عنوان محصول قیمت تاریخ بروزرسانی کاربرد تولید کننده
پلی پروپیلن کوپلیمر EP 548R 19,900 1398/12/28 تزریقی پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر EP 440L 17,500 1398/12/28 تزریقی پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر EP 440G 17,300 1398/12/28 اتصالات پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر ZB 332L - - تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر EP 332C 18,520 1398/12/28 اتصالات پتروشیمی نوید زرشیمی ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر MR230 C 22,580 1398/12/28 لوله پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر ZR230 C 22,520 1398/12/28 لوله پتروشیمی نوید زرشیمی ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر R200P 24,000 1398/12/28 پایپ هیوسانگ ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر R2400 24,020 1398/12/28 پایپ - ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر 548T 18,900 1398/12/28 IML- تزریقی پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر EPD60R 18,520 1398/12/28 پایپ پتروشیمی اراک ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر ZR340 17,550 1398/12/28 تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر ZR348 17,400 1398/12/28 تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر RP345 17,270 1398/12/28 تزریقی- IML پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر EPC40R 18,830 1398/11/28 تزریقی مارون ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر EPC40R 19,730 1398/12/28 تزریقی اراک ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر RP270G 16,500 1398/12/28 بادی (PP Blow Molding) پتروشیمی اراک ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر J740 - - تزریقی هیوسانگ ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر M1600 - - تزریقی ال جی ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر NR230 19,120 1398/12/28 - پتروشیمی پلی نار ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر J580S - - تزریقی - ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر J550S - - تزریقی - ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر 2X83CE - - ورق پتروشیمی اراک ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر J560M - - تزریقی - ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر RP340N - - تزریقی - ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر RP230C - - لوله - ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر RP340R 16,450 1398/12/28 تزریقی پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر RP2400 - - لوله - ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر EPS30R - - تزریقی - ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر SFC550 - - اکستروژن - ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر SM461 - - اکستروژن - ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر 3212 - - لوله پتروشیمی رجال ادامه