عنوان محصول قیمت تاریخ بروزرسانی کاربرد تولید کننده
پلی اتیلن سبک 020 13,200 1399/01/20 فیلم پتروشیمی بندرامام ادامه
پلی اتیلن سبک 0075 13,740 1399/01/17 فیلم پتروشیمی بندرامام ادامه
پلی اتیلن سبک 0190 11,740 1399/01/18 فیلم پتروشیمی آریاساسول ادامه
پلی اتیلن سبک 2420H 13,300 1399/01/16 فیلم پتروشیمی امیرکبیر ادامه
پلی اتیلن سبک 2420H 11,220 1398/07/28 فیلم پتروشیمی کردستان ادامه
پلی اتیلن سبک 2420D 14,520 1398/12/28 فیلم پتروشیمی امیرکبیر ادامه
پلی اتیلن سبک 2100 14,520 1398/12/28 فیلم پتروشیمی لاله ادامه
پلی اتیلن سبک 2102TX 11,050 1399/01/20 فیلم پتروشیمی لاله ادامه
پلی اتیلن سبک 2102TN 11,050 1399/01/20 فیلم پتروشیمی لاله ادامه
پلی اتیلن سبک 1922 15,020 1398/12/28 تزریقی پتروشیمی لاله ادامه
پلی اتیلن سبک 1922 15,020 1398/12/28 تزریقی پتروشیمی آریا ساسول ادامه
پلی اتیلن سبک 2420E 12,700 1398/11/26 فیلم پتروشیمی امیر کبیر ادامه
پلی اتیلن سبک 2420E02 13,220 1399/01/11 فیلم پتروشیمی کردستان ادامه
پلی اتیلن سبک 2420F 12,800 1398/11/26 فيلم پتروشیمی اميركبير ادامه
پلی اتیلن سبک 2420F3 13,820 1398/12/28 فيلم پتروشیمی کردستان ادامه
پلی اتیلن سبک 2420k - - فیلم پتروشیمی امیرکبیر ادامه
پلی اتیلن سبک 2420F8 12,550 1398/11/26 فیلم پتروشیمی کردستان ادامه
پلی اتیلن سبک LFI 2119 - - فیلم پتروشیمی آریا ساسول ادامه
پلی اتیلن سبک LFI 2130 - - فیلم پتروشیمی آریا ساسول ادامه
پلی اتیلن سبک LTM 2125 - - فیلم پتروشیمی آریا ساسول ادامه
پلی اتیلن سبک 2004 - - فیلم پتروشیمی لاله ادامه
پلی اتیلن سبک 2426K - - فیلم پتروشیمی امیرکبیر ادامه
پلی اتیلن سبک 2101TN - - فیلم پتروشیمی لاله ادامه
پلی اتیلن سبک LFI 2047A - - فیلم پتروشیمی آریا ساسول ادامه
پلی اتیلن سبك 2420F9 - - فیلم پتروشیمی کردستان ادامه
پلی اتیلن سبك 2426F8 - - فیلم پتروشیمی کردستان ادامه
پلی اتیلن سبك 2426E02 - - فیلم پتروشیمی کردستان ادامه