پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-co)

نام محصول تولیدکننده قیمت تاریخ بروزرسانی
پلی پروپیلن کوپلیمر ZH 515MA پتروشیمی نوید زرشیمی 12,620 1397/09/08

پلی پروپیلن کوپلیمر R200P هیوسانگ 13,850 1397/10/22

پلی پروپیلن کوپلیمر R2400 - - 1397/11/28

پلی پروپیلن کوپلیمر 548T پتروشیمی جم 15,440 1397/11/03

پلی پروپیلن کوپلیمر SFC550 - - 1397/11/28

پلی پروپیلن SFC550 یک رندوم کوپلیمر پلی پروپیلن است.

پلی پروپیلن کوپلیمر SM461 - - 1397/11/28

پلی پروپیلن SM461 یک رندوم کوپلیمر پلی پروپیلن حاوی پکیج آنتی بلاک و اسلیپ ایجنت است .

پلی پروپیلن کوپلیمر RP230C - - 1397/11/28

پلی پروپیلن RP230C یک بلاک کوپلیمر پلی پروپیلن با مقاومت ضربه ای بالا حتی در دماهای پایین است.

پلی پروپیلن کوپلیمر EP 332C پتروشیمی نوید زرشیمی 14,500 1397/11/23

پلی پروپیلن EP332C یک بلاک کوپلیمر پلی پروپیلن اکستروژن گرید است.

پلی پروپیلن کوپلیمر MR230 C پتروشیمی مارون 14,100 1397/11/23

پلی پروپیلن MR230C یک بلاک کوپلیمر پلی پروپیلن با مقاومت ضربه ای بالا حتی در دماهای پایین است.

پلی پروپیلن کوپلیمر ZR230 C پتروشیمی نوید زرشیمی 14,400 1397/11/23

پلی پروپیلن ZR230C یک بلاک کوپلیمر پلی پروپیلن با مقاومت ضربه ای بالا حتی در دماهای پایین است.

پلی پروپیلن کوپلیمر EPD60R - - 1397/11/28

پلی پروپیلن EPD60R یک بلاک کوپلیمر پلی پروپیلن با مقاومت ضربه ای بالا حتی در دماهای پایین است.

پلی پروپیلن کوپلیمر J580S - - 1397/11/28

پلی پروپیلن J580S یک رندوم کوپلیمر هسته دار پلی پروپیلن گرید تزریق است.

پلی پروپیلن کوپلیمر J740 هیوسانگ 14,500 1397/11/03

پلی پروپیلن J740 یک پلی پروپیلن بلاک کوپلیمر گرید تزریق می باشد.

پلی پروپیلن کوپلیمر M1600 ال جی 13,350 1397/10/22

پلی پروپیلن M1600 یک پلی پروپیلن بلاک کوپلیمر گرید تزریق می باشد.

پلی پروپیلن کوپلیمر RP340R - - 1397/11/28

پلی پروپیلن RP340R یک رندوم کوپلیمر هسته دار پلی پروپیلن گرید تزریق است.

پلی پروپیلن کوپلیمر J550S - - 1397/11/28

پلی پروپیلن J550S یک رندوم کوپلیمر هسته دار پلی پروپیلن گرید تزریق است.

پلی پروپیلن کوپلیمر RP340N - - 1397/11/28

پلی پروپیلن کوپلیمر ZB 332L پتروشیمی نوید زرشیمی 12,335 1397/10/26

پلی پروپیلن ZB332L یک پلی پروپیلن بلاک کوپلیمر گرید تزریق می باشد.

پلی پروپیلن کوپلیمر EPC40R اراک 15,100 1397/11/23

پلی پروپیلن EPC40R یک پلی پروپیلن بلاک کوپلیمر گرید تزریق می باشد.

پلی پروپیلن کوپلیمر EP 440L پتروشیمی جم 15,070 1397/11/23

پلی پروپیلن EP440L یک پلی پروپیلن بلاک کوپلیمر گرید تزریق می باشد.

پلی پروپیلن کوپلیمر RP270G پتروشیمی اراک 15,400 1397/11/23

پلی پروپیلن کوپلیمر 2X83CE پتروشیمی اراک - 1397/11/28

پلی پروپیلن EP2X83CE یک رندوم کوپلیمر پلی پروپیلن است.

پلی پروپیلن کوپلیمر EP 548R پتروشیمی جم 15,500 1397/11/03

پلی پروپیلن کوپلیمر EPS30R - - 1397/11/28

پلی پروپیلن کوپلیمر RP2400 - - 1397/11/28

پلی پروپیلن RP2400 یک راندوم کوپلیمر پلی پروپیلن با فرایندپذیری خوب است.

پلی پروپیلن کوپلیمر J-560M - - 1397/11/28

پلی پروپیلن کوپلیمر EPC40R مارون 15,050 1397/11/23

پلی پروپیلن EPC40R یک پلی پروپیلن بلاک کوپلیمر گرید تزریق می باشد.