا ساسول بادی نمودار
پلی اتیلن سنگین HCH5110PPA 0 1399/04/12 پتروشیمی آریا ساسول فیلم نمودار
پلی اتیلن سنگین 6366M 0 1399/04/12 پتروشیمی ایلام اكستروژن نمودار
پلی اتیلن سنگین 7700M 0 1399/04/12 پتروشیمی ایلام اكستروژن نمودار
پلی اتیلن سنگین 8200B 0 1399/04/12 پتروشیمی ایلام بادی نمودار
پلی اتیلن سنگین HI500UA 0 1399/04/12 پتروشیمی بندر امام تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 2208J 0 1399/04/12 پتروشیمی ایلام تزریقی نمودار
پلی اتیلن سبک 020 15400 1399/04/10 پتروشیمی بندرامام فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 0075 20300 1399/04/09 پتروشیمی بندرامام فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 0190 15000 1399/04/09 پتروشیمی آریاساسول فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2420H 15150 1399/03/19 پتروشیمی امیرکبیر فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2420H 12100 1399/02/07 پتروشیمی کردستان فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2420D 13550 1399/02/24 پتروشیمی امیرکبیر فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2100 13550 1399/02/24 پتروشیمی لاله فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2102TX 14880 1399/04/12 پتروشیمی لاله فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2102TN 14880 1399/04/12 پتروشیمی لاله فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 1922 15750 1399/04/03 پتروشیمی لاله تزریقی نمودار
پلی اتیلن سبک 1922 16150 1399/04/03 پتروشیمی آریا ساسول تزریقی نمودار
پلی اتیلن سبک 2420E 0 1399/04/12 پتروشیمی امیرکبیر فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2420F 0 1399/04/12 پتروشیمی اميركبير فيلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2420E02 14930 1399/04/09 پتروشیمی کردستان فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2420F8 20000 1399/04/03 پتروشیمی کردستان فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2420k 0 1399/04/12 پتروشیمی امیرکبیر فیلم نمودار
پلی اتیلن سبك 2426F8 13150 1399/03/03 پتروشیمی کردستان فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2004 0 1399/04/12 پتروشیمی لاله فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2420F3 12000 1399/01/30 پتروشیمی کردستان فيلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2426K 0 1399/04/12 پتروشیمی امیرکبیر فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2101TN 0 1399/04/12 پتروشیمی لاله فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک LTM 2125 0 1399/04/12 پتروشیمی آریا ساسول فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک LFI 2047A 0 1399/04/12 پتروشیمی آریا ساسول فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک LFI 2119 0 1399/04/12 پتروشیمی آریا ساسول فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2130 (030) 20000 1399/04/03 پتروشیمی آریا ساسول فیلم نمودار
پلی اتیلن سبك 2420F9 0 1399/04/12 پتروشیمی کردستان فیلم نمودار
پلی اتیلن سبك 2426E02 0 1399/04/12 پتروشیمی کردستان فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی LL0209AA 13930 1399/04/12 پتروشیمی اراک فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی LL0209AA 14050 1399/04/12 پتروشیمی امیرکبیر فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 13930 1399/04/12 پتروشیمی مهاباد تزریقی نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA 0 1399/04/12 پتروشیمی جم فیلم نمودار
پلی اتيلن سبك خطی 235F6 13300 1399/03/20 پتروشیمی جم فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 14930 1399/04/12 پتروشیمی مهاباد تزریقی نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 32604 0 1399/04/12 پتروشیمی جم دورانی نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ 0 1399/04/12 پتروشیمی جم فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 0 1399/04/12 پتروشیمی تبریز فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 0 1399/04/12 پتروشیمی مهاباد تزریقی نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 0 1399/04/12 پتروشیمی امیرکبیر فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی LL0220AA 0 1399/04/12 پتروشیمی امیرکبیر فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی LL0220KJ 0 1399/04/12 پتروشیمی امیرکبیر فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی LL0220AA 0 1399/04/12 پتروشیمی اراک فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی LL0220KJ 0 1399/04/12 پتروشیمی اراک فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 0 1399/04/12 پتروشیمی اراک فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 38504 0 1399/04/12 پتروشیمی جم دورانی نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 22501 0 1399/04/12 پتروشیمی جم فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 27402 0 1399/04/12 پتروشیمی جم فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 22402 0 1399/04/12 پتروشیمی مهاباد فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 22401 0 1399/04/12 پتروشیمی مهاباد فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 27402 0 1399/04/12 پتروشیمی لرستان فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 22403 0 1399/04/12 پتروشیمی لرستان فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 33403 0 1399/04/12 پتروشیمی لرستان فیلم نمودار
پلی اتیلن سبك خطی 18XF5N 0 1399/04/12 پتروشیمی جم - نمودار
پلی اتیلن سبک خطی M500026 0 1399/04/12 Sabic تزریقی نمودار
پلی اتیلن سبک خطی LL6301 0 1399/04/12 اگزون موبیل روتومولدینگ نمودار
پلی اتیلن سبک خطی LL8446 0 1399/04/12 اگزون موبیل روتومولدینگ نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 20075 0 1399/04/12 پتروشیمی شازند - نمودار
پلی اتیلن سبك خطی 0410AA 0 1399/04/12 پتروشیمی شازند - نمودار

قیمت مواد پتروشیمی، پلیمری و پلاستیک

کاربران گرامی به‌منظور دسترسی راحت تر به مواد پلیمری (قیمت مواد پتروشیمی) مدنظر خود می‌توانید روی ستون‌های دلخواه بصورت صعودی و نزولی مرتب سازی انجام دهید و یا از باکس جستجو استفاده فرمایید.