قیمت های مربوط به توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی

 

میانگین قیمت های جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یكشنبه  98/05/27

 

نرخ ارز: 113505 ریال


فایل PDF
مجتمع تولیدی محصول قیمت
(ریال بر کیلوگرم)
آبادان پلی وینیل كلراید S57 93118
آبادان پلی وینیل كلراید S65 86090
آبادان پلی وینیل كلراید S70 93118
آرتان پترو كیهان پلی استارین معمولی 1309 114005
آریا ساسول پلی اتیلن سبك فیلم 0190 98180
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0030 103580
آریا ساسول پلی اتیلن سبك تزریقی LIM1922 99162
آریا ساسول پلی اتیلن سبك فیلم LP0470KJ 100269
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین بادی 5020 96729
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم 3713 MCH 97094
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110 97094
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110PPA 97094
اروند پلی وینیل كلراید E6834 88726
اروند پلی وینیل كلراید E7044 89428
اروند پلی وینیل كلراید E6644 89868
اروند پلی وینیل كلراید E7242 88726
اروند پلی وینیل كلراید E7244 88726
اروند پلی وینیل كلراید S6532 86090
اروند پلی وینیل كلراید S7042 93118
امیركبیر پلی اتیلن سبك فیلم 2420D 103580
امیركبیر پلی اتیلن سبك فیلم 2420F 98180
امیركبیر پلی اتیلن سبك فیلم 2420H 98180
امیركبیر پلی اتیلن سبك فیلم 2420K 98180
امیركبیر پلی اتیلن سبك خطی 0209AA 95778
امیركبیر پلی اتیلن سبك خطی 0209KJ 96300
امیركبیر پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100) 107067
امیركبیر پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 97094
امیركبیر پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX6N 109712
امیركبیر پپلی اتیلن سنگین اکستروژن EX6 black 116360
امیركبیر پلی اتیلن سنگین بادی BL3 96729
پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انبساطی 200-R 124672
پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انبساطی 300-R 124672
پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انبساطی 310-R 124672
پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انبساطی 400-R 120987
پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انبساطی نسوز 100-F 124672
پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انبساطی نسوز 200-F 124672
پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انبساطی دیرسوز 300-F 124672
پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انبساطی نسوز 400-F 124672
پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انبساطی 220-R 112971
پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انبساطی 320-R 112971
پلی استایرن انتخاب پلی استارین انبساطی F-405 114537
پلی استایرن انتخاب پلی استارین انبساطی R-420 107750
پلی استایرن انتخاب پلی استارین انبساطی R-410 107750
پلی استایرن انتخاب پلی استارین انبساطی EPS Oversize 115214
پلی استایرن انتخاب پلی استارین انبساطی EPS Fine 69128
ایلام پلی اتیلن سنگین اكستروژن 6366M 105584
ایلام پلی اتیلن سنگین اكستروژن 7700M 107067
ایلام پلی اتیلن سنگین بادی 8200B 96729
ایلام پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J 88093
ایلام لی اتیلن سنگین تزریقی 2208J 90181
ایلام پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F 97094
بانیار پلی استایرن انبساطی FR-100 EPS 129709
بانیار پلی استایرن انبساطی FR-200 EPS 129709
بانیار پلی استایرن انبساطی FR-300 EPS 129709
بانیار پلی استایرن انبساطی FR-400 EPS 127252
بانیار پلی استایرن انبساطی FR-500 EPS 121479
بندر امام استایرن بوتادین رابر روشن 1502 139430
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1500 139430
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1712 132496
بندر امام پلی اتیلن سبك فیلم 0075 98180
بندر امام پلی اتیلن سبك فیلم 0200 98180
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 88093
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA 90181
بندر امام پلی اتیلن سنگین بادی 0035 96729
بندر امام پلی وینیل كلراید S6058 91361
بندر امام پلی وینیل کلراید S6558 86090
بندر امام پلی وینیل كلراید S7054 93118
پترو پاك مشرق زمین پلی استارین معمولی 1115 114005
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 126623
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 126623
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 126623
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP548T 129338
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 129756
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی345S RP 133411
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV 135813
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن فیلم HP525J 117662
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP550J 111795
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP510L 111795
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP552R 111795
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی S 564 HP 122394
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن فیلم RP120L 175618
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF060 111795
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SIF030 111795
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SIF010 111795
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF1160 111795
پلی نار پلی پروپیلن نساجی PYI250 111795
پلی نار پلی پروپیلن نساجی PYI180 111795
پلی نار پلی پروپیلن نساجی CR380 115450
پلی نار پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C 126623
پلیمر كرمانشاه پلی اتیلن سنگین بادی BL3 96729
پلیمر كرمانشاه پلی اتیلن سنگین بادی BL4 96729
پلیمر كرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3 88093
پلیمر كرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV 90181
پلیمر كرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 88093
پلیمر كرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 90181
پلیمر كرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای EX2 101271
پلیمر كرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 97094
پلی استایرن انبساطی سهند پلی استارین انبساطی SE350 120987
پلی استایرن انبساطی سهند پلی استایرن انبساطی W500 115214
پلی استایرن انبساطی سهند پلی استایرن انبساطی Fine 69128
پلی استایرن انبساطی سهند پلی استایرن انبساطی SE50 129709
پلی استایرن انبساطی سهند پلی استایرن انبساطی SE150 129709
پلی استایرن انبساطی سهند پلی استایرن انبساطی SE250 129709
تبریز پلی استایرن انبساطی 100 124672
تبریز لی استایرن انبساطی 200 124672
تبریز پلی استایرن انبساطی 300 124672
تبریز پلی استایرن انبساطی 400 120987
تبریز پلی استایرن انبساطی 500 115214
تبریز پلی استایرن انبساطی Oversize EPS 115214
تبریز پلی استایرن انبساطی Fine EPS 69128
تبریز پلی استایرن انبساطی SuperFine EPS 57607
تبریز پلی استایرن معمولی 1160 105696
تبریز پلی استایرن معمولی 1460 111581
تبریز پلی استایرن معمولی 1540 114005
تبریز پلی استایرن مقاوم 7240 124564
تبریز اكریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 140921
تبریز اكریلونیتریل بوتادین استایرن 0157 140921
تبریز اکریلونیتریل بوتادین استارین 0157W2901 148231
تبریز پلی اتیلن سبك خطی 0209AA 95778
تبریز پلی اتیلن سبك خطی 0209KJ 96300
تبریز پلی اتیلن سبك خطی 0220AA 95778
تبریز پلی اتیلن سبك خطی 0220KJ 97867
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EA 89608
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UA 89854
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EA 91408
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA 91616
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EA 88093
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA 90181
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA 90181
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EA 88093
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UA 90181
تبریز پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 90295
تبریز پلی استارین معمولی 1460FG 111581
تبریز پلی استارین انبساطی 526WP 124672
تخت جمشید لاتكس 40034
تخت جمشید SBR 1712 132496
تخت جمشید SBR 1502 139430
تخت جمشید PBR 1220 140921
تخت جمشید PBR 1202 155540
تخت جمشید پارس پلی استایرن معمولی 1551 114005
جم پلی اتیلن سبك خطی 22501AA 95778
جم پلی اتیلن سبك خطی 22501KJ 96300
جم پلی اتیلن سبك خطی 18XF5N 99955
جم پلی اتیلن سبك خطی دورانی 32604UV 89414
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80) 105584
جم پلی اتیلن سنگین اكستروژنCRP100N 109712
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای MD3510 98713
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای MD3520 98713
جم پلی اتیلن سنگین اكستروژنblack CRP100 ARM 116360
جم پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 5000S 101271
جم پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD534F7 101271
جم پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50401 101271
جم پلی اتیلن سنگین فیلم (ex5)9450F 97094
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL3 96729
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL4 96729
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 92497
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU 94586
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 88093
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV 90181
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 88093
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV 90181
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 88093
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528 88615
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UV 90181
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 88093
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV 90181
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 88093
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV 90181
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 88093
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV 90181
جم پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV 90295
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101P 111795
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101S 111795
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101SL 111795
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XN 111795
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101N 111795
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XP 111795
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XS 111795
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR 111795
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102H 111795
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102L 111795
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102XL 111795
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102M 111795
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 111795
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1104K 117662
رجال پلی پروپیلن فیلم RG3420L 175618
رجال پلی پروپیلن نساجی RG3212E 126623
رجال پلی پروپیلن نساجی RG3212H 126623
شازند پلی پروپیلن شیمیایی R270G PP 126623
شازند پلی پروپیلن شیمیایی CE EP2X PP 126623
شازند پلی پروپیلن شیمیایی CI EP2X PP 126623
شازند پلی پروپیلن شیمیایی 230 ARP PP 126623
شازند پلی پروپیلن شیمیایی RP210G 126623
شازند پلی پروپیلن شیمیایی PP R40 126623
شازند پلی پروپیلن شیمیایی 60 R PP 126623
شازند پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 129756
شازند پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R 126623
شازند پلی پروپیلن پزشكی V30GA 115450
شازند پلی پروپیلن پزشکی ARP801 129756
شازند پلی پروپیلن نساجی HP550J 111795
شازند پلی پروپیلن نساجی HP552R 111795
شازند پلی پروپیلن نساجی HP554P 111795
شازند پلی پروپیلن نساجی HP565S 122394
شازند پلی پروپیلن نساجی V30S 111795
شازند پلی پروپیلن نساجی Z30S 111795
شازند پلی اتیلن سبك خطی 0209AA 95778
شازند پلی اتیلن سبك خطی 20075 95778
شازند پلی اتیلن سبك خطی 0209KJ 96300
شازند پلی اتیلن سبك خطی 0410AA 95778
شازند پلی اتیلن سنگین اكستروژنblack CRP100 ARM 116360
شازند پلی اتیل سنگین اکستروژن EX3 (PE80) 105584
شازند پلی اتیلن سنگین بادی BL3 96729
شازند پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA 88093
شازند پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 90295
شازند پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 97094
شازند پلی بوتادین رابر 140921
شازند پلی بوتادین رابر 1210S 155540
شهید تندگویان آمورف N PET 101767
شهید تندگویان آمورف S PET 102720
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N 114631
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S 116632
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N 115012
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S 117013
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N 115488
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S 117489
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N 117013
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S 119967
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N 119300
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S 122349
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N 120157
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S 123207
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N 101854
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S 100929
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت N TG620SB 100467
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG620SB S 101392
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N 100467
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S 102408
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی N TG640MOD 100652
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی S TG640MOD 102686
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی N SB-TG640MOD 103517
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی S SB-TG640MOD 106475
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی N TG640HB 103979
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی S TG640HB 107030
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت N TG640SB 103240
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت S TG640SB 106198
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات فیلم S FG640 111374
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات فیلم N FG640 108231
غدیر پلی وینیل كلراید S57 93118
غدیر پلی وینیل كلراید S65 86090
قائد بصیر اكریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی 140921
قائد بصیر اكریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی 140921
كردستان پلی اتیلن سبك فیلم 2420E02 98180
كردستان پلی اتیلن سبك فیلم 2420F3 103580
كردستان پلی اتیلن سبك فیلم 2420F8 98180
كردستان پلی اتیلن سبك فیلم 2420F9 98180
كردستان پلی اتیلن سبك فیلم 2426F8 98180
كردستان پلی اتیلن سبك فیلم 2426E02 98702
لاله پلی اتیلن سبك تزریقی 1922T 99162
لاله پلی اتیلن سبك فیلم 2004TC00 98180
لاله پلی اتیلن سبك فیلم 2100TN00 103580
لاله پلی اتیلن سبك فیلم 2100TN42 98180
لاله پلی اتیلن سبك فیلم 2101TN47 98180
لاله پلی اتیلن سبك فیلم 2102TN01 98180
لاله پلی اتیلن سبك فیلم 2102TN42 98180
لاله پلی اتیلن سبك فیلم 2102TX00 98180
لاله پلی اتیلن سبك فیلم 2404TC47 98180
لاله پلی اتیلن سبك فیلم 2004TC37 98180
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV 90181
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 88093
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV 90181
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV 90181
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18 88093
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 88093
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV 90181
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18 88093
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UV 90181
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV 90181
لرستان پلی اتیلن سنگین فیلم HD52BF3 97094
لرستان پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7 99329
لرستان پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01 99329
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 88093
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 90181
مارون پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 97094
مارون پلی اتیلن سنگین اكستروژن CRP100N 109712
مارون لی اتیلن سنگین اكستروژنblack CRP100 ARM 116360
مارون پلی اتیلن سنگین بادی BL3 96729
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF 112839
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F 112839
مارون پلی پروپیلن شیمیایی HP500J 111795
مارون پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 126623
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T31SE 111795
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T30G 111795
مارون پلی پروپیلن شیمیایی RP240G 126623
مارون پلی پروپیلن شیمیایی X30G 111795
مارون پلی پروپیلن شیمیایی X30S 111795
مارون پلی پروپیلن نساجی C30G 111795
مارون پلی پروپیلن نساجی F30S 111795
مارون پلی پروپیلن نساجی C30S 111795
مارون پلی پروپیلن نساجی V30S 111795
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30S 111795
مارون پلی پروپیلن نساجی F30G 111795
مارون پلی پروپیلن نساجی V30G 111795
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30G 111795
مارون پلی پروپیلن نساجی V79G 111795
مارون پلی پروپیلن نساجی V79S 111795
مارون پلی پروپیلن نساجی HP456J 111795
مارون پلی پروپیلن نساجی 552R HP 111795
مارون پلی پروپیلن فیلم HP525J 117662
محب بسپار ایده گستر پلی استایرن مقاوم 4512 124564
محب پلیمر قم پلی استایرن معمولی MP08 114005
مهاباد پلی اتیلن سبك خطی 22B01 95778
مهاباد پلی اتیلن سبك خطی 22B02 95778
مهاباد پلی اتیلن سبك خطی 22B03 95778
مهاباد لی اتیلن سبك خطی 18B01 95778
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 99955
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22BF7 99955
مهاباد پلی اتیلن سبك خطی 22B01KJ 96300
مهاباد پلی اتیلن سبك خطی 22B02KJ 96300
مهر پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F 97094
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 118583
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 126623
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB532C 129234
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L 126623
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L 126623
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L 126623
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L 126623
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L 133098
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M 111795
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 126623
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C 131845
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی 340R ZR 129756
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T 133411
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZR348U 137066
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی HP552R 111795
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH550J 111795
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH510L 111795
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH564S 122394
نوید زرشیمی پلی پروپیلن فیلم H 422 ZH 116618
نوید زرشیمی پلی پروپیلن فیلم ZH525J 117662
نوید زرشیمی پلی پروپیلن فیلم ZH520J 117662
نوید زرشیمی پلی پروپیلن تزریقی ZB548R 126623
نوید زرشیمی پلی پروپیلن تزریقی ZB548T 129338
نوید زرشیمی پلی پروپیلن تزریقی ZB548U 132053
آبادان سود كاستیك 12988
آبادان پروپان مایع 30398
آریاساسول C3+ 27539
ارومیه كریستال ملامین 103267
اروند سود كاستیك 12988
امیركبیر برش سنگین 30998
برزویه آروماتیك سنگین 63819
برزویه %99.5ارتوزایلن 77407
برزویه پارازایلین 81530
برزویه زایلین مخلوط 67855
بندر امام برش سنگ 30998
بندرامام بنزن** 68971
بندرامام زایلین مخلوط 67855
بندرامام تولوئن 75081
بندرامام گاز بوتان صنعتی 36026
بندرامام گاز پروپان صنعتی 37071
بندرامام گاز مایع صنعتی 36235
پارس استایرن منومر 98429
پارس نفتا (پنتان پلاس) 37866
پارس گاز بوتان صنعتی 36026
پارس گاز پروپان صنعتی 37071
پردیس اوره گرانوله 21303
تبریز 1و3 بوتادین 105469
تبریز سوخت كوره سبك 35973
جم برش سنگین 30998
خراسان آمونیاك (گاز) 13053
خراسان آمونیاك (مایع) 13053
خراسان اوره پریل 21542
خراسان كریستال ملامین 103267
رازی آمونیاك (مایع) 13053
رازی اوره گرانوله 21303
رازی دی آمونیوم فسفات 33625
رازی گوگرد 5378
زاگرس متانول 19099
سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران آلكیل بنزن خطی 125842
بیستون آلكیل بنزن خطی 125842
شازند برش سنگین 30998
شازند 1و 3 بوتادین 105469
شازند منو اتانول آمین 107035
شازند دی اتانول آمین 100770
شازند تری اتانول آمین 95580
شازند منو اتیلن گلایكول 50228
شازند دی اتیلن گلایكول 48401
شازند ایزوبوتانول 67876
شازند نرمال بوتانول 80146
شازند دی اتیل هگزانول 128984
شهید تندگویان اسید ترفتالیك 73996
شیراز آمونیاك (گاز) 13053
شیراز آمونیاك (مایع) 13053
شیراز اوره پریل 21542
شیراز اوره گرانوله 21303
شیراز متانول 19099
متاتول كاوه متانول 19099
فن آوران اسید استیك 51705
فن آوران متانول 19099
كارون تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) 178044
كارون متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالص 202939
كارون متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری 166641
كرمانشاه آمونیاك (مایع) 13053
كرمانشاه اوره گرانوله 21303
مارون منو اتیلن گلایكول 50228
مارون دی اتیلن گلایكول 48401
مروارید منو اتیلن گلایكول 50228
مروارید دی اتیلن گلایكول 48401
فرساشیمی منو اتیلن گلایكول 50228
فرساشیمی دی اتیلن گلایكول 48401