عنوان محصول قیمت تاریخ بروزرسانی کاربرد تولید کننده
پلی استال K300 49,100 1399/06/15 تزریقی - ادامه
پلی استال N109 LD 44,000 1399/03/13 تزریقی - ادامه
پلی استال FM090 47,900 1399/06/15 تزریقی - ادامه
پلی استال SB35 - - تزریقی Formosa ادامه
پلی استال PO20 NL MB - - تزریقی - ادامه
پلی استال M90 - - تزریقی - ادامه
پلی استال MC90 - - تزریقی - ادامه
پلی استال 511DP-BK 402 - - تزریقی - ادامه
پلی استال 500P NC010 - - تزریقی - ادامه
پلی استال 100P NC010 - - تزریقی - ادامه
پلی استال 501S NC010 - - تزریقی - ادامه