عنوان محصول قیمت تاریخ بروزرسانی کاربرد تولید کننده
پلی استایرن معمولی 1540 12,050 1398/09/20 عمومی تبريز ادامه
پلی استایرن مقاوم 7240 14,550 1398/09/20 های ایمپکت تبريز ادامه
پلی استایرن معمولی 1551 12,550 1398/09/20 عمومی تخت جمشید پارس ادامه
پلی استایرن معمولی 1115 11,700 1398/04/25 تزریقی - ادامه
پلی استایرن معمولی 336 13,150 1398/05/01 عمومی - ادامه
پلى استايرن معمولى N32 13,420 1398/09/20 عمومی - ادامه
پلی استايرن مقاوم 6045 14,100 1398/09/20 - پترو پاك مشرق زمين ادامه
پلى استايرن معمولى 1460 - - عمومی تبريز ادامه
پلی استايرن معمولی 1461 12,300 1398/09/20 - تخت جمشید پارس ادامه
پلی استایرن معمولی G144 - - تزریقی کره ادامه
پلی استایرن معمولی 861 - - عمومی کره ادامه
پلی استایرن معمولی 5250 - - عمومی تایوان ادامه
پلی استایرن مقاوم 350 - - های ایمپکت تایوان ادامه
پلی استایرن مقاوم 9450 - - های ایمپکت تایوان ادامه
پلی استایرن مقاوم 425 - - های ایمپکت کـره ادامه
پلی استایرن مقاوم 724 - - های ایمپکت کـره ادامه
پلی استایرن مقاوم 850 - - های ایمپکت - ادامه
پلی استایرن معمولی کریستال طـه - - عمومی - ادامه
پلی استایرن معمولی 1309 - - - آرتان پترو كیهان ادامه
پلی استایرن معمولی 1160 - - - پتروشیمی تبریز ادامه