برخي از توليدکنندگان خارجی محصولات پليمرى

برخي از توليد کنندگان خارجی محصولات پلیمري به شرح زیر می‌باشند.
نام شرکت
آدرس وب سایت
شرکت BASF
شرکت Hyosung
شرکت LG Chem
شرکت Exxon Mobil Chemicals
شرکت Bayer
شرکت Lotte Chemical
شرکت Chi Mei
شرکت DSM
شرکت Dupont
شرکت Kolon Plastics
شرکت Sabic
شرکت Formosa Plastics
شرکت Hanwha
شرکت IRPC
شرکت Samsung Total
شرکت Evonik Industries
شرکت EMS-Grivory
مجموعه لوگوهای شرکت های تامین کنندگان خارجی ایتک پلیمر