پلی وینیل کلراید (PVC)

نام محصول تولیدکننده قیمت تاریخ بروزرسانی
پلی وینیل کلراید S65 بندر امام 9,500 1398/01/31

پلی وینیل کلراید S65 اروند 9,330 1398/02/03

پلی وینیل کلراید S65 غدیر 8,430 1397/10/26

پلی وینیل کلراید S70 آبادان 15,050 1397/10/05

پلی وینیل کلراید S65 آبادان 13,900 1397/10/05

پلی وینیل کلراید S60 بندر امام 11,700 1397/09/26

پلی وینیل کلراید S57 آبادان - 1398/02/03

پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر - 1398/02/03

پلی وینیل کلراید PB1202 LG - 1398/02/03

پلی وینیل کلراید PB1202 یک پی وی سی سوسپانسیونی با ویسکوزیته پایین می باشد.

پلی وینیل کلراید 741 - - 1398/02/03

پلی وینیل کلراید 741E یک پی وی سی امولسیونی با اندازه ذرات ریز و وزن مولکولی متوسط می باشد.

پلی وینیل کلراید 701 - - 1398/02/03

پلی وینیل کلراید 701E یک پی وی سی امولسیونی با اندازه ذرات ریز و وزن مولکولی متوسط می باشد.

پلی وینیل کلراید 703 - - 1398/02/03

پلی وینیل کلراید 703E یک پی وی سی امولسیونی با اندازه ذرات ریز و وزن مولکولی متوسط می باشد .

پلي وينيل كلرايد E7244 - - 1398/02/03

پلى وينيل كلرايد S57 LG - 1398/02/03

پلی وینیل کلراید EM 2070 هانوا - 1398/02/03

پلی وینیل کلراید EM 3090 هانوا - 1398/02/03

پلی وینیل کلراید EM3090 یک پی وی سی امولسیونی با اندازه ذرات ریز و وزن مولکولی متوسط می باشد.

پلی وینیل کلراید PB 1302 LG - 1398/02/03

پلی وینیل کلراید PB1302 یک پی وی سی سوسپانسیونی با ویسکوزیته پایین می باشد.

پلی وینیل کلراید 80 - - 1398/02/03

پلی وینیل کلراید 100 - - 1398/02/03

پلی وینیل کلراید 102 - - 1398/02/03

پلی وینیل کلراید 104 - - 1398/02/03

پلی وینیل کلراید 106 - - 1398/02/03

پلی وینیل کلراید 108 - - 1398/02/03

پلی وینیل کلراید 110 - - 1398/02/03

پلی وینیل کلراید 115 - - 1398/02/03

پلی وینیل کلراید 120 - - 1398/02/03

پلی وینیل کلراید 129 - - 1398/02/03

پلی وینیل کلراید OP 415 - - 1398/02/03

پلی وینیل کلراید OP 415 russian - - 1398/02/03

پلی وینیل کلراید OP 515 - - 1398/02/03

پلی وینیل کلراید A-1 - - 1398/02/03

پلی وینیل کلراید ST 1 - - 1398/02/03

پلی وینیل کلراید ST 5 - - 1398/02/03

پلی وینیل کلراید ST 10 - - 1398/02/03

پلی وینیل کلراید A - - 1398/02/03

پلی وینیل کلراید C - - 1398/02/03

پلی وینیل کلراید C-1 - - 1398/02/03

پلی وینیل کلراید D - - 1398/02/03

پلی وینیل کلراید E - - 1398/02/03

پلی وینیل کلراید welding cable sheathing - - 1398/02/03