عنوان محصول قیمت تاریخ بروزرسانی کاربرد تولید کننده
پلی پروپیلن هموپلیمر ZH 552R 30,650 1399/06/22 نساجی نوید زرشیمی ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 552R 30,650 1399/06/22 نساجی پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 552R 30,650 1399/06/22 نساجی پتروشیمی اراک ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 552R 30,650 1399/06/22 نساجی پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر C30S 31,300 1399/06/29 نساجی پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر C30S 31,300 1399/06/29 نساجی پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر C30G 21,750 1399/04/24 تزریقی پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر Z30S 27,550 1399/06/10 نساجی-تزریقی پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر Z30G 18,250 1399/04/09 تزریقی پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر Z30S 24,500 1399/05/13 نساجی-تزریقی پتروشیمی شازند اراک ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 030 27,300 1399/07/14 نساجی پتروشیمی پلی نار ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 060 27,100 1399/06/10 نساجی- تزریقی پتروشیمی پلی نار ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 510L 31,200 1399/06/29 اکستروژن پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر CR380 15,200 1399/02/07 نساجی پتروشیمی پلی نار ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر V30S - - تزریقی پتروشیمی اراک ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر X30S - - نساجی پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 1102XL 17,200 1399/03/21 نساجی- تزریقی پتروشیمی رجال ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 550J 27,400 1399/06/10 نساجی- تزریقی پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر V30G - - قالبگیری تزریقی پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 1102XK 13,900 1399/02/24 نساجی- تزریقی پتروشیمی رجال ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 525J 14,200 1399/02/24 نساجی- تزریقی پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 515MA 19,150 1399/04/17 تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 550J 15,500 1399/01/30 نساجی اراک ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 550J 15,500 1399/01/30 نساجی- تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 510L 31,200 1399/06/29 اکستروژن پتروشیمی نویدزرشیمی ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر X30G - - نساجي پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 510L - - اکستروژن پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر PYI-250 16,950 1399/03/17 نساجی- تزریقی پتروشیمی پلی نار ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 510L 31,200 1399/06/29 اکستروژن پتروشیمی اراک ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 552J - - نساجی پتروشیمی اراک ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 1102L 15,600 1399/01/30 نساجی- تزریقی پتروشیمی رجال ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 525J - - نساجی- تزریقی پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 1102K - - نساجی پتروشیمی رجال ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 500P 15,600 1399/01/30 تزریقی پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر V30S - - تزریقی پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر ZH 500 M - - نساجی- تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر T30G - - تزریق پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر T31 S - - اکستروژن - ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 500 N - - نساجی - ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر T30S - - اکستروژن پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 010 - - نساجی پتروشیمی پلی نار ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 080 - - تزریقی - ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر SF1160 - - نساجی پتروشیمی پلی نار ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر P-SIF-30 - - نساجی - ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر ZH 422H - - فیلم پتروشیمی نوید زرشیمی ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر F30S - - نساجی - ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر PYI-180 - - نساجی پتروشیمی پلی نار ادامه