عنوان محصول تولید کننده کاربرد قیمت تاریخ بروزرسانی
پلی اتیلن سنگین 0035 پتروشیمی بندرامام بادی 10,830 1398/09/12 مشاهده
پلی اتیلن سنگین 3840 پتروشیمی تبریز دورانی 10,980 1398/09/12 مشاهده
پلی اتیلن سنگین 3840 پتروشیمی اراک دورانی 10,930 1398/09/12 مشاهده
پلی اتیلن سنگین EX3 پتروشیمی امیرکبیر پایپ 12,930 1398/09/12 مشاهده
پلی اتیلن سنگین EX5 پتروشیمی جم فیلم 11,030 1398/09/12 مشاهده
پلی اتیلن سنگین EX5 پتروشیمی مارون فیلم 10,830 1398/09/12 مشاهده
پلی اتیلن سنگین EX5 پتروشیمی باختر فیلم 10,830 1398/09/12 مشاهده
پلی اتیلن سنگین F7000 پتروشیمی مهر فیلم 11,230 1398/09/12 مشاهده
پلی اتیلن سنگین F7000 پتروشیمی ایلام فیلم 11,130 1398/09/12 مشاهده
پلی اتیلن سنگین BL3 پتروشیمی جم بادی 10,980 1398/09/12 مشاهده
پلی اتیلن سنگین BL3 پتروشیمی باختر-کرمانشاه بادی 10,880 1398/09/12 مشاهده
پلی اتیلن سنگین BL3 پتروشیمی مارون بادی 10,830 1398/09/12 مشاهده
پلی اتیلن سنگین HI500 پتروشیمی بندرامام تزریقی 11,530 1398/09/12 مشاهده
پلی اتیلن سنگین 52518 پتروشیمی جم تزریقی 12,330 1398/09/09 مشاهده
پلی اتیلن سنگین 52B18 پتروشیمی لرستان تزریقی 10,320 1398/08/08 مشاهده
پلی اتیلن سنگین 62N11 پتروشیمی لرستان تزریقی 10,900 1398/04/23 مشاهده
پلی اتیلن سنگین 5030SA پتروشیمی تبریز تزریقی 10,020 1398/09/05 مشاهده
پلی اتیلن سنگین HF 5110 پتروشیمی آریاساسول فیلم 11,130 1398/09/12 مشاهده
پلی اتیلن سنگین 62N07 پتروشیمی مهاباد تزریقی 11,410 1398/09/12 مشاهده
پلی اتیلن سنگین 62N18 پتروشیمی لرستان تزریقی 10,800 1398/04/29 مشاهده
پلی اتیلن سنگین S5000 پتروشیمی جم اکستروژن 11,300 1398/07/08 مشاهده
پلی اتیلن سنگین PE100 پتروشیمی مارون پایپ 12,520 1398/09/05 مشاهده
پلی اتیلن سنگین PE100 پتروشیمی جم پایپ 12,630 1398/09/09 مشاهده
پلی اتیلن سنگین PE100 پتروشیمی باختر پایپ 11,530 1398/09/12 مشاهده
پلی اتیلن سنگین PE100 پتروشیمی اراک پایپ 12,630 1398/09/09 مشاهده
پلی اتیلن سنگین 2200 پتروشیمی ایلام تزریقی 11,720 1398/09/02 مشاهده
پلی اتیلن سنگین EX3 پتروشیمی جم پایپ 11,620 1398/09/02 مشاهده
پلی اتیلن سنگین EX3 پتروشیمی ایلام پایپ - 1398/09/10 مشاهده
پلی اتیلن سنگین CRP 100 پتروشیمی جم پایپ - 1398/09/10 مشاهده
پلی اتیلن سنگین EX2 پتروشیمی باختر-کرمانشاه اکستروژن - 1398/09/10 مشاهده
پلی اتیلن سنگین (EX3(PE-80 پتروشیمی شازند اراک لوله - 1398/09/10 مشاهده
پلی اتیلن سنگین BL4 پتروشیمی باختر بادی - 1398/09/10 مشاهده
پلی اتیلن سنگین BL4 پتروشیمی جم بادی - 1398/09/10 مشاهده
پلی اتیلن سنگین 52505 پتروشیمی جم تزریقی - 1398/09/10 مشاهده
پلی اتیلن سنگین 60505 پتروشیمی جم تزریقی - 1398/09/10 مشاهده
پلی اتیلن سنگین 60507 پتروشیمی جم تزریقی - 1398/09/10 مشاهده
پلی اتیلن سنگین 60511 پتروشیمی جم تزریقی - 1398/09/10 مشاهده
پلی اتیلن سنگین 5218 پتروشیمی تبریز تزریقی - 1398/09/10 مشاهده
پلی اتیلن سنگین 5620 پتروشیمی اراک تزریقی - 1398/09/10 مشاهده
پلی اتیلن سنگین I3 UV پتروشیمی باختر-کرمانشاه تزریقی - 1398/09/10 مشاهده
پلی اتیلن سنگین I4 UV پتروشیمی باختر-کرمانشاه تزریقی - 1398/09/10 مشاهده
پلی اتیلن سنگین 3713 پتروشیمی آریاساسول فیلم - 1398/09/10 مشاهده
پلی اتیلن سنگین 52502 پتروشیمی جم تزریقی - 1398/09/10 مشاهده
پلی اتیلن سنگین I3 پتروشیمی پلیمر كرمانشاه تزریقی - 1398/09/10 مشاهده
پلی اتیلن سنگین I4 پتروشیمی پلیمر كرمانشاه تزریقی - 1398/09/10 مشاهده
پلی اتیلن سنگین 52511 پتروشیمی جم تزریقی - 1398/09/10 مشاهده
پلی اتیلن سنگین 4440EA پتروشیمی تبریز اکستروژن - 1398/09/10 مشاهده
پلی اتیلن سنگین 6070EA پتروشیمی تبریز تزریقی - 1398/09/10 مشاهده
پلی اتیلن سنگین 4440UA پتروشیمی تبریز تزریقی - 1398/09/10 مشاهده
پلی اتیلن سنگین 5030EA پتروشیمی تبریز تزریقی - 1398/09/10 مشاهده
پلی اتیلن سنگین 6040UA پتروشیمی تبریز تزریقی - 1398/09/10 مشاهده
پلی اتیلن سنگین 6070UA پتروشیمی تبریز تزریقی - 1398/09/10 مشاهده
پلی اتیلن سنگین 54B04 پتروشیمی لرستان تزریقی - 1398/09/10 مشاهده
پلی اتیلن سنگین HE3490 LS پتروشیمی بروج پایپ - 1398/09/10 مشاهده
پلی اتیلن سنگین 6006 پتروشیمی سابیک-Sabic پایپ - 1398/09/10 مشاهده
پلی اتیلن سنگین 5001 پتروشیمی جم اکستروژن - 1398/09/10 مشاهده
پلی اتیلن سنگین MD3510 پتروشیمی جم اکستروژن فیلم لوله ای - 1398/09/10 مشاهده
پلی اتیلن سنگین MD3520 پتروشیمی جم اکستروژن فیلم لوله ای - 1398/09/10 مشاهده
پلی اتیلن سنگین HD534F7 پتروشیمی جم فیلم نخ رشته ای - 1398/09/10 مشاهده
پلی اتیلن سنگین HD50401 پتروشیمی جم فیلم نخ رشته ای - 1398/09/10 مشاهده
پلی اتیلن سنگین 52528 پتروشیمی جم تزریقی - 1398/09/10 مشاهده
پلی اتیلن سنگین 5020 پتروشیمی آریا ساسول بادی - 1398/09/10 مشاهده
پلی اتیلن سنگین HCH5110PPA پتروشیمی آریا ساسول فیلم - 1398/09/10 مشاهده
پلی اتیلن سنگین 6366M پتروشیمی ایلام اكستروژن - 1398/09/10 مشاهده
پلی اتیلن سنگین 7700M پتروشیمی ایلام اكستروژن - 1398/09/10 مشاهده
پلی اتیلن سنگین HI500UA پتروشیمی بندر امام تزریقی - 1398/09/10 مشاهده
پلی اتیلن سنگین 8200B پتروشیمی ایلام بادی - 1398/09/10 مشاهده
پلی اتیلن سنگین 2208J پتروشیمی ایلام تزریقی - 1398/09/10 مشاهده
پلی اتیلن سبک 020 پتروشیمی بندرامام فیلم 12,330 1398/09/12 مشاهده
پلی اتیلن سبک 0075 پتروشیمی بندرامام فیلم 12,030 1398/09/12 مشاهده
پلی اتیلن سبک 0190 پتروشیمی آریاساسول فیلم 12,130 1398/09/12 مشاهده
پلی اتیلن سبک 2420H پتروشیمی امیرکبیر فیلم 11,980 1398/09/12 مشاهده
پلی اتیلن سبک 2420H پتروشیمی کردستان فیلم 11,220 1398/07/28 مشاهده
پلی اتیلن سبک 2420D پتروشیمی امیرکبیر فیلم 12,130 1398/09/12 مشاهده
پلی اتیلن سبک 2100 پتروشیمی لاله فیلم 12,130 1398/09/12 مشاهده
پلی اتیلن سبک 2102TX پتروشیمی لاله فیلم 12,030 1398/09/12 مشاهده
پلی اتیلن سبک 2102TN پتروشیمی لاله فیلم 12,030 1398/09/12 مشاهده
پلی اتیلن سبک 1922 پتروشیمی لاله تزریقی 12,130 1398/09/12 مشاهده
پلی اتیلن سبک 1922 پتروشیمی آریا ساسول تزریقی 12,130 1398/09/12 مشاهده
پلی اتیلن سبک 2420E پتروشیمی امیرکبیر فیلم 11,400 1398/04/23 مشاهده
پلی اتیلن سبک 2420F پتروشیمی اميركبير فيلم 11,180 1398/06/13 مشاهده
پلی اتیلن سبک 2420E02 پتروشیمی کردستان فیلم 11,460 1398/09/12 مشاهده
پلی اتیلن سبک 2420F8 پتروشیمی کردستان فیلم 11,030 1398/09/09 مشاهده
پلی اتیلن سبک 2420F3 پتروشیمی امیرکبیر فيلم - 1398/09/10 مشاهده
پلی اتیلن سبک 2420k پتروشیمی امیرکبیر فیلم - 1398/09/10 مشاهده
پلی اتیلن سبک 2426K پتروشیمی امیرکبیر فیلم - 1398/09/10 مشاهده
پلی اتیلن سبک 2101TN پتروشیمی لاله فیلم - 1398/09/10 مشاهده
پلی اتیلن سبک 2004 پتروشیمی لاله فیلم - 1398/09/10 مشاهده
پلی اتیلن سبک LTM 2125 پتروشیمی آریا ساسول فیلم - 1398/09/10 مشاهده
پلی اتیلن سبک LFI 2047A پتروشیمی آریا ساسول فیلم - 1398/09/10 مشاهده
پلی اتیلن سبک LFI 2119 پتروشیمی آریا ساسول فیلم - 1398/09/10 مشاهده
پلی اتیلن سبک LFI 2130 پتروشیمی آریا ساسول فیلم - 1398/09/10 مشاهده
پلی اتیلن سبك 2420F9 پتروشیمی کردستان فیلم - 1398/09/10 مشاهده
پلی اتیلن سبك 2426F8 پتروشیمی کردستان فیلم - 1398/09/10 مشاهده
پلی اتیلن سبك 2426E02 پتروشیمی کردستان فیلم - 1398/09/10 مشاهده
پلی اتیلن سبک خطی LL0209AA اراک فیلم 12,230 1398/09/12 مشاهده
پلی اتیلن سبک خطی LL0209AA امیرکبیر فیلم 12,380 1398/09/12 مشاهده
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم - 10,720 1398/09/02 مشاهده
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم - 10,470 1398/07/22 مشاهده
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز فیلم 11,300 1398/06/02 مشاهده
پلی اتیلن سبک خطی 32604 پتروشیمی جم دورانی 10,800 1398/06/02 مشاهده
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد تزریقی 10,700 1398/04/23 مشاهده
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد تزریقی 11,680 1398/09/12 مشاهده
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد تزریقی 11,000 1398/04/23 مشاهده
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی امیرکبیر فیلم - 1398/09/10 مشاهده
پلی اتیلن سبک خطی LL0220AA پتروشیمی امیرکبیر فیلم - 1398/09/10 مشاهده
پلی اتیلن سبک خطی LL0220KJ پتروشیمی امیرکبیر فیلم - 1398/09/10 مشاهده
پلی اتیلن سبک خطی LL0220AA پتروشیمی اراک فیلم - 1398/09/10 مشاهده
پلی اتیلن سبک خطی LL0220KJ پتروشیمی اراک فیلم - 1398/09/10 مشاهده
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ اراک فیلم - 1398/09/10 مشاهده
پلی اتیلن سبک خطی 38504 پتروشیمی جم دورانی - 1398/09/10 مشاهده
پلی اتیلن سبک خطی 22501 پتروشیمی جم فیلم - 1398/09/10 مشاهده
پلی اتیلن سبک خطی 27402 پتروشیمی جم فیلم - 1398/09/10 مشاهده
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد فیلم - 1398/09/10 مشاهده
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد فیلم - 1398/09/10 مشاهده
پلی اتیلن سبک خطی 27402 لرستان فیلم - 1398/09/10 مشاهده
پلی اتیلن سبک خطی 22403 لرستان فیلم - 1398/09/10 مشاهده
پلی اتیلن سبک خطی 33403 لرستان فیلم - 1398/09/10 مشاهده
پلی اتیلن سبك خطی 18XF5N پتروشیمی جم - - 1398/09/10 مشاهده
پلی اتيلن سبك خطی 235F6 پتروشیمی جم - - 1398/09/10 مشاهده
پلی اتیلن سبک خطی M500026 Sabic تزریقی - 1398/09/10 مشاهده
پلی اتیلن سبک خطی LL6301 - روتومولدینگ - 1398/09/10 مشاهده
پلی اتیلن سبک خطی LL8446 - فیلم - 1398/09/10 مشاهده
پلی اتیلن سبک خطی 20075 پتروشیمی شازند - - 1398/09/10 مشاهده
پلی اتیلن سبك خطی 0410AA پتروشیمی شازند - - 1398/09/10 مشاهده