عنوان محصول قیمت تاریخ بروزرسانی کاربرد تولید کننده
پلی اتیلن ترفتالات BG 821 17,050 1398/12/06 تزریقی - نساجی پتروشیمی تندگویان ادامه
پلى اتيلن ترفتالات BG825 17,050 1398/12/06 تزریقی - نساجی پتروشیمی تندگویان ادامه
پلى اتيلن ترفتالات BG781 17,050 1398/12/06 بطری پتروشیمی تندگویان ادامه
پلى اتيلن ترفتالات BG785 17,050 1398/12/06 بطری پتروشیمی تندگویان ادامه
پلی اتیلن ترفتالات Pet tex 13,800 1398/11/26 بطری TK Chemical ادامه
پلى اتيلن ترفتالات Super Bright - - نساجی پتروشیمی تندگویان ادامه
پلى اتيلن ترفتالات BG732 - - تزریقی - نساجی پتروشیمی تندگویان ادامه
پلى اتيلن ترفتالات BG841 - - بطری پتروشیمی تندگویان ادامه
پلى اتيلن ترفتالات BG845 - - بطری پتروشیمی تندگویان ادامه
پلى اتيلن ترفتالات TG645 - - الیاف پتروشیمی تندگویان ادامه
پلی اتیلن ترفتالات BG821 - - تزریقی - نساجی Lottechem ادامه
پلى اتيلن ترفتالات 821 BG - - بطری TK Chemical ادامه
پلی اتیلن ترفتالات BG730N - - بطری پتروشیمی شهید تندگویان ادامه
پلی اتیلن ترفتالات BG730S - - بطری پتروشیمی شهید تندگویان ادامه
پلی اتیلن ترفتالات BG760N - - بطری پتروشیمی شهید تندگویان ادامه
پلی اتیلن ترفتالات BG760S - - بطری پتروشیمی شهید تندگویان ادامه
پلی اتیلن ترفتالات BG780N - - بطری پتروشیمی شهید تندگویان ادامه
پلی اتیلن ترفتالات BG780S - - بطری پتروشیمی شهید تندگویان ادامه
پلی اتیلن ترفتالات BG800N - - بطری پتروشیمی شهید تندگویان ادامه
پلی اتیلن ترفتالات BG800S - - بطری پتروشیمی شهید تندگویان ادامه
پلی اتیلن ترفتالات BG820N - - بطری پتروشیمی شهید تندگویان ادامه
پلی اتیلن ترفتالات BG820S - - بطری پتروشیمی شهید تندگویان ادامه
پلی اتیلن ترفتالات BG840N - - بطری پتروشیمی شهید تندگویان ادامه
پلی اتیلن ترفتالات BG840S - - بطری پتروشیمی شهید تندگویان ادامه
پلی اتیلن ترفتالات آمورف PET N - - بطری پتروشیمی شهید تندگویان ادامه
پلی اتیلن ترفتالات آمورف PET S - - بطری پتروشیمی شهید تندگویان ادامه
پلی اتیلن ترفتالات TG620N - - نساجی پتروشیمی شهید تندگویان ادامه
پلی اتیلن ترفتالات TG620S - - نساجی پتروشیمی شهید تندگویان ادامه
پلی اتیلن ترفتالات سوپربرایت TG620SB N - - نساجی پتروشیمی شهید تندگویان ادامه
پلی اتیلن ترفتالات سوپر برایت TG620SB S - - نساجی پتروشیمی شهید تندگویان ادامه
پلی اتیلن ترفتالات TG640N - - نساجی پتروشیمی شهید تندگویان ادامه
پلی اتیلن ترفتالات TG640S - - نساجی پتروشیمی شهید تندگویان ادامه
پلی اتیلن ترفتالات TG640MOD N - - نساجی پتروشیمی شهید تندگویان ادامه
پلی اتیلن ترفتالات TG640MOD S - - نساجی پتروشیمی شهید تندگویان ادامه
پلی اتیلن ترفتالات TG640MOD-SB N - - نساجی پتروشیمی شهید تندگویان ادامه
پلی اتیلن ترفتالات TG640MOD-SB S - - نساجی پتروشیمی شهید تندگویان ادامه
پلی اتیلن ترفتالات TG640HB N - - نساجی پتروشیمی شهید تندگویان ادامه
پلی اتیلن ترفتالات TG640HB S - - نساجی پتروشیمی شهید تندگویان ادامه
پلی اتیلن ترفتالات سوپر برایت TG640SB N - - نساجی پتروشیمی شهید تندگویان ادامه
پلی اتیلن ترفتالات سوپربرایت TG640SB S - - نساجی پتروشیمی شهید تندگویان ادامه
پلی اتیلن ترفتالات FG640 S - - فیلم پتروشیمی شهید تندگویان ادامه
پلی اتیلن ترفتالات FG640 N - - فیلم پتروشیمی شهید تندگویان ادامه
پلی اتیلن ترفتالات TG641 - - الیاف - ادامه