عنوان محصول قیمت تاریخ بروزرسانی کاربرد تولید کننده
پلی اتیلن سبک خطی LL0209AA 11,500 1399/01/20 فیلم پتروشیمی اراک ادامه
پلی اتیلن سبک خطی LL0209AA 11,800 1399/01/20 فیلم پتروشیمی امیرکبیر ادامه
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA 13,820 1398/12/28 فیلم پتروشیمی جم ادامه
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ 14,020 1398/12/28 فیلم پتروشیمی جم ادامه
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ - - فیلم پتروشیمی تبریز ادامه
پلی اتیلن سبک خطی 32604 - - دورانی پتروشیمی جم ادامه
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 13,250 1398/12/28 تزریقی پتروشیمی مهاباد ادامه
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 11,570 1399/01/18 تزریقی پتروشیمی مهاباد ادامه
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 - - تزریقی پتروشیمی مهاباد ادامه
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ - - فیلم پتروشیمی امیرکبیر ادامه
پلی اتیلن سبک خطی LL0220AA - - فیلم پتروشیمی امیرکبیر ادامه
پلی اتیلن سبک خطی LL0220KJ - - فیلم پتروشیمی امیرکبیر ادامه
پلی اتیلن سبک خطی LL0220AA - - فیلم پتروشیمی اراک ادامه
پلی اتیلن سبک خطی LL0220KJ - - فیلم پتروشیمی اراک ادامه
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ - - فیلم پتروشیمی اراک ادامه
پلی اتیلن سبک خطی 27402 - - فیلم پتروشیمی جم ادامه
پلی اتیلن سبک خطی 22402 - - فیلم پتروشیمی مهاباد ادامه
پلی اتیلن سبک خطی 22401 - - فیلم پتروشیمی مهاباد ادامه
پلی اتیلن سبک خطی 22501 - - فیلم پتروشیمی جم ادامه
پلی اتیلن سبک خطی 27402 - - فیلم پتروشیمی لرستان ادامه
پلی اتیلن سبک خطی 38504 - - دورانی پتروشیمی جم ادامه
پلی اتیلن سبك خطی 18XF5N - - - پتروشیمی جم ادامه
پلی اتيلن سبك خطی 235F6 - - - پتروشیمی جم ادامه
پلی اتیلن سبک خطی 20075 - - - پتروشیمی شازند ادامه
پلی اتیلن سبک خطی 22403 - - فیلم پتروشیمی لرستان ادامه
پلی اتیلن سبک خطی 33403 - - فیلم پتروشیمی لرستان ادامه
پلی اتیلن سبک خطی LL6301 - - روتومولدینگ - ادامه
پلی اتیلن سبک خطی LL8446 - - فیلم - ادامه
پلی اتیلن سبک خطی M500026 - - تزریقی Sabic ادامه
پلی اتیلن سبك خطی 0410AA - - - پتروشیمی شازند ادامه
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 - - - پتروشیمی مهاباد ادامه
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 - - - پتروشیمی مهاباد ادامه
پلی اتیلن سبک خطی 22BF7 - - - پتروشیمی مهاباد ادامه
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ - - - پتروشیمی مهاباد ادامه
پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJ - - - پتروشیمی مهاباد ادامه