قیمت روز مواد پتروشیمی

کاربران گرامی،
به‌منظور دسترسی راحت تر به مواد پلیمری مدنظر خود
می‌توانید روی ستون‌های دلخواه بصورت صعودی و نزولی مرتب سازی انجام دهید
و یا از باکس جستجو استفاده فرمایید.

نام محصول قیمت تاریخ آخرین بروز رسانی تولید کننده کاربرد نمودار قیمت
پلی اتیلن سنگین 0035 23400 1399/08/06 پتروشیمی بندرامام بادی نمودار
پلی اتیلن سنگین 3840 25250 1399/08/06 پتروشیمی تبریز دورانی نمودار
پلی اتیلن سنگین 3840 25200 1399/08/06 پتروشیمی اراک دورانی نمودار
پلی اتیلن سنگین EX3 19300 1399/06/01 پتروشیمی امیرکبیر پایپ نمودار
پلی اتیلن سنگین EX5 21100 1399/06/31 پتروشیمی جم فیلم نمودار
پلی اتیلن سنگین EX5 23100 1399/08/06 پتروشیمی مارون فیلم نمودار
پلی اتیلن سنگین EX5 23100 1399/08/06 پتروشیمی باختر فیلم نمودار
پلی اتیلن سنگین F7000 24100 1399/08/06 پتروشیمی مهر فیلم نمودار
پلی اتیلن سنگین F7000 23700 1399/08/06 پتروشیمی ایلام فیلم نمودار
پلی اتیلن سنگین BL3 18500 1399/06/10 پتروشیمی جم بادی نمودار
پلی اتیلن سنگین BL3 19600 1399/06/22 پتروشیمی باختر-کرمانشاه بادی نمودار
پلی اتیلن سنگین BL3 22750 1399/08/06 پتروشیمی مارون بادی نمودار
پلی اتیلن سنگین HI500 21500 1399/06/22 پتروشیمی بندرامام تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 52518 23200 1399/08/06 پتروشیمی جم تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین HF 5110 23200 1399/08/06 پتروشیمی آریاساسول فیلم نمودار
پلی اتیلن سنگین 62N07 23250 1399/08/06 پتروشیمی مهاباد تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 62N11 0 1399/08/07 پتروشیمی لرستان تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 52B18 0 1399/08/07 پتروشیمی لرستان تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 52B07 0 1399/08/07 پتروشیمی لرستان تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین PE100 19000 1399/06/10 پتروشیمی باختر پایپ نمودار
پلی اتیلن سنگین 62N18 0 1399/08/07 پتروشیمی لرستان تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین PE100 مشکی 19100 1399/05/27 پتروشیمی اراک پایپ نمودار
پلی اتیلن سنگین PE100 12400 1399/01/30 پتروشیمی مارون پایپ نمودار
پلی اتیلن سنگین PE100 19500 1399/06/10 پتروشیمی جم پایپ نمودار
پلی اتیلن سنگین 2200 0 1399/08/07 پتروشیمی ایلام تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 5030SA 19700 1399/05/11 پتروشیمی تبریز تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 54B04 15850 1399/04/17 پتروشیمی لرستان تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین S5000 13900 1399/04/04 پتروشیمی جم اکستروژن نمودار
پلی اتیلن سنگین 60505 0 1399/08/07 پتروشیمی جم تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 60507 0 1399/08/07 پتروشیمی جم تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 6070UA 0 1399/08/07 پتروشیمی تبریز تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین EX3 0 1399/08/07 پتروشیمی جم پایپ نمودار
پلی اتیلن سنگین EX3 0 1399/08/07 پتروشیمی ایلام پایپ نمودار
پلی اتیلن سنگین (EX3(PE-80 0 1399/08/07 پتروشیمی شازند اراک لوله نمودار
پلی اتیلن سنگین CRP 100 0 1399/08/07 پتروشیمی جم پایپ نمودار
پلی اتیلن سنگین EX2 0 1399/08/07 پتروشیمی باختر-کرمانشاه اکستروژن نمودار
پلی اتیلن سنگین PE100 مشکی 18400 1399/05/08 پتروشیمی امیرکبیر لوله نمودار
پلی اتیلن سنگین BL4 0 1399/08/07 پتروشیمی باختر بادی نمودار
پلی اتیلن سنگین BL4 0 1399/08/07 پتروشیمی جم بادی نمودار
پلی اتیلن سنگین 52505 0 1399/08/07 پتروشیمی جم تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 5620 0 1399/08/07 پتروشیمی اراک تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 5218 0 1399/08/07 پتروشیمی تبریز تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین I3UV 0 1399/08/07 پتروشیمی باختر-کرمانشاه تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 60511 0 1399/08/07 پتروشیمی جم تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین I4 UV 0 1399/08/07 پتروشیمی باختر-کرمانشاه تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 52502 0 1399/08/07 پتروشیمی جم تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 3713 0 1399/08/07 پتروشیمی آریاساسول فیلم نمودار
پلی اتیلن سنگین I3 0 1399/08/07 پتروشیمی پلیمر كرمانشاه تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین I4 0 1399/08/07 پتروشیمی پلیمر كرمانشاه تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 52511 0 1399/08/07 پتروشیمی جم تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 4440EA 0 1399/08/07 پتروشیمی تبریز اکستروژن نمودار
پلی اتیلن سنگین 4440UA 0 1399/08/07 پتروشیمی تبریز تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 5030EA 0 1399/08/07 پتروشیمی تبریز تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 6040UA 0 1399/08/07 پتروشیمی تبریز تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 6070EA 0 1399/08/07 پتروشیمی تبریز تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین MD3510 0 1399/08/07 پتروشیمی جم اکستروژن فیلم لوله ای نمودار
پلی اتیلن سنگین MD3520 0 1399/08/07 پتروشیمی جم اکستروژن فیلم لوله ای نمودار
پلی اتیلن سنگین HD534F7 0 1399/08/07 پتروشیمی جم فیلم نخ رشته ای نمودار
پلی اتیلن سنگین HE3490 LS 0 1399/08/07 پتروشیمی بروج پایپ نمودار
پلی اتیلن سنگین 6006 0 1399/08/07 پتروشیمی سابیک-Sabic پایپ نمودار
پلی اتیلن سنگین 5001 0 1399/08/07 پتروشیمی جم اکستروژن نمودار
پلی اتیلن سنگین HD50401 0 1399/08/07 پتروشیمی جم فیلم نخ رشته ای نمودار
پلی اتیلن سنگین EX3 16000 1399/04/17 پتروشیمی باختر لوله نمودار
پلی اتیلن سنگین 52528 0 1399/08/07 پتروشیمی جم تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 5020 0 1399/08/07 پتروشیمی آریا ساسول بادی نمودار
پلی اتیلن سنگین HCH5110PPA 0 1399/08/07 پتروشیمی آریا ساسول فیلم نمودار
پلی اتیلن سنگین 6366M 0 1399/08/07 پتروشیمی ایلام اكستروژن نمودار
پلی اتیلن سنگین 7700M 0 1399/08/07 پتروشیمی ایلام اكستروژن نمودار
پلی اتیلن سنگین 8200B 0 1399/08/07 پتروشیمی ایلام بادی نمودار
پلی اتیلن سنگین HI500UA 0 1399/08/07 پتروشیمی بندر امام تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 2208J 0 1399/08/07 پتروشیمی ایلام تزریقی نمودار
پلی اتیلن سبک 020 29700 1399/08/06 پتروشیمی بندرامام فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 0075 21850 1399/06/10 پتروشیمی بندرامام فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 0190 29600 1399/08/06 پتروشیمی آریاساسول فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2420H 15150 1399/03/19 پتروشیمی امیرکبیر فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2420H 12100 1399/02/07 پتروشیمی کردستان فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2420D 13550 1399/02/24 پتروشیمی امیرکبیر فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2100 13550 1399/02/24 پتروشیمی لاله فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2102TX 19250 1399/06/10 پتروشیمی لاله فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2102TN 19250 1399/06/10 پتروشیمی لاله فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 1922 23250 1399/06/22 پتروشیمی لاله تزریقی نمودار
پلی اتیلن سبک 1922 16150 1399/04/03 پتروشیمی آریا ساسول تزریقی نمودار
پلی اتیلن سبک 2420E 0 1399/08/07 پتروشیمی امیرکبیر فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2420F 20200 1399/04/25 پتروشیمی اميركبير فيلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2420E02 19650 1399/06/10 پتروشیمی کردستان فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2420F8 20300 1399/06/02 پتروشیمی کردستان فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2420k 0 1399/08/07 پتروشیمی امیرکبیر فیلم نمودار
پلی اتیلن سبك 2426F8 19500 1399/06/02 پتروشیمی کردستان فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2004 0 1399/08/07 پتروشیمی لاله فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2420F3 12000 1399/01/30 پتروشیمی کردستان فيلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2426K 0 1399/08/07 پتروشیمی امیرکبیر فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2101TN 0 1399/08/07 پتروشیمی لاله فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک LTM 2125 0 1399/08/07 پتروشیمی آریا ساسول فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک LFI 2047A 0 1399/08/07 پتروشیمی آریا ساسول فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک LFI 2119 0 1399/08/07 پتروشیمی آریا ساسول فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2130 (030) 19000 1399/04/16 پتروشیمی آریا ساسول فیلم نمودار
پلی اتیلن سبك 2420F9 0 1399/08/07 پتروشیمی کردستان فیلم نمودار
پلی اتیلن سبك 2426E02 0 1399/08/07 پتروشیمی کردستان فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی LL0209AA 25800 1399/08/06 پتروشیمی اراک فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی LL0209AA 26100 1399/08/06 پتروشیمی امیرکبیر فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 14100 1399/04/14 پتروشیمی مهاباد تزریقی نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA 0 1399/08/07 پتروشیمی جم فیلم نمودار
پلی اتيلن سبك خطی 235F6 17850 1399/06/10 پتروشیمی جم فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 21550 1399/06/29 پتروشیمی مهاباد تزریقی نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 32604 0 1399/08/07 پتروشیمی جم دورانی نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ 0 1399/08/07 پتروشیمی جم فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 0 1399/08/07 پتروشیمی تبریز فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 0 1399/08/07 پتروشیمی مهاباد تزریقی نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 0 1399/08/07 پتروشیمی امیرکبیر فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی LL0220AA 0 1399/08/07 پتروشیمی امیرکبیر فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی LL0220KJ 0 1399/08/07 پتروشیمی امیرکبیر فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی LL0220AA 0 1399/08/07 پتروشیمی اراک فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی LL0220KJ 0 1399/08/07 پتروشیمی اراک فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 0 1399/08/07 پتروشیمی اراک فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 38504 0 1399/08/07 پتروشیمی جم دورانی نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 22501 0 1399/08/07 پتروشیمی جم فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 27402 0 1399/08/07 پتروشیمی جم فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 22402 0 1399/08/07 پتروشیمی مهاباد فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 22401 0 1399/08/07 پتروشیمی مهاباد فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 27402 0 1399/08/07 پتروشیمی لرستان فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 22403 0 1399/08/07 پتروشیمی لرستان فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 33403 0 1399/08/07 پتروشیمی لرستان فیلم نمودار
پلی اتیلن سبك خطی 18XF5N 0 1399/08/07 پتروشیمی جم - نمودار
پلی اتیلن سبک خطی M500026 0 1399/08/07 Sabic تزریقی نمودار
پلی اتیلن سبک خطی LL6301 0 1399/08/07 اگزون موبیل روتومولدینگ نمودار
پلی اتیلن سبک خطی LL8446 0 1399/08/07 اگزون موبیل روتومولدینگ نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 20075 0 1399/08/07 پتروشیمی شازند - نمودار
پلی اتیلن سبك خطی 0410AA 0 1399/08/07 پتروشیمی شازند - نمودار

قیمت مواد پتروشیمی، پلیمری و پلاستیک

کاربران گرامی به‌منظور دسترسی راحت تر به مواد پلیمری (قیمت مواد پتروشیمی) مدنظر خود می‌توانید روی ستون‌های دلخواه بصورت صعودی و نزولی مرتب سازی انجام دهید و یا از باکس جستجو استفاده فرمایید.