پلی اتیلن ترفتالات (PET)

نام محصول تولیدکننده قیمت تاریخ بروزرسانی
پلی اتیلن ترفتالات TG641 - - 1397/11/28

پلی اتیلن ترفتالات (TG641 (TG640S یک پلی اتیلن ترفتالات گرید الیاف است.

پلی اتیلن ترفتالات BG821 Lottechem - 1397/11/28

پلى اتيلن ترفتالات TG645 تندگویان 17,100 1397/10/05

پلی اتیلن ترفتالات (TG645 (TG640N یک پلی اتیلن ترفتالات گرید الیاف است.

پلى اتيلن ترفتالات BG825 پتروشیمی تندگویان 15,200 1397/10/22

پلى اتيلن ترفتالات BG732 - - 1397/11/28

پلى اتيلن ترفتالات BG781 پتروشیمی تندگویان 15,200 1397/11/23

پلی اتیلن ترفتالات (BG781 (BG780S یک پلی اتیلن ترفتالات گرید بطری است .

پلى اتيلن ترفتالات BG785 پتروشیمی تندگویان 15,000 1397/11/23

پلی اتیلن ترفتالات (BG785 (BG780N یک پلی اتیلن ترفتالات گرید بطری است.

پلى اتيلن ترفتالات BG841 - - 1397/11/28

پلی اتیلن ترفتالات (BG841 (BG820S یک پلی اتیلن ترفتالات گرید بطری است .

پلى اتيلن ترفتالات BG845 - - 1397/11/28

پلی اتیلن ترفتالات (BG845 (BG820N یک پلی اتیلن ترفتالات گرید بطری است.

پلى اتيلن ترفتالات Super Bright - - 1397/11/28

پلی اتیلن ترفتالات BG 821 تندگویان 17,500 1397/11/23

پلى اتيلن ترفتالات 821 TK Chemical - 1397/11/28