عنوان محصول قیمت تاریخ بروزرسانی کاربرد تولید کننده
پلی پروپیلن هموپلیمر ZH 552R 14,300 1399/01/19 نساجی نوید زرشیمی ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 552R 14,300 1399/01/19 نساجی پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 552R 13,750 1399/01/20 نساجی پتروشیمی اراک ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 552R 14,300 1399/01/19 نساجی پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر C30S 15,000 1399/01/19 نساجی پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر C30S 13,850 1399/01/20 نساجی پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر C30G 14,750 1399/01/19 تزریقی پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر Z30S 15,100 1399/01/18 نساجی-تزریقی پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر Z30S 13,750 1399/01/20 نساجی-تزریقی پتروشیمی شازند اراک ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر Z30G 14,550 1399/01/19 تزریقی پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 030 14,520 1398/12/28 نساجی پتروشیمی پلی نار ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 060 18,770 1398/12/28 نساجی- تزریقی پتروشیمی پلی نار ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 510L 13,850 1399/01/20 اکستروژن پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 550J 16,700 1398/12/28 نساجی- تزریقی پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر V30S - - تزریقی پتروشیمی اراک ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر X30S - - - پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 1102XL 18,850 1398/12/06 نساجی- تزریقی پتروشیمی رجال ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر V30G - - قالبگیری تزریقی پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 1102XK 17,830 1398/12/01 نساجی- تزریقی پتروشیمی رجال ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 525J 16,700 1398/12/28 نساجی- تزریقی پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 515MA 16,700 1398/12/28 تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 550J 15,630 1398/11/13 نساجی اراک ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 550J 16,700 1398/12/28 نساجی- تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر X30F 16,220 1398/12/28 - پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 510L 16,900 1398/12/28 اکستروژن پتروشیمی نویدزرشیمی ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر PYI-250 13,850 1399/01/20 نساجی- تزریقی پتروشیمی پلی نار ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر X30G - - نساجي پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 510L - - اکستروژن پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 510L - - اکستروژن پتروشیمی اراک ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 552J - - نساجی پتروشیمی اراک ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 525J - - نساجی- تزریقی پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 1102L 16,900 1398/12/28 نساجی- تزریقی پتروشیمی رجال ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 500P 15,350 1399/01/19 تزریقی پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 1102K - - نساجی پتروشیمی رجال ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر V30S - - تزریقی پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر ZH 500 M - - نساجی- تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر T30G - - تزریق پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر T31 S - - اکستروژن - ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 500 N - - نساجی - ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر T30S - - اکستروژن پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 010 - - نساجی پتروشیمی پلی نار ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 080 - - تزریقی - ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر SF1160 - - نساجی پتروشیمی پلی نار ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر P-SIF-30 - - نساجی - ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر ZH 422 H - - فیلم - ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر F30S - - نساجی - ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر PYI-180 - - نساجی پتروشیمی پلی نار ادامه