دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی

 

میانگین قیمت های جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یكشنبه  98/02/29

نرخ ارز: 101735 ریال

مجتمع تولیدی محصول قیمت
(ریال بر کیلوگرم)
آبادان پلی وینیل كلراید S57 79866
آبادان پلی وینیل كلراید S65 73838
آبادان پلی وینیل كلراید S70 79866
آرتان پترو كیهان پلی استارین معمولی 1309 S70 116857
آریا ساسول پلی اتیلن سبك فیلم 0190 94364
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0030 99554
آریا ساسول پلی اتیلن سبك تزریقی LIM1922 95307
آریا ساسول پلی اتیلن سبك فیلم LP0470KJ 96236
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین بادی 5020 96900
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم 3713 MCH 97555
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110 97555
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110PPA 97555
اروند پلی وینیل كلراید E6834 76098
اروند پلی وینیل كلراید E7044 76701
اروند پلی وینیل كلراید E6644 77078
اروند پلی وینیل كلراید E7242 76098
اروند پلی وینیل كلراید E7244 76098
اروند پلی وینیل كلراید S6532 73838
اروند پلی وینیل كلراید S7042 79866
امیركبیر پلی اتیلن سبك فیلم 2420D 99554
امیركبیر پلی اتیلن سبك فیلم 2420F 94364
امیركبیر پلی اتیلن سبك فیلم 2420H 94364
امیركبیر پلی اتیلن سبك فیلم 2420K 94364
امیركبیر پلی اتیلن سبك خطی 0209AA 93287
امیركبیر پلی اتیلن سبك خطی 0209KJ 93755
امیركبیر پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100) 110191
امیركبیر پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 97555
پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انبساطی 200-R 118755
پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انبساطی 300-R 118755
پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انبساطی 310-R 118755
پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انبساطی 400-R 115329
پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انبساطی نسوز 100-F 118755
پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انبساطی نسوز 200-F 118755
پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انبساطی دیرسوز 300-F 118755
پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انبساطی نسوز 400-F 115329
پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انبساطی 220-R 108104
پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انبساطی 320-R 108104
پلی استایرن انتخاب پلی استارین انبساطی F-405 109508
پلی استایرن انتخاب پلی استارین انبساطی R-420 103424
پلی استایرن انتخاب پلی استارین انبساطی R-410 103424
پلی استایرن انتخاب پلی استارین انبساطی EPS Oversize 110032
پلی استایرن انتخاب پلی استارین انبساطی EPS Fine 103523
ایلام پلی اتیلن سنگین اكستروژن 6366M 106335
ایلام پلی اتیلن سنگین اكستروژن 7700M 110191
ایلام پلی اتیلن سنگین بادی 8200B 96900
ایلام پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J 89207
ایلام پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F 97555
بانیار پلی استایرن انبساطی FR-100 EPS 123229
بانیار پلی استایرن انبساطی FR-200 EPS 123229
بانیار پلی استایرن انبساطی FR-300 EPS 123229
بانیار پلی استایرن انبساطی FR-400 EPS 120945
بانیار پلی استایرن انبساطی FR-500 EPS 115647
بندر امام استایرن بوتادین رابر روشن 1502 124972
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1500 124972
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1712 121237
بندر امام پلی اتیلن سبك فیلم 0075 94364
بندر امام پلی اتیلن سبك فیلم 0200 94364
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 89207
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA 91078
بندر امام پلی اتیلن سنگین بادی 0035 96900
بندر امام پلی وینیل كلراید S6058 78359
بندر امام پلی وینیل کلراید S6558 73838
بندر امام پلی وینیل كلراید S7054 79866
پترو پاك مشرق زمین پلی استارین معمولی 1115 116857
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 124232
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 124232
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 124232
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP548T 126666
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 127040
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی345S RP 130316
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV 132469
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن فیلم HP525J 116513
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP550J 110942
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP510L 110942
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP552R 110942
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی S 564 HP 119365
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF060 110942
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SIF030 110942
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SIF010 110942
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF1160 110942
پلی نار پلی پروپیلن نساجی PYI250 110942
پلی نار پلی پروپیلن نساجی PYI180 110942
پلی نار پلی پروپیلن نساجی CR380 114218
پلی نار پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C 124232
پلیمر كرمانشاه پلی اتیلن سنگین بادی BL3 96900
پلیمر كرمانشاه پلی اتیلن سنگین بادی BL4 96900
پلیمر كرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3 89207
پلیمر كرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV 91078
پلیمر كرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 89207
پلیمر كرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 91078
پلیمر كرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای EX2 101299
پلیمر كرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 97555
پلی استایرن انبساطی سهند پلی استارین انبساطی SE350 115329
پلی استایرن انبساطی سهند پلی استایرن انبساطی W500 110032
پلی استایرن انبساطی سهند پلی استایرن انبساطی Fine 103523
پلی استایرن انبساطی سهند پلی استایرن انبساطی SE50 123229
پلی استایرن انبساطی سهند پلی استایرن انبساطی SE150 123229
پلی استایرن انبساطی سهند پلی استایرن انبساطی SE250 123229
تبریز پلی استایرن انبساطی 100 118755
تبریز لی استایرن انبساطی 200 118755
تبریز پلی استایرن انبساطی 300 118755
تبریز پلی استایرن انبساطی 400 115329
تبریز پلی استایرن انبساطی 500 110032
تبریز پلی استایرن انبساطی Oversize EPS 110032
تبریز پلی استایرن انبساطی Fine EPS 103523
تبریز پلی استایرن انبساطی SuperFine EPS 103523
تبریز پلی استایرن معمولی 1160 108551
تبریز پلی استایرن معمولی 1460 114434
تبریز پلی استایرن معمولی 1540 116857
تبریز پلی استایرن مقاوم 7240 121481
تبریز اكریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 136370
تبریز اكریلونیتریل بوتادین استایرن 0157 136370
تبریز اکریلونیتریل بوتادین استارین 0157W2901 142921
تبریز پلی اتیلن سبك خطی 0209AA 93287
تبریز پلی اتیلن سبك خطی 0209KJ 93755
تبریز پلی اتیلن سبك خطی 0220AA 93287
تبریز پلی اتیلن سبك خطی 0220KJ 95159
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EA 90975
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UA 90991
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EA 92793
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA 92775
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EA 89207
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA 91078
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA 91078
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EA 89207
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UA 91078
تبریز پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 91437
تبریز پلی استارین معمولی 1460FG 114434
تبریز پلی استارین انبساطی 526WP 118755
تخت جمشید لاتكس 35883
تخت جمشید SBR 1712 121237
تخت جمشید SBR 1502 124972
تخت جمشید PBR 1220 128648
تخت جمشید PBR 1202 141751
تخت جمشید پارس پلی استایرن معمولی 1551 116857
جم پلی اتیلن سبك خطی 22501AA 93287
جم پلی اتیلن سبك خطی 22501KJ 93755
جم پلی اتیلن سبك خطی 18XF5N 97031
جم پلی اتیلن سبك خطی دورانی 32604UV 90545
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80) 106335
جم پلی اتیلن سنگین اكستروژنCRP100N 112917
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای MD3510 102703
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای MD3520 102703
جم پلی اتیلن سنگین اكستروژنblack CRP100 ARM 118568
جم پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 5000S 101299
جم پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD534F7 101299
جم پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50401 101299
جم پلی اتیلن سنگین فیلم (ex5)9450F 97555
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL3 96900
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL4 96900
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 93667
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU 95539
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 89207
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV 91078
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 89207
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV 91078
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 89207
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528 89675
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UV 91078
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 89207
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV 91078
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 89207
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV 91078
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 89207
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV 91078
جم پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV 91437
خوزستان اپوكسی رزین مایع E6 84200
خوزستان پلی كربنات 0710 PGPC 318000
خوزستان پلی کربنات PC1012UR 325000
خوزستان زرین جامد پودری E11P 310000
خوزستان پوكسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 265000
خوزستان اپوكسی رزین مایع - SPL E06 318000
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101P 110942
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101S 110942
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101SL 110942
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XN 110942
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101N 110942
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XP 110942
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XS 110942
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR 110942
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102H 110942
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102L 110942
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102XL 110942
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102M 110942
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 110942
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1104K 111878
رجال پلی پروپیلن نساجی RG3212E 124232
رجال پلی پروپیلن نساجی RG3212H 124232
شازند پلی پروپیلن شیمیایی R270G PP 124232
شازند پلی پروپیلن شیمیایی CE EP2X PP 124232
شازند پلی پروپیلن شیمیایی CI EP2X PP 124232
شازند پلی پروپیلن شیمیایی 230 ARP PP 124232
شازند پلی پروپیلن شیمیایی RP210G 124232
شازند پلی پروپیلن شیمیایی PP R40 124232
شازند پلی پروپیلن شیمیایی 60 R PP 124232
شازند پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 127040
شازند پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R 124232
شازند پلی پروپیلن پزشكی V30GA 114218
شازند پلی پروپیلن نساجی HP550J 110942
شازند پلی پروپیلن نساجی HP552R 110942
شازند پلی پروپیلن نساجی HP554P 110942
شازند پلی پروپیلن نساجی HP565S 118897
شازند پلی پروپیلن نساجی V30S 110942
شازند پلی پروپیلن نساجی Z30S 110942
شازند پلی اتیلن سبك خطی 0209AA 93287
شازند پلی اتیلن سبك خطی 20075 93287
شازند پلی اتیلن سبك خطی 0209KJ 93755
شازند پلی اتیلن سبك خطی 0410AA 93287
شازند پلی اتیلن سنگین اكستروژنblack CRP100 ARM 118568
شازند پلی اتیل سنگین اکستروژن EX3 (PE80) 106335
شازند پلی اتیلن سنگین بادی BL3 96900
شازند پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA 89207
شازند پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 91437
شازند پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 97555
شازند پلی بوتادین رابر 128648
شازند پلی بوتادین رابر 1210S 141751
شهید تندگویان آمورف N PET 101630
شهید تندگویان آمورف S PET 102582
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N 126847
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S 128846
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N 127228
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S 129226
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N 127704
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S 129702
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N 129226
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S 132176
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N 131510
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S 134555
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N 132367
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S 135412
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N 124198
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S 123251
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت N TG620SB 122778
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG620SB S 123725
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N 122778
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S 124766
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی N TG640MOD 122967
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی S TG640MOD 125050
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی N SB-TG640MOD 125902
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی S SB-TG640MOD 128931
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی N TG640HB 126375
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی S TG640HB 129499
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت N TG640SB 125618
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت S TG640SB 128647
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات فیلم S FG640 133948
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات فیلم N FG640 130730
غدیر پلی وینیل كلراید S57 79866
غدیر پلی وینیل كلراید S65 73838
قائد بصیر اكریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی 136370
قائد بصیر اكریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی 136370
كردستان پلی اتیلن سبك فیلم 2420E02 94364
كردستان پلی اتیلن سبك فیلم 2420F3 99554
كردستان پلی اتیلن سبك فیلم 2420F8 94364
كردستان پلی اتیلن سبك فیلم 2420F9 94364
كردستان پلی اتیلن سبك فیلم 2426F8 94364
كردستان پلی اتیلن سبك فیلم 2426E02 94832
لاله پلی اتیلن سبك تزریقی 1922T 95307
لاله پلی اتیلن سبك فیلم 2004TC00 94364
لاله پلی اتیلن سبك فیلم 2100TN00 99554
لاله پلی اتیلن سبك فیلم 2100TN42 94364
لاله پلی اتیلن سبك فیلم 2101TN47 94364
لاله پلی اتیلن سبك فیلم 2102TN01 94364
لاله پلی اتیلن سبك فیلم 2102TN42 94364
لاله پلی اتیلن سبك فیلم 2102TX00 94364
لاله پلی اتیلن سبك فیلم 2404TC47 94364
لاله پلی اتیلن سبك فیلم 2004TC37 94364
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV 91078
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 89207
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV 91078
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV 91078
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18 89207
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 89207
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV 91078
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18 89207
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UV 91078
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV 91078
لرستان پلی اتیلن سنگین فیلم HD52BF3 97555
لرستان پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7 99348
لرستان پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01 99348
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 89207
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 91078
مارون پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 97555
مارون پلی اتیلن سنگین اكستروژن CRP100N 112917
مارون لی اتیلن سنگین اكستروژنblack CRP100 ARM 118568
مارون پلی اتیلن سنگین بادی BL3 96900
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF 111878
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F 111878
مارون پلی پروپیلن شیمیایی HP500J 110942
مارون پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 124232
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T31SE 110942
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T30G 110942
مارون پلی پروپیلن شیمیایی X30G 110942
مارون پلی پروپیلن شیمیایی X30S 110942
مارون پلی پروپیلن نساجی C30G 110942
مارون پلی پروپیلن نساجی F30S 110942
مارون پلی پروپیلن نساجی C30S 110942
مارون پلی پروپیلن نساجی V30S 110942
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30S 110942
مارون پلی پروپیلن نساجی F30G 110942
مارون پلی پروپیلن نساجی V30G 110942
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30G 110942
مارون پلی پروپیلن نساجی V79G 110942
مارون پلی پروپیلن نساجی V79S 110942
مارون پلی پروپیلن نساجی HP456J 110942
مارون پلی پروپیلن نساجی 552R HP 110942
مارون پلی پروپیلن فیلم HP525J 116513
محب بسپار ایده گستر پلی استایرن مقاوم 4512 121481
محب پلیمر قم پلی استایرن معمولی MP08 116857
مهاباد پلی اتیلن سبك خطی 22B01 93287
مهاباد پلی اتیلن سبك خطی 22B02 93287
مهاباد پلی اتیلن سبك خطی 22B03 93287
مهاباد لی اتیلن سبك خطی 18B01 93287
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 97031
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22BF7 97031
مهاباد پلی اتیلن سبك خطی 22B01KJ 93755
مهاباد پلی اتیلن سبك خطی 22B02KJ 93755
مهر پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F 97555
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 117026
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 124232
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB532C 126572
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L 124232
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L 124232
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L 124232
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L 124232
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L 130035
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M 110942
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 124232
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C 128912
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی 340R ZR 127040
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T 130316
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZR348U 133592
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی HP552R 110942
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH550J 110942
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH510L 110942
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH564S 119365
نوید زرشیمی پلی پروپیلن فیلم H 422 ZH 115577
نوید زرشیمی پلی پروپیلن فیلم ZH525J 116513
نوید زرشیمی پلی پروپیلن فیلم ZH520J 116513
نوید زرشیمی پلی پروپیلن تزریقی ZB548R 124232
نوید زرشیمی پلی پروپیلن تزریقی ZB548T 126666
نوید زرشیمی پلی پروپیلن تزریقی ZB548U 129099
آبادان سود كاستیك 14858
آبادان پروپان مایع 39142
آریاساسول C3+ 36562
ارومیه كریستال ملامین 95421
اروند سود كاستیك 14858
امیركبیر برش سنگین 36754
برزویه آروماتیك سنگین 55053
برزویه %99.5ارتوزایلن 84514
برزویه پارازایلین 80182
برزویه زایلین مخلوط 61830
بندر امام برش سنگ 36754
بندرامام بنزن** 89436
بندرامام زایلین مخلوط 61830
بندرامام تولوئن 64769
بندرامام گاز بوتان صنعتی 48202
بندرامام گاز پروپان صنعتی 47734
بندرامام گاز مایع صنعتی 48108
پارس استایرن منومر 92379
پارس نفتا (پنتان پلاس) 42639
پردیس اوره گرانوله 20048
تبریز 1و3 بوتادین 80493
تبریز سوخت كوره سبك 40507
جم برش سنگین 36754
خراسان آمونیاك (گاز) 12533
خراسان آمونیاك (مایع) 12533
خراسان اوره پریل 20775
خراسان كریستال ملامین 95421
رازی آمونیاك (مایع) 12533
رازی اوره گرانوله 20048
رازی دی آمونیوم فسفات 33929
رازی گوگرد 7568
زاگرس متانول 22192
شازند برش سنگین 36754
شازند 1و 3 بوتادین 80493
شازند منو اتانول آمین 105764
شازند دی اتانول آمین 101084
شازند تری اتانول آمین 110444
شازند منو اتیلن گلایكول 44786
شازند دی اتیلن گلایكول 42118
شازند تری اتیلن گلایكول 51925
شازند ایزوبوتانول 65049
شازند نرمال بوتانول 73941
شازند دی اتیل هگزانول 101294
شهید تندگویان اسید ترفتالیك 80369
شیراز آمونیاك (گاز) 12533
شیراز آمونیاك (مایع) 12533
شیراز اوره پریل 20775
شیراز اوره گرانوله 20048
شیراز متانول 22192
فن آوران اسید استیك 31743
فن آوران متانول 22192
كارون تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) 188100
كارون متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالص 219310
كارون متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری 180084
كرمانشاه آمونیاك (مایع) 12533
كرمانشاه اوره گرانوله 20048
مارون منو اتیلن گلایكول 44786
مارون دی اتیلن گلایكول 42118
مارون تری اتیلن گلاییول 51925
مروارید منو اتیلن گلایكول 44786
مروارید دی اتیلن گلایكول 42118
مروارید تری اتیلن گلاییول 51925
فرساشیمی منو اتیلن گلایكول 44786
فرساشیمی دی اتیلن گلایكول 42118
فرساشیمی تری اتیلن گلاییول 51925