عنوان محصول قیمت تاریخ بروزرسانی کاربرد تولید کننده
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 552R 13,700 1398/09/21 نساجی نوید زرشیمی ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 552R 16,230 1398/11/02 نساجی پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 552R 16,230 1398/11/02 نساجی پتروشیمی اراک ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 552R 16,230 1398/11/02 نساجی پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر C30S 14,130 1398/11/02 نساجی پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر C30G 14,130 1398/11/02 تزریقی پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر Z30S 16,180 1398/11/02 نساجی-تزریقی پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر Z30S 16,130 1398/11/02 نساجی-تزریقی پتروشیمی شازند اراک ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر Z30G 14,830 1398/10/21 تزریقی پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 030 13,530 1398/11/02 نساجی پتروشیمی پلی نار ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 060 14,030 1398/11/02 نساجی- تزریقی پتروشیمی پلی نار ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 510L 13,980 1398/11/02 اکستروژن پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 550J 14,030 1398/11/02 نساجی- تزریقی پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر V30S 13,800 1398/09/21 تزریقی پتروشیمی اراک ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر X30S 12,680 1398/06/23 - پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 1102XL 13,980 1398/11/02 نساجی- تزریقی پتروشیمی رجال ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر V30G 13,800 1398/09/21 قالبگیری تزریقی پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 1102XK 13,730 1398/11/02 نساجی- تزریقی پتروشیمی رجال ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 515MA 13,630 1398/11/02 تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 550J 13,830 1398/11/02 نساجی- تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 525J 13,830 1398/11/02 نساجی- تزریقی پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر X30F 14,130 1398/11/02 - پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 510L 13,990 1398/11/02 اکستروژن پتروشیمی نویدزرشیمی ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 550J 12,350 1398/07/21 نساجی اراک ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر PYI-250 14,000 1398/10/02 نساجی- تزریقی پتروشیمی پلی نار ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر X30G 14,030 1398/10/21 نساجي پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 510L - - اکستروژن پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 510L - - اکستروژن پتروشیمی اراک ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 552J - - نساجی پتروشیمی اراک ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 525J - - نساجی- تزریقی پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 500P - - تزریقی پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 1102L - - نساجی- تزریقی پتروشیمی رجال ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 1102K - - نساجی پتروشیمی رجال ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر V30S - - تزریقی پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر ZH 500 M - - نساجی- تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر T30G - - تزریق پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر T31 S - - اکستروژن - ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر T30S - - اکستروژن پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 500 N - - نساجی - ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 010 - - نساجی پتروشیمی پلی نار ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 080 - - تزریقی - ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر SF1160 - - نساجی پتروشیمی پلی نار ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر P-SIF-30 - - نساجی - ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر ZH 422 H - - فیلم - ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر F30S - - نساجی - ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر PYI-180 - - نساجی پتروشیمی پلی نار ادامه