دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی

 

میانگین قیمت های جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یكشنبه  98/04/23

نرخ ارز: 115773 ریال

مجتمع تولیدی محصول قیمت
(ریال بر کیلوگرم)
آبادان پلی وینیل كلراید S57 94273
آبادان پلی وینیل كلراید S65 87158
آبادان پلی وینیل كلراید S70 94273
آرتان پترو كیهان پلی استارین معمولی 1309 127587
آریا ساسول پلی اتیلن سبك فیلم 0190 105254
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0030 111043
آریا ساسول پلی اتیلن سبك تزریقی LIM1922 106307
آریا ساسول پلی اتیلن سبك فیلم LP0470KJ 107385
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین بادی 5020 102229
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم 3713 MCH 102655
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110 102655
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110PPA 102655
اروند پلی وینیل كلراید E6834 89826
اروند پلی وینیل كلراید E7044 90538
اروند پلی وینیل كلراید E6644 90982
اروند پلی وینیل كلراید E7242 89826
اروند پلی وینیل كلراید E7244 89826
اروند پلی وینیل كلراید S6532 87158
اروند پلی وینیل كلراید S7042 94273
امیركبیر پلی اتیلن سبك فیلم 2420D 111043
امیركبیر پلی اتیلن سبك فیلم 2420F 105254
امیركبیر پلی اتیلن سبك فیلم 2420H 105254
امیركبیر پلی اتیلن سبك فیلم 2420K 105254
امیركبیر پلی اتیلن سبك خطی 0209AA 101100
امیركبیر پلی اتیلن سبك خطی 0209KJ 101633
امیركبیر پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100) 113360
امیركبیر پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 102655
امیركبیر پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX6N 116162
امیركبیر پپلی اتیلن سنگین اکستروژن EX6 black 123319
امیركبیر پلی اتیلن سنگین بادی BL3 102229
پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انبساطی 200-R 133203
پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انبساطی 300-R 133203
پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انبساطی 310-R 133203
پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انبساطی 400-R 129360
پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انبساطی نسوز 100-F 133203
پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انبساطی نسوز 200-F 133203
پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انبساطی دیرسوز 300-F 133203
پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انبساطی نسوز 400-F 129360
پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انبساطی 220-R 121156
پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انبساطی 320-R 121156
پلی استایرن انتخاب پلی استارین انبساطی F-405 122754
پلی استایرن انتخاب پلی استارین انبساطی R-420 115831
پلی استایرن انتخاب پلی استارین انبساطی R-410 115831
پلی استایرن انتخاب پلی استارین انبساطی EPS Oversize 123388
پلی استایرن انتخاب پلی استارین انبساطی EPS Fine 74033
ایلام پلی اتیلن سنگین اكستروژن 6366M 110676
ایلام پلی اتیلن سنگین اكستروژن 7700M 113360
ایلام پلی اتیلن سنگین بادی 8200B 102229
ایلام پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J 92942
ایلام لی اتیلن سنگین تزریقی 2208J 95072
ایلام پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F 102655
بانیار پلی استایرن انبساطی FR-100 EPS 138313
بانیار پلی استایرن انبساطی FR-200 EPS 138313
بانیار پلی استایرن انبساطی FR-300 EPS 138313
بانیار پلی استایرن انبساطی FR-400 EPS 135751
بانیار پلی استایرن انبساطی FR-500 EPS 129779
بندر امام استایرن بوتادین رابر روشن 1502 140871
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1500 140871
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1712 136555
بندر امام پلی اتیلن سبك فیلم 0075 105254
بندر امام پلی اتیلن سبك فیلم 0200 105254
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 92942
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA 95072
بندر امام پلی اتیلن سنگین بادی 0035 102229
بندر امام پلی وینیل كلراید S6058 92494
بندر امام پلی وینیل کلراید S6558 87158
بندر امام پلی وینیل كلراید S7054 94273
پترو پاك مشرق زمین پلی استارین معمولی 1115 127587
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 129154
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 129154
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 129154
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP548T 131923
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 132349
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی345S RP 136077
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV 138526
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن فیلم HP525J 120013
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP550J 114029
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP510L 114029
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP552R 114029
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی S 564 HP 124840
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن فیلم RP120L 179127
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF060 114029
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SIF030 114029
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SIF010 114029
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF1160 114029
پلی نار پلی پروپیلن نساجی PYI250 114029
پلی نار پلی پروپیلن نساجی PYI180 114029
پلی نار پلی پروپیلن نساجی CR380 117757
پلی نار پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C 129154
پلیمر كرمانشاه پلی اتیلن سنگین بادی BL3 102229
پلیمر كرمانشاه پلی اتیلن سنگین بادی BL4 102229
پلیمر كرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3 92942
پلیمر كرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV 95072
پلیمر كرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 92942
پلیمر كرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 95072
پلیمر كرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای EX2 106916
پلیمر كرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 102655
پلی استایرن انبساطی سهند پلی استارین انبساطی SE350 129360
پلی استایرن انبساطی سهند پلی استایرن انبساطی W500 123388
پلی استایرن انبساطی سهند پلی استایرن انبساطی Fine 74033
پلی استایرن انبساطی سهند پلی استایرن انبساطی SE50 138313
پلی استایرن انبساطی سهند پلی استایرن انبساطی SE150 138313
پلی استایرن انبساطی سهند پلی استایرن انبساطی SE250 138313
تبریز پلی استایرن انبساطی 100 133203
تبریز لی استایرن انبساطی 200 133203
تبریز پلی استایرن انبساطی 300 133203
تبریز پلی استایرن انبساطی 400 129360
تبریز پلی استایرن انبساطی 500 123388
تبریز پلی استایرن انبساطی Oversize EPS 123388
تبریز پلی استایرن انبساطی Fine EPS 74033
تبریز پلی استایرن انبساطی SuperFine EPS 61694
تبریز پلی استایرن معمولی 1160 118518
تبریز پلی استایرن معمولی 1460 124942
تبریز پلی استایرن معمولی 1540 127587
تبریز پلی استایرن مقاوم 7240 135013
تبریز اكریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 153855
تبریز اكریلونیتریل بوتادین استایرن 0157 153855
تبریز اکریلونیتریل بوتادین استارین 0157W2901 161311
تبریز پلی اتیلن سبك خطی 0209AA 101100
تبریز پلی اتیلن سبك خطی 0209KJ 101633
تبریز پلی اتیلن سبك خطی 0220AA 101100
تبریز پلی اتیلن سبك خطی 0220KJ 103231
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EA 94611
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UA 94800
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EA 96508
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA 96659
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EA 92942
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA 95072
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA 95072
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EA 92942
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UA 95072
تبریز پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 95265
تبریز پلی استارین معمولی 1460FG 124942
تبریز پلی استارین انبساطی 526WP 133203
تخت جمشید لاتكس 40448
تخت جمشید SBR 1712 136555
تخت جمشید SBR 1502 140871
تخت جمشید PBR 1220 146400
تخت جمشید PBR 1202 161311
تخت جمشید پارس پلی استایرن معمولی 1551 127587
جم پلی اتیلن سبك خطی 22501AA 101100
جم پلی اتیلن سبك خطی 22501KJ 101633
جم پلی اتیلن سبك خطی 18XF5N 105361
جم پلی اتیلن سبك خطی دورانی 32604UV 94336
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80) 110676
جم پلی اتیلن سنگین اكستروژنCRP100N 116162
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای MD3510 104839
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای MD3520 104839
جم پلی اتیلن سنگین اكستروژنblack CRP100 ARM 123319
جم پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 5000S 106916
جم پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD534F7 106916
جم پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50401 106916
جم پلی اتیلن سنگین فیلم (ex5)9450F 102655
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL3 102229
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL4 102229
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 97589
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU 99719
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 92942
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV 95072
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 92942
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV 95072
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 92942
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528 93474
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UV 95072
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 92942
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV 95072
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 92942
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV 95072
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 92942
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV 95072
جم پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV 95265
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101P 114029
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101S 114029
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101SL 114029
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XN 114029
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101N 114029
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XP 114029
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XS 114029
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR 114029
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102H 114029
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102L 114029
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102XL 114029
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102M 114029
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 114029
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1104K 120013
رجال پلی پروپیلن فیلم RG3420L 179127
رجال پلی پروپیلن نساجی RG3212E 129154
رجال پلی پروپیلن نساجی RG3212H 129154
شازند پلی پروپیلن شیمیایی R270G PP 129154
شازند پلی پروپیلن شیمیایی CE EP2X PP 129154
شازند پلی پروپیلن شیمیایی CI EP2X PP 129154
شازند پلی پروپیلن شیمیایی 230 ARP PP 129154
شازند پلی پروپیلن شیمیایی RP210G 129154
شازند پلی پروپیلن شیمیایی PP R40 129154
شازند پلی پروپیلن شیمیایی 60 R PP 129154
شازند پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 132349
شازند پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R 129154
شازند پلی پروپیلن پزشكی V30GA 117757
شازند پلی پروپیلن پزشکی ARP801 132349
شازند پلی پروپیلن نساجی HP550J 114029
شازند پلی پروپیلن نساجی HP552R 114029
شازند پلی پروپیلن نساجی HP554P 114029
شازند پلی پروپیلن نساجی HP565S 124840
شازند پلی پروپیلن نساجی V30S 114029
شازند پلی پروپیلن نساجی Z30S 114029
شازند پلی اتیلن سبك خطی 0209AA 101100
شازند پلی اتیلن سبك خطی 20075 101100
شازند پلی اتیلن سبك خطی 0209KJ 101633
شازند پلی اتیلن سبك خطی 0410AA 101100
شازند پلی اتیلن سنگین اكستروژنblack CRP100 ARM 123319
شازند پلی اتیل سنگین اکستروژن EX3 (PE80) 110676
شازند پلی اتیلن سنگین بادی BL3 102229
شازند پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA 92942
شازند پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 95265
شازند پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 102655
شازند پلی بوتادین رابر 146400
شازند پلی بوتادین رابر 1210S 161311
شهید تندگویان آمورف N PET 112838
شهید تندگویان آمورف S PET 113895
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N 139780
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S 141999
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N 140203
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S 142421
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N 140731
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S 142950
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N 142421
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S 145697
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N 144957
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S 148338
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N 145908
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S 149289
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N 131938
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S 130924
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت N TG620SB 130418
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG620SB S 131431
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N 130418
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S 132546
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی N TG640MOD 130620
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی S TG640MOD 132850
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی N SB-TG640MOD 133762
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی S SB-TG640MOD 137005
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی N TG640HB 134269
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی S TG640HB 137613
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت N TG640SB 133458
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت S TG640SB 136701
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات فیلم S FG640 142375
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات فیلم N FG640 138930
غدیر پلی وینیل كلراید S57 94273
غدیر پلی وینیل كلراید S65 87158
قائد بصیر اكریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی 153855
قائد بصیر اكریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی 153855
كردستان پلی اتیلن سبك فیلم 2420E02 105254
كردستان پلی اتیلن سبك فیلم 2420F3 111043
كردستان پلی اتیلن سبك فیلم 2420F8 105254
كردستان پلی اتیلن سبك فیلم 2420F9 105254
كردستان پلی اتیلن سبك فیلم 2426F8 105254
كردستان پلی اتیلن سبك فیلم 2426E02 105787
لاله پلی اتیلن سبك تزریقی 1922T 106307
لاله پلی اتیلن سبك فیلم 2004TC00 105254
لاله پلی اتیلن سبك فیلم 2100TN00 111043
لاله پلی اتیلن سبك فیلم 2100TN42 105254
لاله پلی اتیلن سبك فیلم 2101TN47 105254
لاله پلی اتیلن سبك فیلم 2102TN01 105254
لاله پلی اتیلن سبك فیلم 2102TN42 105254
لاله پلی اتیلن سبك فیلم 2102TX00 105254
لاله پلی اتیلن سبك فیلم 2404TC47 105254
لاله پلی اتیلن سبك فیلم 2004TC37 105254
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV 95072
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 92942
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV 95072
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV 95072
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18 92942
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 92942
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV 95072
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18 92942
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UV 95072
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV 95072
لرستان پلی اتیلن سنگین فیلم HD52BF3 102655
لرستان پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7 104863
لرستان پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01 104863
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 92942
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 95072
مارون پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 102655
مارون پلی اتیلن سنگین اكستروژن CRP100N 116162
مارون لی اتیلن سنگین اكستروژنblack CRP100 ARM 123319
مارون پلی اتیلن سنگین بادی BL3 102229
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF 115094
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F 115094
مارون پلی پروپیلن شیمیایی HP500J 114029
مارون پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 129154
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T31SE 114029
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T30G 114029
مارون پلی پروپیلن شیمیایی X30G 114029
مارون پلی پروپیلن شیمیایی X30S 114029
مارون پلی پروپیلن نساجی C30G 114029
مارون پلی پروپیلن نساجی F30S 114029
مارون پلی پروپیلن نساجی C30S 114029
مارون پلی پروپیلن نساجی V30S 114029
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30S 114029
مارون پلی پروپیلن نساجی F30G 114029
مارون پلی پروپیلن نساجی V30G 114029
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30G 114029
مارون پلی پروپیلن نساجی V79G 114029
مارون پلی پروپیلن نساجی V79S 114029
مارون پلی پروپیلن نساجی HP456J 114029
مارون پلی پروپیلن نساجی 552R HP 114029
مارون پلی پروپیلن فیلم HP525J 120013
محب بسپار ایده گستر پلی استایرن مقاوم 4512 135013
محب پلیمر قم پلی استایرن معمولی MP08 127587
مهاباد پلی اتیلن سبك خطی 22B01 101100
مهاباد پلی اتیلن سبك خطی 22B02 101100
مهاباد پلی اتیلن سبك خطی 22B03 101100
مهاباد لی اتیلن سبك خطی 18B01 101100
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 105361
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22BF7 105361
مهاباد پلی اتیلن سبك خطی 22B01KJ 101633
مهاباد پلی اتیلن سبك خطی 22B02KJ 101633
مهر پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F 102655
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 120952
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 129154
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB532C 131816
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L 129154
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L 129154
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L 129154
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L 129154
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L 135757
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M 114029
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 129154
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C 134479
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی 340R ZR 132349
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T 136077
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZR348U 139805
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی HP552R 114029
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH550J 114029
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH510L 114029
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH564S 124840
نوید زرشیمی پلی پروپیلن فیلم H 422 ZH 118948
نوید زرشیمی پلی پروپیلن فیلم ZH525J 120013
نوید زرشیمی پلی پروپیلن فیلم ZH520J 120013
نوید زرشیمی پلی پروپیلن تزریقی ZB548R 129154
نوید زرشیمی پلی پروپیلن تزریقی ZB548T 131923
نوید زرشیمی پلی پروپیلن تزریقی ZB548U 134692
آبادان سود كاستیك 15178
آبادان پروپان مایع 31442
آریاساسول C3+ 27846
ارومیه كریستال ملامین 112932
اروند سود كاستیك 15178
امیركبیر برش سنگین 45055
برزویه آروماتیك سنگین 62016
برزویه %99.5ارتوزایلن 85313
برزویه پارازایلین 91245
برزویه زایلین مخلوط 71486
بندر امام برش سنگ 45055
بندرامام بنزن** 106911
بندرامام زایلین مخلوط 71486
بندرامام تولوئن 72960
بندرامام گاز بوتان صنعتی 36214
بندرامام گاز پروپان صنعتی 38344
بندرامام گاز مایع صنعتی 36640
پارس استایرن منومر 109307
پارس نفتا (پنتان پلاس) 45175
پردیس اوره گرانوله 22815
تبریز 1و3 بوتادین 101186
تبریز سوخت كوره سبك 42916
جم برش سنگین 45055
خراسان آمونیاك (گاز) 13274
خراسان آمونیاك (مایع) 13274
خراسان اوره پریل 23277
خراسان كریستال ملامین 112932
رازی آمونیاك (مایع) 13274
رازی اوره گرانوله 22815
رازی دی آمونیوم فسفات 34882
رازی گوگرد 7515
زاگرس متانول 22463
سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران آلكیل بنزن خطی 130479
بیستون آلكیل بنزن خطی 130479
شازند برش سنگین 45055
شازند 1و 3 بوتادین 101186
شازند منو اتانول آمین 113434
شازند دی اتانول آمین 108109
شازند تری اتانول آمین 122488
شازند منو اتیلن گلایكول 50966
شازند دی اتیلن گلایكول 49528
شازند تری اتیلن گلایكول 59090
شازند ایزوبوتانول 70830
شازند نرمال بوتانول 79883
شازند دی اتیل هگزانول 118334
شهید تندگویان اسید ترفتالیك 86729
شیراز آمونیاك (گاز) 13274
شیراز آمونیاك (مایع) 13274
شیراز اوره پریل 23277
شیراز اوره گرانوله 22815
شیراز متانول 22463
متاتول كاوه متانول 22463
فن آوران اسید استیك 44155
فن آوران متانول 22463
كارون تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) 178939
كارون متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالص 210269
كارون متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری 172660
كرمانشاه آمونیاك (مایع) 13274
كرمانشاه اوره گرانوله 22815
مارون منو اتیلن گلایكول 50966
مارون دی اتیلن گلایكول 49528
مارون تری اتیلن گلاییول 59090
مروارید منو اتیلن گلایكول 50966
مروارید دی اتیلن گلایكول 49528
مروارید تری اتیلن گلاییول 59090
فرساشیمی منو اتیلن گلایكول 50966
فرساشیمی دی اتیلن گلایكول 49528
فرساشیمی تری اتیلن گلاییول 59090