پلی اتیلن وینیل استات (EVA)

نام محصول تولیدکننده قیمت تاریخ بروزرسانی
پلی اتیلن وینیل استات VA910 هنام - 1398/06/31

اتيلن وينيل استات VA910 يك كوپليمر اتيلن و وينيل استات با ٢٨ درصد وينيل استات است.

پلی اتیلن وینیل استات VS 430 هونام - 1398/06/31

اتيلن وينيل استات VS430 يك كوپليمر اتيلن و وينيل استات با ١٩ درصد وينيل استات است .

پلی اتیلن وینیل استات 7350 Formosa - 1398/06/31

اتيلن وينيل استات 7350M يك كوپليمر اتيلن و وينيل استات با ١٨ درصد وينيل استات است .

پلی اتیلن وینیل استات VA800 - - 1398/06/31

اتيلن وينيل استات VA800 يك كوپليمر اتيلن و وينيل استات با ٢٨ درصد وينيل استات است.

پلی اتیلن وینیل استات VA900 - - 1398/06/31

اتيلن وينيل استات VA900، يك كوپليمر اتيلن و وينيل استات با ٢٨ درصد وينيل استات می باشد

پلی اتیلن وینیل استات ES18002 - - 1398/06/31

اتيلن وينيل استات ES18002 يك كوپليمر اتيلن و وينيل استات با ١٨ درصد وينيل استات است.

پلی اتیلن وینیل استات E180S - - 1398/06/31

اتيلن وينيل استات E180S، يك كوپليمر اتيلن و وينيل استات با کاربرد تزریقی

پلی اتیلن وینیل استات E180F - - 1398/06/31

اتيلن وينيل استات E180F يك كوپليمر اتيلن و وينيل استات با ١٨ درصد وينيل استات است.

پلی اتیلن وینیل استات 1315 - - 1398/06/31

اتيلن وينيل استات 1315، يك كوپليمر اتيلن و وينيل استات با ٢٨ درصد وينيل استات می باشد

پلی اتیلن وینیل استات 1316 - - 1398/06/31

اتيلن وينيل استات 1316 يك كوپليمر اتيلن و وينيل استات با ١٩ درصد وينيل استات است.

پلی اتیلن وینیل استات 1328 - - 1398/06/31

اتيلن وينيل استات 1328 يك كوپليمر اتيلن و وينيل استات با ٢٨ درصد وينيل استات است.