عنوان محصول قیمت تاریخ بروزرسانی کاربرد تولید کننده
پلی اتیلن سبک 020 13,280 1398/11/02 فیلم پتروشیمی بندرامام ادامه
پلی اتیلن سبک 0075 12,980 1398/11/02 فیلم پتروشیمی بندرامام ادامه
پلی اتیلن سبک 0190 11,480 1398/11/02 فیلم پتروشیمی آریاساسول ادامه
پلی اتیلن سبک 2420H 12,280 1398/11/02 فیلم پتروشیمی امیرکبیر ادامه
پلی اتیلن سبک 2420H 11,220 1398/07/28 فیلم پتروشیمی کردستان ادامه
پلی اتیلن سبک 2420D 13,530 1398/11/02 فیلم پتروشیمی امیرکبیر ادامه
پلی اتیلن سبک 2100 13,530 1398/11/02 فیلم پتروشیمی لاله ادامه
پلی اتیلن سبک 2102TX 11,130 1398/11/02 فیلم پتروشیمی لاله ادامه
پلی اتیلن سبک 2102TN 11,130 1398/11/02 فیلم پتروشیمی لاله ادامه
پلی اتیلن سبک 1922 12,180 1398/11/02 تزریقی پتروشیمی لاله ادامه
پلی اتیلن سبک 1922 12,180 1398/11/02 تزریقی پتروشیمی آریا ساسول ادامه
پلی اتیلن سبک 2420E 11,400 1398/04/24 فیلم پتروشیمی امیر کبیر ادامه
پلی اتیلن سبک 2420E02 11,350 1398/11/02 فیلم پتروشیمی کردستان ادامه
پلی اتیلن سبک 2420F 11,180 1398/06/13 فيلم پتروشیمی اميركبير ادامه
پلی اتیلن سبک 2420F3 11,380 1398/11/01 فيلم پتروشیمی کردستان ادامه
پلی اتیلن سبک 2420k 10,930 1398/10/03 فیلم پتروشیمی امیرکبیر ادامه
پلی اتیلن سبک 2420F8 11,330 1398/11/02 فیلم پتروشیمی کردستان ادامه
پلی اتیلن سبک 2101TN - - فیلم پتروشیمی لاله ادامه
پلی اتیلن سبک LTM 2125 - - فیلم پتروشیمی آریا ساسول ادامه
پلی اتیلن سبک 2004 11,330 1398/10/28 فیلم پتروشیمی لاله ادامه
پلی اتیلن سبک 2426K - - فیلم پتروشیمی امیرکبیر ادامه
پلی اتیلن سبک LFI 2119 - - فیلم پتروشیمی آریا ساسول ادامه
پلی اتیلن سبک LFI 2130 - - فیلم پتروشیمی آریا ساسول ادامه
پلی اتیلن سبک LFI 2047A - - فیلم پتروشیمی آریا ساسول ادامه
پلی اتیلن سبك 2420F9 - - فیلم پتروشیمی کردستان ادامه
پلی اتیلن سبك 2426F8 - - فیلم پتروشیمی کردستان ادامه
پلی اتیلن سبك 2426E02 - - فیلم پتروشیمی کردستان ادامه