پی وی سی (PVC)

نام محصول تولیدکننده قیمت تاریخ بروزرسانی
پلی وینیل کلراید S65 بندر امام 9,290 1398/08/20

پلی وینیل کلراید S6558 یک پی وی سی سوسپانسیونی با دانسیته بالک بالا

پلی وینیل کلراید S65 اروند 9,220 1398/08/20

پلی وینیل کلراید S6558 یک پی وی سی سوسپانسیونی با دانسیته بالک بالا

پلی وینیل کلراید S65 غدیر 9,290 1398/08/20

پلی وینیل کلراید S6558 یک پی وی سی سوسپانسیونی با دانسیته بالک بالا

پلی وینیل کلراید S60 بندر امام 11,050 1398/05/15

پلی وینیل کلراید S60، یک پی وی سی با کاربرد سوسپانسیونی

پلی وینیل کلراید S70 آبادان 12,620 1398/07/24

پلی وینیل کلراید S7054 یک پی وی سی سوسپانسیونی با دانسیته بالک پایین

پلی وینیل کلراید S70 بندر امام 12,900 1398/06/03

پلی وینیل کلراید S7054 یک پی وی سی سوسپانسیونی با دانسیته بالک پایین

پلی وینیل کلراید S57 آبادان 11,730 1398/06/13

پلی وینیل کلراید S57، یک پی وی سی با کاربرد سوسپانسیونی

پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 11,730 1398/06/13

پلی وینیل کلراید S57، یک پی وی سی با کاربرد سوسپانسیونی

پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی بندر امام 11,730 1398/06/13

پلی وینیل کلراید S57، یک پی وی سی با کاربرد سوسپانسیونی

پلی وینیل کلراید E6834 اروند 11,220 1398/08/01

پلی وینیل کلراید E6834، یک پی وی سی با تولید اروند

پلی وینیل کلراید PB 1302 LG 21,720 1398/08/19

پلی وینیل کلراید PB1302 یک پی وی سی سوسپانسیونی با ویسکوزیته پایین می باشد.

پلی وینیل کلراید PB1202 LG 21,620 1398/08/19

پلی وینیل کلراید PB1202 یک پی وی سی سوسپانسیونی با ویسکوزیته پایین می باشد.

پلى وينيل كلرايد S57 LG - 1398/08/19

پلی وینیل کلراید S57، یک پی وی سی با کاربرد سوسپانسیونی

پلی وینیل کلراید S65 آبادان - 1398/08/19

پلی وینیل کلراید S6558 یک پی وی سی سوسپانسیونی با دانسیته بالک بالا

پلی وینیل کلراید EM 2070 هانوا - 1398/08/19

پلی وینیل کلراید EM2070 یک پی وی سی امولسیونی  با وزن مولکولی متوسط می باشد که جهت تولید انواع کاغذ دیواری با درصد جامد بالا کاربرد دارد.

پلی وینیل کلراید EM 3090 هانوا - 1398/08/19

پلی وینیل کلراید EM3090 یک پی وی سی امولسیونی با اندازه ذرات ریز و وزن مولکولی متوسط می باشد.

پلی وینیل کلراید 741 - - 1398/08/19

پلی وینیل کلراید 741E یک پی وی سی امولسیونی با اندازه ذرات ریز و وزن مولکولی متوسط می باشد.

پلی وینیل کلراید 701 - - 1398/08/19

پلی وینیل کلراید 701E یک پی وی سی امولسیونی با اندازه ذرات ریز و وزن مولکولی متوسط می باشد.

پلی وینیل کلراید 703 - - 1398/08/19

پلی وینیل کلراید 703E یک پی وی سی امولسیونی با اندازه ذرات ریز و وزن مولکولی متوسط می باشد .

پلي وينيل كلرايد E7244 - - 1398/08/19

پلی وینیل کلراید E7244، یک پی وی سی با کاربرد تزریق

پلی وینیل کلراید 80 - - 1398/08/19

پلی وینیل کلراید 80، یک پی وی سی با کاربرد تزریق

پلی وینیل کلراید 100 - - 1398/08/19

پلی وینیل کلراید 100، یک پی وی سی با کاربرد تزریق

پلی وینیل کلراید 102 - - 1398/08/19

پلی وینیل کلراید 102، یک پی وی سی با کاربرد تزریق

پلی وینیل کلراید 104 - - 1398/08/19

پلی وینیل کلراید 104، یک پی وی سی با کاربرد تزریق

پلی وینیل کلراید 106 - - 1398/08/19

پلی وینیل کلراید 106، یک پی وی سی با کاربرد تزریق

پلی وینیل کلراید 108 - - 1398/08/19

پلی وینیل کلراید 108، یک پی وی سی با کاربرد تزریق

پلی وینیل کلراید 110 - - 1398/08/19

پلی وینیل کلراید 110، یک پی وی سی با کاربرد تزریق

پلی وینیل کلراید 115 - - 1398/08/19

پلی وینیل کلراید115، یک پی وی سی با کاربرد تزریق

پلی وینیل کلراید 120 - - 1398/08/19

پلی وینیل کلراید 120، یک پی وی سی با کاربرد تزریق

پلی وینیل کلراید 129 - - 1398/08/19

پلی وینیل کلراید 129، یک پی وی سی با کاربرد تزریق

پلی وینیل کلراید OP 415 - - 1398/08/19

پلی وینیل کلراید OP 415، یک پی وی سی با کاربرد تزریق

پلی وینیل کلراید OP 415 russian - - 1398/08/19

پلی وینیل کلراید OP 415 russian، یک پی وی سی با کاربرد تزریق

پلی وینیل کلراید OP 515 - - 1398/08/19

پلی وینیل کلراید OP 515، یک پی وی سی با کاربرد تزریق

پلی وینیل کلراید A-1 - - 1398/08/19

پلی وینیل کلراید A-1، یک پی وی سی با کاربرد تزریق

پلی وینیل کلراید ST 1 - - 1398/08/19

پلی وینیل کلراید ST 1، یک پی وی سی با کاربرد تزریق

پلی وینیل کلراید ST 5 - - 1398/08/19

پلی وینیل کلراید ST 5، یک پی وی سی با کاربرد تزریق

پلی وینیل کلراید ST 10 - - 1398/08/19

پلی وینیل کلراید ST 10، یک پی وی سی با کاربرد تزریق

پلی وینیل کلراید A - - 1398/08/19

پلی وینیل کلراید A، یک پی وی سی با کاربرد تزریق

پلی وینیل کلراید C - - 1398/08/19

پلی وینیل کلراید C، یک پی وی سی با کاربرد تزریق

پلی وینیل کلراید C-1 - - 1398/08/19

پلی وینیل کلراید C-1، یک پی وی سی با کاربرد تزریق

پلی وینیل کلراید D - - 1398/08/19

پلی وینیل کلرایدD، یک پی وی سی با کاربرد تزریق

پلی وینیل کلراید E - - 1398/08/19

پلی وینیل کلراید E، یک پی وی سی با کاربرد تزریق

پلی وینیل کلراید welding cable sheathing - - 1398/08/19

پلی وینیل کلراید welding cable sheathing، یک پی وی سی با کاربرد تزریق