نام محصول قیمت تاریخ آخرین بروز رسانی تولید کننده کاربرد نمودار قیمت
پلی اتیلن سنگین 0035 11150 1398/11/06 پتروشیمی بندرامام بادی نمودار
پلی اتیلن سنگین 3840 11250 1398/11/06 پتروشیمی تبریز دورانی نمودار
پلی اتیلن سنگین 3840 11200 1398/11/06 پتروشیمی اراک دورانی نمودار
پلی اتیلن سنگین EX3 12030 1398/11/05 پتروشیمی امیرکبیر پایپ نمودار
پلی اتیلن سنگین EX5 10730 1398/10/23 پتروشیمی جم فیلم نمودار
پلی اتیلن سنگین EX5 10930 1398/11/05 پتروشیمی مارون فیلم نمودار
پلی اتیلن سنگین EX5 10830 1398/11/05 پتروشیمی باختر فیلم نمودار
پلی اتیلن سنگین F7000 10710 1398/11/05 پتروشیمی مهر فیلم نمودار
پلی اتیلن سنگین F7000 10650 1398/11/05 پتروشیمی ایلام فیلم نمودار
پلی اتیلن سنگین BL3 10680 1398/11/06 پتروشیمی جم بادی نمودار
پلی اتیلن سنگین BL3 10680 1398/11/05 پتروشیمی باختر-کرمانشاه بادی نمودار
پلی اتیلن سنگین BL3 10830 1398/11/05 پتروشیمی مارون بادی نمودار
پلی اتیلن سنگین HI500 11680 1398/11/06 پتروشیمی بندرامام تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 52518 12250 1398/11/06 پتروشیمی جم تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 52B18 10320 1398/08/08 پتروشیمی لرستان تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 62N11 10900 1398/04/23 پتروشیمی لرستان تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین HF 5110 10730 1398/11/05 پتروشیمی آریاساسول فیلم نمودار
پلی اتیلن سنگین 62N07 11380 1398/11/06 پتروشیمی مهاباد تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 54B04 10820 1398/09/19 پتروشیمی لرستان تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 5030SA 11930 1398/10/17 پتروشیمی تبریز تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین S5000 11300 1398/07/08 پتروشیمی جم اکستروژن نمودار
پلی اتیلن سنگین PE100 12030 1398/10/12 پتروشیمی مارون پایپ نمودار
پلی اتیلن سنگین PE100 11680 1398/11/01 پتروشیمی جم پایپ نمودار
پلی اتیلن سنگین 62N18 10800 1398/04/29 پتروشیمی لرستان تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین PE100 11430 1398/11/01 پتروشیمی باختر پایپ نمودار
پلی اتیلن سنگین PE100 12380 1398/11/05 پتروشیمی اراک پایپ نمودار
پلی اتیلن سنگین 2200 12830 1398/10/28 پتروشیمی ایلام تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 6070UA 0 1398/11/08 پتروشیمی تبریز تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین EX3 13630 1398/10/12 پتروشیمی جم پایپ نمودار
پلی اتیلن سنگین EX3 0 1398/11/08 پتروشیمی ایلام پایپ نمودار
پلی اتیلن سنگین CRP 100 0 1398/11/08 پتروشیمی جم پایپ نمودار
پلی اتیلن سنگین EX2 0 1398/11/08 پتروشیمی باختر-کرمانشاه اکستروژن نمودار
پلی اتیلن سنگین (EX3(PE-80 0 1398/11/08 پتروشیمی شازند اراک لوله نمودار
پلی اتیلن سنگین BL4 0 1398/11/08 پتروشیمی باختر بادی نمودار
پلی اتیلن سنگین BL4 0 1398/11/08 پتروشیمی جم بادی نمودار
پلی اتیلن سنگین 52505 0 1398/11/08 پتروشیمی جم تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 60505 0 1398/11/08 پتروشیمی جم تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 60507 0 1398/11/08 پتروشیمی جم تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 60511 0 1398/11/08 پتروشیمی جم تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 5620 0 1398/11/08 پتروشیمی اراک تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 5218 0 1398/11/08 پتروشیمی تبریز تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین I3UV 0 1398/11/08 پتروشیمی باختر-کرمانشاه تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین I4 UV 0 1398/11/08 پتروشیمی باختر-کرمانشاه تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 3713 0 1398/11/08 پتروشیمی آریاساسول فیلم نمودار
پلی اتیلن سنگین 52502 0 1398/11/08 پتروشیمی جم تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین I3 0 1398/11/08 پتروشیمی پلیمر كرمانشاه تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین I4 0 1398/11/08 پتروشیمی پلیمر كرمانشاه تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 52511 0 1398/11/08 پتروشیمی جم تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 4440EA 0 1398/11/08 پتروشیمی تبریز اکستروژن نمودار
پلی اتیلن سنگین 4440UA 0 1398/11/08 پتروشیمی تبریز تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 6070EA 0 1398/11/08 پتروشیمی تبریز تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 5030EA 0 1398/11/08 پتروشیمی تبریز تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 6040UA 0 1398/11/08 پتروشیمی تبریز تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین MD3510 0 1398/11/08 پتروشیمی جم اکستروژن فیلم لوله ای نمودار
پلی اتیلن سنگین HE3490 LS 0 1398/11/08 پتروشیمی بروج پایپ نمودار
پلی اتیلن سنگین 6006 0 1398/11/08 پتروشیمی سابیک-Sabic پایپ نمودار
پلی اتیلن سنگین 5001 0 1398/11/08 پتروشیمی جم اکستروژن نمودار
پلی اتیلن سنگین MD3520 0 1398/11/08 پتروشیمی جم اکستروژن فیلم لوله ای نمودار
پلی اتیلن سنگین HD534F7 0 1398/11/08 پتروشیمی جم فیلم نخ رشته ای نمودار
پلی اتیلن سنگین HD50401 0 1398/11/08 پتروشیمی جم فیلم نخ رشته ای نمودار
پلی اتیلن سنگین 52528 0 1398/11/08 پتروشیمی جم تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 5020 0 1398/11/08 پتروشیمی آریا ساسول بادی نمودار
پلی اتیلن سنگین HCH5110PPA 0 1398/11/08 پتروشیمی آریا ساسول فیلم نمودار
پلی اتیلن سنگین 6366M 0 1398/11/08 پتروشیمی ایلام اكستروژن نمودار
پلی اتیلن سنگین 7700M 0 1398/11/08 پتروشیمی ایلام اكستروژن نمودار
پلی اتیلن سنگین HI500UA 0 1398/11/08 پتروشیمی بندر امام تزریقی نمودار
پلی اتیلن سنگین 8200B 0 1398/11/08 پتروشیمی ایلام بادی نمودار
پلی اتیلن سنگین 2208J 0 1398/11/08 پتروشیمی ایلام تزریقی نمودار
پلی اتیلن سبک 020 13300 1398/11/06 پتروشیمی بندرامام فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 0075 12980 1398/11/05 پتروشیمی بندرامام فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 0190 11600 1398/11/06 پتروشیمی آریاساسول فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2420H 11930 1398/11/05 پتروشیمی امیرکبیر فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2420H 11220 1398/07/28 پتروشیمی کردستان فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2420D 13530 1398/11/02 پتروشیمی امیرکبیر فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2100 13430 1398/11/05 پتروشیمی لاله فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2102TX 11130 1398/11/05 پتروشیمی لاله فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2102TN 11130 1398/11/05 پتروشیمی لاله فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 1922 12180 1398/11/05 پتروشیمی لاله تزریقی نمودار
پلی اتیلن سبک 1922 12180 1398/11/05 پتروشیمی آریا ساسول تزریقی نمودار
پلی اتیلن سبک 2420E 11400 1398/04/23 پتروشیمی امیرکبیر فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2420F 11180 1398/06/13 پتروشیمی اميركبير فيلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2420E02 11350 1398/11/02 پتروشیمی کردستان فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2420F8 11380 1398/11/05 پتروشیمی کردستان فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2420k 10930 1398/10/03 پتروشیمی امیرکبیر فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2004 11330 1398/10/28 پتروشیمی لاله فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2420F3 11330 1398/11/05 پتروشیمی امیرکبیر فيلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2426K 0 1398/11/08 پتروشیمی امیرکبیر فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک 2101TN 0 1398/11/08 پتروشیمی لاله فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک LTM 2125 0 1398/11/08 پتروشیمی آریا ساسول فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک LFI 2047A 0 1398/11/08 پتروشیمی آریا ساسول فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک LFI 2119 0 1398/11/08 پتروشیمی آریا ساسول فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک LFI 2130 0 1398/11/08 پتروشیمی آریا ساسول فیلم نمودار
پلی اتیلن سبك 2420F9 0 1398/11/08 پتروشیمی کردستان فیلم نمودار
پلی اتیلن سبك 2426F8 0 1398/11/08 پتروشیمی کردستان فیلم نمودار
پلی اتیلن سبك 2426E02 0 1398/11/08 پتروشیمی کردستان فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی LL0209AA 12430 1398/11/05 پتروشیمی اراک فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی LL0209AA 12800 1398/11/06 پتروشیمی امیرکبیر فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA 10720 1398/09/02 پتروشیمی جم فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ 10760 1398/10/08 پتروشیمی جم فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 11300 1398/06/02 پتروشیمی تبریز فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 32604 10800 1398/06/02 پتروشیمی جم دورانی نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 10700 1398/04/23 پتروشیمی مهاباد تزریقی نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 11080 1398/11/06 پتروشیمی مهاباد تزریقی نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 11000 1398/04/23 پتروشیمی مهاباد تزریقی نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 0 1398/11/08 پتروشیمی امیرکبیر فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی LL0220AA 0 1398/11/08 پتروشیمی امیرکبیر فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی LL0220KJ 0 1398/11/08 پتروشیمی امیرکبیر فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی LL0220AA 0 1398/11/08 پتروشیمی اراک فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی LL0220KJ 0 1398/11/08 پتروشیمی اراک فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 0 1398/11/08 پتروشیمی اراک فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 38504 0 1398/11/08 پتروشیمی جم دورانی نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 22501 0 1398/11/08 پتروشیمی جم فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 27402 0 1398/11/08 پتروشیمی جم فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 22402 0 1398/11/08 پتروشیمی مهاباد فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 22401 0 1398/11/08 پتروشیمی مهاباد فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 27402 0 1398/11/08 پتروشیمی لرستان فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 22403 0 1398/11/08 پتروشیمی لرستان فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 33403 0 1398/11/08 پتروشیمی لرستان فیلم نمودار
پلی اتیلن سبك خطی 18XF5N 0 1398/11/08 پتروشیمی جم - نمودار
پلی اتيلن سبك خطی 235F6 0 1398/11/08 پتروشیمی جم - نمودار
پلی اتیلن سبک خطی M500026 0 1398/11/08 Sabic تزریقی نمودار
پلی اتیلن سبک خطی LL6301 0 1398/11/08 - روتومولدینگ نمودار
پلی اتیلن سبک خطی LL8446 0 1398/11/08 - فیلم نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 20075 0 1398/11/08 پتروشیمی شازند - نمودار
پلی اتیلن سبك خطی 0410AA 0 1398/11/08 پتروشیمی شازند - نمودار

قیمت مواد پتروشیمی، پلیمری و پلاستیک

کاربران گرامی به‌منظور دسترسی راحت تر به مواد پلیمری مدنظر خود می‌توانید روی ستون‌های دلخواه بصورت صعودی و نزولی مرتب سازی انجام دهید و یا از باکس جستجو استفاده فرمایید.