پلی استال (POM)

نام محصول تولیدکننده قیمت تاریخ بروزرسانی
پلی استال K300 - - 1398/08/01

هوستافرم

پلی استال N109 LD - - 1398/08/01

پلی اکسی متیلن

پلی استال FM090 - - 1398/08/01

پلی اکسی متیلن

پلی استال SB35 Formosa - 1398/08/01

پلی استال PO20 NL MB - - 1398/08/01

پلی اکسی متیلن

پلی استال M90 - - 1398/08/01

پلی اکسی متیلن

پلی استال MC90 - - 1398/08/01

پلی اکسی متیلن

پلی استال 511DP-BK 402 - - 1398/08/01

Delrin

پلی استال 500P NC010 - - 1398/08/01

Delrin-دلرین

پلی استال 100P NC010 - - 1398/08/01

Delrin-دلرین

پلی استال 501S NC010 - - 1398/08/01

Delrin-دوپونت