قیمت روز مواد پتروشیمی

کاربران گرامی،
به‌منظور دسترسی راحت تر به مواد پلیمری مدنظر خود
می‌توانید روی ستون‌های دلخواه بصورت صعودی و نزولی مرتب سازی انجام دهید
و یا از باکس جستجو استفاده فرمایید.

نام محصول قیمت تاریخ آخرین بروز رسانی تولید کننده کاربرد نمودار قیمت
پلی پروپیلن هموپلیمر ZH 552R 30650 1399/06/22 پتروشیمی نوید زرشیمی نساجی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 552R 30650 1399/06/22 پتروشیمی جم نساجی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 552R 30650 1399/06/22 پتروشیمی اراک نساجی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 552R 30650 1399/06/22 پتروشیمی مارون نساجی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر C30S 31300 1399/06/29 پتروشیمی مارون نساجی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر C30S 31300 1399/06/29 پتروشیمی جم نساجی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر C30G 21750 1399/04/24 پتروشیمی مارون تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر Z30S 27550 1399/06/10 پتروشیمی مارون نساجی-تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر Z30G 18250 1399/04/09 پتروشیمی مارون تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر Z30S 24500 1399/05/13 پتروشیمی شازند اراک نساجی-تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 030 27300 1399/07/14 پتروشیمی پلی نار نساجی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 060 27100 1399/06/10 پتروشیمی پلی نار نساجی- تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 510L 31200 1399/06/29 پتروشیمی جم اکستروژن نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر Cr380 15200 1399/02/07 پتروشیمی پلی نار نساجی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 1102XK 13900 1399/02/24 پتروشیمی رجال نساجی- تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 1102XL 17200 1399/03/21 پتروشیمی رجال نساجی- تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر V30G 0 1399/08/03 پتروشیمی مارون قالبگیری تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر X30S 0 1399/08/03 پتروشیمی مارون نساجی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر V30S 0 1399/08/03 پتروشیمی اراک تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر PYI-250 16950 1399/03/17 پتروشیمی پلی نار نساجی- تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر X30G 0 1399/08/03 پتروشیمی مارون نساجي نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 510L 31200 1399/06/29 پتروشیمی نویدزرشیمی اکستروژن نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 550J 15500 1399/01/30 پتروشیمی نوید زرشیمی نساجی- تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 550J 15500 1399/01/30 پتروشیمی اراک نساجی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 525J 14200 1399/02/24 پتروشیمی جم نساجی- تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 510L 31200 1399/06/29 پتروشیمی اراک اکستروژن نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 500P 15600 1399/01/30 پتروشیمی جم تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 510L 0 1399/08/03 پتروشیمی مارون اکستروژن نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 525J 0 1399/08/03 پتروشیمی مارون نساجی- تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 1102K 0 1399/08/03 پتروشیمی رجال نساجی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 552J 0 1399/08/03 پتروشیمی اراک نساجی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 1102L 15600 1399/01/30 پتروشیمی رجال نساجی- تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر V30S 0 1399/08/03 پتروشیمی مارون تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 515MA 19150 1399/04/17 پتروشیمی نوید زرشیمی تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 550J 27400 1399/06/10 پتروشیمی جم نساجی- تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر ZH 500 M 0 1399/08/03 پتروشیمی نوید زرشیمی نساجی- تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 500 N 0 1399/08/03 - نساجی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر T30G 0 1399/08/03 پتروشیمی مارون تزریق نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر T31 S 0 1399/08/03 - اکستروژن نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 080 0 1399/08/03 - تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر T30S 0 1399/08/03 پتروشیمی مارون اکستروژن نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 010 0 1399/08/03 پتروشیمی پلی نار نساجی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر SF1160 0 1399/08/03 پتروشیمی پلی نار نساجی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر P-SIF-30 0 1399/08/03 - نساجی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر ZH 422H 0 1399/08/03 پتروشیمی نوید زرشیمی فیلم نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر F30S 0 1399/08/03 - نساجی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر EP 548R 33300 1399/06/29 پتروشیمی جم تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر ZB 548R 33100 1399/06/29 پتروشیمی نوید زرشیمی تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر EP 440L 34200 1399/07/14 پتروشیمی جم تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر EP 440G 32000 1399/07/14 پتروشیمی جم اتصالات نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر ZB 332L 0 1399/08/03 پتروشیمی نوید زرشیمی تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر EP 332C 28100 1399/06/10 پتروشیمی نوید زرشیمی اتصالات نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر MR230 C 28200 1399/06/10 پتروشیمی مارون لوله نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر ZB 440L 18600 1399/04/03 پتروشیمی نوید زرشیمی تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر ZR230 C 28150 1399/06/10 پتروشیمی نوید زرشیمی لوله نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر R200P 31000 1399/04/23 هیوسانگ پایپ نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر ZR348 0 1399/08/03 پتروشیمی نوید زرشیمی تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر X30F 18350 1399/04/10 پتروشیمی مارون فیلم نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر RP345 19600 1399/04/16 پتروشیمی جم تزریقی- IML نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر R2400 28600 1399/01/30 - پایپ نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر R60 31100 1399/06/22 پتروشیمی اراک پایپ نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر ZR340 28000 1399/06/04 پتروشیمی نوید زرشیمی تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر EPC40R (R40) 32100 1399/06/29 پتروشیمی اراک تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر 548T 23100 1399/04/29 پتروشیمی جم IML- تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر (EPC40R (R40 0 1399/08/03 پتروشیمی مارون تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر J740 27550 1399/02/24 پتروشیمی هیوسانگ تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر M1600 0 1399/08/03 ال جی تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر RP270G 0 1399/08/03 پتروشیمی اراک بادی (PP Blow Molding) نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر PNR230C 27700 1399/06/10 پتروشیمی پلی نار لوله نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر RP340R 28500 1399/06/10 پتروشیمی جم تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر 3212 21600 1399/03/17 پتروشیمی رجال لوله نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر 2X83CE 0 1399/08/03 پتروشیمی اراک ورق نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر J580S 0 1399/08/03 پتروشیمی Lotte تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر J550S 0 1399/08/03 پتروشیمی Lotte تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر J560M 0 1399/08/03 - تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر RP340N 0 1399/08/03 پتروشیمی جم تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر RP230C 0 1399/08/03 - لوله نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر RP2400 0 1399/08/03 - لوله نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر EPS30R 0 1399/08/03 - تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر SFC550 0 1399/08/03 پتروشیمی Lotte اکستروژن نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر SM461 0 1399/08/03 - اکستروژن نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر PYI-180 0 1399/08/03 پتروشیمی پلی نار نساجی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر RP240G 0 1399/08/03 پتروشیمی مارون ورق نمودار

قیمت مواد پتروشیمی، پلیمری و پلاستیک

کاربران گرامی به‌منظور دسترسی راحت تر به مواد پلیمری (قیمت مواد پتروشیمی) مدنظر خود می‌توانید روی ستون‌های دلخواه بصورت صعودی و نزولی مرتب سازی انجام دهید و یا از باکس جستجو استفاده فرمایید.