قیمت های مربوط به دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی

میانگین قیمت های جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 99/04/15

نرخ ارز: 166064 ریال

فایل PDF
محصول قیمت تمام شده قیمت تمام شده
هفته گذشته
اختلاف قیمت قیمت
(ریال بر کیلوگرم)
قیمت هفته گدشته
(ریال بر کیلوگرم)
مجتمع تولیدی نمودار
پلی وینیل كلراید S65 134,473 129,442 5,032 123,074 118,469 آبادان نمودار
پلی وینیل كلراید S57 148,244 142,828 5,416 135,678 130,721 آبادان نمودار
پلی وینیل كلراید S70 144,535 139,222 5,313 132,283 127,420 آبادان نمودار
پلی استایرن معمولی 1309 148,584 140,735 7,849 135,989 128,805 آرتان پترو كیهان نمودار
پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2119 146,585 137,786 8,799 134,159 126,106 آریا ساسول نمودار
پلی اتیلن سبك فیلم LFI 2130 153,914 144,676 9,238 140,867 132,412 آریا ساسول نمودار
پلی پروپيلن نساجی HP550J 154,994 147,403 7,590 141,855 134,908 مارون نمودار
پلی پروپیلن نساجی Z30S 154,994 147,403 7,590 141,855 134,908 پلی پروپیلن جم نمودار
پلی اتیلن سبك تزریقی LIM1922 150,983 141,920 9,062 138,184 129,890 آریا ساسول نمودار
پلی اتیلن سبك فیلم LFI 2047A 149,171 140,299 8,872 136,526 128,406 آریا ساسول نمودار
پلی اتیلن سنگین بادی 5020 139,130 130,875 8,255 127,336 119,781 آریا ساسول نمودار
پلی اتیلن سنگین فیلم MFI 3713 149,705 142,411 7,294 137,015 130,339 آریا ساسول نمودار
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI 5110 141,087 134,034 7,053 129,127 122,672 آریا ساسول نمودار
پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110PPA 141,087 134,034 7,053 129,127 122,672 آریا ساسول نمودار
پلی وینیل كلراید E6834 147,941 142,532 5,408 135,400 130,450 اروند نمودار
پلی وینیل كلراید E7044 144,347 139,039 5,308 132,111 127,253 اروند نمودار
پلی وینیل كلراید E6644 145,356 140,019 5,336 133,034 128,150 اروند نمودار
پلی وینیل كلراید E7242 144,347 139,039 5,308 132,111 127,253 اروند نمودار
پلی وینیل كلراید E7244 144,347 139,039 5,308 132,111 127,253 اروند نمودار
پلی وینیل كلراید S6532 134,473 129,442 5,032 123,074 118,469 اروند نمودار
پلی وینیل كلراید S7042 144,535 139,222 5,313 132,283 127,420 اروند نمودار
پلی اتیلن سبك فیلم 2420D 153,914 144,676 9,238 140,867 132,412 امیركبیر نمودار
پلی اتیلن سبك فیلم 2420F 146,585 137,786 8,799 134,159 126,106 امیركبیر نمودار
پلی اتیلن سبك فیلم 2420H 146,585 137,786 8,799 134,159 126,106 امیركبیر نمودار
پلی اتیلن سبك فیلم 2420K 146,585 137,786 8,799 134,159 126,106 امیركبیر نمودار
پلی اتیلن سبك خطی 0209AA 134,191 127,080 7,111 122,816 116,308 امیركبیر نمودار
پلی پروپیلن نساجی ZH550J 154,994 147,403 7,590 141,855 134,908 نوید زرشیمی نمودار
پلی اتیلن سبك خطی 0209KJ 135,053 127,918 7,135 123,605 117,075 امیركبیر نمودار
پلی پروپیلن تزریقی ZB548T 183,952 175,550 8,402 168,359 160,669 نوید زرشیمی نمودار
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 149,242 142,932 6,310 136,591 130,816 امیركبیر نمودار
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 141,087 134,034 7,053 129,127 122,672 امیركبیر نمودار
پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100black 161,293 153,766 7,527 147,620 140,731 امیركبیر نمودار
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 139,130 130,875 8,255 127,336 119,781 امیركبیر نمودار
پلی استایرن انبساطی 200-R 147,598 143,022 4,576 135,086 130,898 پلی استایرن انتخاب نمودار
پلی استایرن انبساطی 300-R 147,598 143,022 4,576 135,086 130,898 پلی استایرن انتخاب نمودار
پلی استایرن انبساطی 310-R 147,598 143,022 4,576 135,086 130,898 پلی استایرن انتخاب نمودار
پلی استایرن انبساطی 400-R 139,866 135,531 4,336 128,010 124,042 پلی استایرن انتخاب نمودار
پلی استایرن انبساطی نسوز 100-F 150,050 145,427 4,623 137,330 133,099 پلی استایرن انتخاب نمودار
پلی استایرن انبساطی نسوز 200-F 150,050 145,427 4,623 137,330 133,099 پلی استایرن انتخاب نمودار
پلی استایرن انبساطی دیرسوز 300-F 150,050 145,427 4,623 137,330 133,099 پلی استایرن انتخاب نمودار
پلی استایرن انبساطی نسوز 400-F 139,866 135,531 4,336 128,010 124,042 پلی استایرن انتخاب نمودار
پلی استایرن انبساطی 220-R 127,256 123,278 3,978 116,469 112,828 پلی استایرن انتخاب نمودار
پلی استایرن انبساطی 320-R 127,256 123,278 3,978 116,469 112,828 پلی استایرن انتخاب نمودار
پلی استایرن انبساطی F-405 129,843 125,791 4,051 118,836 115,128 پلی استایرن انتخاب نمودار
پلی استایرن انبساطی R-420 118,638 114,901 3,737 108,581 105,161 پلی استایرن انتخاب نمودار
پلی استایرن انبساطی R-410 118,638 114,901 3,737 108,581 105,161 پلی استایرن انتخاب نمودار
پلی استایرن انبساطی EPS Oversize 88,559 85,813 2,746 81,052 78,539 پلی استایرن انتخاب نمودار
پلی استایرن انبساطی Fine EPS 79,321 76,856 2,465 72,597 70,341 پلی استایرن انتخاب نمودار
پلی اتیلن سنگین اكستروژن 6366M 148,739 143,316 5,424 136,131 131,167 ایلام نمودار
پلی اتیلن سنگین اكستروژن 7700M 152,086 145,657 6,429 139,194 133,310 ایلام نمودار
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B 139,130 130,875 8,255 127,336 119,781 ایلام نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J 126,539 122,238 4,301 115,812 111,876 ایلام نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208J 129,986 125,589 4,397 118,967 114,943 ایلام نمودار
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F 141,087 134,034 7,053 129,127 122,672 ایلام نمودار
پلی استایرن انبساطی FR-100 EPS 146,536 142,021 4,515 134,114 129,982 بانیار نمودار
پلی استایرن انبساطی FR-200 EPS 146,536 142,021 4,515 134,114 129,982 بانیار نمودار
پلی استایرن انبساطی FR-300 EPS 146,536 142,021 4,515 134,114 129,982 بانیار نمودار
پلی استایرن انبساطی FR-400 EPS 145,833 141,340 4,493 133,471 129,359 بانیار نمودار
پلی استایرن انبساطی FR-500 EPS 139,030 134,741 4,290 127,245 123,319 بانیار نمودار
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 156,682 150,565 6,116 143,400 137,802 بندر امام نمودار
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 153,640 147,642 5,997 140,616 135,127 بندر امام نمودار
پلی اتیلن سبك فیلم 0075 146,585 137,786 8,799 134,159 126,106 بندر امام نمودار
پلی اتیلن سبك فیلم 0200 146,585 137,786 8,799 134,159 126,106 بندر امام نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 126,539 122,238 4,301 115,812 111,876 بندر امام نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA 129,986 125,589 4,397 118,967 114,943 بندر امام نمودار
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 139,130 130,875 8,255 127,336 119,781 بندر امام نمودار
پلی وینیل كلراید S6058 141,749 136,514 5,235 129,733 124,942 بندر امام نمودار
پلی وینیل کلراید S6558 134,473 129,442 5,032 123,074 118,469 بندر امام نمودار
پلی وینیل كلراید S7054 144,535 139,222 5,313 132,283 127,420 بندر امام نمودار
پلی استایرن معمولی 1115 148,584 140,735 7,849 135,989 128,805 پترو پاك مشرق زمین نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 179,470 171,194 8,277 164,257 156,682 پلی پروپیلن جم نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 179,470 171,194 8,277 164,257 156,682 پلی پروپیلن جم نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 179,470 171,194 8,277 164,257 156,682 پلی پروپیلن جم نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی EP548T 183,952 175,550 8,402 168,359 160,669 پلی پروپیلن جم نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 184,642 176,221 8,421 168,990 161,283 پلی پروپیلن جم نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی RP345S 190,674 182,085 8,589 174,511 166,650 پلی پروپیلن جم نمودار
پلی پروپیلن تزریقی ZB548R 179,470 171,194 8,277 164,257 156,682 نوید زرشیمی نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV 194,639 185,938 8,702 178,140 170,176 پلی پروپیلن جم نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501SU 136,313 131,701 4,612 124,758 120,537 جم نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی PNR340R 184,642 176,221 8,421 168,990 161,283 پلی نار نمودار
پلی پروپیلن فیلم HP525J 163,861 155,928 7,934 149,971 142,710 پلی پروپیلن جم نمودار
پلی پروپیلن نساجی HP550J 154,994 147,403 7,590 141,855 134,908 پلی پروپیلن جم نمودار
پلی پروپیلن نساجی HP510L 154,994 147,403 7,590 141,855 134,908 پلی پروپیلن جم نمودار
پلی پروپیلن نساجی HP552R 154,994 147,403 7,590 141,855 134,908 پلی پروپیلن جم نمودار
پلی پروپیلن فیلم RP120L 216,215 205,746 10,469 197,887 188,305 پلی پروپیلن جم نمودار
پلی پروپیلن نساجی SF060 154,994 147,403 7,590 141,855 134,908 پلی نار نمودار
پلی پروپیلن نساجی SIF030 154,994 147,403 7,590 141,855 134,908 پلی نار نمودار
پلی پروپیلن نساجی SIF010 154,994 147,403 7,590 141,855 134,908 پلی نار نمودار
پلی پروپیلن نساجی SFI160 154,994 147,403 7,590 141,855 134,908 پلی نار نمودار
پلی پروپیلن نساجی PYI250 154,994 147,403 7,590 141,855 134,908 پلی نار نمودار
پلی پروپیلن نساجی PYI180 154,994 147,403 7,590 141,855 134,908 پلی نار نمودار
پلی پروپیلن نساجی CR380 161,027 153,267 7,760 147,377 140,275 پلی نار نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C 179,470 171,194 8,277 164,257 156,682 پلی نار نمودار
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 139,130 130,875 8,255 127,336 119,781 پلیمر كرمانشاه نمودار
پلی استايرن مقاوم 6045 155,480 150,788 4,692 142,300 138,006 پترو پاك مشرق زمين نمودار
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 139,130 130,875 8,255 127,336 119,781 پلیمر كرمانشاه نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی I3 126,539 122,238 4,301 115,812 111,876 پلیمر كرمانشاه نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV 129,986 125,589 4,397 118,967 114,943 پلیمر كرمانشاه نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 126,539 122,238 4,301 115,812 111,876 پلیمر كرمانشاه نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 129,986 125,589 4,397 118,967 114,943 پلیمر كرمانشاه نمودار
پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای EX2 147,981 140,735 7,246 135,437 128,805 پلیمر كرمانشاه نمودار
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 141,087 134,034 7,053 129,127 122,672 پلیمر كرمانشاه نمودار
پلی استایرن انبساطی SE350 135,650 131,444 4,205 124,151 120,302 پلی استایرن انبساطی سهند نمودار
پلی استایرن انبساطی W500 127,985 124,007 3,978 117,136 113,495 پلی استایرن انبساطی سهند نمودار
پلی استایرن انبساطی Fine 79,321 76,856 2,465 72,597 70,341 پلی استایرن انبساطی سهند نمودار
پلی استایرن انبساطی SE50 145,833 141,340 4,493 133,471 129,359 پلی استایرن انبساطی سهند نمودار
پلی استایرن انبساطی SE150 145,833 141,340 4,493 133,471 129,359 پلی استایرن انبساطی سهند نمودار
پلی استایرن انبساطی SE250 145,833 141,340 4,493 133,471 129,359 پلی استایرن انبساطی سهند نمودار
پلی استایرن انبساطی 100 147,598 143,022 4,576 135,086 130,898 تبریز نمودار
پلی استایرن انبساطی 200 147,598 143,022 4,576 135,086 130,898 تبریز نمودار
پلی استایرن انبساطی 300 147,598 143,022 4,576 135,086 130,898 تبریز نمودار
پلی استایرن انبساطی 400 139,866 135,531 4,336 128,010 124,042 تبریز نمودار
پلی استایرن انبساطی 500 132,202 128,093 4,108 120,995 117,235 تبریز نمودار
پلی استایرن انبساطی EPS Oversize 88,559 85,813 2,746 81,052 78,539 تبریز نمودار
پلی استایرن انبساطی Fine EPS 79,321 76,856 2,465 72,597 70,341 تبریز نمودار
پلی استایرن انبساطی EPS SuperFine 66,101 64,046 2,055 60,498 58,617 تبریز نمودار
پلی استایرن معمولی 1160 137,886 130,602 7,284 126,198 119,531 تبریز نمودار
پلی استایرن معمولی 1460 145,465 137,779 7,685 133,134 126,100 تبریز نمودار
پلی استایرن معمولی 1540 148,584 140,735 7,849 135,989 128,805 تبریز نمودار
پلی استایرن مقاوم 7240 155,480 150,788 4,692 142,300 138,006 تبریز نمودار
اكریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 242,459 240,456 2,003 221,906 220,073 تبریز نمودار
اكریلونیتریل بوتادین استایرن 0157 242,459 240,456 2,003 221,906 220,073 تبریز نمودار
اکریلونیتریل بوتادین استارین 0157W2901 254,525 252,184 2,340 232,949 230,807 تبریز نمودار
پلی اتیلن سبك خطی 0209AA 134,191 127,080 7,111 122,816 116,308 تبریز نمودار
پلی اتیلن سبك خطی 0209KJ 135,053 127,918 7,135 123,605 117,075 تبریز نمودار
پلی اتیلن سبك خطی 0220AA 134,191 127,080 7,111 122,816 116,308 تبریز نمودار
پلی اتیلن سبك خطی 0220KJ 136,777 129,593 7,184 125,183 118,608 تبریز نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EA 128,285 123,906 4,378 117,410 113,403 تبریز نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UA 129,069 124,683 4,386 118,128 114,114 تبریز نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EA 129,613 125,189 4,424 118,626 114,577 تبریز نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA 131,600 127,129 4,471 120,444 116,352 تبریز نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EA 126,539 122,238 4,301 115,812 111,876 تبریز نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA 129,986 125,589 4,397 118,967 114,943 تبریز نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA 129,986 125,589 4,397 118,967 114,943 تبریز نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EA 126,539 122,238 4,301 115,812 111,876 تبریز نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UA 129,986 125,589 4,397 118,967 114,943 تبریز نمودار
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 141,026 136,275 4,751 129,071 124,723 تبریز نمودار
پلی استایرن معمولی 1460FG 145,465 137,779 7,685 133,134 126,100 تبریز نمودار
پلی پروپیلن نساجی HP500p 154,994 147,403 7,590 141,855 134,908 پلی پروپیلن جم نمودار
پلی پروپیلن فیلم ZH525J 163,861 155,928 7,934 149,971 142,710 نوید زرشیمی نمودار
پلی استایرن انبساطی 526WP 144,084 139,617 4,467 131,870 127,782 تبریز نمودار
لاتكس 44,115 42,393 1,722 40,375 38,799 تخت جمشید نمودار
SBR 1712 141,625 135,898 5,728 129,620 124,378 تخت جمشید نمودار
پلی استایرن معمولی 1551 148,584 140,735 7,849 135,989 128,805 تخت جمشید پارس نمودار
پلی اتیلن سبك خطی 22501AA 134,191 127,080 7,111 122,816 116,308 جم نمودار
پلی اتیلن سبك خطی 22501KJ 135,053 127,918 7,135 123,605 117,075 جم نمودار
پلی اتیلن سبك خطی 18XF5N 140,225 132,945 7,280 128,338 121,675 جم نمودار
پلی اتیلن سبك خطی دورانی 32604UV 132,462 127,965 4,496 121,233 117,118 جم نمودار
پلی اتیلن سنگین اکستروژن (EX3 (PE80 148,739 143,316 5,424 136,131 131,167 جم نمودار
پلی اتیلن سنگین اكستروژنCRP100N 156,647 150,024 6,622 143,368 137,307 جم نمودار
پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای MD3510 139,087 133,011 6,076 127,297 121,736 جم نمودار
پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای MD3520 139,087 133,011 6,076 127,297 121,736 جم نمودار
پلی اتیلن سنگین اكستروژن ARM CRP100 black 162,103 154,539 7,564 148,362 141,439 جم نمودار
پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 5000S 147,981 140,735 7,246 135,437 128,805 جم نمودار
پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD534F7 147,981 140,735 7,246 135,437 128,805 جم نمودار
پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50401 147,981 140,735 7,246 135,437 128,805 جم نمودار
پلی اتیلن سنگین فیلم (9450F (EX5 141,087 134,034 7,053 129,127 122,672 جم نمودار
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 139,130 130,875 8,255 127,336 119,781 جم نمودار
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 139,130 130,875 8,255 127,336 119,781 جم نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 132,865 128,350 4,515 121,602 117,470 جم نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU 136,313 131,701 4,612 124,758 120,537 جم نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 126,539 122,238 4,301 115,812 111,876 جم نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV 129,986 125,589 4,397 118,967 114,943 جم نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 126,539 122,238 4,301 115,812 111,876 جم نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV 129,986 125,589 4,397 118,967 114,943 جم نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 126,539 122,238 4,301 115,812 111,876 جم نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528 127,401 122,238 5,163 116,601 111,876 جم نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UV 129,986 125,589 4,397 118,967 114,943 جم نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 126,539 122,238 4,301 115,812 111,876 جم نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV 129,986 125,589 4,397 118,967 114,943 جم نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 126,539 122,238 4,301 115,812 111,876 جم نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV 129,986 125,589 4,397 118,967 114,943 جم نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 126,539 122,238 4,301 115,812 111,876 جم نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV 129,986 125,589 4,397 118,967 114,943 جم نمودار
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV 141,026 136,275 4,751 129,071 124,723 جم نمودار
پلی پروپیلن نساجی RG1101P 154,994 147,403 7,590 141,855 134,908 رجال نمودار
پلی پروپیلن نساجی RG1101S 154,994 147,403 7,590 141,855 134,908 رجال نمودار
پلی پروپیلن نساجی RG1101SL 154,994 147,403 7,590 141,855 134,908 رجال نمودار
پلی پروپیلن نساجی RG1101XN 154,994 147,403 7,590 141,855 134,908 رجال نمودار
پلی پروپیلن نساجی RG1101N 154,994 147,403 7,590 141,855 134,908 رجال نمودار
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP 154,994 147,403 7,590 141,855 134,908 رجال نمودار
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS 154,994 147,403 7,590 141,855 134,908 رجال نمودار
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR 154,994 147,403 7,590 141,855 134,908 رجال نمودار
پلی پروپیلن نساجی RG1102H 154,994 147,403 7,590 141,855 134,908 رجال نمودار
پلی پروپیلن نساجی RG1102L 154,994 147,403 7,590 141,855 134,908 رجال نمودار
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL 154,994 147,403 7,590 141,855 134,908 رجال نمودار
پلی پروپیلن نساجی RG1102M 154,994 147,403 7,590 141,855 134,908 رجال نمودار
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 154,994 147,403 7,590 141,855 134,908 رجال نمودار
پلی پروپیلن نساجی RG1104K 163,861 155,928 7,934 149,971 142,710 رجال نمودار
پلی پروپیلن فیلم RG3420L 213,112 204,909 8,203 195,047 187,539 رجال نمودار
پلی پروپیلن نساجی RG3212E 179,470 171,194 8,277 164,257 156,682 رجال نمودار
پلی پروپیلن نساجی ARP512A 154,994 147,403 7,590 141,855 134,908 شازند نمودار
پلی پروپیلن نساجی RG3212H 179,470 171,194 8,277 164,257 156,682 رجال نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی PP R270G 184,642 176,221 8,421 168,990 161,283 شازند نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CE 179,470 171,194 8,277 164,257 156,682 شازند نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CI 179,470 171,194 8,277 164,257 156,682 شازند نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی PP ARP 230 179,470 171,194 8,277 164,257 156,682 شازند نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی RP 210G 179,470 171,194 8,277 164,257 156,682 شازند نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی PP R40 179,470 171,194 8,277 164,257 156,682 شازند نمودار
پلی پروپيلن نساجی PI110 154,994 147,403 7,590 141,855 134,908 پلی نار نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی 60 PP R 179,470 171,194 8,277 164,257 156,682 شازند نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 184,642 176,221 8,421 168,990 161,283 شازند نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R 179,470 171,194 8,277 164,257 156,682 شازند نمودار
پلی پروپیلن پزشكی V30GA 162,546 154,713 7,833 148,767 141,598 شازند نمودار
پلی پروپیلن پزشکی ARP801 186,162 177,665 8,496 170,381 162,605 شازند نمودار
پلی پروپیلن نساجی HP550J 154,994 147,403 7,590 141,855 134,908 شازند نمودار
پلی پروپیلن نساجی HP552R 154,994 147,403 7,590 141,855 134,908 شازند نمودار
پلی پروپیلن نساجی HP554P 154,994 147,403 7,590 141,855 134,908 شازند نمودار
پلی پروپیلن نساجی HP565S 164,302 156,451 7,850 150,374 143,189 شازند نمودار
پلی پروپیلن نساجی V30S 154,994 147,403 7,590 141,855 134,908 شازند نمودار
پلی پروپیلن نساجی Z30S 154,994 147,403 7,590 141,855 134,908 شازند نمودار
پلی اتیلن سبك خطی 0209AA 134,191 127,080 7,111 122,816 116,308 شازند نمودار
پلی اتیلن سبك خطی 20075 134,191 127,080 7,111 122,816 116,308 شازند نمودار
پلی اتیلن سبك خطی 0209KJ 135,053 127,918 7,135 123,605 117,075 شازند نمودار
پلی اتیلن سبك خطی 0410AA 134,191 127,080 7,111 122,816 116,308 شازند نمودار
پلی اتیلن سنگین اكستروژن ARM CRP100 black 161,382 153,723 7,659 147,702 140,692 شازند نمودار
پلی اتیل سنگین اکستروژن (EX3 (PE80 148,739 143,316 5,424 136,131 131,167 شازند نمودار
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 139,130 130,875 8,255 127,336 119,781 شازند نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA 126,539 122,238 4,301 115,812 111,876 شازند نمودار
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 141,026 136,275 4,751 129,071 124,723 شازند نمودار
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 141,087 134,034 7,053 129,127 122,672 شازند نمودار
پلی بوتادین رابر 138,501 134,620 3,881 126,760 123,208 شازند نمودار
پلی بوتادین رابر 1210S 152,290 148,023 4,268 139,381 135,475 شازند نمودار
آمورف PET N 109,923 107,051 2,872 100,605 97,976 شهید تندگویان نمودار
آمورف PET S 111,032 108,131 2,901 101,620 98,965 شهید تندگویان نمودار
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N 113,473 110,508 2,965 103,854 101,140 شهید تندگویان نمودار
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S 115,802 112,776 3,027 105,986 103,216 شهید تندگویان نمودار
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N 113,917 110,939 2,977 104,260 101,535 شهید تندگویان نمودار
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S 116,246 113,207 3,039 106,392 103,611 شهید تندگویان نمودار
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N 114,471 111,479 2,992 104,767 102,029 شهید تندگویان نمودار
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S 116,800 113,748 3,052 106,899 104,106 شهید تندگویان نمودار
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N 116,246 113,207 3,039 106,392 103,611 شهید تندگویان نمودار
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S 119,685 116,556 3,128 109,539 106,676 شهید تندگویان نمودار
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N 118,908 115,800 3,107 108,828 105,984 شهید تندگویان نمودار
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S 122,458 119,257 3,200 112,077 109,148 شهید تندگویان نمودار
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N 119,906 116,773 3,134 109,742 106,874 شهید تندگویان نمودار
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S 123,455 120,229 3,227 112,990 110,037 شهید تندگویان نمودار
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N 111,456 109,227 2,229 102,008 99,968 شهید تندگویان نمودار
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S 110,411 108,203 2,208 101,052 99,031 شهید تندگویان نمودار
پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB N 109,889 107,691 2,198 100,574 98,562 شهید تندگویان نمودار
پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG620SB S 110,934 108,715 2,219 101,530 99,499 شهید تندگویان نمودار
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N 109,889 107,691 2,198 100,574 98,562 شهید تندگویان نمودار
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S 112,083 109,841 2,242 102,582 100,530 شهید تندگویان نمودار
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD N 110,098 107,896 2,202 100,765 98,750 شهید تندگویان نمودار
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD S 112,397 110,148 2,249 102,869 100,811 شهید تندگویان نمودار
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB N 113,336 111,069 2,267 103,729 101,654 شهید تندگویان نمودار
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB S 116,679 114,345 2,334 106,788 104,652 شهید تندگویان نمودار
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB N 113,859 111,582 2,277 104,207 102,123 شهید تندگویان نمودار
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB S 117,306 114,959 2,347 107,362 105,214 شهید تندگویان نمودار
پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N 113,023 110,762 2,261 103,442 101,373 شهید تندگویان نمودار
پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S 116,365 114,038 2,327 106,501 104,371 شهید تندگویان نمودار
پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 S 122,215 119,771 2,444 111,855 109,618 شهید تندگویان نمودار
پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 N 118,664 116,290 2,374 108,605 106,432 شهید تندگویان نمودار
پلی وینیل كلراید S57 148,244 142,828 5,416 135,678 130,721 غدیر نمودار
پلی وینیل كلراید S65 134,473 129,442 5,032 123,074 118,469 غدیر نمودار
اكریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی 242,459 240,456 2,003 221,906 220,073 قائد بصیر نمودار
اكریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی 244,789 242,768 2,021 224,039 222,189 قائد بصیر نمودار
پلی اتیلن سبك فیلم 2420E02 146,585 137,786 8,799 134,159 126,106 كردستان نمودار
پلی اتیلن سبك فیلم 2420F3 156,847 147,432 9,415 143,551 134,934 كردستان نمودار
پلی اتیلن سبك فیلم 2420F8 146,585 137,786 8,799 134,159 126,106 كردستان نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی PP EPQ30RF 179,470 171,194 8,277 164,257 156,682 شازند نمودار
پلی اتیلن سبك فیلم 2426F8 147,447 138,624 8,823 134,948 126,873 كردستان نمودار
پلی اتیلن سبك فیلم 2426E02 147,447 138,624 8,823 134,948 126,873 كردستان نمودار
پلی اتیلن سبك تزریقی 1922T 150,983 141,920 9,062 138,184 129,890 لاله نمودار
پلی اتیلن سبك فیلم 2004TC00 146,585 137,786 8,799 134,159 126,106 لاله نمودار
پلی اتیلن سبك فیلم 2100TN00 156,847 147,432 9,415 143,551 134,934 لاله نمودار
پلی اتیلن سبك فیلم 2100TN42 146,585 137,786 8,799 134,159 126,106 لاله نمودار
پلی اتیلن سبك فیلم 2101TN47 146,585 137,786 8,799 134,159 126,106 لاله نمودار
پلی اتیلن سبك فیلم 2102TN01 146,585 137,786 8,799 134,159 126,106 لاله نمودار
پلی اتیلن سبك فیلم 2102TN42 146,585 137,786 8,799 134,159 126,106 لاله نمودار
پلی اتیلن سبك فیلم 2102TX00 146,585 137,786 8,799 134,159 126,106 لاله نمودار
پلی اتیلن سبك فیلم 2404TC47 146,585 137,786 8,799 134,159 126,106 لاله نمودار
پلی اتیلن سبك فیلم 2004TC37 146,585 137,786 8,799 134,159 126,106 لاله نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV 129,986 125,589 4,397 118,967 114,943 لرستان نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 126,539 122,238 4,301 115,812 111,876 لرستان نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV 129,986 125,589 4,397 118,967 114,943 لرستان نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV 129,986 125,589 4,397 118,967 114,943 لرستان نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18 126,539 122,238 4,301 115,812 111,876 لرستان نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 126,539 122,238 4,301 115,812 111,876 لرستان نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV 129,986 125,589 4,397 118,967 114,943 لرستان نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18 126,539 122,238 4,301 115,812 111,876 لرستان نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UV 129,986 125,589 4,397 118,967 114,943 لرستان نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV 129,986 125,589 4,397 118,967 114,943 لرستان نمودار
پلی اتیلن سنگین فیلم HD52BF3 141,087 134,034 7,053 129,127 122,672 لرستان نمودار
پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7 145,160 138,055 7,105 132,855 126,352 لرستان نمودار
پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01 145,160 138,055 7,105 132,855 126,352 لرستان نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 126,539 122,238 4,301 115,812 111,876 مارون نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 129,986 125,589 4,397 118,967 114,943 مارون نمودار
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 141,087 134,034 7,053 129,127 122,672 مارون نمودار
پلی اتیلن سنگین اكستروژن CRP100N 155,857 149,267 6,590 142,645 136,614 مارون نمودار
پلی اتیلن سنگین اكستروژن ARM CRP100 black 161,382 153,723 7,659 147,702 140,692 مارون نمودار
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 139,130 130,875 8,255 127,336 119,781 مارون نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF 156,718 149,079 7,639 143,433 136,442 مارون نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F 156,718 149,079 7,639 143,433 136,442 مارون نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی HP500J 154,994 147,403 7,590 141,855 134,908 مارون نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 179,470 171,194 8,277 164,257 156,682 مارون نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی T31SE 154,994 147,403 7,590 141,855 134,908 مارون نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی T30G 154,994 147,403 7,590 141,855 134,908 مارون نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی RP240G 179,470 171,194 8,277 164,257 156,682 مارون نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی X30G 154,994 147,403 7,590 141,855 134,908 مارون نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی X30S 154,994 147,403 7,590 141,855 134,908 مارون نمودار
پلی پروپیلن نساجی C30G 154,994 147,403 7,590 141,855 134,908 مارون نمودار
پلی پروپیلن نساجی F30S 154,994 147,403 7,590 141,855 134,908 مارون نمودار
پلی پروپیلن نساجی C30S 154,994 147,403 7,590 141,855 134,908 مارون نمودار
پلی پروپیلن نساجی V30S 154,994 147,403 7,590 141,855 134,908 مارون نمودار
پلی پروپیلن نساجی Z30S 154,994 147,403 7,590 141,855 134,908 مارون نمودار
پلی پروپیلن نساجی F30G 154,994 147,403 7,590 141,855 134,908 مارون نمودار
پلی پروپیلن نساجی V30G 154,994 147,403 7,590 141,855 134,908 مارون نمودار
پلی پروپیلن نساجی Z30G 154,994 147,403 7,590 141,855 134,908 مارون نمودار
پلی پروپیلن نساجی V79G 154,994 147,403 7,590 141,855 134,908 مارون نمودار
پلی پروپیلن نساجی V79S 154,994 147,403 7,590 141,855 134,908 مارون نمودار
پلی پروپیلن نساجی HP456J 154,994 147,403 7,590 141,855 134,908 مارون نمودار
پلی پروپیلن نساجی HP552R 154,994 147,403 7,590 141,855 134,908 مارون نمودار
پلی پروپیلن نساجی HP 564 S 166,026 158,126 7,900 151,952 144,722 پلی پروپیلن جم نمودار
پلی پروپیلن فیلم HP525J 163,861 155,928 7,934 149,971 142,710 مارون نمودار
پلی پروپیلن نساجی HP562S 164,302 156,451 7,850 150,374 143,189 مارون نمودار
پلی استایرن مقاوم 4512 155,480 150,788 4,692 142,300 138,006 محب بسپار ایده گستر نمودار
پلی استایرن معمولی MP08 148,584 140,735 7,849 135,989 128,805 محب پلیمر قم نمودار
پلی اتیلن سبك خطی 22B01 134,191 127,080 7,111 122,816 116,308 مهاباد نمودار
پلی اتیلن سبك خطی 22B02 134,191 127,080 7,111 122,816 116,308 مهاباد نمودار
پلی اتیلن سبك خطی 22B03 134,191 127,080 7,111 122,816 116,308 مهاباد نمودار
پلی اتیلن سبك خطی 18B01 134,191 127,080 7,111 122,816 116,308 مهاباد نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 140,225 132,945 7,280 128,338 121,675 مهاباد نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 22BF7 140,225 132,945 7,280 128,338 121,675 مهاباد نمودار
پلی اتیلن سبك خطی 22B01KJ 135,053 127,918 7,135 123,605 117,075 مهاباد نمودار
پلی اتیلن سبك خطی 22B02KJ 135,053 127,918 7,135 123,605 117,075 مهاباد نمودار
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F 141,087 134,034 7,053 129,127 122,672 مهر نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 166,198 158,293 7,905 152,110 144,875 نوید زرشیمی نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 179,470 171,194 8,277 164,257 156,682 نوید زرشیمی نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی ZB532C 183,780 175,383 8,397 168,201 160,516 نوید زرشیمی نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L 179,470 171,194 8,277 164,257 156,682 نوید زرشیمی نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L 179,470 171,194 8,277 164,257 156,682 نوید زرشیمی نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L 179,470 171,194 8,277 164,257 156,682 نوید زرشیمی نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L 179,470 171,194 8,277 164,257 156,682 نوید زرشیمی نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L 190,157 181,583 8,575 174,038 166,190 نوید زرشیمی نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M 154,994 147,403 7,590 141,855 134,908 نوید زرشیمی نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 179,470 171,194 8,277 164,257 156,682 نوید زرشیمی نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C 188,089 179,571 8,518 172,145 164,349 نوید زرشیمی نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی ZR 340R 184,642 176,221 8,421 168,990 161,283 نوید زرشیمی نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T 190,674 182,085 8,589 174,511 166,650 نوید زرشیمی نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348U 196,708 187,948 8,760 180,033 172,016 نوید زرشیمی نمودار
پلی پروپیلن نساجی HP552R 154,994 147,403 7,590 141,855 134,908 نوید زرشیمی نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی HP 500J 154,994 147,403 7,590 141,855 134,908 پلی پروپیلن جم نمودار
پلی پروپیلن نساجی ZH510L 154,994 147,403 7,590 141,855 134,908 نوید زرشیمی نمودار
پلی پروپیلن فیلم ZH 422 H 162,138 154,252 7,887 148,394 141,176 نوید زرشیمی نمودار
پلی پروپیلن فیلم ZH520J 163,861 155,928 7,934 149,971 142,710 نوید زرشیمی نمودار
پلی پروپیلن تزریقی ZB548U 188,434 179,906 8,528 172,461 164,656 نوید زرشیمی نمودار
پلی استایرن معمولی 32N 148,584 140,735 7,849 135,989 128,805 ایسین پلاستیک نمودار
پلی اتيلن سبك خطی 235F6 137,640 130,432 7,208 125,972 119,375 جم نمودار
پلی پروپیلن نساجی HP510L 154,994 147,403 7,590 141,855 134,908 شازند نمودار
پلی پروپیلن نساجی C30S 154,994 147,403 7,590 141,855 134,908 پلی پروپیلن جم نمودار
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3-G 149,242 142,932 6,310 136,591 130,816 امیرکبیر نمودار
پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100 155,857 149,267 6,590 142,645 136,614 پلیمر کرمانشاه نمودار
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125A 149,171 140,299 8,872 136,526 128,406 آریا ساسول نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B07 126,539 122,238 4,301 115,812 111,876 لرستان نمودار
PBR 1220 138,501 134,620 3,881 126,760 123,208 تخت جمشید نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی RPX 230C 179,470 171,194 8,277 164,257 156,682 پلی پروپیلن جم نمودار
پلی اتیلن سبک فیلم 3020F9 146,585 137,786 8,799 134,159 126,106 کردستان نمودار
پلی پروپیلن نساجی ZH564S 166,026 158,126 7,900 151,952 144,722 نوید زرشیمی نمودار
پلی پروپیلن نساجی HP501D 154,994 147,403 7,590 141,855 134,908 مارون نمودار
پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100-G 155,857 149,267 6,590 142,645 136,614 امیركبیر نمودار