زنجیره محصولات پتروشیمی حاصل از نفت خام
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۷/۲۹

زنجیره محصولات پتروشیمی حاصل از نفت خام

نفت مایعی است که عمدتاً از دو عنصر آلی هیدروژن و کربن تشکیل شده و دارای مقادیر کم‌تری از عناصر سنگین مانند نیتروژن، اکسیژن و گوگرد می‌باشد و به‌صورت طبیعی در زیرزمین و بصورت استثنایی در روی زمین یافت می‌شود.

زنجیره محصولات پتروشیمی حاصل از نفت خام

نفت مایعی است که عمدتاً از دو عنصر آلی هیدروژن و کربن تشکیل شده و دارای مقادیر کم‌تری از عناصر سنگین مانند نیتروژن، اکسیژن و گوگرد می‌باشد و به‌صورت طبیعی در زیرزمین و بصورت استثنایی در روی زمین یافت می‌شود.
نفت خام به انگلیسی Crude Oil و به روسی Naphta نامیده می‌شود که درحالت طبیعی به صورت مایع بوده و رنگ آن قهوه‌ای زرد مایل به سیاه است و دربرابر نور انعکاسی، رنگ سبز بخصوصی از خود نشان می‌دهد.

گروه های تشکیل دهنده نفت خام

هیدروکربن ها (Hydrocarbons): هیدروکربن ها همانطور که از نامشان مشخص است، شامل گروه‌هایی هستند که ترکیبات مولکولی آن‌ها فقط از هیدروژن و کربن تشکیل شده است. انواع هیدروکربن‌ها عبارتند از:
هیدروکربن‌‌های پارافینی (پارافین‌ها)
هیدروکربن‌های نفتنی (سیکلو پارافین‌ها یا نفتنیک‌ها)
هیدروکربن‌های آروماتیک (بنزنوئیدها)
غیرهیدروکربن‌ها (Heterocompounds): این گروه شامل ترکیباتی غیر از هیدروژن و کربن می‌باشند و عناصری از قبیل اکسیژن، نیتروژن، گوگرد، اتم‌های فلزی همراه با هر کدام از این‌ها و یا ترکیب با همه این‌ها نظیر Ni، V می‌باشد.
برای نشان دادن میزان سبکی و سنگینی نفت خام، به‌طورمعمول از شاخص (API) استفاده می‌شود. این شاخص از حاصل تقسیم عدد 14.5 بر وزن مخصوص نفت خام در درجه حرارت 60 درجه فارنهایت، منهای عدد 131.5 به دست می‌آید. نفت خام‌های با API بالاتر از 30 را سبک و 20 تا 30 را متوسط و پایین‌تر از 20 را نفت خام سنگین می‌گویند. نفت خام‌هایی با API بیشتر از 44 مانند نفت خام «اکوفیسک» نیز وجود دارد که آن‌ها را بسیار سبک می‌گویند.


چارت زنجیره محصولات پتروشیمی حاصل از گاز طبیعی