عنوان محصول قیمت تاریخ بروزرسانی کاربرد تولید کننده
پلی پروپیلن هموپلیمر ZH 552R - - نساجی نوید زرشیمی ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 552R - - نساجی پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 552R - - نساجی پتروشیمی اراک ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 552R - - نساجی پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر C30S - - نساجی پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر C30S - - نساجی پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر C30G - - تزریقی پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر Z30S - - نساجی-تزریقی پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر Z30G - - تزریقی پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر Z30S - - نساجی-تزریقی پتروشیمی شازند اراک ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 030 - - نساجی پتروشیمی پلی نار ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 060 - - نساجی- تزریقی پتروشیمی پلی نار ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 510L - - اکستروژن پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر CR380 - - نساجی پتروشیمی پلی نار ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر V30S - - تزریقی پتروشیمی اراک ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر X30S - - نساجی پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 1102XL - - نساجی- تزریقی پتروشیمی رجال ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 550J - - نساجی- تزریقی پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر V30G - - قالبگیری تزریقی پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 1102XK - - نساجی- تزریقی پتروشیمی رجال ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 525J - - نساجی- تزریقی پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 515MA - - تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 550J - - نساجی اراک ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 550J - - نساجی- تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 510L - - اکستروژن پتروشیمی نویدزرشیمی ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر X30G - - نساجي پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 510L - - اکستروژن پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر PYI-250 - - نساجی- تزریقی پتروشیمی پلی نار ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 510L - - اکستروژن پتروشیمی اراک ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 552J - - نساجی پتروشیمی اراک ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 1102L - - نساجی- تزریقی پتروشیمی رجال ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 525J - - نساجی- تزریقی پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 1102K - - نساجی پتروشیمی رجال ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 500P - - تزریقی پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر V30S - - تزریقی پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر ZH 500 M - - نساجی- تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر T30G - - تزریق پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر T31 S - - اکستروژن - ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 500 N - - نساجی - ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر T30S - - اکستروژن پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 010 - - نساجی پتروشیمی پلی نار ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 080 - - تزریقی - ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر SF1160 - - نساجی پتروشیمی پلی نار ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر P-SIF-30 - - نساجی - ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر ZH 422H - - فیلم پتروشیمی نوید زرشیمی ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر F30S - - نساجی - ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر PYI-180 - - نساجی پتروشیمی پلی نار ادامه