عنوان محصول قیمت تاریخ بروزرسانی کاربرد تولید کننده
پلی اتیلن سبک خطی LL0209AA 12,330 1398/10/29 فیلم پتروشیمی اراک ادامه
پلی اتیلن سبک خطی LL0209AA 12,430 1398/10/28 فیلم پتروشیمی امیرکبیر ادامه
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA 10,720 1398/09/02 فیلم پتروشیمی جم ادامه
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ 10,760 1398/10/08 فیلم پتروشیمی جم ادامه
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 11,300 1398/06/02 فیلم پتروشیمی تبریز ادامه
پلی اتیلن سبک خطی 32604 10,800 1398/06/02 دورانی پتروشیمی جم ادامه
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 10,700 1398/04/23 تزریقی پتروشیمی مهاباد ادامه
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 10,830 1398/10/28 تزریقی پتروشیمی مهاباد ادامه
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 11,000 1398/04/23 تزریقی پتروشیمی مهاباد ادامه
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ - - فیلم پتروشیمی امیرکبیر ادامه
پلی اتیلن سبک خطی LL0220AA - - فیلم پتروشیمی امیرکبیر ادامه
پلی اتیلن سبک خطی LL0220KJ - - فیلم پتروشیمی امیرکبیر ادامه
پلی اتیلن سبک خطی LL0220AA - - فیلم پتروشیمی اراک ادامه
پلی اتیلن سبک خطی LL0220KJ - - فیلم پتروشیمی اراک ادامه
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ - - فیلم پتروشیمی اراک ادامه
پلی اتیلن سبک خطی 27402 - - فیلم پتروشیمی جم ادامه
پلی اتیلن سبک خطی 22402 - - فیلم پتروشیمی مهاباد ادامه
پلی اتیلن سبک خطی 22401 - - فیلم پتروشیمی مهاباد ادامه
پلی اتیلن سبک خطی 22501 - - فیلم پتروشیمی جم ادامه
پلی اتیلن سبک خطی 27402 - - فیلم پتروشیمی لرستان ادامه
پلی اتیلن سبک خطی 38504 - - دورانی پتروشیمی جم ادامه
پلی اتیلن سبک خطی 22403 - - فیلم پتروشیمی لرستان ادامه
پلی اتیلن سبک خطی 33403 - - فیلم پتروشیمی لرستان ادامه
پلی اتیلن سبک خطی LL6301 - - روتومولدینگ - ادامه
پلی اتیلن سبک خطی M500026 - - تزریقی Sabic ادامه
پلی اتیلن سبك خطی 18XF5N - - - پتروشیمی جم ادامه
پلی اتيلن سبك خطی 235F6 - - - پتروشیمی جم ادامه
پلی اتیلن سبک خطی LL8446 - - فیلم - ادامه
پلی اتیلن سبک خطی 20075 - - - پتروشیمی شازند ادامه
پلی اتیلن سبك خطی 0410AA - - - پتروشیمی شازند ادامه
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 - - - پتروشیمی مهاباد ادامه
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 - - - پتروشیمی مهاباد ادامه
پلی اتیلن سبک خطی 22BF7 - - - پتروشیمی مهاباد ادامه
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ - - - پتروشیمی مهاباد ادامه
پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJ - - - پتروشیمی مهاباد ادامه