پلی اتیلن وینیل استات (EVA)

نام محصول تولیدکننده قیمت تاریخ بروزرسانی
پلی اتیلن وینیل استات VA910 هنام - 1398/08/25

اتیلن وینیل استات VA910 یك كوپلیمر اتیلن و وینیل استات با ٢٨ درصد وینیل استات است. این گرید جهت مصارف چسب‌های هات ملت كاربرد دارد.

پلی اتیلن وینیل استات VS 430 هونام - 1398/08/25

اتیلن وینیل استات VS430 یك كوپلیمر اتیلن و وینیل استات با ١٩ درصد وینیل استات است كه به روش پلیمریزاسیون در فشار بالا تولید شده است. این گرید به دلیل فرایندپذیری خوب جهت مصارف فوم مانند كفش و دمپایی كاربرد دارد.

پلی اتیلن وینیل استات 7350 Formosa - 1398/08/25

اتیلن وینیل استات 7350M یك كوپلیمر اتیلن و وینیل استات با ١٨ درصد وینیل استات است كه به روش پلیمریزاسیون در فشار بالا تولید شده است. این گرید به دلیل فرایندپذیری خوب جهت مصارف فوم مانند كفش و دمپایی كاربرد دارد.

پلی اتیلن وینیل استات VA800 - - 1398/08/25

اتیلن وینیل استات VA800 یك كوپلیمر اتیلن و وینیل استات با ٢٨ درصد وینیل استات است. این گرید جهت مصارف چسب‌های هات ملت و پوشش و صنایع خودرو كاربرد دارد.

پلی اتیلن وینیل استات VA900 - - 1398/08/25

اتيلن وينيل استات VA900، يك كوپليمر اتيلن و وينيل استات با ٢٨ درصد وينيل استات می باشد

پلی اتیلن وینیل استات ES18002 - - 1398/08/25

اتيلن وينيل استات ES18002 يك كوپليمر اتيلن و وينيل استات با ١٨ درصد وينيل استات است.

پلی اتیلن وینیل استات E180S - - 1398/08/25

اتيلن وينيل استات E180S، يك كوپليمر اتيلن و وينيل استات با کاربرد تزریقی

پلی اتیلن وینیل استات E180F - - 1398/08/25

اتيلن وينيل استات E180F يك كوپليمر اتيلن و وينيل استات با ١٨ درصد وينيل استات است كه به روش پليمريزاسيون در فشار بالا توليد شده است. اين گريد به دليل فرايندپذيری خوب جهت مصارف فوم مانند كفش و دمپایی كاربرد دارد.

پلی اتیلن وینیل استات 1315 - - 1398/08/25

اتيلن وينيل استات 1315، يك كوپليمر اتيلن و وينيل استات با ٢٨ درصد وينيل استات می باشد

پلی اتیلن وینیل استات 1316 - - 1398/08/25

اتيلن وينيل استات 1316 يك كوپلیمر اتيلن و وينیل استات با ١٩ درصد وينيل استات است كه به روش پليمريزاسيون در فشار بالا توليد شده است. اين گريد به دليل فرايندپذيری خوب جهت مصارف فوم مانند كفش و دمپایی كاربرد دارد.

پلی اتیلن وینیل استات 1328 - - 1398/08/25

اتيلن وينيل استات 1328 يك كوپليمر اتيلن و وينيل استات با ٢٨ درصد وينيل استات است كه به روش پليمريزاسيون در فشار بالا توليد شده است. اين گريد به دليل فرايندپذيری خوب جهت مصارف فوم مانند كفش و دمپایی كاربرد دارد.