قیمت های مربوط به دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی

میانگین قیمت های جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/01/22

نرخ ارز: :  227620  ریال

فایل PDF