پلی وینیل کلراید (PVC)

نام محصول تولیدکننده قیمت تاریخ بروزرسانی
پلی وینیل کلراید S65 بندر امام 9,680 1398/04/04

پلی وینیل کلراید S65 اروند 9,680 1398/04/04

پلی وینیل کلراید E6834 اروند 10,900 1398/04/04

پلی وینیل کلراید S70 آبادان 13,040 1398/03/04

پلی وینیل کلراید S57 آبادان 15,050 1398/03/04

پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 15,050 1398/03/04

پلى وينيل كلرايد S57 LG 15,050 1398/03/04

پلی وینیل کلراید S65 غدیر 9,700 1398/04/04

پلی وینیل کلراید S65 آبادان - 1398/04/06

پلی وینیل کلراید S60 بندر امام - 1398/04/06

پلی وینیل کلراید PB1202 LG - 1398/04/06

پلی وینیل کلراید PB1202 یک پی وی سی سوسپانسیونی با ویسکوزیته پایین می باشد.

پلی وینیل کلراید PB 1302 LG - 1398/04/06

پلی وینیل کلراید PB1302 یک پی وی سی سوسپانسیونی با ویسکوزیته پایین می باشد.

پلی وینیل کلراید EM 2070 هانوا - 1398/04/06

پلی وینیل کلراید EM2070 یک پی وی سی امولسیونی  با وزن مولکولی متوسط می باشد که جهت تولید انواع کاغذ دیواری با درصد جامد بالا کاربرد دارد.

پلی وینیل کلراید EM 3090 هانوا - 1398/04/06

پلی وینیل کلراید EM3090 یک پی وی سی امولسیونی با اندازه ذرات ریز و وزن مولکولی متوسط می باشد.

پلی وینیل کلراید 741 - - 1398/04/06

پلی وینیل کلراید 741E یک پی وی سی امولسیونی با اندازه ذرات ریز و وزن مولکولی متوسط می باشد.

پلی وینیل کلراید 701 - - 1398/04/06

پلی وینیل کلراید 701E یک پی وی سی امولسیونی با اندازه ذرات ریز و وزن مولکولی متوسط می باشد.

پلی وینیل کلراید 703 - - 1398/04/06

پلی وینیل کلراید 703E یک پی وی سی امولسیونی با اندازه ذرات ریز و وزن مولکولی متوسط می باشد .

پلي وينيل كلرايد E7244 - - 1398/04/06

پلی وینیل کلراید 80 - - 1398/04/06

پلی وینیل کلراید 100 - - 1398/04/06

پلی وینیل کلراید 102 - - 1398/04/06

پلی وینیل کلراید 104 - - 1398/04/06

پلی وینیل کلراید 106 - - 1398/04/06

پلی وینیل کلراید 108 - - 1398/04/06

پلی وینیل کلراید 110 - - 1398/04/06

پلی وینیل کلراید 115 - - 1398/04/06

پلی وینیل کلراید 120 - - 1398/04/06

پلی وینیل کلراید 129 - - 1398/04/06

پلی وینیل کلراید OP 415 - - 1398/04/06

پلی وینیل کلراید OP 415 russian - - 1398/04/06

پلی وینیل کلراید OP 515 - - 1398/04/06

پلی وینیل کلراید A-1 - - 1398/04/06

پلی وینیل کلراید ST 1 - - 1398/04/06

پلی وینیل کلراید ST 5 - - 1398/04/06

پلی وینیل کلراید ST 10 - - 1398/04/06

پلی وینیل کلراید A - - 1398/04/06

پلی وینیل کلراید C - - 1398/04/06

پلی وینیل کلراید C-1 - - 1398/04/06

پلی وینیل کلراید D - - 1398/04/06

پلی وینیل کلراید E - - 1398/04/06

پلی وینیل کلراید welding cable sheathing - - 1398/04/06