عنوان محصول قیمت تاریخ بروزرسانی کاربرد تولید کننده
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SD 0150 - - تزریقی پتروشیمی تبريز ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن N50 - - تزریقی پتروشیمی قائد بصیر (گلپایگان) ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10417 - - ورق پتروشیمی قائد بصیر (گلپایگان) ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10415 - - ورق پتروشیمی قائد بصیر (گلپایگان) ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 90913 - - تزریقی - خود رنگ مشکی پتروشیمی قائد بصیر (گلپایگان) ادامه
اکریلونیتریل بوتادین استایرن W157 - - - پتروشیمی تبریز ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10720 - - ورق پتروشیمی قائد بصیر (گلپایگان) ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10733 - - ورق پتروشیمی قائد بصیر (گلپایگان) ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن N70 - - اکستروژن پتروشیمی قائد بصیر (گلپایگان) ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن N40 - - تزریقی پتروشیمی قائد بصیر (گلپایگان) ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن N80 - - تزریقی پتروشیمی قائد بصیر (گلپایگان) ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10715 - - ورق پتروشیمی قائد بصیر (گلپایگان) ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن HI 121 - - های هیت - ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن N10 - - تزریقی پتروشیمی قائد بصیر (گلپایگان) ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10620 - - ورق - ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10442 - - ورق - ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10210 - - ورق - ادامه
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 2340 HR - - های هیت - ادامه
اکریلونیتریل بوتادین استایرن N75 - - تزریقی پتروشیمی قائد بصیر (گلپایگان) ادامه
اكریلونیتریل بوتادین استایرن 0157 - - - پتروشیمی تبریز ادامه