ترموپلاستیک الاستومر اولفینی (POE-TPE)

نام محصول تولیدکننده قیمت تاریخ بروزرسانی
پلی اولفین الاستومر LC370 آلفا اولفین - LG - 1398/08/25

پلی اولفین الاستومر  LC370 یك كوپلیمر اتیلن اوكتن است كه به طی یك فرایند پلیمریزاسیون محلولی با استفاده از كاتالیست متالوسن تولید شده است. مهمترین كاربرد آن به عنوان بهبود دهنده مقاومت ضربه ای به ویژه در پلی اولفین‌ها می‌باشد.

پلی اولفین الاستومر LC565 آلفا اولفین - LG - 1398/08/25

پلی اولفین الاستومر  LC565 یك كوپلیمر اتیلن اوكتن است كه به طی یك فرایند پلیمریزاسیون محلولی با استفاده از كاتالیست متالوسن تولید شده است. مهمترین كاربرد آن به عنوان بهبود دهنده مقاومت ضربه ای به ویژه در پلی اولفین‌ها می‌باشد.

پلی اولفین الاستومر LC670 آلفا اولفین - LG - 1398/08/25

پلی اولفین الاستومر  LC670 یك كوپلیمر اتیلن اوكتن است كه به طی یك فرایند پلیمریزاسیون محلولی با استفاده از كاتالیست متالوسن تولید شده است. مهمترین كاربرد آن به عنوان بهبود دهنده مقاومت ضربه ای به ویژه در پلی اولفین‌ها می‌باشد.