اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)

نام محصول تولیدکننده قیمت تاریخ بروزرسانی
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10733 گلپایگان-قائد بصیر 28,850 1398/01/25

اكريلونيتريل بوتادين استايرن 90913 گلپایگان-قائد بصیر 24,300 1398/02/03

اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10415 گلپایگان-قائد بصیر 21,240 1398/01/27

اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10417 گلپایگان-قائد بصیر 20,700 1398/01/27

اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10720 گلپایگان-قائد بصیر 20,700 1398/01/27

اكريلونيتريل بوتادين استايرن N50 گلپایگان-قائد بصیر 18,150 1398/01/31

اکریلونیتریل بوتادین استایرن N50 یک اِی بی اِس گرید تزریق با فرایندپذیری بالا می باشد.

اکریلونیتریل بوتادین استایرن SD 0150 تبريز 18,000 1398/02/03

اکریلونیتریل بوتادین استایرن SD-0150 یک اِی بی اِس گرید تزریق با فرایندپذیری و مقاومت ضربه ای بالا می باشد.

اكريلونيتريل بوتادين استايرن N70 گلپایگان-قائد بصیر 16,100 1397/10/15

اکریلونیتریل بوتادین استایرن N70 یک اِی بی اِس گرید اکستروژن می باشد.

اكريلونيتريل بوتادين استايرن N80 گلپایگان-قائد بصیر - 1398/02/03

اکریلونیتریل بوتادین استایرن N80 یک اِی بی اِس گرید تزریق با فرایندپذیری بالا می باشد.

اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10715 گلپایگان-قائد بصیر - 1398/02/03

اكريلونيتريل بوتادين استايرن HI 121 - - 1398/02/03

اكريلونيتريل بوتادين استايرن N10 - - 1398/02/03

اکریلونیتریل بوتادین استایرن N10 یک اِی بی اِس گرید تزریق می باشد .

اكريلونيتريل بوتادين استايرن N40 - - 1398/02/03

اکریلونیتریل بوتادین استایرن N40 یک اِی بی اِس گرید تزریق با مقاومت ضربه ای بالا می باشد.

اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10620 - - 1398/02/03

اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10442 - - 1398/02/03

اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10210 - - 1398/02/03

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 2340 HR - - 1398/02/03

اکریلونیتریل بوتادین استایرن N75 - - 1398/02/03

اکریلونیتریل بوتادین استایرن N75 یک اِی بی اِس گرید تزریق با مقاومت ضربه ای بالا است.