پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homo)

نام محصول تولیدکننده قیمت تاریخ بروزرسانی
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 552R نوید زرشیمی 13,280 1398/06/02

پلی پروپیلن HP 552R، یک پلی پروپیلن هموپلیمر با کاربرد نساجی

پلی پروپیلن هموپلیمر HP 552R پتروشیمی جم 13,090 1398/08/01

پلی پروپیلن HP 552R، یک پلی پروپیلن هموپلیمر با کاربرد نساجی

پلی پروپیلن هموپلیمر HP 552R پتروشیمی اراک 13,090 1398/08/01

پلی پروپیلن HP 552R، یک پلی پروپیلن هموپلیمر با کاربرد نساجی

پلی پروپیلن هموپلیمر HP 552R پتروشیمی مارون 13,120 1398/08/01

پلی پروپیلن HP 552R، یک پلی پروپیلن هموپلیمر با کاربرد نساجی

پلی پروپیلن هموپلیمر C30S پتروشیمی مارون 13,070 1398/08/01

پلی پروپیلن C30S، یک پلی پروپیلن هموپلیمر با کاربرد نساجی

پلی پروپیلن هموپلیمر C30G پتروشیمی مارون 13,380 1398/06/04

پلی پروپیلن C30G، یک پلی پروپیلن هموپلیمر با کاربرد تزریقی

پلی پروپیلن هموپلیمر Z30S پتروشیمی مارون 13,090 1398/08/01

پلی پروپیلن Z30S، یک پلی پروپیلن هموپلیمر با کاربرد نساجی-تزریقی

پلی پروپیلن هموپلیمر Z30S پتروشیمی شازند اراک 13,040 1398/08/01

پلی پروپیلن Z30S، یک پلی پروپیلن هموپلیمر با کاربرد نساجی-تزریقی

پلی پروپیلن هموپلیمر Z30G پتروشیمی مارون 13,360 1398/06/02

پلی پروپیلن Z30G یک پلی پروپیلن هموپلیمر با جریان پذیری بالا می باشد.

پلی پروپیلن هموپلیمر 030 پلی نار 11,720 1398/08/01

پلی پروپیلن P-SIF-30 یک پلی پروپیلن هموپلیمر می باشد.

پلی پروپیلن هموپلیمر 060 پتروشیمی پلی نار 13,070 1398/08/01

پلی پروپیلن P-SF-060 یک پلی پروپیلن هموپلیمر اکستروژن گرید است.

پلی پروپیلن هموپلیمر PYI-250 پتروشیمی پلی نار - 1398/08/01

پلی پروپیلن P-YI-250 یک پلی پروپیلن هموپلیمر با جریان پذیری بالا می باشد.

پلی پروپیلن هموپلیمر HP 510L جم 13,070 1398/08/01

پلی پروپیلن HP510L یک پلی پروپیلن هموپلیمر اکستروژن گرید است.

پلی پروپیلن هموپلیمر HP 550J پتروشیمی جم 12,870 1398/08/01

پلی پروپیلن هموپلیمر HP 550J یک هموپلیمر پلی پروپیلن بسیار مناسب جهت اکستروژن ورق برای شكل دهی حرارتی، رشته فیلم و تک رشته ها می باشد که فرآیندپذیری مناسب به همراه خصوصیات مكانیكی خوب دارد.

پلی پروپیلن هموپلیمر X30G پتروشیمی مارون 13,270 1398/06/04

پلی پروپیلن X30G، یک پلی پروپیلن هموپلیمر با کاربرد نساجی

پلی پروپیلن هموپلیمر V30S پتروشیمی اراک 12,520 1398/07/24

پلی پروپیلن V30S، یک پلی پروپیلن هموپلیمر با کاربرد تزریقی

پلی پروپیلن هموپلیمر X30S پتروشیمی مارون 12,680 1398/06/23

پلی پروپیلن X30S، یک پلی پروپیلن هموپلیمر تولید پتروشیمی مارون

پلی پروپیلن هموپلیمر V30G پتروشیمی مارون 15,130 1398/05/08

پلی پروپیلن V30G یک پلی پروپیلن هموپلیمر با جریان پذیری نسبتاً بالا می باشد.

پلی پروپیلن هموپلیمر 1102XK پتروشیمی رجال 13,070 1398/08/01

پلی پروپیلن 1102XK یک پلی پروپیلن هموپلیمر است.

پلی پروپیلن هموپلیمر 1102XL پتروشیمی رجال 13,070 1398/08/01

پلی پروپیلن 1102XL یک پلی پروپیلن هموپلیمر می باشد که جهت تولید تسمه و مونوفیلامنت و قطعات تزریقی به کار می رود.

پلی پروپیلن هموپلیمر ZH 515MA پتروشیمی نوید زرشیمی 13,270 1398/07/29

پلی پروپیلن ZH515MA یک پلی پروپیلن هموپلیمر حاوی پکیج آنتی بلاک و اسلیپ ایجنت است .

پلی پروپیلن هموپلیمر 550J پتروشیمی نوید زرشیمی 12,420 1398/07/22

پلی پروپیلن هموپلیمر HP 550J یک هموپلیمر پلی پروپیلن بسیار مناسب جهت اکستروژن ورق برای شكل دهی حرارتی، رشته فیلم و تک رشته ها می باشد که فرآیندپذیری مناسب به همراه خصوصیات مكانیكی خوب دارد.

پلی پروپیلن هموپلیمر HP 510L نویدزرشیمی 12,920 1398/07/06

پلی پروپیلن HP510L یک پلی پروپیلن هموپلیمر اکستروژن گرید است.

پلی پروپیلن هموپلیمر 525J پتروشیمی جم 12,470 1398/07/29

پلی پروپیلن HP525J یک پلی پروپیلن هموپلیمر می باشد.

پلی پروپیلن هموپلیمر X30F پتروشیمی مارون 12,370 1398/07/29

پلی پروپیلن X30F، یک پلی پروپیلن هموپلیمر تولید پتروشیمی مارون

پلی پروپیلن هموپلیمر 550J اراک 12,350 1398/07/21

پلی پروپیلن هموپلیمر HP 550J یک هموپلیمر پلی پروپیلن بسیار مناسب جهت اکستروژن ورق برای شكل دهی حرارتی، رشته فیلم و تک رشته ها می باشد

پلی پروپیلن هموپلیمر HP 510L مارون - 1398/08/01

پلی پروپیلن HP510L یک پلی پروپیلن هموپلیمر اکستروژن گرید است.

پلی پروپیلن هموپلیمر HP 510L اراک - 1398/08/01

پلی پروپیلن HP510L یک پلی پروپیلن هموپلیمر اکستروژن گرید است.

پلی پروپیلن هموپلیمر 552J اراک - 1398/08/01

پلی پروپیلن HP 552J، یک پلی پروپیلن هموپلیمر برای تولید نخ های پلی اتیلن و یکپارچه

پلی پروپیلن هموپلیمر 525J پتروشیمی مارون - 1398/08/01

پلی پروپیلن HP525J یک پلی پروپیلن هموپلیمر می باشد .

پلی پروپیلن هموپلیمر HP 500P پتروشیمی جم - 1398/08/01

پلی پروپیلن HP500P یک پلی پروپیلن هموپلیمر با جریان پذیری نسبتاً بالا می باشد.

پلی پروپیلن هموپلیمر 1102K رجال - 1398/08/01

پلی پروپیلن 1102K یک پلی پروپیلن هموپلیمر می باشد که جهت تولید تسمه و مونوفیلامنت و قطعات ترموفرم به کار می رود.

پلی پروپیلن هموپلیمر 1102L پتروشیمی رجال - 1398/08/01

پلی پروپیلن 1102L یک پلی پروپیلن هموپلیمر می باشد که جهت تولید تسمه و مونوفیلامنت و قطعات تزریقی به کار می رود.

پلی پروپیلن هموپلیمر V30S پتروشیمی مارون - 1398/08/01

پلی پروپیلن V30S، یک پلی پروپیلن هموپلیمر با کاربرد تزریقی

پلی پروپیلن هموپلیمر ZH 500 M پتروشیمی نوید زرشیمی - 1398/08/01

پلی پروپیلن ZH500M یک پلی پروپیلن هموپلیمر با فرایندپذیری خوب می باشد .

پلی پروپیلن هموپلیمر T30G پتروشیمی مارون - 1398/08/01

پلی پروپیلن T30G یک پلی پروپیلن هموپلیمر گرید تزریق می باشد.

پلی پروپیلن هموپلیمر T31 S - - 1398/08/01

پلی پروپیلن T31SE یک پلی پروپیلن هموپلیمر می باشد .

پلی پروپیلن هموپلیمر T30S - - 1398/08/01

پلی پروپیلن T30S یک پلی پروپیلن هموپلیمر می باشد.

پلی پروپیلن هموپلیمر 080 - - 1398/08/01

پروپیلن P-SI-080 یک پلی پروپیلن هموپلیمر گرید تزریق می باشد .

پلی پروپیلن هموپلیمر HP 500 N - - 1398/08/01

پلی پروپیلن HP500N یک پلی پروپیلن هموپلیمر با جریان پذیری نسبتاً بالا می باشد .

پلی پروپیلن هموپلیمر P-SIF-30 - - 1398/08/01

پلی پروپیلن P-SIF-30، یک پلی پروپیلن هموپلیمر با کاربرد نساجی

پلی پروپیلن هموپلیمر ZH 422 H - - 1398/08/01

پلی پروپیلن ZH422H یک پلی پروپیلن هموپلیمر جهت تولید فیلمهای جهت یافته می باشد.

پلی پروپیلن هموپلیمر F30S - - 1398/08/01

پلی پروپیلن F30S یک پلی پروپیلن هموپلیمر می باشد که جهت تولید ریسمان به کار می رود.