عنوان محصول قیمت تاریخ بروزرسانی کاربرد تولید کننده
پلی پروپیلن کوپلیمر EP 548R - - تزریقی پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر ZB 548R - - تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر EP 440G - - اتصالات پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر EP 440L - - تزریقی پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر ZB 440L - - تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر EP 332C - - اتصالات پتروشیمی نوید زرشیمی ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر MR230 C - - لوله پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر ZR230 C - - لوله پتروشیمی نوید زرشیمی ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر R200P - - پایپ هیوسانگ ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر EPC40R (R40) - - تزریقی اراک ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر R2400 - - پایپ - ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر 548T - - IML- تزریقی پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر R60 - - پایپ پتروشیمی اراک ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر RP270G - - بادی (PP Blow Molding) پتروشیمی اراک ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر 2X83CE - - ورق پتروشیمی اراک ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر ZR340 - - تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر RP345 - - تزریقی- IML پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر 3212 - - لوله پتروشیمی رجال ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر J560M - - تزریقی - ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر RP230C - - لوله - ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر J550S - - تزریقی پتروشیمی Lotte ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر J580S - - تزریقی پتروشیمی Lotte ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر J740 - - تزریقی پتروشیمی هیوسانگ ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر M1600 - - تزریقی ال جی ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر RP340R - - تزریقی پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر PNR230C - - لوله پتروشیمی پلی نار ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر ZR348 - - تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر X30F - - فیلم پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر (EPC40R (R40 - - تزریقی مارون ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر RP2400 - - لوله - ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر RP340N - - تزریقی پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر SFC550 - - اکستروژن پتروشیمی Lotte ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر EPS30R - - تزریقی - ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر SM461 - - اکستروژن - ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر ZB 332L - - تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر RP240G - - ورق پتروشیمی مارون ادامه