پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)

نام محصول تولیدکننده قیمت تاریخ بروزرسانی
پلی اتیلن سبک خطی LL0209AA اراک 10,720 1398/08/01

پلی اتیلن LL0209AA یک پلی اتیلن سبک خطی کوپلیمر با نرمال بوتن است.

پلی اتیلن سبک خطی LL0209AA امیرکبیر 10,920 1398/08/01

پلی اتیلن LL0209AA یک پلی اتیلن سبک خطی کوپلیمر با نرمال بوتن است.

پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 10,370 1398/08/01

پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 10,470 1398/07/22

پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 11,300 1398/06/02

پلی اتیلن LL0209KJ یک پلی اتیلن سبک خطی کوپلیمر با نرمال بوتن است.

پلی اتیلن سبک خطی 32604 پتروشیمی جم 10,800 1398/06/02

پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد 10,700 1398/04/23

پلی اتیلن 22B01، یک پلی اتیلن سنگین با کاربرد تزریقی

پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 10,370 1398/08/01

پلی اتیلن 22B02، یک پلی اتیلن سنگین با کاربرد تزریقی

پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد 11,000 1398/04/23

پلی اتیلن سنگین 22B03 با کاربرد تزریقی پتروشیمی مهاآباد

پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ امیرکبیر - 1398/08/01

پلی اتیلن LL0209KJ یک پلی اتیلن سبک خطی کوپلیمر با نرمال بوتن است.

پلی اتیلن سبک خطی LL0220AA پتروشیمی امیرکبیر - 1398/08/01

پلی اتیلن LL0220AA یک پلی اتیلن سبک خطی کوپلیمر با نرمال بوتن می باشد

پلی اتیلن سبک خطی LL0220KJ پتروشیمی امیرکبیر - 1398/08/01

پلی اتیلن LL0220KJ یک پلی اتیلن سبک خطی کوپلیمر با نرمال بوتن می باشد.

پلی اتیلن سبک خطی LL0220AA پتروشیمی اراک - 1398/08/01

پلی اتیلن LL0220AA یک پلی اتیلن سبک خطی کوپلیمر با نرمال بوتن می باشد

پلی اتیلن سبک خطی LL0220KJ پتروشیمی اراک - 1398/08/01

پلی اتیلن LL0220KJ یک پلی اتیلن سبک خطی کوپلیمر با نرمال بوتن می باشد.

پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ اراک - 1398/08/01

پلی اتیلن LL0209KJ یک پلی اتیلن سبک خطی کوپلیمر با نرمال بوتن است.

پلی اتیلن سبک خطی 38504 پتروشیمی جم - 1398/08/01

پلی اتیلن 38504 یک پلی اتیلن خطی با دانسیته متوسط حاوی 1-بوتن با توزیع وزن مولکولی باریک می باشد.

پلی اتیلن سبک خطی M500026 Sabic - 1398/08/01

پلی اتیلن M500026 یک پلی اتیلن سبک خطی حاوی 1-بوتن با توزیع وزن مولکولی باریک می باشد.

پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد - 1398/08/01

پلی اتیلن LL22402 یک پلی اتیلن سبک خطی کوپلیمر با نرمال بوتن است.

پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد - 1398/08/01

پلی اتیلن LL22401 یک پلی اتیلن سبک خطی کوپلیمر با نرمال بوتن می باشد .

پلی اتیلن سبک خطی 22501 پتروشیمی جم - 1398/08/01

پلی اتیلن LL22501 یک پلی اتیلن سبک خطی کوپلیمر با نرمال بوتن است.

پلی اتیلن سبک خطی 27402 پتروشیمی جم - 1398/08/01

پلی اتیلن 27402، یک پلی اتیلن سبک خطی با کاربرد فیلم

پلی اتیلن سبک خطی 27402 لرستان - 1398/08/01

پلی اتیلن 27402، یک پلی اتیلن سبک خطی با کاربرد فیلم

پلی اتیلن سبک خطی 22403 لرستان - 1398/08/01

پلی اتیلن 22403، یک پلی اتیلن سبک خطی با کاربرد فیلم

پلی اتیلن سبک خطی 33403 لرستان - 1398/08/01

پلی اتیلن 33403، یک پلی اتیلن سبک خطی با کاربرد فیلم

پلی اتیلن سبک خطی LL6301 - - 1398/08/01

پلی اتیلن LL6301 یک پلی اتیلن سبک خطی کوپلیمر با نرمال بوتن می باشد که با تکنولوژی زیگلر-ناتا تولید شده است.

پلی اتیلن سبک خطی LL8446 - - 1398/08/01

پلی اتیلن LL8446.21 یک پلی اتیلن خطی با دانسیته متوسط حاوی 1-بوتن با توزیع وزن مولکولی باریک می باشد.