عنوان محصول قیمت تاریخ بروزرسانی کاربرد تولید کننده
پلی پروپیلن کوپلیمر EP 548R 33,300 1399/06/29 تزریقی پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر ZB 548R 33,100 1399/06/29 تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر EP 440G 32,000 1399/07/14 اتصالات پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر EP 440L 34,200 1399/07/14 تزریقی پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر ZB 440L 18,600 1399/04/03 تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر EP 332C 28,100 1399/06/10 اتصالات پتروشیمی نوید زرشیمی ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر MR230 C 28,200 1399/06/10 لوله پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر ZR230 C 28,150 1399/06/10 لوله پتروشیمی نوید زرشیمی ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر R200P 31,000 1399/04/23 پایپ هیوسانگ ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر EPC40R (R40) 32,100 1399/06/29 تزریقی اراک ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر R2400 28,600 1399/01/30 پایپ - ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر 548T 23,100 1399/04/29 IML- تزریقی پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر R60 31,100 1399/06/22 پایپ پتروشیمی اراک ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر RP270G - - بادی (PP Blow Molding) پتروشیمی اراک ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر 2X83CE - - ورق پتروشیمی اراک ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر ZR340 28,000 1399/06/04 تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر RP345 19,600 1399/04/16 تزریقی- IML پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر 3212 21,600 1399/03/17 لوله پتروشیمی رجال ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر J560M - - تزریقی - ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر RP230C - - لوله - ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر J550S - - تزریقی پتروشیمی Lotte ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر J580S - - تزریقی پتروشیمی Lotte ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر J740 27,550 1399/02/24 تزریقی پتروشیمی هیوسانگ ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر M1600 - - تزریقی ال جی ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر RP340R 28,500 1399/06/10 تزریقی پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر PNR230C 27,700 1399/06/10 لوله پتروشیمی پلی نار ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر ZR348 - - تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر X30F 18,350 1399/04/10 فیلم پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر (EPC40R (R40 - - تزریقی مارون ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر RP2400 - - لوله - ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر RP340N - - تزریقی پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر SFC550 - - اکستروژن پتروشیمی Lotte ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر EPS30R - - تزریقی - ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر SM461 - - اکستروژن - ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر ZB 332L - - تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر RP240G - - ورق پتروشیمی مارون ادامه