عنوان محصول قیمت تاریخ بروزرسانی کاربرد تولید کننده
پلی اتیلن سنگین 0035 13,430 1398/12/03 بادی پتروشیمی بندرامام ادامه
پلی اتیلن سنگین 3840 13,600 1398/12/03 دورانی پتروشیمی تبریز ادامه
پلی اتیلن سنگین 3840 13,480 1398/12/01 دورانی پتروشیمی اراک ادامه
پلی اتیلن سنگین EX3 12,900 1398/11/26 پایپ پتروشیمی امیرکبیر ادامه
پلی اتیلن سنگین EX5 12,880 1398/12/01 فیلم پتروشیمی جم ادامه
پلی اتیلن سنگین EX5 13,030 1398/12/03 فیلم پتروشیمی مارون ادامه
پلی اتیلن سنگین EX5 12,780 1398/12/01 فیلم پتروشیمی باختر ادامه
پلی اتیلن سنگین F7000 12,850 1398/12/03 فیلم پتروشیمی مهر ادامه
پلی اتیلن سنگین F7000 12,720 1398/12/03 فیلم پتروشیمی ایلام ادامه
پلی اتیلن سنگین BL3 13,650 1398/12/03 بادی پتروشیمی جم ادامه
پلی اتیلن سنگین BL3 13,230 1398/12/03 بادی پتروشیمی باختر-کرمانشاه ادامه
پلی اتیلن سنگین BL3 13,530 1398/12/03 بادی پتروشیمی مارون ادامه
پلی اتیلن سنگین HI500 14,030 1398/12/03 تزریقی پتروشیمی بندرامام ادامه
پلی اتیلن سنگین 52518 13,780 1398/12/03 تزریقی پتروشیمی جم ادامه
پلی اتیلن سنگین 52B07 13,230 1398/11/29 تزریقی پتروشیمی لرستان ادامه
پلی اتیلن سنگین PE100 12,950 1398/11/26 پایپ پتروشیمی مارون ادامه
پلی اتیلن سنگین PE100 13,530 1398/12/01 پایپ پتروشیمی جم ادامه
پلی اتیلن سنگین 52B18 11,980 1398/11/16 تزریقی پتروشیمی لرستان ادامه
پلی اتیلن سنگین PE100 12,930 1398/12/03 پایپ پتروشیمی باختر ادامه
پلی اتیلن سنگین 54B04 10,820 1398/09/19 تزریقی پتروشیمی لرستان ادامه
پلی اتیلن سنگین PE100 مشکی 13,000 1398/11/26 پایپ پتروشیمی اراک ادامه
پلی اتیلن سنگین 60505 14,050 1398/11/29 تزریقی پتروشیمی جم ادامه
پلی اتیلن سنگین 5030SA 13,000 1398/11/26 تزریقی پتروشیمی تبریز ادامه
پلی اتیلن سنگین S5000 12,200 1398/11/26 اکستروژن پتروشیمی جم ادامه
پلی اتیلن سنگین HF 5110 13,030 1398/12/03 فیلم پتروشیمی آریاساسول ادامه
پلی اتیلن سنگین 62N18 - - تزریقی پتروشیمی لرستان ادامه
پلی اتیلن سنگین 5620 - - تزریقی پتروشیمی اراک ادامه
پلی اتیلن سنگین 60507 14,950 1398/11/29 تزریقی پتروشیمی جم ادامه
پلی اتیلن سنگین 62N07 13,940 1398/12/01 تزریقی پتروشیمی مهاباد ادامه
پلی اتیلن سنگین 62N11 - - تزریقی پتروشیمی لرستان ادامه
پلی اتیلن سنگین 2200 12,500 1398/11/26 تزریقی پتروشیمی ایلام ادامه
پلی اتیلن سنگین CRP 100 - - پایپ پتروشیمی جم ادامه
پلی اتیلن سنگین EX3 - - پایپ پتروشیمی جم ادامه
پلی اتیلن سنگین EX3 - - پایپ پتروشیمی ایلام ادامه
پلی اتیلن سنگین EX2 - - اکستروژن پتروشیمی باختر-کرمانشاه ادامه
پلی اتیلن سنگین BL4 - - بادی پتروشیمی باختر ادامه
پلی اتیلن سنگین 5218 - - تزریقی پتروشیمی تبریز ادامه
پلی اتیلن سنگین (EX3(PE-80 - - لوله پتروشیمی شازند اراک ادامه
پلی اتیلن سنگین 52502 - - تزریقی پتروشیمی جم ادامه
پلی اتیلن سنگین BL4 - - بادی پتروشیمی جم ادامه
پلی اتیلن سنگین I3UV - - تزریقی پتروشیمی باختر-کرمانشاه ادامه
پلی اتیلن سنگین 52505 - - تزریقی پتروشیمی جم ادامه
پلی اتیلن سنگین I3 - - تزریقی پتروشیمی پلیمر كرمانشاه ادامه
پلی اتیلن سنگین I4 - - تزریقی پتروشیمی پلیمر كرمانشاه ادامه
پلی اتیلن سنگین 60511 - - تزریقی پتروشیمی جم ادامه
پلی اتیلن سنگین I4 UV - - تزریقی پتروشیمی باختر-کرمانشاه ادامه
پلی اتیلن سنگین 52511 - - تزریقی پتروشیمی جم ادامه
پلی اتیلن سنگین 4440UA - - تزریقی پتروشیمی تبریز ادامه
پلی اتیلن سنگین 5030EA - - تزریقی پتروشیمی تبریز ادامه
پلی اتیلن سنگین 6040UA - - تزریقی پتروشیمی تبریز ادامه
پلی اتیلن سنگین 6070EA - - تزریقی پتروشیمی تبریز ادامه
پلی اتیلن سنگین 6070UA - - تزریقی پتروشیمی تبریز ادامه
پلی اتیلن سنگین 4440EA - - اکستروژن پتروشیمی تبریز ادامه
پلی اتیلن سنگین 3713 - - فیلم پتروشیمی آریاساسول ادامه
پلی اتیلن سنگین 6006 - - پایپ پتروشیمی سابیک-Sabic ادامه
پلی اتیلن سنگین HE3490 LS - - پایپ پتروشیمی بروج ادامه
پلی اتیلن سنگین 5001 - - اکستروژن پتروشیمی جم ادامه
پلی اتیلن سنگین MD3510 - - اکستروژن فیلم لوله ای پتروشیمی جم ادامه
پلی اتیلن سنگین MD3520 - - اکستروژن فیلم لوله ای پتروشیمی جم ادامه
پلی اتیلن سنگین HD534F7 - - فیلم نخ رشته ای پتروشیمی جم ادامه
پلی اتیلن سنگین HD50401 - - فیلم نخ رشته ای پتروشیمی جم ادامه
پلی اتیلن سنگین 52528 - - تزریقی پتروشیمی جم ادامه
پلی اتیلن سنگین 5020 - - بادی پتروشیمی آریا ساسول ادامه
پلی اتیلن سنگین HCH5110PPA - - فیلم پتروشیمی آریا ساسول ادامه
پلی اتیلن سنگین 6366M - - اكستروژن پتروشیمی ایلام ادامه
پلی اتیلن سنگین 7700M - - اكستروژن پتروشیمی ایلام ادامه
پلی اتیلن سنگین 8200B - - بادی پتروشیمی ایلام ادامه
پلی اتیلن سنگین 2208J - - تزریقی پتروشیمی ایلام ادامه
پلی اتیلن سنگین HI500UA - - تزریقی پتروشیمی بندر امام ادامه