عنوان محصول قیمت تاریخ بروزرسانی کاربرد تولید کننده
پلی آمید 6 KN136 - - تزریق - ادامه
پلی آمید PA 6 12 - - اکستروژن - تزریق - ادامه
پلی آمید 12 L20L - - تزریق - ادامه
پلی آمید 12 L16L - - تزریق - ادامه
پلی آمید 4,6 TW 371 - - تزریق DSM ادامه
پلی آمید 4.6 TW 341 - - تزریق DSM ادامه
پلی آمید 4.6 TW 441 - - تزریق DSM ادامه
پلی آمید 6 F223 - - تزریق DSM ادامه
پلی آمید 6 F136 - - اکستروژن DSM ادامه
پلی آمید 6 K125 - - تزریق DSM ادامه
پلی آمید 6 K224-G6تقویت شده با الیاف شیشه - - تزریق DSM ادامه
پلی آمید 66 A70L - - تزریق BASF ادامه
پلی آمید 66 A70S - - تزریق BASF ادامه
پلی آمید 6 NB40 GR30 N100 - - تزریق - ادامه
پلی آمید 6 NB40 NLE - - تزریق - ادامه
پلی آمید 66 U166ER - - تزریق - ادامه
پلی آمید 6 B70L - - تزریق BASF ادامه
پلی آمید 6 25BT - - تزریق - ادامه
پلی آمید 66 AESZ4 - - تزریق - ادامه
پلی آمید 66 NA40 NL E - - تزریق - ادامه
پلی آمید 66 101-63658 - - تزریق - ادامه
پلی آمید 66 101FBKB 009 - - تزریق - ادامه
پلی آمید 66 101FNC 010 - - تزریق - ادامه
پلی آمید 66 101LBKB009 - - تزریق - ادامه
پلی آمید 66 101LBKB 080 - - تزریق - ادامه
پلی آمید 66 101NC 010D - - تزریق - ادامه
پلی آمید 66 FG 101 NC 010 - - تزریق - ادامه
پلی آمید 66 RSLC 1010 NC010 - - تزریق - ادامه
پلی آمید 66 AG-30H - - تزریق - ادامه
پلی آمید 66 AS-V0 - - تزریق - ادامه
پلی آمید 66 AZ 3 - - تزریق - ادامه