عنوان محصول قیمت تاریخ بروزرسانی کاربرد تولید کننده
پلی اتیلن سبک 020 - - فیلم پتروشیمی بندرامام ادامه
پلی اتیلن سبک 0075 - - فیلم پتروشیمی بندرامام ادامه
پلی اتیلن سبک 2420H - - فیلم پتروشیمی امیرکبیر ادامه
پلی اتیلن سبک 0190 - - فیلم پتروشیمی آریاساسول ادامه
پلی اتیلن سبک 2420H - - فیلم پتروشیمی کردستان ادامه
پلی اتیلن سبک 2420D - - فیلم پتروشیمی امیرکبیر ادامه
پلی اتیلن سبک 2100 - - فیلم پتروشیمی لاله ادامه
پلی اتیلن سبک 2102TN - - فیلم پتروشیمی لاله ادامه
پلی اتیلن سبک 2102TX - - فیلم پتروشیمی لاله ادامه
پلی اتیلن سبک 1922 - - تزریقی پتروشیمی لاله ادامه
پلی اتیلن سبک 1922 - - تزریقی پتروشیمی آریا ساسول ادامه
پلی اتیلن سبک 2420E - - فیلم پتروشیمی امیرکبیر ادامه
پلی اتیلن سبک 2420E02 - - فیلم پتروشیمی کردستان ادامه
پلی اتیلن سبک 2420F - - فيلم پتروشیمی اميركبير ادامه
پلی اتیلن سبک 2420F3 - - فيلم پتروشیمی کردستان ادامه
پلی اتیلن سبک 2420k - - فیلم پتروشیمی امیرکبیر ادامه
پلی اتیلن سبک 2420F8 - - فیلم پتروشیمی کردستان ادامه
پلی اتیلن سبک LFI 2119 - - فیلم پتروشیمی آریا ساسول ادامه
پلی اتیلن سبک 2130 (030) - - فیلم پتروشیمی آریا ساسول ادامه
پلی اتیلن سبک LFI 2047A - - فیلم پتروشیمی آریا ساسول ادامه
پلی اتیلن سبك 2426F8 - - فیلم پتروشیمی کردستان ادامه
پلی اتیلن سبک LTM 2125 - - فیلم پتروشیمی آریا ساسول ادامه
پلی اتیلن سبک 2004 - - فیلم پتروشیمی لاله ادامه
پلی اتیلن سبک 2426K - - فیلم پتروشیمی امیرکبیر ادامه
پلی اتیلن سبک 2101TN - - فیلم پتروشیمی لاله ادامه
پلی اتیلن سبك 2426E02 - - فیلم پتروشیمی کردستان ادامه
پلی اتیلن سبك 2420F9 - - فیلم پتروشیمی کردستان ادامه