پلی اتیلن سبک (LDPE)

نام محصول تولیدکننده قیمت تاریخ بروزرسانی
پلی اتیلن سبک 0075 پتروشیمی بندرامام 12,150 1398/01/31

پلی اتیلن LH0075 یک پلی اتیلن سبک گرید فیلم می باشد.

پلی اتیلن سبک 1922 پتروشیمی آریا ساسول 11,800 1398/01/27

پلی اتیلن 1922T یک پلی اتیلن سبک با جریان پذیری خوب می باشد.

پلی اتیلن سبک 1922 پتروشیمی لاله 11,590 1398/01/27

پلی اتیلن 1922T یک پلی اتیلن سبک با جریان پذیری خوب می باشد.

پلی اتیلن سبک 020 پتروشیمی بندرامام 11,420 1398/01/31

پلی اتیلن LF0200 یک پلی اتیلن سبک گرید فیلم می باشد.

پلی اتیلن سبک 2420F3 پتروشیمی امیرکبیر 11,350 1397/12/28

پلی اتیلن سبک 2420E پتروشیمی امیر کبیر 11,300 1398/02/03

پلی اتیلن سبک 0190 پتروشیمی آریاساسول 11,300 1398/01/31

پلی اتیلن LF0190 یک پلی اتیلن سبک گرید فیلم با وزن مولکولی بالاست .

پلی اتیلن سبک 2420D پتروشیمی امیرکبیر 11,200 1398/01/17

پلی اتیلن 2420D یک پلی اتیلن سبک گرید فیلم می باشد.

پلی اتیلن سبک 2420H پتروشیمی امیرکبیر 10,990 1398/02/03

پلی اتیلن سبک 2420H پتروشیمی کردستان 10,940 1398/02/03

پلی اتیلن 2420H یک پلی اتیلن سبک گرید فیلم می باشد.

پلی اتیلن سبک 2102TN پتروشیمی لاله 10,830 1398/02/03

پلی اتیلن 2102TN47 یک پلی اتیلن سبک گرید فیلم است.

پلی اتیلن سبک 2102TX پتروشیمی لاله 10,830 1398/02/03

پلی اتیلن 2102TX00 یک پلی اتیلن سبک گرید فیلم است که جهت تولید فیلمهای متنوع و انواع لاینر به کار می رود.

پلی اتیلن سبک 2100 پتروشیمی لاله 10,500 1397/11/23

پلی اتیلن 2100TN00 یک پلی اتیلن سبک گرید فیلم است .

پلی اتیلن سبک 2420F پتروشیمی اميركبير 10,290 1397/09/28

پلی اتیلن سبک 2101TN پتروشیمی لاله - 1398/02/03

پلی اتیلن 2101TN47 یک پلی اتیلن سبک گرید فیلم است که جهت تولید فیلمهای شرینک با سرعت بالا به کار می رود.

پلی اتیلن سبک 2004 پتروشیمی لاله - 1398/02/03

پلی اتیلن 2004TC37 یک پلی اتیلن سبک گرید فیلم می باشد.

پلی اتیلن سبک 2426K پتروشیمی امیرکبیر - 1398/02/03

پلی اتیلن 2426K یک پلی اتیلن سبک گرید فیلم می باشد.

پلی اتیلن سبک 2420k پتروشیمی امیرکبیر - 1398/02/03

پلی اتیلن سبک LTM 2125 آریا ساسول - 1398/02/03