پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homo)

نام محصول تولیدکننده قیمت تاریخ بروزرسانی
پلی پروپیلن هموپلیمر C30G پتروشیمی مارون 13,200 1397/10/26

پلی پروپیلن هموپلیمر 550J پتروشیمی نوید زرشیمی - 1397/11/28

پلی پروپیلن هموپلیمر 550J اراک - 1397/11/28

پلی پروپیلن هموپلیمر 030 پلی نار - 1397/11/28

پلی پروپیلن P-SIF-30 یک پلی پروپیلن هموپلیمر می باشد.

پلی پروپیلن کوپلیمر EP 440G پتروشیمی جم 14,400 1397/11/23

پلی پروپیلن EP440G یک بلاک کوپلیمر پلی پروپیلن هسته دار اکستروژن گرید است.

پلی پروپیلن هموپلیمر 1102K رجال - 1397/11/28

پلی پروپیلن 1102K یک پلی پروپیلن هموپلیمر می باشد که جهت تولید تسمه و مونوفیلامنت و قطعات ترموفرم به کار می رود.

پلی پروپیلن هموپلیمر V30G پتروشیمی مارون - 1397/11/28

پلی پروپیلن V30G یک پلی پروپیلن هموپلیمر با جریان پذیری نسبتاً بالا می باشد.

پلی پروپیلن هموپلیمر HP 500 N - - 1397/11/28

پلی پروپیلن HP500N یک پلی پروپیلن هموپلیمر با جریان پذیری نسبتاً بالا می باشد .

پلی پروپیلن هموپلیمر ZH 500 M پتروشیمی نوید زرشیمی - 1397/11/28

پلی پروپیلن ZH500M یک پلی پروپیلن هموپلیمر با فرایندپذیری خوب می باشد .

پلی پروپیلن هموپلیمر 080 - - 1397/11/28

پروپیلن P-SI-080 یک پلی پروپیلن هموپلیمر گرید تزریق می باشد .

پلی پروپیلن هموپلیمر C30S - 14,150 1397/11/03

پلی پروپیلن هموپلیمر HP 510L اراک - 1397/11/28

پلی پروپیلن HP510L یک پلی پروپیلن هموپلیمر اکستروژن گرید است.

پلی پروپیلن هموپلیمر 060 پتروشیمی پلی نار 12,600 1397/10/22

پلی پروپیلن P-SF-060 یک پلی پروپیلن هموپلیمر اکستروژن گرید است.

پلی پروپیلن هموپلیمر HP 552R نوید زرشیمی 11,290 1397/10/05

پلی پروپیلن هموپلیمر PYI-250 پتروشیمی پلی نار - 1397/11/28

پلی پروپیلن P-YI-250 یک پلی پروپیلن هموپلیمر با جریان پذیری بالا می باشد.

پلی پروپیلن هموپلیمر Z30G پتروشیمی مارون 13,200 1397/10/26

پلی پروپیلن Z30G یک پلی پروپیلن هموپلیمر با جریان پذیری بالا می باشد.

پلی پروپیلن هموپلیمر HP 500P پتروشیمی جم - 1397/11/28

پلی پروپیلن HP500P یک پلی پروپیلن هموپلیمر با جریان پذیری نسبتاً بالا می باشد.

پلی پروپیلن هموپلیمر V30S پتروشیمی مارون _ پتروشیمی اراک - 1397/11/28

پلی پروپیلن هموپلیمر 1102XL پتروشیمی رجال - 1397/11/28

پلی پروپیلن 1102XL یک پلی پروپیلن هموپلیمر می باشد که جهت تولید تسمه و مونوفیلامنت و قطعات تزریقی به کار می رود.

پلی پروپیلن هموپلیمر 1102L پتروشیمی رجال - 1397/11/28

پلی پروپیلن 1102L یک پلی پروپیلن هموپلیمر می باشد که جهت تولید تسمه و مونوفیلامنت و قطعات تزریقی به کار می رود.

پلی پروپیلن هموپلیمر 1102XK پتروشیمی رجال - 1397/11/27

پلی پروپیلن 1102XK یک پلی پروپیلن هموپلیمر است.

پلی پروپیلن هموپلیمر HP 550J پتروشیمی جم - 1397/11/28

پلی پروپیلن هموپلیمر 552J اراک - 1397/11/28

پلی پروپیلن هموپلیمر T30S - - 1397/11/28

پلی پروپیلن T30S یک پلی پروپیلن هموپلیمر می باشد.

پلی پروپیلن هموپلیمر T31 S - - 1397/11/28

پلی پروپیلن T31SE یک پلی پروپیلن هموپلیمر می باشد .

پلی پروپیلن هموپلیمر T30G - - 1397/11/28

پلی پروپیلن T30G یک پلی پروپیلن هموپلیمر گرید تزریق می باشد.

پلی پروپیلن هموپلیمر 525J پتروشیمی جم 17,740 1397/10/23

پلی پروپیلن HP525J یک پلی پروپیلن هموپلیمر می باشد.

پلی پروپیلن هموپلیمر P-SIF-30 - - 1397/11/28

پلی پروپیلن هموپلیمر ZH 422 H - - 1397/11/28

پلی پروپیلن ZH422H یک پلی پروپیلن هموپلیمر جهت تولید فیلمهای جهت یافته می باشد.

پلی پروپیلن هموپلیمر F30S - - 1397/11/28

پلی پروپیلن F30S یک پلی پروپیلن هموپلیمر می باشد که جهت تولید ریسمان به کار می رود.

پلی پروپیلن هموپلیمر 515MA پتروشیمی نوید زرشیمی 13,100 1397/10/05

پلی پروپیلن ZH515MA یک پلی پروپیلن هموپلیمر حاوی پکیج آنتی بلاک و اسلیپ ایجنت است .

پلی پروپیلن هموپلیمر 525J پتروشیمی مارون - 1397/11/28

پلی پروپیلن HP525J یک پلی پروپیلن هموپلیمر می باشد .

پلی پروپیلن هموپلیمر HP 552R پتروشیمی جم 13,200 1397/10/26

پلی پروپیلن هموپلیمر HP 552R پتروشیمی اراک 13,200 1397/10/26

پلی پروپیلن هموپلیمر HP 552R پتروشیمی مارون 13,200 1397/10/26

پلی پروپیلن هموپلیمر HP 510L جم 14,200 1397/11/03

پلی پروپیلن HP510L یک پلی پروپیلن هموپلیمر اکستروژن گرید است.

پلی پروپیلن هموپلیمر HP 510L مارون - 1397/11/28

پلی پروپیلن HP510L یک پلی پروپیلن هموپلیمر اکستروژن گرید است.

پلی پروپیلن هموپلیمر HP 510L نویدزرشیمی - 1397/11/28

پلی پروپیلن HP510L یک پلی پروپیلن هموپلیمر اکستروژن گرید است.

پلی پروپیلن هموپلیمر Z30S پتروشیمی شازند اراک 13,300 1397/10/26

پلی پروپیلن هموپلیمر Z30S پتروشیمی مارون 13,200 1397/10/26