عنوان محصول قیمت تاریخ بروزرسانی کاربرد تولید کننده
پلی وینیل کلراید S65 13,120 1398/09/20 سوسپانسیون بندر امام ادامه
پلی وینیل کلراید S65 13,220 1398/09/20 سوسپانسیون اروند ادامه
پلی وینیل کلراید S65 13,320 1398/09/20 سوسپانسیون غدیر ادامه
پلی وینیل کلراید S60 11,050 1398/05/15 سوسپانسیون بندر امام ادامه
پلی وینیل کلراید S70 12,620 1398/07/24 سوسپانسیونی آبادان ادامه
پلی وینیل کلراید S70 12,900 1398/06/03 سوسپانسیونی بندر امام ادامه
پلی وینیل کلراید S57 11,730 1398/06/13 سوسپانسیون آبادان ادامه
پلی وینیل کلراید S57 11,730 1398/06/13 سوسپانسیون پتروشیمی غدیر ادامه
پلی وینیل کلراید S57 11,730 1398/06/13 سوسپانسیون پتروشیمی بندر امام ادامه
پلی وینیل کلراید E6834 15,020 1398/09/20 - اروند ادامه
پلی وینیل کلراید PB 1302 22,140 1398/08/25 سوسپانسیون LG ادامه
پلی وینیل کلراید PB1202 22,140 1398/08/25 سوسپانسیون LG ادامه
پلى وينيل كلرايد S57 - - سوسپانسیون LG ادامه
پلی وینیل کلراید S65 - - سوسپانسیون آبادان ادامه
پلی وینیل کلراید 701 - - امولسیونی - ادامه
پلی وینیل کلراید 741 - - امولسیونی - ادامه
پلی وینیل کلراید E7044 - - - پتروشیمی اروند ادامه
پلی وینیل كلراید E6644 - - - پتروشیمی اروند ادامه
پلی وینیل كلراید E7242 - - - پتروشیمی اروند ادامه
پلي وينيل كلرايد E7244 - - تزریق پتروشیمی اروند ادامه
پلی وینیل کلراید EM 2070 - - امولسیونی هانوا ادامه
پلی وینیل کلراید EM 3090 - - امولسیونی هانوا ادامه
پلی وینیل کلراید 703 - - امولسیونی - ادامه
پلی وینیل کلراید 80 - - تزریق - ادامه
پلی وینیل کلراید 100 - - تزریق - ادامه
پلی وینیل کلراید 102 - - تزریق - ادامه
پلی وینیل کلراید 104 - - تزریق - ادامه
پلی وینیل کلراید 106 - - تزریق - ادامه
پلی وینیل کلراید 108 - - تزریق - ادامه
پلی وینیل کلراید 110 - - تزریق - ادامه
پلی وینیل کلراید 115 - - تزریق - ادامه
پلی وینیل کلراید 120 - - تزریق - ادامه
پلی وینیل کلراید 129 - - تزریق - ادامه
پلی وینیل کلراید OP 415 - - تزریق - ادامه
پلی وینیل کلراید OP 415 russian - - تزریق - ادامه
پلی وینیل کلراید OP 515 - - تزریق - ادامه
پلی وینیل کلراید A-1 - - تزریق - ادامه
پلی وینیل کلراید ST 1 - - تزریق - ادامه
پلی وینیل کلراید ST 5 - - تزریق - ادامه
پلی وینیل کلراید ST 10 - - تزریق - ادامه
پلی وینیل کلراید A - - تزریق - ادامه
پلی وینیل کلراید C - - تزریق - ادامه
پلی وینیل کلراید C-1 - - تزریق - ادامه
پلی وینیل کلراید D - - تزریق - ادامه
پلی وینیل کلراید E - - تزریق - ادامه
پلی وینیل کلراید welding cable sheathing - - تزریق - ادامه
پلی وینیل كلراید S70 - - سوسپانسیونی پتروشیمی اروند ادامه