عنوان محصول قیمت تاریخ بروزرسانی کاربرد تولید کننده
پلی اتیلن سنگین 0035 - - بادی پتروشیمی بندرامام ادامه
پلی اتیلن سنگین 3840 - - دورانی پتروشیمی تبریز ادامه
پلی اتیلن سنگین 3840 - - دورانی پتروشیمی اراک ادامه
پلی اتیلن سنگین EX3 - - پایپ پتروشیمی امیرکبیر ادامه
پلی اتیلن سنگین EX5 - - فیلم پتروشیمی جم ادامه
پلی اتیلن سنگین EX3 - - لوله پتروشیمی باختر ادامه
پلی اتیلن سنگین F7000 - - فیلم پتروشیمی میاندواب ادامه
پلی اتیلن سنگین BL3 - - بادی پتروشیمی جم ادامه
پلی اتیلن سنگین F7000 - - فیلم پتروشیمی مهر ادامه
پلی اتیلن سنگین EX5 - - فیلم پتروشیمی مارون ادامه
پلی اتیلن سنگین EX5 - - فیلم پتروشیمی باختر ادامه
پلی اتیلن سنگین F7000 - - فیلم پتروشیمی ایلام ادامه
پلی اتیلن سنگین BL3 - - بادی پتروشیمی باختر-کرمانشاه ادامه
پلی اتیلن سنگین BL3 - - بادی پتروشیمی مارون ادامه
پلی اتیلن سنگین 52518 - - تزریقی پتروشیمی جم ادامه
پلی اتیلن سنگین HI500 - - تزریقی پتروشیمی بندرامام ادامه
پلی اتیلن سنگین PE100 - - پایپ پتروشیمی مارون ادامه
پلی اتیلن سنگین PE100 - - پایپ پتروشیمی جم ادامه
پلی اتیلن سنگین 54B04 - - تزریقی پتروشیمی لرستان ادامه
پلی اتیلن سنگین PE100 مشکی - - پایپ پتروشیمی اراک ادامه
پلی اتیلن سنگین 52B18 - - تزریقی پتروشیمی لرستان ادامه
پلی اتیلن سنگین PE100 - - پایپ پتروشیمی باختر ادامه
پلی اتیلن سنگین 52B07 - - تزریقی پتروشیمی لرستان ادامه
پلی اتیلن سنگین 60505 - - تزریقی پتروشیمی جم ادامه
پلی اتیلن سنگین 5030SA - - تزریقی پتروشیمی تبریز ادامه
پلی اتیلن سنگین HF 5110 - - فیلم پتروشیمی آریاساسول ادامه
پلی اتیلن سنگین S5000 - - اکستروژن پتروشیمی جم ادامه
پلی اتیلن سنگین 62N18 - - تزریقی پتروشیمی لرستان ادامه
پلی اتیلن سنگین 2208J - - تزریقی پتروشیمی ایلام ادامه
پلی اتیلن سنگین 5620 - - تزریقی پتروشیمی اراک ادامه
پلی اتیلن سنگین 60507 - - تزریقی پتروشیمی جم ادامه
پلی اتیلن سنگین 62N07 - - تزریقی پتروشیمی مهاباد ادامه
پلی اتیلن سنگین 62N11 - - تزریقی پتروشیمی لرستان ادامه
پلی اتیلن سنگین 2200 - - تزریقی پتروشیمی ایلام ادامه
پلی اتیلن سنگین 5218 - - تزریقی پتروشیمی تبریز ادامه
پلی اتیلن سنگین CRP 100 - - پایپ پتروشیمی جم ادامه
پلی اتیلن سنگین EX3 - - پایپ پتروشیمی جم ادامه
پلی اتیلن سنگین EX2 - - اکستروژن پتروشیمی باختر-کرمانشاه ادامه
پلی اتیلن سنگین EX3 - - پایپ پتروشیمی ایلام ادامه
پلی اتیلن سنگین BL4 - - بادی پتروشیمی باختر ادامه
پلی اتیلن سنگین 52502 - - تزریقی پتروشیمی جم ادامه
پلی اتیلن سنگین PE100 مشکی - - لوله پتروشیمی امیرکبیر ادامه
پلی اتیلن سنگین (EX3(PE-80 - - لوله پتروشیمی شازند اراک ادامه
پلی اتیلن سنگین BL4 - - بادی پتروشیمی جم ادامه
پلی اتیلن سنگین I3UV - - تزریقی پتروشیمی باختر-کرمانشاه ادامه
پلی اتیلن سنگین 52505 - - تزریقی پتروشیمی جم ادامه
پلی اتیلن سنگین I4 UV - - تزریقی پتروشیمی باختر-کرمانشاه ادامه
پلی اتیلن سنگین 60511 - - تزریقی پتروشیمی جم ادامه
پلی اتیلن سنگین I3 - - تزریقی پتروشیمی پلیمر كرمانشاه ادامه
پلی اتیلن سنگین I4 - - تزریقی پتروشیمی پلیمر كرمانشاه ادامه
پلی اتیلن سنگین 4440UA - - تزریقی پتروشیمی تبریز ادامه
پلی اتیلن سنگین 5030EA - - تزریقی پتروشیمی تبریز ادامه
پلی اتیلن سنگین 6040UA - - تزریقی پتروشیمی تبریز ادامه
پلی اتیلن سنگین 6070EA - - تزریقی پتروشیمی تبریز ادامه
پلی اتیلن سنگین 52511 - - تزریقی پتروشیمی جم ادامه
پلی اتیلن سنگین 6070UA - - تزریقی پتروشیمی تبریز ادامه
پلی اتیلن سنگین 6006 - - پایپ پتروشیمی سابیک-Sabic ادامه
پلی اتیلن سنگین HE3490 LS - - پایپ پتروشیمی بروج ادامه
پلی اتیلن سنگین 4440EA - - اکستروژن پتروشیمی تبریز ادامه
پلی اتیلن سنگین 5001 - - اکستروژن پتروشیمی جم ادامه
پلی اتیلن سنگین 3713 - - فیلم پتروشیمی آریاساسول ادامه
پلی اتیلن سنگین MD3510 - - اکستروژن فیلم لوله ای پتروشیمی جم ادامه
پلی اتیلن سنگین MD3520 - - اکستروژن فیلم لوله ای پتروشیمی جم ادامه
پلی اتیلن سنگین HD534F7 - - فیلم نخ رشته ای پتروشیمی جم ادامه
پلی اتیلن سنگین HD50401 - - فیلم نخ رشته ای پتروشیمی جم ادامه
پلی اتیلن سنگین 52528 - - تزریقی پتروشیمی جم ادامه
پلی اتیلن سنگین 5020 - - بادی پتروشیمی آریا ساسول ادامه
پلی اتیلن سنگین HCH5110PPA - - فیلم پتروشیمی آریا ساسول ادامه
پلی اتیلن سنگین 6366M - - اكستروژن پتروشیمی ایلام ادامه
پلی اتیلن سنگین 7700M - - اكستروژن پتروشیمی ایلام ادامه
پلی اتیلن سنگین 8200B - - بادی پتروشیمی ایلام ادامه
پلی اتیلن سنگین HI500UA - - تزریقی پتروشیمی بندر امام ادامه