عنوان محصول قیمت تاریخ بروزرسانی کاربرد تولید کننده
پلی پروپیلن کوپلیمر EP 548R 19,550 1399/04/10 تزریقی پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر ZB 548R 19,550 1399/04/10 تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر EP 440G 18,900 1399/04/10 اتصالات پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر EP 440L 18,850 1399/04/09 تزریقی پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر ZB 440L 18,600 1399/04/03 تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر EP 332C 20,600 1399/04/10 اتصالات پتروشیمی نوید زرشیمی ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر MR230 C 21,300 1399/04/10 لوله پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر ZR230 C 21,300 1399/04/10 لوله پتروشیمی نوید زرشیمی ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر R200P 27,500 1399/04/01 پایپ هیوسانگ ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر EPC40R (R40) 20,340 1399/04/12 تزریقی اراک ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر R2400 28,600 1399/01/30 پایپ - ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر 548T 18,730 1399/04/12 IML- تزریقی پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر R60 19,500 1399/04/10 پایپ پتروشیمی اراک ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر RP270G - - بادی (PP Blow Molding) پتروشیمی اراک ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر 2X83CE - - ورق پتروشیمی اراک ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر ZR340 18,800 1399/04/05 تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر RP345 19,000 1399/03/31 تزریقی- IML پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر 3212 21,600 1399/03/17 لوله پتروشیمی رجال ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر J560M - - تزریقی - ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر RP230C - - لوله - ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر J550S - - تزریقی پتروشیمی Lotte ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر J580S - - تزریقی پتروشیمی Lotte ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر J740 27,550 1399/02/24 تزریقی پتروشیمی هیوسانگ ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر M1600 - - تزریقی ال جی ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر RP340R 18,750 1399/04/10 تزریقی پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر PNR230C 20,800 1399/04/02 لوله پتروشیمی پلی نار ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر ZR348 - - تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر X30F 18,350 1399/04/10 فیلم پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر (EPC40R (R40 - - تزریقی مارون ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر RP2400 - - لوله - ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر RP340N - - تزریقی - ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر SFC550 - - اکستروژن پتروشیمی Lotte ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر EPS30R - - تزریقی - ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر SM461 - - اکستروژن - ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر ZB 332L - - تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر RP240G - - - پتروشیمی مارون ادامه