نخستین کنفرانس بین المللی لوله‌های پلی الفینی

نخستین کنفرانس بین المللی لوله‌های پلی الفینی در قالب پنل های تخصصی و برگزاری نمایشگاه جانبی و ارائه دستاوردها در زمینه گریدهای لوله‌های پلی الفینی، نوارهای آبیاری قطره ای و مزایای رقابتی گرید PE 100 برگزار می شود. ادامه مطلب