پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-co)

نام محصول تولیدکننده قیمت تاریخ بروزرسانی
پلی پروپیلن کوپلیمر EP 548R پتروشیمی جم 16,050 1398/03/28

پلی پروپیلن کوپلیمر EP 440L پتروشیمی جم 16,050 1398/03/28

پلی پروپیلن EP440L یک پلی پروپیلن بلاک کوپلیمر گرید تزریق می باشد.

پلی پروپیلن کوپلیمر EP 440G پتروشیمی جم 18,950 1398/03/28

پلی پروپیلن EP440G یک بلاک کوپلیمر پلی پروپیلن هسته دار اکستروژن گرید است.

پلی پروپیلن کوپلیمر EPC40R اراک 18,500 1398/03/22

پلی پروپیلن EPC40R یک پلی پروپیلن بلاک کوپلیمر گرید تزریق می باشد.

پلی پروپیلن کوپلیمر ZB 332L پتروشیمی نوید زرشیمی 20,100 1398/02/14

پلی پروپیلن ZB332L یک پلی پروپیلن بلاک کوپلیمر گرید تزریق می باشد.

پلی پروپیلن کوپلیمر EP 332C پتروشیمی نوید زرشیمی 23,350 1398/02/23

پلی پروپیلن EP332C یک بلاک کوپلیمر پلی پروپیلن اکستروژن گرید است.

پلی پروپیلن کوپلیمر MR230 C پتروشیمی مارون 22,200 1398/03/19

پلی پروپیلن MR230C یک بلاک کوپلیمر پلی پروپیلن با مقاومت ضربه ای بالا حتی در دماهای پایین است.

پلی پروپیلن کوپلیمر ZR230 C پتروشیمی نوید زرشیمی 22,190 1398/03/09

پلی پروپیلن ZR230C یک بلاک کوپلیمر پلی پروپیلن با مقاومت ضربه ای بالا حتی در دماهای پایین است.

پلی پروپیلن کوپلیمر R200P هیوسانگ 21,350 1398/03/02

پلی پروپیلن کوپلیمر J740 هیوسانگ 22,800 1398/02/21

پلی پروپیلن J740 یک پلی پروپیلن بلاک کوپلیمر گرید تزریق می باشد.

پلی پروپیلن کوپلیمر ZR340 پتروشیمی نوید زرشیمی 18,800 1398/03/28

پلی پروپیلن کوپلیمر ZR348 - 16,750 1398/02/30

پلی پروپیلن کوپلیمر RP270G پتروشیمی اراک - 1398/03/28

پلی پروپیلن کوپلیمر RP345 پتروشیمی جم 17,420 1398/02/23

پلی پروپیلن کوپلیمر M1600 ال جی 21,600 1398/03/22

پلی پروپیلن M1600 یک پلی پروپیلن بلاک کوپلیمر گرید تزریق می باشد.

پلی پروپیلن کوپلیمر EPD60R - 23,000 1398/03/09

پلی پروپیلن EPD60R یک بلاک کوپلیمر پلی پروپیلن با مقاومت ضربه ای بالا حتی در دماهای پایین است.

پلی پروپیلن کوپلیمر 548T پتروشیمی جم 15,850 1398/03/28

پلی پروپیلن کوپلیمر EPC40R مارون - 1398/03/28

پلی پروپیلن EPC40R یک پلی پروپیلن بلاک کوپلیمر گرید تزریق می باشد.

پلی پروپیلن کوپلیمر RP340R پتروشیمی جم - 1398/03/28

پلی پروپیلن RP340R یک رندوم کوپلیمر هسته دار پلی پروپیلن گرید تزریق است.

پلی پروپیلن کوپلیمر 2X83CE پتروشیمی اراک - 1398/03/28

پلی پروپیلن EP2X83CE یک رندوم کوپلیمر پلی پروپیلن است.

پلی پروپیلن کوپلیمر J580S - - 1398/03/28

پلی پروپیلن J580S یک رندوم کوپلیمر هسته دار پلی پروپیلن گرید تزریق است.

پلی پروپیلن کوپلیمر J550S - - 1398/03/28

پلی پروپیلن J550S یک رندوم کوپلیمر هسته دار پلی پروپیلن گرید تزریق است.

پلی پروپیلن کوپلیمر RP340N - - 1398/03/28

پلی پروپیلن کوپلیمر RP230C - - 1398/03/28

پلی پروپیلن RP230C یک بلاک کوپلیمر پلی پروپیلن با مقاومت ضربه ای بالا حتی در دماهای پایین است.

پلی پروپیلن کوپلیمر R2400 - - 1398/03/28

پلی پروپیلن کوپلیمر J-560M - - 1398/03/28

پلی پروپیلن کوپلیمر EPS30R - - 1398/03/28

پلی پروپیلن کوپلیمر RP2400 - - 1398/03/28

پلی پروپیلن RP2400 یک راندوم کوپلیمر پلی پروپیلن با فرایندپذیری خوب است.

پلی پروپیلن کوپلیمر SFC550 - - 1398/03/28

پلی پروپیلن SFC550 یک رندوم کوپلیمر پلی پروپیلن است.

پلی پروپیلن کوپلیمر SM461 - - 1398/03/28

پلی پروپیلن SM461 یک رندوم کوپلیمر پلی پروپیلن حاوی پکیج آنتی بلاک و اسلیپ ایجنت است .