نام محصول قیمت تاریخ آخرین بروز رسانی تولید کننده کاربرد نمودار قیمت
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 552R 13700 1398/09/21 پتروشیمی نوید زرشیمی نساجی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 552R 16230 1398/11/02 پتروشیمی جم نساجی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 552R 16230 1398/11/02 پتروشیمی اراک نساجی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 552R 16230 1398/11/02 پتروشیمی مارون نساجی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر C30S 14130 1398/11/02 پتروشیمی مارون نساجی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر C30G 14130 1398/11/02 پتروشیمی مارون تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر Z30S 16180 1398/11/02 پتروشیمی مارون نساجی-تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر Z30S 16130 1398/11/02 پتروشیمی شازند اراک نساجی-تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر Z30G 14830 1398/10/21 پتروشیمی مارون تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 030 13530 1398/11/02 پتروشیمی پلی نار نساجی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 060 14030 1398/11/02 پتروشیمی پلی نار نساجی- تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 510L 13980 1398/11/02 پتروشیمی جم اکستروژن نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 550J 14030 1398/11/02 پتروشیمی جم نساجی- تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر X30S 12680 1398/06/23 پتروشیمی مارون - نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر V30S 13800 1398/09/21 پتروشیمی اراک تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر V30G 13800 1398/09/21 پتروشیمی مارون قالبگیری تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 515MA 13630 1398/11/02 پتروشیمی نوید زرشیمی تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 1102XK 13730 1398/11/02 پتروشیمی رجال نساجی- تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 1102XL 13980 1398/11/02 پتروشیمی رجال نساجی- تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 525J 13830 1398/11/02 پتروشیمی جم نساجی- تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 510L 13990 1398/11/02 پتروشیمی نویدزرشیمی اکستروژن نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 550J 13830 1398/11/02 پتروشیمی نوید زرشیمی نساجی- تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر X30F 14130 1398/11/02 پتروشیمی مارون - نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 550J 12350 1398/07/21 پتروشیمی اراک نساجی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر PYI-250 14000 1398/10/02 پتروشیمی پلی نار نساجی- تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر X30G 14030 1398/10/21 پتروشیمی مارون نساجي نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 510L 0 1398/11/03 پتروشیمی اراک اکستروژن نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 510L 0 1398/11/03 پتروشیمی مارون اکستروژن نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 552J 0 1398/11/03 پتروشیمی اراک نساجی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 525J 0 1398/11/03 پتروشیمی مارون نساجی- تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 1102K 0 1398/11/03 پتروشیمی رجال نساجی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 500P 0 1398/11/03 پتروشیمی جم تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 1102L 0 1398/11/03 پتروشیمی رجال نساجی- تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر V30S 0 1398/11/03 پتروشیمی مارون تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر ZH 500 M 0 1398/11/03 پتروشیمی نوید زرشیمی نساجی- تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر T30G 0 1398/11/03 پتروشیمی مارون تزریق نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر T31 S 0 1398/11/03 - اکستروژن نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 500 N 0 1398/11/03 - نساجی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر T30S 0 1398/11/03 پتروشیمی مارون اکستروژن نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 080 0 1398/11/03 - تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 010 0 1398/11/03 پتروشیمی پلی نار نساجی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر SF1160 0 1398/11/03 پتروشیمی پلی نار نساجی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر P-SIF-30 0 1398/11/03 - نساجی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر ZH 422 H 0 1398/11/03 - فیلم نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر F30S 0 1398/11/03 - نساجی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر EP 548R 17130 1398/11/02 پتروشیمی جم تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر EP 440L 17930 1398/11/02 پتروشیمی جم تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر EP 440G 14380 1398/11/02 پتروشیمی جم اتصالات نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر ZB 332L 16220 1398/07/29 پتروشیمی نوید زرشیمی تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر EP 332C 16480 1398/11/02 پتروشیمی نوید زرشیمی اتصالات نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر MR230 C 16850 1398/11/02 پتروشیمی مارون لوله نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر ZR230 C 16550 1398/11/02 پتروشیمی نوید زرشیمی لوله نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر R200P 27530 1398/11/01 هیوسانگ پایپ نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر R2400 21630 1398/11/02 - پایپ نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر ZR340 16170 1398/11/02 پتروشیمی نوید زرشیمی تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر ZR348 14130 1398/06/30 پتروشیمی نوید زرشیمی تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر RP345 16230 1398/11/01 پتروشیمی جم تزریقی- IML نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر EPD60R 17250 1398/11/02 - پایپ نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر EPC40R 17630 1398/11/02 پتروشیمی اراک تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر 548T 15430 1398/11/02 پتروشیمی جم IML- تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر EPC40R 18400 1398/06/04 پتروشیمی مارون تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر J740 29050 1398/10/23 هیوسانگ تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر M1600 21020 1398/09/02 ال جی تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر RP270G 16850 1398/10/28 پتروشیمی اراک بادی (PP Blow Molding) نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر NR230 16300 1398/11/02 پتروشیمی پلی نار - نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر RP340R 0 1398/11/03 پتروشیمی جم تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر 2X83CE 0 1398/11/03 پتروشیمی اراک ورق نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر J580S 0 1398/11/03 - تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر J550S 0 1398/11/03 - تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر J560M 0 1398/11/03 - تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر RP340N 0 1398/11/03 - تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر RP230C 0 1398/11/03 - لوله نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر RP2400 0 1398/11/03 - لوله نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر EPS30R 0 1398/11/03 - تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر SFC550 0 1398/11/03 - اکستروژن نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر SM461 0 1398/11/03 - اکستروژن نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر 3212 0 1398/11/03 پتروشیمی رجال لوله نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر PYI-180 0 1398/11/03 پتروشیمی پلی نار نساجی نمودار

قیمت مواد پتروشیمی، پلیمری و پلاستیک

کاربران گرامی به‌منظور دسترسی راحت تر به مواد پلیمری مدنظر خود می‌توانید روی ستون‌های دلخواه بصورت صعودی و نزولی مرتب سازی انجام دهید و یا از باکس جستجو استفاده فرمایید.