دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی

 

میانگین قیمت های جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یكشنبه  98/03/26

نرخ ارز: 109742 ریال

مجتمع تولیدی محصول قیمت
(ریال بر کیلوگرم)
آبادان پلی وینیل كلراید S57 90700
آبادان پلی وینیل كلراید S65 83855
آبادان پلی وینیل كلراید S70 90700
آرتان پترو كیهان پلی استارین معمولی 1309 117872
آریا ساسول پلی اتیلن سبك فیلم 0190 96540
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0030 101850
آریا ساسول پلی اتیلن سبك تزریقی LIM1922 97506
آریا ساسول پلی اتیلن سبك فیلم LP0470KJ 98560
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین بادی 5020 100690
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم 3713 MCH 100993
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110 100993
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110PPA 100993
اروند پلی وینیل كلراید E6834 86421
اروند پلی وینیل كلراید E7044 87106
اروند پلی وینیل كلراید E6644 87534
اروند پلی وینیل كلراید E7242 86421
اروند پلی وینیل كلراید E7244 86421
اروند پلی وینیل كلراید S6532 83855
اروند پلی وینیل كلراید S7042 90700
امیركبیر پلی اتیلن سبك فیلم 2420D 101850
امیركبیر پلی اتیلن سبك فیلم 2420F 96540
امیركبیر پلی اتیلن سبك فیلم 2420H 96540
امیركبیر پلی اتیلن سبك فیلم 2420K 96540
امیركبیر پلی اتیلن سبك خطی 0209AA 95985
امیركبیر پلی اتیلن سبك خطی 0209KJ 96490
امیركبیر پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100) 111089
امیركبیر پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 100993
پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انبساطی 200-R 126264
پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انبساطی 300-R 126264
پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انبساطی 310-R 126264
پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انبساطی 400-R 122622
پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انبساطی نسوز 100-F 126264
پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انبساطی نسوز 200-F 126264
پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انبساطی دیرسوز 300-F 126264
پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انبساطی نسوز 400-F 122622
پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انبساطی 220-R 114845
پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انبساطی 320-R 114845
پلی استایرن انتخاب پلی استارین انبساطی F-405 116359
پلی استایرن انتخاب پلی استارین انبساطی R-420 109797
پلی استایرن انتخاب پلی استارین انبساطی R-410 109797
پلی استایرن انتخاب پلی استارین انبساطی EPS Oversize 116960
پلی استایرن انتخاب پلی استارین انبساطی EPS Fine 70176
ایلام پلی اتیلن سنگین اكستروژن 6366M 110766
ایلام پلی اتیلن سنگین اكستروژن 7700M 111089
ایلام پلی اتیلن سنگین بادی 8200B 100690
ایلام پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J 91331
ایلام پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F 100993
بانیار پلی استایرن انبساطی FR-100 EPS 131108
بانیار پلی استایرن انبساطی FR-200 EPS 131108
بانیار پلی استایرن انبساطی FR-300 EPS 131108
بانیار پلی استایرن انبساطی FR-400 EPS 128679
بانیار پلی استایرن انبساطی FR-500 EPS 123018
بندر امام استایرن بوتادین رابر روشن 1502 136082
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1500 136082
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1712 132117
بندر امام پلی اتیلن سبك فیلم 0075 96540
بندر امام پلی اتیلن سبك فیلم 0200 96540
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 91331
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA 93350
بندر امام پلی اتیلن سنگین بادی 0035 100690
بندر امام پلی وینیل كلراید S6058 88988
بندر امام پلی وینیل کلراید S6558 83855
بندر امام پلی وینیل كلراید S7054 90700
پترو پاك مشرق زمین پلی استارین معمولی 1115 117872
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 130953
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 130953
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 130953
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP548T 133578
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 133982
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی345S RP 137515
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV 139837
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن فیلم HP525J 122537
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP550J 116616
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP510L 116616
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP552R 116616
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی S 564 HP 125703
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF060 116616
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SIF030 116616
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SIF010 116616
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF1160 116616
پلی نار پلی پروپیلن نساجی PYI250 116616
پلی نار پلی پروپیلن نساجی PYI180 116616
پلی نار پلی پروپیلن نساجی CR380 120150
پلی نار پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C 130953
پلیمر كرمانشاه پلی اتیلن سنگین بادی BL3 100690
پلیمر كرمانشاه پلی اتیلن سنگین بادی BL4 100690
پلیمر كرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3 91331
پلیمر كرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV 93350
پلیمر كرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 91331
پلیمر كرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 93350
پلیمر كرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای EX2 105031
پلیمر كرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 100993
پلی استایرن انبساطی سهند پلی استارین انبساطی SE350 122622
پلی استایرن انبساطی سهند پلی استایرن انبساطی W500 116960
پلی استایرن انبساطی سهند پلی استایرن انبساطی Fine 70176
پلی استایرن انبساطی سهند پلی استایرن انبساطی SE50 131108
پلی استایرن انبساطی سهند پلی استایرن انبساطی SE150 131108
پلی استایرن انبساطی سهند پلی استایرن انبساطی SE250 131108
تبریز پلی استایرن انبساطی 100 126264
تبریز لی استایرن انبساطی 200 126264
تبریز پلی استایرن انبساطی 300 126264
تبریز پلی استایرن انبساطی 400 122622
تبریز پلی استایرن انبساطی 500 116960
تبریز پلی استایرن انبساطی Oversize EPS 116960
تبریز پلی استایرن انبساطی Fine EPS 70176
تبریز پلی استایرن انبساطی SuperFine EPS 58480
تبریز پلی استایرن معمولی 1160 109494
تبریز پلی استایرن معمولی 1460 115429
تبریز پلی استایرن معمولی 1540 117872
تبریز پلی استایرن مقاوم 7240 126959
تبریز اكریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 137006
تبریز اكریلونیتریل بوتادین استایرن 0157 137006
تبریز اکریلونیتریل بوتادین استارین 0157W2901 144074
تبریز پلی اتیلن سبك خطی 0209AA 95985
تبریز پلی اتیلن سبك خطی 0209KJ 96490
تبریز پلی اتیلن سبك خطی 0220AA 95985
تبریز پلی اتیلن سبك خطی 0220KJ 98004
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EA 93042
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UA 93157
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EA 94906
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA 94984
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EA 91331
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA 93350
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA 93350
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EA 91331
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UA 93350
تبریز پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 93614
تبریز پلی استارین معمولی 1460FG 115429
تبریز پلی استارین انبساطی 526WP 126264
تخت جمشید لاتكس 39073
تخت جمشید SBR 1712 132117
تخت جمشید SBR 1502 136082
تخت جمشید PBR 1220 143821
تخت جمشید PBR 1202 157956
تخت جمشید پارس پلی استایرن معمولی 1551 117872
جم پلی اتیلن سبك خطی 22501AA 95985
جم پلی اتیلن سبك خطی 22501KJ 96490
جم پلی اتیلن سبك خطی 18XF5N 100024
جم پلی اتیلن سبك خطی دورانی 32604UV 92701
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80) 110766
جم پلی اتیلن سنگین اكستروژنCRP100N 113836
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای MD3510 103012
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای MD3520 103012
جم پلی اتیلن سنگین اكستروژنblack CRP100 ARM 124164
جم پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 5000S 105031
جم پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD534F7 105031
جم پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50401 105031
جم پلی اتیلن سنگین فیلم (ex5)9450F 100993
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL3 100690
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL4 100690
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 95897
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU 97917
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 91331
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV 93350
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 91331
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV 93350
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 91331
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528 91836
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UV 93350
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 91331
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV 93350
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 91331
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV 93350
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 91331
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV 93350
جم پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV 93614
خوزستان اپوكسی رزین مایع E6 84200
خوزستان پلی كربنات 0710 PGPC 318000
خوزستان پلی کربنات PC1012UR 325000
خوزستان زرین جامد پودری E11P 297000
خوزستان پوكسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 269000
خوزستان اپوكسی رزین جامد E1X70 260000
خوزستان اپوكسی رزین مایع - SPL E06 325000
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101P 116616
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101S 116616
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101SL 116616
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XN 116616
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101N 116616
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XP 116616
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XS 116616
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR 116616
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102H 116616
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102L 116616
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102XL 116616
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102M 116616
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 116616
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1104K 122537
رجال پلی پروپیلن نساجی RG3212E 130953
رجال پلی پروپیلن نساجی RG3212H 130953
شازند پلی پروپیلن شیمیایی R270G PP 130953
شازند پلی پروپیلن شیمیایی CE EP2X PP 130953
شازند پلی پروپیلن شیمیایی CI EP2X PP 130953
شازند پلی پروپیلن شیمیایی 230 ARP PP 130953
شازند پلی پروپیلن شیمیایی RP210G 130953
شازند پلی پروپیلن شیمیایی PP R40 130953
شازند پلی پروپیلن شیمیایی 60 R PP 130953
شازند پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 133982
شازند پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R 130953
شازند پلی پروپیلن پزشكی V30GA 120150
شازند پلی پروپیلن نساجی HP550J 116616
شازند پلی پروپیلن نساجی HP552R 116616
شازند پلی پروپیلن نساجی HP554P 116616
شازند پلی پروپیلن نساجی HP565S 125198
شازند پلی پروپیلن نساجی V30S 116616
شازند پلی پروپیلن نساجی Z30S 116616
شازند پلی اتیلن سبك خطی 0209AA 95985
شازند پلی اتیلن سبك خطی 20075 95985
شازند پلی اتیلن سبك خطی 0209KJ 96490
شازند پلی اتیلن سبك خطی 0410AA 95985
شازند پلی اتیلن سنگین اكستروژنblack CRP100 ARM 124164
شازند پلی اتیل سنگین اکستروژن EX3 (PE80) 110766
شازند پلی اتیلن سنگین بادی BL3 100690
شازند پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA 91331
شازند پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 93614
شازند پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 100993
شازند پلی بوتادین رابر 143821
شازند پلی بوتادین رابر 1210S 157956
شهید تندگویان آمورف N PET 100733
شهید تندگویان آمورف S PET 101676
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N 131387
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S 133367
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N 131764
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S 133745
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N 132236
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S 134216
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N 133745
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S 136669
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N 136008
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S 139027
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N 136857
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S 139876
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N 130141
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S 129185
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت N TG620SB 128707
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG620SB S 129663
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N 128707
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S 130714
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی N TG640MOD 128898
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی S TG640MOD 131000
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی N SB-TG640MOD 131860
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی S SB-TG640MOD 134918
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی N TG640HB 132338
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی S TG640HB 135491
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت N TG640SB 131574
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت S TG640SB 134631
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات فیلم S FG640 139982
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات فیلم N FG640 136734
غدیر پلی وینیل كلراید S57 90700
غدیر پلی وینیل كلراید S65 83855
قائد بصیر اكریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی 137006
قائد بصیر اكریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی 137006
كردستان پلی اتیلن سبك فیلم 2420E02 96540
كردستان پلی اتیلن سبك فیلم 2420F3 101850
كردستان پلی اتیلن سبك فیلم 2420F8 96540
كردستان پلی اتیلن سبك فیلم 2420F9 96540
كردستان پلی اتیلن سبك فیلم 2426F8 96540
كردستان پلی اتیلن سبك فیلم 2426E02 97045
لاله پلی اتیلن سبك تزریقی 1922T 97506
لاله پلی اتیلن سبك فیلم 2004TC00 96540
لاله پلی اتیلن سبك فیلم 2100TN00 101850
لاله پلی اتیلن سبك فیلم 2100TN42 101850
لاله پلی اتیلن سبك فیلم 2101TN47 101850
لاله پلی اتیلن سبك فیلم 2102TN01 101850
لاله پلی اتیلن سبك فیلم 2102TN42 101850
لاله پلی اتیلن سبك فیلم 2102TX00 101850
لاله پلی اتیلن سبك فیلم 2404TC47 101850
لاله پلی اتیلن سبك فیلم 2004TC37 101850
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV 93350
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 91331
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV 93350
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV 93350
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18 91331
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 91331
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV 93350
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18 91331
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UV 93350
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV 93350
لرستان پلی اتیلن سنگین فیلم HD52BF3 100993
لرستان پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7 103012
لرستان پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01 103012
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 91331
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 93350
مارون پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 100993
مارون پلی اتیلن سنگین اكستروژن CRP100N 113836
مارون لی اتیلن سنگین اكستروژنblack CRP100 ARM 124164
مارون پلی اتیلن سنگین بادی BL3 100690
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF 117626
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F 117626
مارون پلی پروپیلن شیمیایی HP500J 116616
مارون پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 130953
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T31SE 116616
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T30G 116616
مارون پلی پروپیلن شیمیایی X30G 116616
مارون پلی پروپیلن شیمیایی X30S 116616
مارون پلی پروپیلن نساجی C30G 116616
مارون پلی پروپیلن نساجی F30S 116616
مارون پلی پروپیلن نساجی C30S 116616
مارون پلی پروپیلن نساجی V30S 116616
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30S 116616
مارون پلی پروپیلن نساجی F30G 116616
مارون پلی پروپیلن نساجی V30G 116616
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30G 116616
مارون پلی پروپیلن نساجی V79G 116616
مارون پلی پروپیلن نساجی V79S 116616
مارون پلی پروپیلن نساجی HP456J 116616
مارون پلی پروپیلن نساجی 552R HP 116616
مارون پلی پروپیلن فیلم HP525J 122537
محب بسپار ایده گستر پلی استایرن مقاوم 4512 126959
محب پلیمر قم پلی استایرن معمولی MP08 117872
مهاباد پلی اتیلن سبك خطی 22B01 95985
مهاباد پلی اتیلن سبك خطی 22B02 95985
مهاباد پلی اتیلن سبك خطی 22B03 95985
مهاباد لی اتیلن سبك خطی 18B01 95985
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 100024
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22BF7 100024
مهاباد پلی اتیلن سبك خطی 22B01KJ 96490
مهاباد پلی اتیلن سبك خطی 22B02KJ 96490
مهر پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F 100993
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 123179
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 130953
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB532C 133477
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L 130953
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L 130953
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L 130953
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L 130953
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L 137212
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M 116616
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 130953
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C 136001
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی 340R ZR 133982
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T 137515
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZR348U 141049
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی HP552R 116616
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH550J 116616
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH510L 116616
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH564S 125703
نوید زرشیمی پلی پروپیلن فیلم H 422 ZH 121527
نوید زرشیمی پلی پروپیلن فیلم ZH525J 122537
نوید زرشیمی پلی پروپیلن فیلم ZH520J 122537
نوید زرشیمی پلی پروپیلن تزریقی ZB548R 130953
نوید زرشیمی پلی پروپیلن تزریقی ZB548T 133578
نوید زرشیمی پلی پروپیلن تزریقی ZB548U 136203
آبادان سود كاستیك 15965
آبادان پروپان مایع 35931
آریاساسول C3+ 32626
ارومیه كریستال ملامین 102931
اروند سود كاستیك 15965
امیركبیر برش سنگین 35452
برزویه آروماتیك سنگین 55181
برزویه %99.5ارتوزایلن 84636
برزویه پارازایلین 84236
برزویه زایلین مخلوط 65286
بندر امام برش سنگ 35452
بندرامام بنزن** 98370
بندرامام زایلین مخلوط 65286
بندرامام تولوئن 64919
بندرامام گاز بوتان صنعتی 42707
بندرامام گاز پروپان صنعتی 43818
بندرامام گاز مایع صنعتی 42929
پارس استایرن منومر 104496
پارس نفتا (پنتان پلاس) 36249
پردیس اوره گرانوله 21626
تبریز 1و3 بوتادین 94400
تبریز سوخت كوره سبك 34437
جم برش سنگین 35452
خراسان آمونیاك (گاز) 13259
خراسان آمونیاك (مایع) 13259
خراسان اوره پریل 22806
خراسان كریستال ملامین 102931
رازی آمونیاك (مایع) 13259
رازی اوره گرانوله 21626
رازی دی آمونیوم فسفات 33570
رازی گوگرد 7383
زاگرس متانول 22161
سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران آلكیل بنزن خطی 121509
بیستون آلكیل بنزن خطی 121509
شازند برش سنگین 35452
شازند 1و 3 بوتادین 94400
شازند منو اتانول آمین 112573
شازند دی اتانول آمین 107525
شازند تری اتانول آمین 118631
شازند منو اتیلن گلایكول 48412
شازند دی اتیلن گلایكول 46190
شازند تری اتیلن گلایكول 56128
شازند ایزوبوتانول 69664
شازند نرمال بوتانول 75848
شازند دی اتیل هگزانول 104224
شهید تندگویان اسید ترفتالیك 75945
شیراز آمونیاك (گاز) 13259
شیراز آمونیاك (مایع) 13259
شیراز اوره پریل 22806
شیراز اوره گرانوله 21626
شیراز متانول 22161
فن آوران اسید استیك 39648
فن آوران متانول 22161
كارون تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) 177916
كارون متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالص 221048
كارون متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری 181511
كرمانشاه آمونیاك (مایع) 13259
كرمانشاه اوره گرانوله 21626
مارون منو اتیلن گلایكول 48412
مارون دی اتیلن گلایكول 46190
مارون تری اتیلن گلاییول 56128
مروارید منو اتیلن گلایكول 48412
مروارید دی اتیلن گلایكول 46190
مروارید تری اتیلن گلاییول 56128
فرساشیمی منو اتیلن گلایكول 48412
فرساشیمی دی اتیلن گلایكول 46190
فرساشیمی تری اتیلن گلاییول 56128