عنوان محصول قیمت تاریخ بروزرسانی کاربرد تولید کننده
پلی اتیلن سبک 020 15,700 1399/04/14 فیلم پتروشیمی بندرامام ادامه
پلی اتیلن سبک 0075 20,300 1399/04/09 فیلم پتروشیمی بندرامام ادامه
پلی اتیلن سبک 2420H 15,150 1399/03/19 فیلم پتروشیمی امیرکبیر ادامه
پلی اتیلن سبک 0190 15,000 1399/04/09 فیلم پتروشیمی آریاساسول ادامه
پلی اتیلن سبک 2420H 12,100 1399/02/07 فیلم پتروشیمی کردستان ادامه
پلی اتیلن سبک 2420D 13,550 1399/02/24 فیلم پتروشیمی امیرکبیر ادامه
پلی اتیلن سبک 2100 13,550 1399/02/24 فیلم پتروشیمی لاله ادامه
پلی اتیلن سبک 2102TN 14,880 1399/04/12 فیلم پتروشیمی لاله ادامه
پلی اتیلن سبک 2102TX 14,880 1399/04/12 فیلم پتروشیمی لاله ادامه
پلی اتیلن سبک 1922 15,750 1399/04/03 تزریقی پتروشیمی لاله ادامه
پلی اتیلن سبک 1922 16,150 1399/04/03 تزریقی پتروشیمی آریا ساسول ادامه
پلی اتیلن سبک 2420E - - فیلم پتروشیمی امیرکبیر ادامه
پلی اتیلن سبک 2420E02 14,930 1399/04/09 فیلم پتروشیمی کردستان ادامه
پلی اتیلن سبک 2420F - - فيلم پتروشیمی اميركبير ادامه
پلی اتیلن سبک 2420F3 12,000 1399/01/30 فيلم پتروشیمی کردستان ادامه
پلی اتیلن سبک 2420k - - فیلم پتروشیمی امیرکبیر ادامه
پلی اتیلن سبک 2420F8 20,000 1399/04/03 فیلم پتروشیمی کردستان ادامه
پلی اتیلن سبک LFI 2119 - - فیلم پتروشیمی آریا ساسول ادامه
پلی اتیلن سبک 2130 (030) 20,000 1399/04/04 فیلم پتروشیمی آریا ساسول ادامه
پلی اتیلن سبک LFI 2047A - - فیلم پتروشیمی آریا ساسول ادامه
پلی اتیلن سبك 2426F8 13,150 1399/03/03 فیلم پتروشیمی کردستان ادامه
پلی اتیلن سبک LTM 2125 - - فیلم پتروشیمی آریا ساسول ادامه
پلی اتیلن سبک 2004 - - فیلم پتروشیمی لاله ادامه
پلی اتیلن سبک 2426K - - فیلم پتروشیمی امیرکبیر ادامه
پلی اتیلن سبک 2101TN - - فیلم پتروشیمی لاله ادامه
پلی اتیلن سبك 2426E02 - - فیلم پتروشیمی کردستان ادامه
پلی اتیلن سبك 2420F9 - - فیلم پتروشیمی کردستان ادامه