پلی اتیلن سنگین (HDPE)

نام محصول تولیدکننده قیمت تاریخ بروزرسانی
پلی اتیلن سنگین 0035 پتروشیمی بندرامام 11,230 1398/03/28

پلی اتیلن HB0035 یک پلی اتیلن سنگین با وزن مولکولی بالا گرید قالبگیری بادی می باشد.

پلی اتیلن سنگین 3840 پتروشیمی تبریز 11,150 1398/03/28

پلی اتیلن 3840UA یک پلی اتیلن خطی با دانسیته متوسط حاوی 1-بوتن با توزیع وزن مولکولی باریک می باشد.

پلی اتیلن سنگین 3840 پتروشیمی اراک 11,100 1398/03/28

پلی اتیلن 3840UA یک پلی اتیلن خطی با دانسیته متوسط حاوی 1-بوتن با توزیع وزن مولکولی باریک می باشد.

پلی اتیلن سنگین EX3 پتروشیمی امیرکبیر 12,530 1398/03/28

پلی اتیلن (EX3 (HM 5010 T2N یک پلی اتیلن سنگین بی رنگ کوپلیمر کلاس PE80 می باشد.

پلی اتیلن سنگین (EX3(PE-80 پتروشیمی شازند اراک - 1398/03/28

پلی اتیلن (EX3 (HM 5010 T2N یک پلی اتیلن سنگین بی رنگ کوپلیمر کلاس PE80 می باشد.

پلی اتیلن سنگین EX5 پتروشیمی جم 11,330 1398/03/28

پلی اتیلن (EX5 (9450F یک پلی اتیلن سنگین با وزن مولکولی بالا کوپلیمر شده با 1-بوتن است.

پلی اتیلن سنگین EX5 پتروشیمی مارون 11,330 1398/03/28

پلی اتیلن (EX5 (9450F یک پلی اتیلن سنگین با وزن مولکولی بالا کوپلیمر شده با 1-بوتن است.

پلی اتیلن سنگین EX5 پتروشیمی باختر 11,330 1398/03/28

پلی اتیلن (EX5 (9450F یک پلی اتیلن سنگین با وزن مولکولی بالا کوپلیمر شده با 1-بوتن است.

پلی اتیلن سنگین F7000 پتروشیمی مهر 11,450 1398/03/28

پلی اتیلن 7000F  پلی اتیلنی سنگین جهت تولید فیلمهای بسیار نازک می باشد.

پلی اتیلن سنگین F7000 ایلام 11,400 1398/03/28

پلی اتیلن 7000F  پلی اتیلنی سنگین جهت تولید فیلمهای بسیار نازک می باشد.

پلی اتیلن سنگین BL3 پتروشیمی جم 11,360 1398/03/28

پلی اتیلن (BL3 (HF4760 یک پلی اتیلن سنگین کوپولیمر با نرمال بوتن می باشد.

پلی اتیلن سنگین BL3 پتروشیمی باختر-کرمانشاه 11,250 1398/03/28

پلی اتیلن (BL3 (HF4760 یک پلی اتیلن سنگین کوپولیمر با نرمال بوتن است.

پلی اتیلن سنگین BL3 پتروشیمی مارون 11,250 1398/03/28

پلی اتیلن (BL3 (HF4760 یک پلی اتیلن سنگین کوپولیمر با نرمال بوتن است.

پلی اتیلن سنگین HI500 پتروشیمی بندرامام 11,770 1398/03/28

پلی اتیلن HI0500 یک پلی اتیلن سنگین گرید تزریقی می باشد که خواص مکانیکی بالایی ارایه می کند.

پلی اتیلن سنگین 52518 پتروشیمی جم 11,090 1398/03/28

پلی اتیلن 52518 یک پلی اتیلن سنگین کوپلیمر گرید تزریق است.

پلی اتیلن سنگین PE100 پتروشیمی اراک 14,130 1398/03/28

پلی اتیلن سنگین PE100 پتروشیمی جم 12,600 1398/03/28

پلی اتیلن سنگین 5030SA پتروشیمی تبریز 14,030 1398/03/28

پلی اتیلن سنگین PE100 پتروشیمی مارون 12,330 1398/02/22

پلی اتیلن سنگین 22B01 پتروشیمی مهاباد 10,700 1398/03/28

پلی اتیلن سنگین 22B02 پتروشیمی مهاباد 10,700 1398/03/28

پلی اتیلن سنگین 22B03 پتروشیمی مهاباد 10,700 1398/03/28

پلی اتیلن سنگین HF 5110 پتروشیمی آریاساسول 11,500 1398/03/28

پلی اتیلن HF5110 یک پلی اتیلن سنگین با وزن مولکولی بالا است.

پلی اتیلن سنگین 62N07 پتروشیمی مهاباد 10,700 1398/03/28

پلی اتیلن سنگین 62N11 پتروشیمی لرستان 10,600 1398/03/28

پلی اتیلن سنگین 62N18 پتروشیمی لرستان 10,600 1398/03/28

پلی اتیلن سنگین S5000 پتروشیمی جم 10,800 1398/03/28

پلی اتیلن سنگین CRP 100 جم - 1398/03/28

پلی اتیلن CRP100N یک پلی اتیلن سنگین بی رنگ کوپلیمر کلاس PE100 می باشد.

پلی اتیلن سنگین EX2 پتروشیمی باختر-کرمانشاه - 1398/03/28

پلی اتیلن (EX2 (HF7750 یک پلی اتیلن سنگین کوپلیمر شده با پروپیلن است.

پلی اتیلن سنگین EX3 پتروشیمی جم - 1398/03/28

پلی اتیلن (EX3 (HM 5010 T2N یک پلی اتیلن سنگین بی رنگ کوپلیمر کلاس PE80 می باشد.

پلی اتیلن سنگین EX3 پتروشیمی ایلام 12,530 1398/03/28

پلی اتیلن (EX3 (HM 5010 T2N یک پلی اتیلن سنگین بی رنگ کوپلیمر کلاس PE80 می باشد.

پلی اتیلن سنگین BL4 پتروشیمی باختر - 1398/03/28

پلی اتیلن BL4 یک پلی اتیلن سنگین با فرایندپذیری خوب است.

پلی اتیلن سنگین BL4 پتروشیمی جم - 1398/03/28

پلی اتیلن BL4 یک پلی اتیلن سنگین با فرایندپذیری خوب است.

پلی اتیلن سنگین 52502 پتروشیمی جم - 1398/03/28

پلی اتیلن سنگین 52505 جم - 1398/03/28

پلی اتیلن 52505 یک پلی اتیلن سنگین کوپلیمر گرید تزریق می باشد.

پلی اتیلن سنگین 60505 پتروشیمی جم - 1398/03/28

پلی اتیلن 60505 یک پلی اتیلن سنگین گرید تزریق با خواص مکانیکی خوب می باشد.

پلی اتیلن سنگین 60507 جم - 1398/03/28

پلی اتیلن 60507UV یک پلی اتیلن سنگین تزریقی با جریان پذیری خوب و خواص مکانیکی مناسب است.

پلی اتیلن سنگین 52511 پتروشیمی جم - 1398/03/28

پلی اتیلن سنگین 4440EA پتروشیمی تبریز - 1398/03/28

پلی اتیلن 4440EA یک پلی اتیلن سنگین خطی حاوی 1-بوتن با توزیع وزن مولکولی باریک می باشد.

پلی اتیلن سنگین 5218 پتروشیمی تبریز - 1398/03/28

پلی اتیلن 5218UA پلی اتیلنی سنگین با کومونومر نرمال بوتن می باشد.

پلی اتیلن سنگین I3 UV پتروشیمی باختر-کرمانشاه - 1398/03/28

پلی اتیلن I3UV یک پلی اتیلن سنگین با کومونومر پروپیلن است.

پلی اتیلن سنگین 5620 پتروشیمی اراک - 1398/03/28

پلی اتیلن 5620EA یک پلی اتیلن سنگین با توزیع وزن مولکولی باریک می باشد.

پلی اتیلن سنگین I4 UV پتروشیمی باختر-کرمانشاه - 1398/03/28

پلی اتیلن I4UV یک پلی اتیلن سنگین با کومونومر پروپیلن است.

پلی اتیلن سنگین 2200 پتروشیمی ایلام - 1398/03/28

پلی اتیلن 2200J یک پلی اتیلن سنگین بدون کومونومر با توزیع وزن مولکولی باریک می باشد.

پلی اتیلن سنگین 3713 آریاساسول - 1398/03/28

پلی اتیلن MF3713 یک پلی اتیلن سنگین با وزن مولکولی بالاست.

پلی اتیلن سنگین 54B04 پتروشیمی لرستان - 1398/03/28

پلی اتیلن سنگین 6006 سابیک-Sabic - 1398/03/28

پلی اتیلن P6006 یک پلی اتیلن سنگین مشکی با توزیع وزن مولکولی بایمودال (کلاس MRS10-PE100) است.

پلی اتیلن سنگین HE3490 LS پتروشیمی بروج - 1398/03/28

پلی اتیلن HE3490-LS یک پلی اتیلن سنگین مشکی با توزیع وزن مولکولی بایمودال (کلاس MRS10-PE100) می باشد.

پلی اتیلن سنگین 5001 - - 1398/03/28