پلی اتیلن (Polyethylene)

نام محصول تولیدکننده قیمت تاریخ بروزرسانی
پلی اتیلن سنگین 0035 پتروشیمی بندرامام 11,350 1398/06/02

پلی اتیلن HB0035 یک پلی اتیلن سنگین با وزن مولکولی بالا گرید قالبگیری بادی می باشد.

پلی اتیلن سنگین 3840 پتروشیمی تبریز 10,250 1398/06/02

پلی اتیلن 3840UA یک پلی اتیلن خطی با دانسیته متوسط حاوی 1-بوتن با توزیع وزن مولکولی باریک می باشد.

پلی اتیلن سنگین 3840 پتروشیمی اراک 10,200 1398/06/02

پلی اتیلن 3840UA یک پلی اتیلن خطی با دانسیته متوسط حاوی 1-بوتن با توزیع وزن مولکولی باریک می باشد.

پلی اتیلن سنگین EX3 پتروشیمی امیرکبیر 12,850 1398/05/31

پلی اتیلن (EX3 (HM 5010 T2N یک پلی اتیلن سنگین بی رنگ کوپلیمر کلاس PE80 می باشد.

پلی اتیلن سنگین EX3 پتروشیمی جم 12,850 1398/05/31

پلی اتیلن (EX3 (HM 5010 T2N یک پلی اتیلن سنگین بی رنگ کوپلیمر کلاس PE80 می باشد.

پلی اتیلن سنگین EX5 پتروشیمی جم 11,390 1398/05/31

پلی اتیلن (EX5 (9450F یک پلی اتیلن سنگین با وزن مولکولی بالا کوپلیمر شده با 1-بوتن است.

پلی اتیلن سنگین EX5 پتروشیمی مارون 11,390 1398/05/31

پلی اتیلن (EX5 (9450F یک پلی اتیلن سنگین با وزن مولکولی بالا کوپلیمر شده با 1-بوتن است.

پلی اتیلن سنگین EX5 پتروشیمی باختر 11,390 1398/05/31

پلی اتیلن (EX5 (9450F یک پلی اتیلن سنگین با وزن مولکولی بالا کوپلیمر شده با 1-بوتن است.

پلی اتیلن سنگین F7000 پتروشیمی مهر 11,550 1398/05/31

پلی اتیلن 7000F  پلی اتیلنی سنگین جهت تولید فیلمهای بسیار نازک می باشد.

پلی اتیلن سنگین F7000 ایلام 11,460 1398/05/31

پلی اتیلن 7000F  پلی اتیلنی سنگین جهت تولید فیلمهای بسیار نازک می باشد.

پلی اتیلن سنگین BL3 پتروشیمی جم 11,530 1398/05/31

پلی اتیلن (BL3 (HF4760 یک پلی اتیلن سنگین کوپلیمر با نرمال بوتن می باشد.

پلی اتیلن سنگین BL3 پتروشیمی باختر-کرمانشاه 11,420 1398/05/31

پلی اتیلن (BL3 (HF4760 یک پلی اتیلن سنگین کوپلیمر با نرمال بوتن است.

پلی اتیلن سنگین BL3 پتروشیمی مارون 11,420 1398/05/31

پلی اتیلن (BL3 (HF4760 یک پلی اتیلن سنگین کوپلیمر با نرمال بوتن است.

پلی اتیلن سنگین HI500 پتروشیمی بندرامام 11,430 1398/06/02

پلی اتیلن HI0500 یک پلی اتیلن سنگین گرید تزریقی می باشد که خواص مکانیکی بالایی ارایه می کند.

پلی اتیلن سنگین 52518 پتروشیمی جم 10,240 1398/06/02

پلی اتیلن 52518، یک پلی اتیلن سنگین کوپلیمر گرید تزریق است.

پلی اتیلن سنگین 52B18 پتروشیمی لرستان 10,950 1398/05/12

پلی اتیلن 52B18 یک پلی اتیلن سنگین کوپلیمر گرید تزریق

پلی اتیلن سنگین PE100 پتروشیمی جم 13,150 1398/05/15

پلی اتیلن PE100 یک پلی اتیلن سنگین با کاربرد پایپ است.

پلی اتیلن سنگین 5030SA پتروشیمی تبریز 11,100 1398/05/23

پلی اتیلن 5030SA، یک پلی اتیلن سنگین با کاربرد تزریق

پلی اتیلن سنگین 22B01 پتروشیمی مهاباد 10,700 1398/04/23

پلی اتیلن 22B01، یک پلی اتیلن سنگین با کاربرد تزریقی

پلی اتیلن سنگین 22B02 پتروشیمی مهاباد 11,350 1398/05/15

پلی اتیلن 22B02، یک پلی اتیلن سنگین با کاربرد تزریقی

پلی اتیلن سنگین 22B03 پتروشیمی مهاباد 11,000 1398/04/23

پلی اتیلن سنگین 22B03، با کاربرد تزریقی پتروشیمی مهاآباد

پلی اتیلن سنگین HF 5110 پتروشیمی آریاساسول 11,550 1398/05/31

پلی اتیلن HF5110 یک پلی اتیلن سنگین با وزن مولکولی بالا است.

پلی اتیلن سنگین 62N07 پتروشیمی مهاباد 10,760 1398/05/23

پلی اتیلن 62N07، یک پلی اتیلن سنگین با کاربرد تزریقی

پلی اتیلن سنگین 62N11 پتروشیمی لرستان 10,900 1398/04/23

پلی اتیلن 62N11، یک پلی اتیلن سنگین با کاربرد تزریقی

پلی اتیلن سنگین 62N18 پتروشیمی لرستان 10,800 1398/04/29

پلی اتیلن 62N18، یک پلی اتیلن سنگین با کاربرد تزریقی

پلی اتیلن سنگین S5000 پتروشیمی جم 11,550 1398/05/19

پلی اتیلن S5000، یک پلی اتیلن سنگین با کاربرد اکستروژن

پلی اتیلن سنگین PE100 پتروشیمی مارون 13,050 1398/05/15

پلی اتیلن PE100 یک پلی اتیلن سنگین با کاربرد پایپ

پلی اتیلن سنگین PE100 پتروشیمی اراک 14,380 1398/05/15

پلی اتیلن PE100 مشکی، یک پلی اتیلن سنگین با کاربرد پایپ

پلی اتیلن سنگین 2200 پتروشیمی ایلام 12,500 1398/06/02

پلی اتیلن 2200J یک پلی اتیلن سنگین بدون کومونومر با توزیع وزن مولکولی باریک می باشد.

پلی اتیلن سنگین EX3 پتروشیمی ایلام 12,850 1398/05/31

پلی اتیلن (EX3 (HM 5010 T2N یک پلی اتیلن سنگین بی رنگ کوپلیمر کلاس PE80 می باشد.

پلی اتیلن سنگین CRP 100 جم - 1398/06/03

پلی اتیلن CRP100N یک پلی اتیلن سنگین بی رنگ کوپلیمر کلاس PE100 می باشد.

پلی اتیلن سنگین EX2 پتروشیمی باختر-کرمانشاه - 1398/06/03

پلی اتیلن (EX2 (HF7750 یک پلی اتیلن سنگین کوپلیمر شده با پروپیلن است.

پلی اتیلن سنگین (EX3(PE-80 پتروشیمی شازند اراک - 1398/06/03

پلی اتیلن (EX3 (HM 5010 T2N یک پلی اتیلن سنگین بی رنگ کوپلیمر کلاس PE80 می باشد.

پلی اتیلن سنگین BL4 پتروشیمی باختر - 1398/06/03

پلی اتیلن BL4 یک پلی اتیلن سنگین با فرایندپذیری خوب است.

پلی اتیلن سنگین BL4 پتروشیمی جم - 1398/06/03

پلی اتیلن BL4 یک پلی اتیلن سنگین با فرایندپذیری خوب است.

پلی اتیلن سنگین 52505 جم - 1398/06/03

پلی اتیلن 52505 یک پلی اتیلن سنگین کوپلیمر با کاربرد تزریق می باشد.

پلی اتیلن سنگین 60505 پتروشیمی جم - 1398/06/03

پلی اتیلن 60505 یک پلی اتیلن سنگین گرید تزریق با خواص مکانیکی خوب می باشد.

پلی اتیلن سنگین 60507 جم - 1398/06/03

پلی اتیلن 60507UV یک پلی اتیلن سنگین تزریقی با جریان پذیری خوب و خواص مکانیکی مناسب است.

پلی اتیلن سنگین 52502 پتروشیمی جم - 1398/06/03

پلی اتیلن 52502، یک پلی اتیلن سنگین با کاربرد تزریقی

پلی اتیلن سنگین 5218 پتروشیمی تبریز - 1398/06/03

پلی اتیلن 5218UA پلی اتیلنی سنگین با کومونومر نرمال بوتن می باشد.

پلی اتیلن سنگین I3 UV پتروشیمی باختر-کرمانشاه - 1398/06/03

پلی اتیلن I3UV یک پلی اتیلن سنگین با کومونومر پروپیلن است.

پلی اتیلن سنگین 5620 پتروشیمی اراک - 1398/06/03

پلی اتیلن 5620EA یک پلی اتیلن سنگین با توزیع وزن مولکولی باریک می باشد.

پلی اتیلن سنگین 52511 پتروشیمی جم - 1398/06/03

پلی اتیلن سنگین 52511 با کاریرد تزریقی پتروشیمی جم

پلی اتیلن سنگین 4440EA پتروشیمی تبریز - 1398/06/03

پلی اتیلن 4440EA یک پلی اتیلن سنگین خطی حاوی 1-بوتن با توزیع وزن مولکولی باریک می باشد.

پلی اتیلن سنگین I4 UV پتروشیمی باختر-کرمانشاه - 1398/06/03

پلی اتیلن I4UV یک پلی اتیلن سنگین با کومونومر پروپیلن است.

پلی اتیلن سنگین 3713 آریاساسول - 1398/06/03

پلی اتیلن MF3713 یک پلی اتیلن سنگین با وزن مولکولی بالاست.

پلی اتیلن سنگین 54B04 پتروشیمی لرستان - 1398/06/03

پلی اتیلن 54B04، یک پلی اتیلن سنگین با کاربرد تزریقی

پلی اتیلن سنگین 6006 سابیک-Sabic - 1398/06/03

پلی اتیلن P6006 یک پلی اتیلن سنگین مشکی با توزیع وزن مولکولی بایمودال (کلاس MRS10-PE100) است.

پلی اتیلن سنگین 5001 - - 1398/06/03

پلی اتیلن سنگین 5001 با کاربرد اکستروژن

پلی اتیلن سنگین HE3490 LS پتروشیمی بروج - 1398/06/03

پلی اتیلن HE3490-LS یک پلی اتیلن سنگین مشکی با توزیع وزن مولکولی بایمودال (کلاس MRS10-PE100) می باشد.

پلی اتیلن سبک 020 پتروشیمی بندرامام 11,870 1398/06/02

پلی اتیلن LF0200، یک پلی اتیلن سبک با کاربرد فیلم

پلی اتیلن سبک 0075 پتروشیمی بندرامام 11,800 1398/06/02

پلی اتیلن LH0075 یک پلی اتیلن سبک گرید فیلم می باشد.

پلی اتیلن سبک 0190 پتروشیمی آریاساسول 11,860 1398/05/31

پلی اتیلن LF0190 یک پلی اتیلن سبک گرید فیلم با وزن مولکولی بالاست .

پلی اتیلن سبک 2420H پتروشیمی امیرکبیر 11,950 1398/06/02

پلی اتیلن 2420H یک پلی اتیلن سبک گرید فیلم می باشد. این گرید بدون داشتن پکیج ادیتیوهایی مانند آنتی بلاک و اسلیپ ایجنت جهت تولید فیلم های نازک به کار می رود.

پلی اتیلن سبک 2420H پتروشیمی کردستان 11,900 1398/06/02

پلی اتیلن 2420H یک پلی اتیلن سبک گرید فیلم می باشد.

پلی اتیلن سبک 2420D پتروشیمی امیرکبیر 12,000 1398/05/31

پلی اتیلن 2420D یک پلی اتیلن سبک گرید فیلم می باشد.

پلی اتیلن سبک 2100 پتروشیمی لاله 12,050 1398/05/31

پلی اتیلن 2100TN00 یک پلی اتیلن سبک گرید فیلم است .

پلی اتیلن سبک 2102TX پتروشیمی لاله 11,820 1398/05/31

پلی اتیلن 2102TX00 یک پلی اتیلن سبک گرید فیلم است که جهت تولید فیلمهای متنوع و انواع لاینر به کار می رود.

پلی اتیلن سبک 2102TN پتروشیمی لاله 11,820 1398/05/15

پلی اتیلن 2102TN47 یک پلی اتیلن سبک گرید فیلم است.

پلی اتیلن سبک 1922 پتروشیمی لاله 11,870 1398/05/31

پلی اتیلن 1922T یک پلی اتیلن سبک با جریان پذیری خوب می باشد.

پلی اتیلن سبک 1922 پتروشیمی آریا ساسول 12,280 1398/05/31

پلی اتیلن 1922T یک پلی اتیلن سبک با جریان پذیری خوب می باشد.

پلی اتیلن سبک 2420E پتروشیمی امیرکبیر 11,400 1398/04/23

پلی اتیلن 2420E، یک پلی اتیلن سبک با کاربرد فیلم

پلی اتیلن سبک 2420E02 پتروشیمی کردستان 11,950 1398/05/09

پلی اتیلن 2420E02، یک پلی اتیلن سبک با کاربرد فیلم

پلی اتیلن سبک 2420F پتروشیمی اميركبير 12,050 1398/05/15

پلی اتیلن 2420F، یک پلی اتیلن سبک با کاربرد فیلم

پلی اتیلن سبک 2420F8 پتروشیمی کردستان 12,050 1398/05/12

پلی اتیلن 2420F8، یک پلی اتیلن سبک با کاربرد فیلم

پلی اتیلن سبک 2420F3 پتروشیمی امیرکبیر - 1398/06/03

پلی اتیلن پلی اتیلن 2420F3، یک پلی اتیلن سبک با کاربرد فیلم

پلی اتیلن سبک 2420k پتروشیمی امیرکبیر - 1398/06/03

پلی اتیلن 2420k، یک پلی اتیلن سبک گرید فیلم

پلی اتیلن سبک 2426K پتروشیمی امیرکبیر - 1398/06/03

پلی اتیلن 2426K یک پلی اتیلن سبک گرید فیلم می باشد.

پلی اتیلن سبک 2101TN پتروشیمی لاله - 1398/06/03

پلی اتیلن 2101TN47 یک پلی اتیلن سبک گرید فیلم است که جهت تولید فیلمهای شرینک با سرعت بالا به کار می رود.

پلی اتیلن سبک 2004 پتروشیمی لاله - 1398/06/03

پلی اتیلن 2004TC37 یک پلی اتیلن سبک گرید فیلم می باشد.

پلی اتیلن سبک LTM 2125 آریا ساسول - 1398/06/03

پلی اتیلن LTM 2125، یک پلی اتیلن سبک با کاربرد فیلم

پلی اتیلن سبک خطی LL0209AA اراک 11,300 1398/06/02

پلی اتیلن LL0209AA یک پلی اتیلن سبک خطی کوپلیمر با نرمال بوتن است.

پلی اتیلن سبک خطی LL0209AA امیرکبیر 11,330 1398/06/02

پلی اتیلن LL0209AA یک پلی اتیلن سبک خطی کوپلیمر با نرمال بوتن است.

پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 11,300 1398/06/02

پلی اتیلن LL0209KJ یک پلی اتیلن سبک خطی کوپلیمر با نرمال بوتن است.

پلی اتیلن سبک خطی 32604 پتروشیمی جم 10,800 1398/06/02

پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی امیرکبیر - 1398/06/03

پلی اتیلن LL0209KJ یک پلی اتیلن سبک خطی کوپلیمر با نرمال بوتن است.

پلی اتیلن سبک خطی LL0220AA پتروشیمی امیرکبیر - 1398/06/03

پلی اتیلن LL0220AA یک پلی اتیلن سبک خطی کوپلیمر با نرمال بوتن می باشد

پلی اتیلن سبک خطی LL0220KJ پتروشیمی امیرکبیر - 1398/06/03

پلی اتیلن LL0220KJ یک پلی اتیلن سبک خطی کوپلیمر با نرمال بوتن می باشد.

پلی اتیلن سبک خطی LL0220AA پتروشیمی اراک - 1398/06/03

پلی اتیلن LL0220AA یک پلی اتیلن سبک خطی کوپلیمر با نرمال بوتن می باشد

پلی اتیلن سبک خطی LL0220KJ پتروشیمی اراک - 1398/06/03

پلی اتیلن LL0220KJ یک پلی اتیلن سبک خطی کوپلیمر با نرمال بوتن می باشد.

پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ اراک - 1398/06/03

پلی اتیلن LL0209KJ یک پلی اتیلن سبک خطی کوپلیمر با نرمال بوتن است.

پلی اتیلن سبک خطی 38504 پتروشیمی جم - 1398/06/03

پلی اتیلن 38504 یک پلی اتیلن خطی با دانسیته متوسط حاوی 1-بوتن با توزیع وزن مولکولی باریک می باشد.

پلی اتیلن سبک خطی 22501 پتروشیمی جم - 1398/06/03

پلی اتیلن LL22501 یک پلی اتیلن سبک خطی کوپلیمر با نرمال بوتن است.

پلی اتیلن سبک خطی 27402 پتروشیمی جم - 1398/06/03

پلی اتیلن 27402، یک پلی اتیلن سبک خطی با کاربرد فیلم

پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد - 1398/06/03

پلی اتیلن LL22402 یک پلی اتیلن سبک خطی کوپلیمر با نرمال بوتن است.

پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد - 1398/06/03

پلی اتیلن LL22401 یک پلی اتیلن سبک خطی کوپلیمر با نرمال بوتن می باشد .

پلی اتیلن سبک خطی 27402 لرستان - 1398/06/03

پلی اتیلن 27402، یک پلی اتیلن سبک خطی با کاربرد فیلم

پلی اتیلن سبک خطی 22403 لرستان - 1398/06/03

پلی اتیلن 22403، یک پلی اتیلن سبک خطی با کاربرد فیلم

پلی اتیلن سبک خطی 33403 لرستان - 1398/06/03

پلی اتیلن 33403، یک پلی اتیلن سبک خطی با کاربرد فیلم

پلی اتیلن سبک خطی M500026 Sabic - 1398/06/03

پلی اتیلن M500026 یک پلی اتیلن سبک خطی حاوی 1-بوتن با توزیع وزن مولکولی باریک می باشد.

پلی اتیلن سبک خطی LL6301 - - 1398/06/03

پلی اتیلن LL6301 یک پلی اتیلن سبک خطی کوپلیمر با نرمال بوتن می باشد که با تکنولوژی زیگلر-ناتا تولید شده است.

پلی اتیلن سبک خطی LL8446 - - 1398/06/03

پلی اتیلن LL8446.21 یک پلی اتیلن خطی با دانسیته متوسط حاوی 1-بوتن با توزیع وزن مولکولی باریک می باشد.