عنوان محصول قیمت تاریخ بروزرسانی کاربرد تولید کننده
پلی پروپیلن کوپلیمر EP 548R 14,500 1398/09/20 تزریقی پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر EP 440L 14,280 1398/09/20 تزریقی پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر EP 440G 14,020 1398/09/20 اتصالات پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر ZB 332L 16,220 1398/07/29 تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر EP 332C 15,620 1398/09/20 اتصالات پتروشیمی نوید زرشیمی ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر MR230 C 17,020 1398/09/18 لوله پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر ZR230 C 17,020 1398/09/18 لوله پتروشیمی نوید زرشیمی ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر R200P 28,520 1398/09/19 پایپ هیوسانگ ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر R2400 19,520 1398/08/20 پایپ - ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر 548T 14,420 1398/09/20 IML- تزریقی پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر EPD60R 23,000 1398/06/02 پایپ - ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر ZR340 15,120 1398/09/20 تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر ZR348 14,130 1398/06/30 - - ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر RP345 14,990 1398/09/20 تزریقی- IML پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر EPC40R 18,400 1398/06/04 تزریقی مارون ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر EPC40R 18,020 1398/09/20 تزریقی اراک ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر RP270G 16,040 1398/08/25 بادی (PP Blow Molding) پتروشیمی اراک ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر J740 20,250 1398/09/06 تزریقی هیوسانگ ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر M1600 21,020 1398/09/02 تزریقی ال جی ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر 2X83CE - - ورق پتروشیمی اراک ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر J550S - - تزریقی - ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر J580S - - تزریقی - ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر J560M - - تزریقی - ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر RP340N - - تزریقی - ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر RP230C - - لوله - ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر RP340R - - تزریقی پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر RP2400 - - لوله - ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر EPS30R - - تزریقی - ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر SFC550 - - اکستروژن - ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر SM461 - - اکستروژن - ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر 3212 - - لوله پتروشیمی رجال ادامه