پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)

نام محصول تولیدکننده قیمت تاریخ بروزرسانی
پلی اتیلن سبک خطی 27402 پتروشیمی جم - 1397/11/28

پلی اتیلن سبک خطی 27402 لرستان - 1397/11/28

پلی اتیلن سبک خطی 22403 لرستان - 1397/11/28

پلی اتیلن سبک خطی 33403 لرستان - 1397/11/28

پلی اتیلن سبک خطی LL6301 - - 1397/11/28

پلی اتیلن LL6301 یک پلی اتیلن سبک خطی کوپلیمر با نرمال بوتن می باشد که با تکنولوژی زیگلر-ناتا تولید شده است.

پلی اتیلن سبک خطی LL8446 - - 1397/11/28

پلی اتیلن LL8446.21 یک پلی اتیلن خطی با دانسیته متوسط حاوی 1-بوتن با توزیع وزن مولکولی باریک می باشد.

پلی اتیلن سبک خطی LL0209AA امیرکبیر 11,150 1397/11/23

پلی اتیلن LL0209AA یک پلی اتیلن سبک خطی کوپلیمر با نرمال بوتن است.

پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ امیرکبیر - 1397/11/28

پلی اتیلن LL0209KJ یک پلی اتیلن سبک خطی کوپلیمر با نرمال بوتن است.

پلی اتیلن سبک خطی M500026 Sabic - 1397/11/27

پلی اتیلن M500026 یک پلی اتیلن سبک خطی حاوی 1-بوتن با توزیع وزن مولکولی باریک می باشد.

پلی اتیلن سبک خطی 38504 - - 1397/11/27

پلی اتیلن 38504 یک پلی اتیلن خطی با دانسیته متوسط حاوی 1-بوتن با توزیع وزن مولکولی باریک می باشد.

پلی اتیلن سبک خطی LL0220AA - - 1397/11/27

پلی اتیلن LL0220AA یک پلی اتیلن سبک خطی کوپلیمر با نرمال بوتن می باشد

پلی اتیلن سبک خطی LL0220KJ - - 1397/11/27

پلی اتیلن LL0220KJ یک پلی اتیلن سبک خطی کوپلیمر با نرمال بوتن می باشد.

پلی اتیلن سبک خطی 22402 - - 1397/11/27

پلی اتیلن LL22402 یک پلی اتیلن سبک خطی کوپلیمر با نرمال بوتن است.

پلی اتیلن سبک خطی 22401 - - 1397/11/27

پلی اتیلن LL22401 یک پلی اتیلن سبک خطی کوپلیمر با نرمال بوتن می باشد .

پلی اتیلن سبک خطی LL0209AA اراک 11,100 1397/11/25

پلی اتیلن LL0209AA یک پلی اتیلن سبک خطی کوپلیمر با نرمال بوتن است.

پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ تبریز - 1397/11/28

پلی اتیلن LL0209KJ یک پلی اتیلن سبک خطی کوپلیمر با نرمال بوتن است.

پلی اتیلن سبک خطی22501 پتروشیمی جم - 1397/11/28

پلی اتیلن LL22501 یک پلی اتیلن سبک خطی کوپلیمر با نرمال بوتن است.

پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ اراک - 1397/11/28

پلی اتیلن LL0209KJ یک پلی اتیلن سبک خطی کوپلیمر با نرمال بوتن است.