عنوان محصول قیمت تاریخ بروزرسانی کاربرد تولید کننده
پلی وینیل کلراید S65 - - سوسپانسیون پتروشیمی بندر امام ادامه
پلی وینیل کلراید S65 - - سوسپانسیون پتروشیمی اروند ادامه
پلی وینیل کلراید S65 - - سوسپانسیون پتروشیمی غدیر ادامه
پلی وینیل کلراید E6834 - - امولسیون پتروشیمی اروند ادامه
پلی وینیل کلراید S70 - - سوسپانسیونی پتروشیمی بندر امام ادامه
پلی وینیل کلراید S57 - - سوسپانسیون پتروشیمی غدیر ادامه
پلی وینیل کلراید PB 1302 - - سوسپانسیون LG ادامه
پلی وینیل کلراید S65 - - سوسپانسیون پتروشیمی آبادان ادامه
پلی وینیل کلراید S60 - - سوسپانسیون پتروشیمی بندر امام ادامه
پلی وینیل كلراید E6644 - - پوشش پلیمری پتروشیمی اروند ادامه
پلی وینیل کلراید S70 - - سوسپانسیونی پتروشیمی آبادان ادامه
پلی وینیل کلراید S57 - - سوسپانسیون پتروشیمی آبادان ادامه
پلی وینیل کلراید PB1202 - - سوسپانسیون LG ادامه
پلی وینیل کلراید 741 - - امولسیونی سابیک ادامه
پلی وینیل کلراید 701 - - امولسیونی سابیک ادامه
پلی وینیل كلراید S70 - - سوسپانسیونی پتروشیمی اروند ادامه
پلی وینیل کلراید E7044 - - پوشش دهی پتروشیمی اروند ادامه
پلی وینیل کلراید S57 - - سوسپانسیون پتروشیمی بندر امام ادامه
پلی وینیل كلراید E7242 - - پوشش دهی پتروشیمی اروند ادامه
پلی وینیل کلراید 703 - - امولسیونی سابیک ادامه
پلی وينيل كلرايد E7244 - - امولسیونی پتروشیمی اروند ادامه
پلی وینیل کلراید EM 2070 - - امولسیونی هانوا ادامه
پلی وینیل کلراید EM 3090 - - امولسیونی هانوا ادامه
پلی وینیل کلراید 80 - - تزریق - ادامه
پلی وینیل کلراید 100 - - تزریق - ادامه
پلی وینیل کلراید 102 - - تزریق - ادامه
پلی وینیل کلراید 104 - - تزریق - ادامه
پلی وینیل کلراید 106 - - تزریق - ادامه
پلی وینیل کلراید 108 - - تزریق - ادامه
پلى وينيل كلرايد S57 - - سوسپانسیون LG ادامه
پلی وینیل کلراید 110 - - تزریق - ادامه
پلی وینیل کلراید 115 - - تزریق - ادامه
پلی وینیل کلراید 120 - - تزریق - ادامه
پلی وینیل کلراید 129 - - تزریق - ادامه
پلی وینیل کلراید OP 415 - - تزریق - ادامه
پلی وینیل کلراید OP 415 russian - - تزریق - ادامه
پلی وینیل کلراید OP 515 - - تزریق - ادامه
پلی وینیل کلراید A-1 - - تزریق - ادامه
پلی وینیل کلراید ST 1 - - تزریق - ادامه
پلی وینیل کلراید ST 5 - - تزریق - ادامه
پلی وینیل کلراید ST 10 - - تزریق - ادامه
پلی وینیل کلراید A - - تزریق - ادامه
پلی وینیل کلراید C - - تزریق - ادامه
پلی وینیل کلراید C-1 - - تزریق - ادامه
پلی وینیل کلراید D - - تزریق - ادامه
پلی وینیل کلراید E - - تزریق - ادامه
پلی وینیل کلراید welding cable sheathing - - تزریق - ادامه
پلی وینیل کلراید S6532 - - پتروشیمی اروند ادامه
پلی وینیل کلراید S7042 - - سوسپانسیونی پتروشیمی اروند ادامه