عنوان محصول قیمت تاریخ بروزرسانی کاربرد تولید کننده
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 552R 13,280 1398/06/02 نساجی نوید زرشیمی ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 552R 13,700 1398/09/20 نساجی پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 552R 13,670 1398/09/20 نساجی پتروشیمی اراک ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 552R 13,700 1398/09/20 نساجی پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر C30S 13,290 1398/09/20 نساجی پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر C30G 13,740 1398/09/18 تزریقی پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر Z30S 13,720 1398/09/20 نساجی-تزریقی پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر Z30S 13,670 1398/09/20 نساجی-تزریقی پتروشیمی شازند اراک ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر Z30G 13,030 1398/09/09 تزریقی پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 030 12,130 1398/09/12 نساجی پلی نار ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 060 13,320 1398/09/20 نساجی- تزریقی پتروشیمی پلی نار ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 510L 13,320 1398/09/20 اکستروژن جم ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 550J 12,470 1398/08/20 نساجی- تزریقی پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر X30G 13,270 1398/06/04 نساجي پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر V30S 12,520 1398/07/24 تزریقی پتروشیمی اراک ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر X30S 12,680 1398/06/23 - پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 1102XL 13,320 1398/09/20 نساجی- تزریقی پتروشیمی رجال ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر V30G 15,130 1398/05/08 قالبگیری تزریقی پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 1102XK 12,920 1398/09/20 نساجی- تزریقی پتروشیمی رجال ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر ZH 515MA 13,270 1398/07/29 تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 550J 12,420 1398/08/18 نساجی- تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 510L 13,140 1398/09/20 اکستروژن نویدزرشیمی ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 525J 12,470 1398/08/20 نساجی- تزریقی پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر X30F 13,120 1398/09/20 - پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 550J 12,350 1398/07/21 نساجی اراک ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر PYI-250 - - نساجی- تزریقی پتروشیمی پلی نار ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 510L - - اکستروژن مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 510L - - اکستروژن اراک ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 552J - - نساجی اراک ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 525J - - نساجی- تزریقی پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 500P - - تزریقی پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 1102K - - نساجی رجال ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 1102L - - نساجی- تزریقی پتروشیمی رجال ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر V30S - - تزریقی پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر ZH 500 M - - نساجی- تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر T30G - - تزریق پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر T31 S - - اکستروژن - ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر T30S - - اکستروژن - ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 500 N - - نساجی - ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 010 - - نساجی پتروشیمی پلی نار ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 080 - - تزریقی - ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر SF1160 - - نساجی پتروشیمی پلی نار ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر P-SIF-30 - - نساجی - ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر ZH 422 H - - فیلم - ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر F30S - - نساجی - ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر PYI-180 - - نساجی پتروشیمی پلی نار ادامه