قیمت های مربوط به دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی

میانگین قیمت های جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/03/30

نرخ ارز: :  205939  ریال

فایل PDF