قیمت های مربوط به دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی

میانگین قیمت های جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 98/12/04

نرخ ارز: 129557 ریال

فایل PDF
محصول قیمت تمام شده قیمت تمام شده
هفته گذشته
اختلاف قیمت قیمت
(ریال بر کیلوگرم)
قیمت هفته گدشته
(ریال بر کیلوگرم)
مجتمع تولیدی نمودار
پلی وینیل كلراید S57 124,258 121,329 2,929 113,725 111,044 آبادان نمودار
پلی وینیل كلراید S65 112,962 110,299 2,663 103,386 100,949 آبادان نمودار
پلی وینیل كلراید S70 129,906 126,926 2,980 118,894 116,167 آبادان نمودار
پلی استایرن معمولی 1309 133,268 134,211 -943 121,971 122,834 آرتان پترو كیهان نمودار
پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2119 112,612 110,782 1,830 103,066 101,391 آریا ساسول نمودار
پلی اتیلن سبك فیلم LFI 2130 118,243 116,321 1,922 108,220 106,461 آریا ساسول نمودار
پلی استایرن مقاوم 6045 151,960 149,623 2,337 139,079 136,940 پترو پاک مشرق زمین نمودار
پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100-G 123,275 121,271 2,004 112,825 110,991 امیرکبیر نمودار
پلی اتیلن سبك تزریقی LIM1922 115,990 114,106 1,885 106,158 104,433 آریا ساسول نمودار
پلی اتیلن سبك فیلم LFI 2047A 114,630 112,766 1,864 104,913 103,207 آریا ساسول نمودار
پلی اتیلن سنگین بادی 5020 105,418 105,094 325 96,482 96,185 آریا ساسول نمودار
پلی اتیلن سنگین فیلم MFI 3713 111,953 110,134 1,819 102,463 100,798 آریا ساسول نمودار
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI 5110 105,229 103,519 1,710 96,309 94,744 آریا ساسول نمودار
پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110PPA 105,229 103,519 1,710 96,309 94,744 آریا ساسول نمودار
پلی وینیل كلراید E6834 124,258 121,329 2,929 113,725 111,044 اروند نمودار
پلی وینیل كلراید E7044 121,999 119,123 2,876 111,657 109,025 اروند نمودار
پلی وینیل كلراید E6644 123,128 120,226 2,902 112,691 110,035 اروند نمودار
پلی وینیل كلراید E7242 121,999 119,123 2,876 111,657 109,025 اروند نمودار
پلی وینیل كلراید E7244 121,999 119,123 2,876 111,657 109,025 اروند نمودار
پلی وینیل كلراید S6532 112,962 110,299 2,663 103,386 100,949 اروند نمودار
پلی وینیل كلراید S7042 129,906 126,926 2,980 118,894 116,167 اروند نمودار
پلی اتیلن سبك فیلم 2420D 118,243 116,321 1,922 108,220 106,461 امیركبیر نمودار
پلی اتیلن سبك فیلم 2420F 112,612 110,782 1,830 103,066 101,391 امیركبیر نمودار
پلی اتیلن سبك فیلم 2420H 112,612 110,782 1,830 103,066 101,391 امیركبیر نمودار
پلی اتیلن سبك فیلم 2420K 112,612 110,782 1,830 103,066 101,391 امیركبیر نمودار
پلی اتیلن سبك خطی 0209AA 111,987 113,639 -1,652 102,494 104,006 امیركبیر نمودار
پلی اتیلن سبك خطی 0209KJ 112,660 114,301 -1,641 103,110 104,612 امیركبیر نمودار
پلی پروپیلن تزریقی ZB548U 161,943 159,787 2,156 148,215 146,242 نوید زرشیمی نمودار
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 118,042 116,124 1,919 108,036 106,280 امیركبیر نمودار
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 105,229 103,519 1,710 96,309 94,744 امیركبیر نمودار
پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N 123,275 121,271 2,004 112,825 110,991 امیركبیر نمودار
پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100black 131,307 129,304 2,003 120,176 118,343 امیركبیر نمودار
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 105,418 105,094 325 96,482 96,185 امیركبیر نمودار
پلی استایرن انبساطی 200-R 142,862 144,533 -1,671 130,752 132,281 پلی استایرن انتخاب نمودار
پلی استایرن انبساطی 300-R 142,862 144,533 -1,671 130,752 132,281 پلی استایرن انتخاب نمودار
پلی استایرن انبساطی 310-R 142,862 144,533 -1,671 130,752 132,281 پلی استایرن انتخاب نمودار
پلی استایرن انبساطی 400-R 135,379 136,962 -1,583 123,903 125,352 پلی استایرن انتخاب نمودار
پلی استایرن انبساطی نسوز 100-F 143,456 143,456 0 131,295 131,295 پلی استایرن انتخاب نمودار
پلی استایرن انبساطی نسوز 200-F 143,456 144,926 -1,471 131,295 132,641 پلی استایرن انتخاب نمودار
پلی استایرن انبساطی دیرسوز 300-F 143,456 144,926 -1,471 131,295 132,641 پلی استایرن انتخاب نمودار
پلی استایرن انبساطی نسوز 400-F 135,379 136,962 -1,583 123,903 125,352 پلی استایرن انتخاب نمودار
پلی استایرن انبساطی 220-R 125,277 126,986 -1,710 114,657 116,222 پلی استایرن انتخاب نمودار
پلی استایرن انبساطی 320-R 125,277 126,986 -1,710 114,657 116,222 پلی استایرن انتخاب نمودار
پلی استایرن انبساطی F-405 127,294 128,971 -1,677 116,503 118,038 پلی استایرن انتخاب نمودار
پلی استایرن انبساطی R-420 118,553 120,372 -1,819 108,503 110,168 پلی استایرن انتخاب نمودار
پلی استایرن انبساطی R-410 118,553 120,372 -1,819 108,503 110,168 پلی استایرن انتخاب نمودار
پلی استایرن انبساطی EPS Oversize 85,717 86,720 -1,003 78,451 79,369 پلی استایرن انتخاب نمودار
پلی استایرن انبساطی Fine EPS 77,164 78,112 -948 70,623 71,491 پلی استایرن انتخاب نمودار
پلی اتیلن سنگین اكستروژن 6366M 117,756 115,842 1,914 107,774 106,022 ایلام نمودار
پلی اتیلن سنگین اكستروژن 7700M 120,292 118,336 1,956 110,095 108,305 ایلام نمودار
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B 105,418 105,094 325 96,482 96,185 ایلام نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J 97,040 98,472 -1,432 88,814 90,125 ایلام نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208J 99,729 101,118 -1,389 91,275 92,546 ایلام نمودار
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F 105,229 103,519 1,710 96,309 94,744 ایلام نمودار
پلی استایرن انبساطی FR-100 EPS 140,054 142,174 -2,120 128,182 130,122 بانیار نمودار
پلی استایرن انبساطی FR-200 EPS 140,054 142,174 -2,120 128,182 130,122 بانیار نمودار
پلی استایرن انبساطی FR-300 EPS 140,054 142,174 -2,120 128,182 130,122 بانیار نمودار
پلی استایرن انبساطی FR-400 EPS 139,374 141,486 -2,112 127,559 129,492 بانیار نمودار
پلی استایرن انبساطی FR-500 EPS 133,275 135,371 -2,097 121,977 123,896 بانیار نمودار
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 172,449 169,646 2,804 157,831 155,265 بندر امام نمودار
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 169,100 166,351 2,749 154,766 152,250 بندر امام نمودار
پلی اتیلن سبك فیلم 0075 112,612 110,782 1,830 103,066 101,391 بندر امام نمودار
پلی اتیلن سبك فیلم 0200 112,612 110,782 1,830 103,066 101,391 بندر امام نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 97,040 97,040 0 88,814 88,814 بندر امام نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA 99,729 101,118 -1,389 91,275 92,546 بندر امام نمودار
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 105,418 105,094 325 96,482 96,185 بندر امام نمودار
پلی وینیل كلراید S6058 118,610 118,592 19 108,556 108,539 بندر امام نمودار
پلی وینیل کلراید S6558 112,962 110,299 2,663 103,386 100,949 بندر امام نمودار
پلی وینیل كلراید S7054 129,906 126,926 2,980 118,894 116,167 بندر امام نمودار
پلی استایرن معمولی 1115 133,268 134,211 -943 121,971 122,834 پترو پاك مشرق زمین نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 154,950 152,908 2,042 141,815 139,946 پلی پروپیلن جم نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 154,950 152,908 2,042 141,815 139,946 پلی پروپیلن جم نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 154,950 152,908 2,042 141,815 139,946 پلی پروپیلن جم نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی EP548T 158,446 156,347 2,099 145,015 143,094 پلی پروپیلن جم نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 158,984 156,876 2,108 145,507 143,578 پلی پروپیلن جم نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی RP345S 163,691 161,507 2,184 149,815 147,816 پلی پروپیلن جم نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV 166,784 164,550 2,234 152,646 150,601 پلی پروپیلن جم نمودار
پلی پروپیلن فیلم HP525J 141,854 140,033 1,820 129,829 128,163 پلی پروپیلن جم نمودار
پلی پروپیلن نساجی HP550J 135,854 134,122 1,732 124,338 122,753 پلی پروپیلن جم نمودار
پلی پروپیلن نساجی HP510L 135,854 134,122 1,732 124,338 122,753 پلی پروپیلن جم نمودار
پلی پروپیلن نساجی HP552R 135,854 134,122 1,732 124,338 122,753 پلی پروپیلن جم نمودار
پلی پروپیلن فیلم RP120L 205,688 203,049 2,639 188,252 185,837 پلی پروپیلن جم نمودار
پلی پروپیلن نساجی SF060 135,854 134,122 1,732 124,338 122,753 پلی نار نمودار
پلی پروپیلن نساجی SIF030 135,854 134,122 1,732 124,338 122,753 پلی نار نمودار
پلی پروپیلن نساجی SIF010 135,854 134,122 1,732 124,338 122,753 پلی نار نمودار
پلی پروپیلن نساجی SFI160 135,854 130,392 5,462 124,338 119,339 پلی نار نمودار
پلی پروپیلن نساجی PYI250 135,854 134,122 1,732 124,338 122,753 پلی نار نمودار
پلی پروپیلن نساجی PYI180 135,854 134,122 1,732 124,338 122,753 پلی نار نمودار
پلی پروپیلن نساجی CR380 140,560 138,753 1,807 128,645 126,991 پلی نار نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C 154,950 152,908 2,042 141,815 139,946 پلی نار نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501SU 104,581 106,042 -1,461 95,716 97,053 جم نمودار
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 105,418 105,094 325 96,482 96,185 پلیمر كرمانشاه نمودار
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 105,418 105,094 325 96,482 96,185 پلیمر كرمانشاه نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی I3 97,040 98,472 -1,432 88,814 90,125 پلیمر كرمانشاه نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV 99,729 101,118 -1,389 91,275 92,546 پلیمر كرمانشاه نمودار
پلی پروپیلن نساجی HP510L 135,854 134,122 1,732 124,338 122,753 شازند نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 97,040 98,472 -1,432 88,814 90,125 پلیمر كرمانشاه نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 99,729 101,118 -1,389 91,275 92,546 پلیمر كرمانشاه نمودار
پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای EX2 110,609 108,811 1,798 101,233 99,587 پلیمر كرمانشاه نمودار
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 105,229 103,519 1,710 96,309 94,744 پلیمر كرمانشاه نمودار
پلی استایرن انبساطی SE350 131,297 134,210 -2,913 120,167 122,833 پلی استایرن انبساطی سهند نمودار
پلی استایرن انبساطی W500 124,526 127,434 -2,909 113,970 116,632 پلی استایرن انبساطی سهند نمودار
پلی استایرن انبساطی Fine 77,164 78,112 -948 70,623 71,491 پلی استایرن انبساطی سهند نمودار
پلی استایرن انبساطی SE50 139,374 142,174 -2,800 127,559 130,122 پلی استایرن انبساطی سهند نمودار
پلی استایرن انبساطی SE150 139,374 142,174 -2,800 127,559 130,122 پلی استایرن انبساطی سهند نمودار
پلی استایرن انبساطی SE250 139,374 142,174 -2,800 127,559 130,122 پلی استایرن انبساطی سهند نمودار
پلی استایرن انبساطی 100 142,862 144,533 -1,671 130,752 132,281 تبریز نمودار
پلی استایرن انبساطی 200 142,862 144,533 -1,671 130,752 132,281 تبریز نمودار
پلی استایرن انبساطی 300 142,862 144,533 -1,671 130,752 132,281 تبریز نمودار
پلی استایرن انبساطی 400 135,379 136,962 -1,583 123,903 125,352 تبریز نمودار
پلی استایرن انبساطی 500 128,607 130,187 -1,580 117,705 119,151 تبریز نمودار
پلی استایرن انبساطی EPS Oversize 85,717 86,720 -1,003 78,451 79,369 تبریز نمودار
پلی استایرن انبساطی Fine EPS 77,164 78,112 -948 70,623 71,491 تبریز نمودار
پلی استایرن انبساطی EPS SuperFine 64,304 65,094 -790 58,853 59,576 تبریز نمودار
پلی استایرن معمولی 1160 123,673 124,548 -875 113,189 113,990 تبریز نمودار
پلی استایرن معمولی 1460 130,470 131,393 -923 119,410 120,255 تبریز نمودار
پلی استایرن معمولی 1540 133,268 134,211 -943 121,971 122,834 تبریز نمودار
پلی استایرن مقاوم 7240 151,960 149,623 2,337 139,079 136,940 تبریز نمودار
اكریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 179,005 177,781 1,224 163,831 162,711 تبریز نمودار
اكریلونیتریل بوتادین استایرن 0157 179,005 177,781 1,224 163,831 162,711 تبریز نمودار
اکریلونیتریل بوتادین استارین 0157W2901 188,418 187,042 1,376 172,446 171,187 تبریز نمودار
پلی اتیلن سبك خطی 0209AA 111,987 113,639 -1,652 102,494 104,006 تبریز نمودار
پلی اتیلن سبك خطی 0209KJ 112,660 114,301 -1,641 103,110 104,612 تبریز نمودار
پلی اتیلن سبك خطی 0220AA 111,987 113,639 -1,652 102,494 104,006 تبریز نمودار
پلی اتیلن سبك خطی 0220KJ 114,004 115,624 -1,620 104,340 105,823 تبریز نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EA 98,336 99,867 -1,531 90,000 91,401 تبریز نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UA 98,980 100,441 -1,461 90,590 91,927 تبریز نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EA 99,354 100,899 -1,545 90,932 92,346 تبریز نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA 100,921 102,411 -1,490 92,366 93,730 تبریز نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EA 97,040 98,472 -1,432 88,814 90,125 تبریز نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA 99,729 101,118 -1,389 91,275 92,546 تبریز نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA 99,729 101,118 -1,389 91,275 92,546 تبریز نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EA 97,040 98,472 -1,432 88,814 90,125 تبریز نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UA 99,729 101,118 -1,389 91,275 92,546 تبریز نمودار
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 108,241 109,672 -1,430 99,066 100,375 تبریز نمودار
پلی استایرن معمولی 1460FG 130,470 131,393 -923 119,410 120,255 تبریز نمودار
پلی استایرن انبساطی 526WP 139,460 141,092 -1,632 127,638 129,132 تبریز نمودار
لاتكس 48,554 47,764 790 44,438 43,715 تخت جمشید نمودار
SBR 1712 161,677 159,049 2,628 147,972 145,567 تخت جمشید نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی PNR340R 158,984 156,876 2,108 145,507 143,578 پلی نار نمودار
پلی پروپيلن نساجی PI110 135,854 134,122 1,732 124,338 122,753 پلی نار نمودار
پلی استایرن معمولی 1551 133,268 134,211 -943 121,971 122,834 تخت جمشید پارس نمودار
پلی اتیلن سبك خطی 22501AA 111,987 113,639 -1,652 102,494 104,006 جم نمودار
پلی اتیلن سبك خطی 22501KJ 112,660 114,301 -1,641 103,110 104,612 جم نمودار
پلی اتیلن سبك خطی 18XF5N 116,694 118,270 -1,576 106,802 108,244 جم نمودار
پلی اتیلن سبك خطی دورانی 32604UV 101,594 103,072 -1,478 92,982 94,335 جم نمودار
پلی اتیلن سنگین اکستروژن (EX3 (PE80 117,756 115,842 1,914 107,774 106,022 جم نمودار
پلی اتیلن سنگین اكستروژنCRP100N 123,899 121,885 2,014 113,396 111,553 جم نمودار
پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای MD3510 110,158 108,367 1,791 100,820 99,181 جم نمودار
پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای MD3520 110,158 108,367 1,791 100,820 99,181 جم نمودار
پلی اتیلن سنگین اكستروژن ARM CRP100 black 131,950 129,938 2,013 120,765 118,923 جم نمودار
پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 5000S 110,609 108,811 1,798 101,233 99,587 جم نمودار
پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD534F7 110,609 108,811 1,798 101,233 99,587 جم نمودار
پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50401 110,609 108,811 1,798 101,233 99,587 جم نمودار
پلی پروپیلن نساجی HP500p 135,854 134,122 1,732 124,338 122,753 پلی پروپیلن جم نمودار
پلی اتیلن سنگین فیلم (9450F (EX5 105,229 103,519 1,710 96,309 94,744 جم نمودار
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 105,418 105,094 325 96,482 96,185 جم نمودار
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 105,418 105,094 325 96,482 96,185 جم نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 101,892 103,396 -1,503 93,255 94,631 جم نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU 104,581 106,042 -1,461 95,716 97,053 جم نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 97,040 98,472 -1,432 88,814 90,125 جم نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV 99,729 101,118 -1,389 91,275 92,546 جم نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 97,040 98,472 -1,432 88,814 90,125 جم نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV 99,729 101,118 -1,389 91,275 92,546 جم نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 97,040 98,472 -1,432 88,814 90,125 جم نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528 97,712 99,133 -1,421 89,429 90,730 جم نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UV 99,729 101,118 -1,389 91,275 92,546 جم نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 97,040 98,472 -1,432 88,814 90,125 جم نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV 99,729 101,118 -1,389 91,275 92,546 جم نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 97,040 98,472 -1,432 88,814 90,125 جم نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV 99,729 101,118 -1,389 91,275 92,546 جم نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 97,040 98,472 -1,432 88,814 90,125 جم نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV 99,729 101,118 -1,389 91,275 92,546 جم نمودار
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV 108,241 109,672 -1,430 99,066 100,375 جم نمودار
پلی پروپیلن نساجی RG1101P 135,854 134,122 1,732 124,338 122,753 رجال نمودار
پلی پروپیلن نساجی RG1101S 135,854 134,122 1,732 124,338 122,753 رجال نمودار
پلی پروپیلن نساجی RG1101SL 135,854 134,122 1,732 124,338 122,753 رجال نمودار
پلی پروپیلن نساجی RG1101XN 135,854 134,122 1,732 124,338 122,753 رجال نمودار
پلی پروپیلن نساجی RG1101N 135,854 134,122 1,732 124,338 122,753 رجال نمودار
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP 135,854 134,122 1,732 124,338 122,753 رجال نمودار
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS 135,854 134,122 1,732 124,338 122,753 رجال نمودار
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR 135,854 134,122 1,732 124,338 122,753 رجال نمودار
پلی پروپیلن نساجی RG1102H 135,854 134,122 1,732 124,338 122,753 رجال نمودار
پلی پروپیلن نساجی RG1102L 135,854 134,122 1,732 124,338 122,753 رجال نمودار
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL 135,854 134,122 1,732 124,338 122,753 رجال نمودار
پلی پروپیلن نساجی RG1102M 135,854 134,122 1,732 124,338 122,753 رجال نمودار
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 135,854 134,122 1,732 124,338 122,753 رجال نمودار
پلی پروپیلن نساجی RG1104K 141,854 140,033 1,820 129,829 128,163 رجال نمودار
پلی پروپیلن فیلم RG3420L 205,015 202,387 2,628 187,636 185,231 رجال نمودار
پلی پروپیلن نساجی RG3212E 154,950 152,908 2,042 141,815 139,946 رجال نمودار
پلی پروپیلن نساجی RG3212H 154,950 152,908 2,042 141,815 139,946 رجال نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی PP R270G 158,984 156,876 2,108 145,507 143,578 شازند نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CE 154,950 148,654 6,296 141,815 136,053 شازند نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی PP EPQ30RF 154,950 - - 141,815 - شازند نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CI 154,950 148,654 6,296 141,815 136,053 شازند نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی PP ARP 230 154,950 152,908 2,042 141,815 139,946 شازند نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی RP 210G 154,950 152,908 2,042 141,815 139,946 شازند نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی PP R40 154,950 152,908 2,042 141,815 139,946 شازند نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی 60 PP R 154,950 152,908 2,042 141,815 139,946 شازند نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 158,984 156,876 2,108 145,507 143,578 شازند نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R 154,950 152,908 2,042 141,815 139,946 شازند نمودار
پلی پروپیلن نساجی Z30S 135,854 134,122 1,732 124,338 122,753 پلی پروپیلن جم نمودار
پلی پروپیلن پزشكی V30GA 140,560 138,753 1,807 128,645 126,991 شازند نمودار
پلی پروپیلن پزشکی ARP801 158,984 156,876 2,108 145,507 143,578 شازند نمودار
پلی پروپیلن نساجی HP550J 135,854 134,122 1,732 124,338 122,753 شازند نمودار
پلی پروپیلن نساجی HP552R 135,854 134,122 1,732 124,338 122,753 شازند نمودار
پلی پروپیلن نساجی HP554P 135,854 134,122 1,732 124,338 122,753 شازند نمودار
پلی پروپیلن نساجی HP565S 143,116 141,266 1,850 130,984 129,291 شازند نمودار
پلی پروپیلن نساجی V30S 135,854 134,122 1,732 124,338 122,753 شازند نمودار
پلی پروپیلن نساجی Z30S 135,854 134,122 1,732 124,338 122,753 شازند نمودار
پلی اتیلن سبك خطی 0209AA 111,987 113,639 -1,652 102,494 104,006 شازند نمودار
پلی اتیلن سبك خطی 20075 111,987 113,639 -1,652 102,494 104,006 شازند نمودار
پلی اتیلن سبك خطی 0209KJ 112,660 114,301 -1,641 103,110 104,612 شازند نمودار
پلی اتیلن سبك خطی 0410AA 111,987 113,639 -1,652 102,494 104,006 شازند نمودار
پلی اتیلن سنگین اكستروژن ARM CRP100 black 131,307 129,304 2,003 120,176 118,343 شازند نمودار
پلی اتیل سنگین اکستروژن (EX3 (PE80 117,756 115,842 1,914 107,774 106,022 شازند نمودار
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 105,418 105,094 325 96,482 96,185 شازند نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA 97,040 98,472 -1,432 88,814 90,125 شازند نمودار
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 108,241 109,672 -1,430 99,066 100,375 شازند نمودار
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 105,229 103,519 1,710 96,309 94,744 شازند نمودار
پلی بوتادین رابر 174,620 171,782 2,839 159,818 157,220 شازند نمودار
پلی بوتادین رابر 1210S 185,379 182,366 3,013 169,665 166,907 شازند نمودار
آمورف PET N 109,143 108,043 1,100 99,891 98,884 شهید تندگویان نمودار
آمورف PET S 110,215 109,104 1,111 100,872 99,855 شهید تندگویان نمودار
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N 108,606 107,512 1,095 99,400 98,398 شهید تندگویان نمودار
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S 110,858 109,741 1,118 101,461 100,438 شهید تندگویان نمودار
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N 109,036 107,936 1,100 99,793 98,786 شهید تندگویان نمودار
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S 111,288 110,165 1,123 101,854 100,826 شهید تندگویان نمودار
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N 109,572 108,467 1,106 100,284 99,272 شهید تندگویان نمودار
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S 111,823 110,696 1,128 102,344 101,312 شهید تندگویان نمودار
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N 111,288 110,165 1,123 101,854 100,826 شهید تندگویان نمودار
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S 114,610 113,455 1,155 104,895 103,838 شهید تندگویان نمودار
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N 113,861 112,712 1,148 104,209 103,158 شهید تندگویان نمودار
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S 117,292 116,108 1,183 107,349 106,266 شهید تندگویان نمودار
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N 114,826 113,667 1,158 105,092 104,032 شهید تندگویان نمودار
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S 118,256 117,063 1,193 108,232 107,140 شهید تندگویان نمودار
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N 110,668 108,870 1,798 101,287 99,641 شهید تندگویان نمودار
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S 109,612 107,830 1,782 100,320 98,689 شهید تندگویان نمودار
پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB N 109,083 107,309 1,773 99,836 98,213 شهید تندگویان نمودار
پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG620SB S 110,139 108,350 1,790 100,803 99,165 شهید تندگویان نمودار
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N 109,083 107,309 1,773 99,836 98,213 شهید تندگویان نمودار
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S 111,302 109,494 1,808 101,867 100,212 شهید تندگویان نمودار
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD N 109,294 107,517 1,777 100,029 98,403 شهید تندگویان نمودار
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD S 111,620 109,805 1,815 102,158 100,497 شهید تندگویان نمودار
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB N 112,570 110,741 1,829 103,028 101,354 شهید تندگویان نمودار
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB S 115,953 114,068 1,885 106,124 104,399 شهید تندگویان نمودار
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB N 113,099 111,260 1,839 103,512 101,829 شهید تندگویان نمودار
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB S 116,587 114,692 1,895 106,704 104,970 شهید تندگویان نمودار
پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N 112,254 110,429 1,825 102,738 101,068 شهید تندگویان نمودار
پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S 115,636 113,756 1,880 105,834 104,113 شهید تندگویان نمودار
پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 S 121,555 119,580 1,975 111,251 109,443 شهید تندگویان نمودار
پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 N 117,961 116,044 1,918 107,962 106,207 شهید تندگویان نمودار
پلی وینیل كلراید S57 124,258 121,329 2,929 113,725 111,044 غدیر نمودار
پلی وینیل كلراید S65 112,962 110,299 2,663 103,386 100,949 غدیر نمودار
اكریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی 179,005 177,781 1,224 163,831 162,711 قائد بصیر نمودار
اكریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی 179,005 177,781 1,224 163,831 162,711 قائد بصیر نمودار
پلی اتیلن سبك فیلم 2420E02 112,612 110,782 1,830 103,066 101,391 كردستان نمودار
پلی اتیلن سبك فیلم 2420F3 120,495 118,536 1,959 110,281 108,488 كردستان نمودار
پلی اتیلن سبك فیلم 2420F8 112,612 110,782 1,830 103,066 101,391 كردستان نمودار
پلی اتیلن سبك فیلم 2420F9 112,612 110,782 1,830 103,066 101,391 كردستان نمودار
پلی اتیلن سبك فیلم 2426F8 113,285 111,443 1,842 103,682 101,996 كردستان نمودار
پلی اتیلن سبك فیلم 2426E02 113,285 111,443 1,842 103,682 101,996 كردستان نمودار
پلی اتیلن سبك تزریقی 1922T 115,990 114,106 1,885 106,158 104,433 لاله نمودار
پلی اتیلن سبك فیلم 2004TC00 112,612 110,782 1,830 103,066 101,391 لاله نمودار
پلی اتیلن سبك فیلم 2100TN00 120,495 118,536 1,959 110,281 108,488 لاله نمودار
پلی اتیلن سبك فیلم 2100TN42 112,612 110,782 1,830 103,066 101,391 لاله نمودار
پلی اتیلن سبك فیلم 2101TN47 112,612 110,782 1,830 103,066 101,391 لاله نمودار
پلی اتیلن سبك فیلم 2102TN01 112,612 110,782 1,830 103,066 101,391 لاله نمودار
پلی اتیلن سبك فیلم 2102TN42 112,612 110,782 1,830 103,066 101,391 لاله نمودار
پلی اتیلن سبك فیلم 2102TX00 112,612 110,782 1,830 103,066 101,391 لاله نمودار
پلی اتیلن سبك فیلم 2404TC47 112,612 110,782 1,830 103,066 101,391 لاله نمودار
پلی اتیلن سبك فیلم 2004TC37 112,612 110,782 1,830 103,066 101,391 لاله نمودار
پلی پروپیلن نساجی ARP512A 135,854 130,392 5,462 124,338 119,339 شازند نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV 99,729 101,118 -1,389 91,275 92,546 لرستان نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 97,040 98,472 -1,432 88,814 90,125 لرستان نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV 99,729 101,118 -1,389 91,275 92,546 لرستان نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV 99,729 101,118 -1,389 91,275 92,546 لرستان نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18 97,040 98,472 -1,432 88,814 90,125 لرستان نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 97,040 98,472 -1,432 88,814 90,125 لرستان نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV 99,729 98,472 1,257 91,275 90,125 لرستان نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18 97,040 98,472 -1,432 88,814 90,125 لرستان نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UV 99,729 101,118 -1,389 91,275 92,546 لرستان نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV 99,729 101,118 -1,389 91,275 92,546 لرستان نمودار
پلی اتیلن سنگین فیلم HD52BF3 105,229 103,519 1,710 96,309 94,744 لرستان نمودار
پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7 108,504 106,740 1,763 99,306 97,692 لرستان نمودار
پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01 108,504 106,740 1,763 99,306 97,692 لرستان نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 97,040 98,472 -1,432 88,814 90,125 مارون نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 99,729 101,118 -1,389 91,275 92,546 مارون نمودار
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 105,229 103,519 1,710 96,309 94,744 مارون نمودار
پلی اتیلن سنگین اكستروژن CRP100N 123,275 121,271 2,004 112,825 110,991 مارون نمودار
پلی اتیلن سنگین اكستروژن ARM CRP100 black 131,307 129,304 2,003 120,176 118,343 مارون نمودار
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 105,418 105,094 325 96,482 96,185 مارون نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF 137,198 135,446 1,753 125,568 123,964 مارون نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F 137,198 135,446 1,753 125,568 123,964 مارون نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی HP500J 135,854 134,122 1,732 124,338 122,753 مارون نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 154,950 152,908 2,042 141,815 139,946 مارون نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی T31SE 135,854 134,122 1,732 124,338 122,753 مارون نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی T30G 135,854 134,122 1,732 124,338 122,753 مارون نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی RP240G 154,950 152,908 2,042 141,815 139,946 مارون نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی X30G 135,854 134,122 1,732 124,338 122,753 مارون نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی X30S 135,854 134,122 1,732 124,338 122,753 مارون نمودار
پلی پروپیلن نساجی C30G 135,854 134,122 1,732 124,338 122,753 مارون نمودار
پلی پروپیلن نساجی F30S 135,854 134,122 1,732 124,338 122,753 مارون نمودار
پلی پروپیلن نساجی C30S 135,854 134,122 1,732 124,338 122,753 مارون نمودار
پلی پروپیلن نساجی V30S 135,854 134,122 1,732 124,338 122,753 مارون نمودار
پلی پروپیلن نساجی Z30S 135,854 134,122 1,732 124,338 122,753 مارون نمودار
پلی پروپیلن نساجی F30G 135,854 134,122 1,732 124,338 122,753 مارون نمودار
پلی پروپیلن نساجی V30G 135,854 134,122 1,732 124,338 122,753 مارون نمودار
پلی پروپیلن نساجی Z30G 135,854 134,122 1,732 124,338 122,753 مارون نمودار
پلی پروپیلن نساجی V79G 135,854 134,122 1,732 124,338 122,753 مارون نمودار
پلی پروپیلن نساجی V79S 135,854 134,122 1,732 124,338 122,753 مارون نمودار
پلی پروپیلن نساجی HP456J 135,854 134,122 1,732 124,338 122,753 مارون نمودار
پلی پروپیلن نساجی HP552R 135,854 134,122 1,732 124,338 122,753 مارون نمودار
پلی پروپیلن فیلم HP525J 141,854 140,033 1,820 129,829 128,163 مارون نمودار
پلی استایرن مقاوم 4512 151,960 149,623 2,337 139,079 136,940 محب بسپار ایده گستر نمودار
پلی استایرن معمولی MP08 133,268 134,211 -943 121,971 122,834 محب پلیمر قم نمودار
پلی اتیلن سبك خطی 22B01 111,987 113,639 -1,652 102,494 104,006 مهاباد نمودار
پلی اتیلن سبك خطی 22B02 111,987 113,639 -1,652 102,494 104,006 مهاباد نمودار
پلی اتیلن سبك خطی 22B03 111,987 113,639 -1,652 102,494 104,006 مهاباد نمودار
پلی اتیلن سبك خطی 18B01 111,987 113,639 -1,652 102,494 104,006 مهاباد نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 116,694 118,270 -1,576 106,802 108,244 مهاباد نمودار
پلی اتیلن سبک خطی 22BF7 116,694 118,270 -1,576 106,802 108,244 مهاباد نمودار
پلی اتیلن سبك خطی 22B01KJ 112,660 114,301 -1,641 103,110 104,612 مهاباد نمودار
پلی اتیلن سبك خطی 22B02KJ 112,660 114,301 -1,641 103,110 104,612 مهاباد نمودار
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F 105,229 103,519 1,710 96,309 94,744 مهر نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 144,595 142,721 1,874 132,338 130,623 نوید زرشیمی نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 154,950 152,908 2,042 141,815 139,946 نوید زرشیمی نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی ZB532C 158,312 156,215 2,097 144,892 142,973 نوید زرشیمی نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L 154,950 152,908 2,042 141,815 139,946 نوید زرشیمی نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L 154,950 152,908 2,042 141,815 139,946 نوید زرشیمی نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L 154,950 152,908 2,042 141,815 139,946 نوید زرشیمی نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L 154,950 152,908 2,042 141,815 139,946 نوید زرشیمی نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L 163,288 161,110 2,178 149,446 147,453 نوید زرشیمی نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M 135,854 134,122 1,732 124,338 122,753 نوید زرشیمی نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 154,950 152,908 2,042 141,815 139,946 نوید زرشیمی نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C 161,674 159,523 2,151 147,969 146,000 نوید زرشیمی نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی ZR 340R 158,984 156,876 2,108 145,507 143,578 نوید زرشیمی نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T 163,691 161,507 2,184 149,815 147,816 نوید زرشیمی نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348U 168,398 166,137 2,261 154,123 152,054 نوید زرشیمی نمودار
پلی پروپیلن نساجی HP552R 135,854 134,122 1,732 124,338 122,753 نوید زرشیمی نمودار
پلی پروپیلن نساجی ZH550J 135,854 134,122 1,732 124,338 122,753 نوید زرشیمی نمودار
پلی پروپیلن نساجی ZH510L 135,854 134,122 1,732 124,338 122,753 نوید زرشیمی نمودار
پلی پروپیلن فیلم ZH 422 H 140,509 138,711 1,797 128,598 126,953 نوید زرشیمی نمودار
پلی پروپیلن فیلم ZH525J 141,854 140,033 1,820 129,829 128,163 نوید زرشیمی نمودار
پلی پروپیلن فیلم ZH520J 141,854 140,033 1,820 129,829 128,163 نوید زرشیمی نمودار
پلی پروپیلن تزریقی ZB548R 154,950 152,908 2,042 141,815 139,946 نوید زرشیمی نمودار
پلی پروپیلن تزریقی ZB548T 158,446 156,347 2,099 145,015 143,094 نوید زرشیمی نمودار
پلی استايرن مقاوم 6045 151,960 149,623 2,337 139,079 136,940 پترو پاك مشرق زمين نمودار
پلی استایرن معمولی 32N 133,268 134,211 -943 121,971 122,834 ایسین پلاستیک نمودار
پلی اتيلن سبك خطی 235F6 114,677 116,285 -1,608 104,956 106,428 جم نمودار
پلی پروپيلن نساجی HP550J 135,854 107,287 28,568 124,338 98,192 مارون نمودار
پلی پروپیلن نساجی C30S 135,854 134,122 1,732 124,338 122,753 پلی پروپیلن جم نمودار
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3-G 118,042 116,124 1,919 108,036 106,280 امیرکبیر نمودار
پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100 123,275 121,271 2,004 112,825 110,991 پلیمر کرمانشاه نمودار
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125A 114,630 112,766 1,864 104,913 103,207 آریا ساسول نمودار
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B07 97,040 98,472 -1,432 88,814 90,125 لرستان نمودار
PBR 1220 174,620 171,782 2,839 159,818 157,220 تخت جمشید نمودار