عنوان محصول قیمت تاریخ بروزرسانی کاربرد تولید کننده
پلی استایرن معمولی 1540 12,750 1398/10/29 عمومی پتروشیمی تبريز ادامه
پلی استایرن مقاوم 7240 14,000 1398/10/29 های ایمپکت پتروشیمی تبريز ادامه
پلی استایرن معمولی 1551 12,500 1398/10/29 عمومی تخت جمشید پارس ادامه
پلی استایرن معمولی 1115 11,700 1398/04/25 تزریقی - ادامه
پلی استایرن معمولی 336 13,150 1398/05/01 عمومی - ادامه
پلى استايرن معمولى N32 12,350 1398/10/29 عمومی - ادامه
پلی استايرن مقاوم 6045 13,750 1398/10/29 - پترو پاك مشرق زمين ادامه
پلى استايرن معمولى 1460 - - عمومی پتروشیمی تبريز ادامه
پلی استايرن معمولی 1461 12,280 1398/10/28 - تخت جمشید پارس ادامه
پلی استایرن معمولی G144 - - تزریقی کره ادامه
پلی استایرن معمولی 861 - - عمومی کره ادامه
پلی استایرن معمولی 5250 - - عمومی تایوان ادامه
پلی استایرن مقاوم 350 - - های ایمپکت تایوان ادامه
پلی استایرن مقاوم 9450 - - های ایمپکت تایوان ادامه
پلی استایرن مقاوم 425 - - های ایمپکت کـره ادامه
پلی استایرن مقاوم 724 - - های ایمپکت کـره ادامه
پلی استایرن مقاوم 850 - - های ایمپکت - ادامه
پلی استایرن معمولی کریستال طـه - - عمومی - ادامه
پلی استایرن معمولی 1160 - - - پتروشیمی تبریز ادامه
پلی استایرن معمولی 1309 - - - آرتان پترو كیهان ادامه