عنوان محصول قیمت تاریخ بروزرسانی کاربرد تولید کننده
پلی پروپیلن کوپلیمر EP 548R 19,030 1398/12/03 تزریقی پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر EP 440L 17,930 1398/12/03 تزریقی پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر EP 440G 17,280 1398/12/03 اتصالات پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر ZB 332L - - تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر EP 332C 19,250 1398/11/29 اتصالات پتروشیمی نوید زرشیمی ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر MR230 C 21,030 1398/12/01 لوله پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر ZR230 C 21,030 1398/12/01 لوله پتروشیمی نوید زرشیمی ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر R200P 27,500 1398/11/26 پایپ هیوسانگ ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر R2400 27,500 1398/11/26 پایپ - ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر 548T 18,180 1398/12/03 IML- تزریقی پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر EPD60R 18,000 1398/11/26 پایپ - ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر ZR340 17,930 1398/12/03 تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر ZR348 14,130 1398/06/30 تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر RP345 18,030 1398/12/01 تزریقی- IML پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر EPC40R 18,830 1398/11/28 تزریقی مارون ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر EPC40R 19,030 1398/12/03 تزریقی اراک ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر RP270G 16,550 1398/11/16 بادی (PP Blow Molding) پتروشیمی اراک ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر J740 29,050 1398/10/23 تزریقی هیوسانگ ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر M1600 21,020 1398/09/02 تزریقی ال جی ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر NR230 18,030 1398/12/01 - پتروشیمی پلی نار ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر J580S - - تزریقی - ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر J550S - - تزریقی - ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر 2X83CE - - ورق پتروشیمی اراک ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر J560M - - تزریقی - ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر RP340N - - تزریقی - ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر RP230C - - لوله - ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر RP340R 18,100 1398/11/29 تزریقی پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر RP2400 - - لوله - ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر EPS30R - - تزریقی - ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر SFC550 - - اکستروژن - ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر SM461 - - اکستروژن - ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر 3212 - - لوله پتروشیمی رجال ادامه