قیمت روز مواد پتروشیمی

کاربران گرامی،
به‌منظور دسترسی راحت تر به مواد پلیمری مدنظر خود
می‌توانید روی ستون‌های دلخواه بصورت صعودی و نزولی مرتب سازی انجام دهید
و یا از باکس جستجو استفاده فرمایید.

نام محصول قیمت تاریخ آخرین بروز رسانی تولید کننده کاربرد نمودار قیمت
پلی پروپیلن هموپلیمر ZH 552R 0 1399/10/02 پتروشیمی نوید زرشیمی نساجی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 552R 0 1399/10/02 پتروشیمی جم نساجی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 552R 0 1399/10/02 پتروشیمی اراک نساجی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 552R 0 1399/10/02 پتروشیمی مارون نساجی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر C30S 0 1399/10/02 پتروشیمی مارون نساجی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر C30S 0 1399/10/02 پتروشیمی جم نساجی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر C30G 0 1399/10/02 پتروشیمی مارون تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر Z30S 0 1399/10/02 پتروشیمی مارون نساجی-تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر Z30G 0 1399/10/02 پتروشیمی مارون تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر Z30S 0 1399/10/02 پتروشیمی شازند اراک نساجی-تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 030 0 1399/10/02 پتروشیمی پلی نار نساجی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 060 0 1399/10/02 پتروشیمی پلی نار نساجی- تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 510L 0 1399/10/02 پتروشیمی جم اکستروژن نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر Cr380 0 1399/10/02 پتروشیمی پلی نار نساجی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 1102XK 0 1399/10/02 پتروشیمی رجال نساجی- تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 1102XL 0 1399/10/02 پتروشیمی رجال نساجی- تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر V30G 0 1399/10/02 پتروشیمی مارون قالبگیری تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر X30S 0 1399/10/02 پتروشیمی مارون نساجی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر V30S 0 1399/10/02 پتروشیمی اراک تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر PYI-250 0 1399/10/02 پتروشیمی پلی نار نساجی- تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر X30G 0 1399/10/02 پتروشیمی مارون نساجي نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 510L 0 1399/10/02 پتروشیمی نویدزرشیمی اکستروژن نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 550J 0 1399/10/02 پتروشیمی نوید زرشیمی نساجی- تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 550J 0 1399/10/02 پتروشیمی اراک نساجی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 525J 0 1399/10/02 پتروشیمی جم نساجی- تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 510L 0 1399/10/02 پتروشیمی اراک اکستروژن نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 500P 0 1399/10/02 پتروشیمی جم تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 510L 0 1399/10/02 پتروشیمی مارون اکستروژن نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 525J 0 1399/10/02 پتروشیمی مارون نساجی- تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 1102K 0 1399/10/02 پتروشیمی رجال نساجی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 552J 0 1399/10/02 پتروشیمی اراک نساجی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 1102L 0 1399/10/02 پتروشیمی رجال نساجی- تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر V30S 0 1399/10/02 پتروشیمی مارون تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 515MA 0 1399/10/02 پتروشیمی نوید زرشیمی تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 550J 0 1399/10/02 پتروشیمی جم نساجی- تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر ZH 500 M 0 1399/10/02 پتروشیمی نوید زرشیمی نساجی- تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 500 N 0 1399/10/02 - نساجی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر T30G 0 1399/10/02 پتروشیمی مارون تزریق نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر T31 S 0 1399/10/02 - اکستروژن نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 080 0 1399/10/02 - تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر T30S 0 1399/10/02 پتروشیمی مارون اکستروژن نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 010 0 1399/10/02 پتروشیمی پلی نار نساجی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر SF1160 0 1399/10/02 پتروشیمی پلی نار نساجی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر P-SIF-30 0 1399/10/02 - نساجی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر ZH 422H 0 1399/10/02 پتروشیمی نوید زرشیمی فیلم نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر F30S 0 1399/10/02 - نساجی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر EP 548R 0 1399/10/02 پتروشیمی جم تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر ZB 548R 0 1399/10/02 پتروشیمی نوید زرشیمی تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر EP 440L 0 1399/10/02 پتروشیمی جم تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر EP 440G 0 1399/10/02 پتروشیمی جم اتصالات نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر ZB 332L 0 1399/10/02 پتروشیمی نوید زرشیمی تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر EP 332C 0 1399/10/02 پتروشیمی نوید زرشیمی اتصالات نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر MR230 C 0 1399/10/02 پتروشیمی مارون لوله نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر ZB 440L 0 1399/10/02 پتروشیمی نوید زرشیمی تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر ZR230 C 0 1399/10/02 پتروشیمی نوید زرشیمی لوله نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر R200P 0 1399/10/02 هیوسانگ پایپ نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر ZR348 0 1399/10/02 پتروشیمی نوید زرشیمی تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر X30F 0 1399/10/02 پتروشیمی مارون فیلم نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر RP345 0 1399/10/02 پتروشیمی جم تزریقی- IML نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر R2400 0 1399/10/02 - پایپ نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر R60 0 1399/10/02 پتروشیمی اراک پایپ نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر ZR340 0 1399/10/02 پتروشیمی نوید زرشیمی تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر EPC40R (R40) 0 1399/10/02 پتروشیمی اراک تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر 548T 0 1399/10/02 پتروشیمی جم IML- تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر (EPC40R (R40 0 1399/10/02 پتروشیمی مارون تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر J740 0 1399/10/02 پتروشیمی هیوسانگ تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر M1600 0 1399/10/02 ال جی تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر RP270G 0 1399/10/02 پتروشیمی اراک بادی (PP Blow Molding) نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر PNR230C 0 1399/10/02 پتروشیمی پلی نار لوله نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر RP340R 0 1399/10/02 پتروشیمی جم تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر 3212 0 1399/10/02 پتروشیمی رجال لوله نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر 2X83CE 0 1399/10/02 پتروشیمی اراک ورق نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر J580S 0 1399/10/02 پتروشیمی Lotte تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر J550S 0 1399/10/02 پتروشیمی Lotte تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر J560M 0 1399/10/02 - تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر RP340N 0 1399/10/02 پتروشیمی جم تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر RP230C 0 1399/10/02 - لوله نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر RP2400 0 1399/10/02 - لوله نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر EPS30R 0 1399/10/02 - تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر SFC550 0 1399/10/02 پتروشیمی Lotte اکستروژن نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر SM461 0 1399/10/02 - اکستروژن نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر PYI-180 0 1399/10/02 پتروشیمی پلی نار نساجی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر RP240G 0 1399/10/02 پتروشیمی مارون ورق نمودار

درباره آیتک پلیمر

آیتک پلیمر، پیشرو در صنعت پليمر باحضور کارشناسان متخصص و مجرب و تکیه بر تجربه طولانی مدیران ارشد خود در زمینه تولید و بازرگانی، در صنعت پليمر حضور دارد.

 

با توجه به روند رو به رشد مصرف مواد بازیافتی در صنایع پایین دستی، آیتک پلیمر با قابلیت تهیه و توزیع این مواد امکان تامین آن را داراست. واحد بازرگانی خارجی آیتک پلیمر نیز درزمینه صادرات محصولات پلیمری ایران و کامپاندهای مهندسی به کشورهای همسایه فعالیت می‌نماید.

وب سایت آیتک پلیمر