پلی اتیلن سبک (LDPE)

نام محصول تولیدکننده قیمت تاریخ بروزرسانی
پلی اتیلن سبک 020 پتروشیمی بندرامام 11,240 1398/03/28

پلی اتیلن LF0200 یک پلی اتیلن سبک گرید فیلم می باشد.

پلی اتیلن سبک 0075 پتروشیمی بندرامام 12,480 1398/03/28

پلی اتیلن LH0075 یک پلی اتیلن سبک گرید فیلم می باشد.

پلی اتیلن سبک 0190 پتروشیمی آریاساسول 11,220 1398/03/28

پلی اتیلن LF0190 یک پلی اتیلن سبک گرید فیلم با وزن مولکولی بالاست .

پلی اتیلن سبک 2420H پتروشیمی امیرکبیر 11,400 1398/03/28

پلی اتیلن 2420H یک پلی اتیلن سبک گرید فیلم می باشد. این گرید بدون داشتن پکیج ادیتیوهایی مانند آنتی بلاک و اسلیپ ایجنت جهت تولید فیلم های نازک به کار می رود.

پلی اتیلن سبک 2420H پتروشیمی کردستان 11,350 1398/03/28

پلی اتیلن 2420H یک پلی اتیلن سبک گرید فیلم می باشد.

پلی اتیلن سبک 2420D پتروشیمی امیرکبیر 12,950 1398/02/17

پلی اتیلن 2420D یک پلی اتیلن سبک گرید فیلم می باشد.

پلی اتیلن سبک 2100 پتروشیمی لاله 13,150 1398/03/19

پلی اتیلن 2100TN00 یک پلی اتیلن سبک گرید فیلم است .

پلی اتیلن سبک 2102TX پتروشیمی لاله 11,100 1398/03/27

پلی اتیلن 2102TX00 یک پلی اتیلن سبک گرید فیلم است که جهت تولید فیلمهای متنوع و انواع لاینر به کار می رود.

پلی اتیلن سبک 2102TN پتروشیمی لاله 11,100 1398/03/27

پلی اتیلن 2102TN47 یک پلی اتیلن سبک گرید فیلم است.

پلی اتیلن سبک 1922 پتروشیمی لاله 11,400 1398/03/28

پلی اتیلن 1922T یک پلی اتیلن سبک با جریان پذیری خوب می باشد.

پلی اتیلن سبک 1922 پتروشیمی آریا ساسول 11,400 1398/03/28

پلی اتیلن 1922T یک پلی اتیلن سبک با جریان پذیری خوب می باشد.

پلی اتیلن سبک 2420E پتروشیمی امیر کبیر 11,300 1398/02/03

پلی اتیلن سبک 2420E02 پتروشیمی کردستان 11,650 1398/03/05

پلی اتیلن سبک 2420F پتروشیمی اميركبير 12,800 1398/03/05

پلی اتیلن سبک 2420F3 پتروشیمی امیرکبیر - 1398/03/28

پلی اتیلن سبک 2420k پتروشیمی امیرکبیر - 1398/03/28

پلی اتیلن سبک 2101TN پتروشیمی لاله - 1398/03/28

پلی اتیلن 2101TN47 یک پلی اتیلن سبک گرید فیلم است که جهت تولید فیلمهای شرینک با سرعت بالا به کار می رود.

پلی اتیلن سبک 2426K پتروشیمی امیرکبیر - 1398/03/28

پلی اتیلن 2426K یک پلی اتیلن سبک گرید فیلم می باشد.

پلی اتیلن سبک 2004 پتروشیمی لاله - 1398/03/28

پلی اتیلن 2004TC37 یک پلی اتیلن سبک گرید فیلم می باشد.

پلی اتیلن سبک LTM 2125 آریا ساسول - 1398/03/28