پلی کربنات (PC)

نام محصول تولیدکننده قیمت تاریخ بروزرسانی
پلی كربنات PC 1100 هنام - 1398/08/01

پلی كربنات 1100 يك پلی كربنات گريد تزريق است كه خواص مكانيكی و چقرمگی عالی دارد.

پلی کربنات 110 PC chi mei - تایوان - 1398/08/01

پلی كربنات 110 یك پلی كربنات با جریان پذیری متوسط می‌باشد كه خواص مكانیكی و چقرمگی عالی دارد. كاربرد آن در صنایع خودرو و لوازم خانگی و قطعات صنعتی و بسته بندی مواد غذایی می‌باشد.

پلی کربنات 2807 بایر آلمان - 1398/08/01

پلی كربنات 2807 یك پلی كربنات با جریان پذیری متوسط می‌باشد كه خواص مكانیكی و چقرمگی عالی دارد. كاربرد آن در صنایع خودرو و لوازم خانگی و قطعات صنعتی می‌باشد.

پلی کربنات 9415 بایر آلمان - 1398/08/01

پلی كربنات 9415 یك پلی كربنات با جریان پذیری متوسط می‌باشد كه خواص مكانیكی و چقرمگی عالی دارد. كاربرد آن در صنایع خودرو و لوازم خانگی و قطعات صنعتی می‌باشد.

پلی کربنات 6265 بایر آلمان - 1398/08/01

پلی كربنات 6265 یك پلی كربنات با جریان پذیری خوب می‌باشد كه خواص مكانیكی و چقرمگی عالی دارد. كاربرد آن در صنایع خودرو و لوازم خانگی و قطعات صنعتی می‌باشد.

پلی کربنات 500R GE - Lexan - 1398/08/01

پلی كربنات 500R یك پلی كربنات با ١٠ درصد الیاف شیشه و ضد شعله با جریان پذیری متوسط می‌باشد كه خواص مكانیكی و چقرمگی عالی دارد. كاربرد آن در  صنایع الكتریكی و الكترونیك و لوازم خانگی و قطعات صنعتی می‌باشد.

پلی کربنات 920 GE - Lexan - 1398/08/01

پلی كربنات 920 یك پلی كربنات مات ضد شعله با ویسكوزیته پایین می‌باشد كه خواص مكانیكی و چقرمگی خوبی دارد. كاربرد آن در  صنایع الكتریكی و الكترونیك و لوازم خانگی و صنایع خودرو می‌باشد.

پلی کربنات 166F GE - Lexan - 1398/08/01

پلی كربنات 166F، یك پلی كربنات با کاربرد تزریقی می‌باشد

پلی کربنات 1023R سامسونگ - 1398/08/01

پلی كربنات 1023R یك پلی كربنات گرید تزریق ضد شعله مقاوم به UV می باشد كه خواص مكانیكی و چقرمگی خوبی دارد. كاربرد آن در  صنایع الكتریكی و الكترونیك و لوازم خانگی و صنایع خودرو می‌باشد.

پلی کربنات PGPC 0710 - - 1398/08/01

پلی کربنات PGPC 0712 پتروشیمی خوزستان - 1398/08/01

پلی كربنات 0712 یك پلی كربنات گرید تزریق ضد شعله می باشد كه خواص مكانیكی و چقرمگی خوبی دارد. كاربرد آن در  صنایع الكتریكی و الكترونیك و لوازم خانگی و صنایع خودرو می باشد.

پلی کربنات PGPC 1215 پتروشیمی خوزستان - 1398/08/01

پلی كربنات 1215 یك پلی كربنات گرید تزریق می باشد كه خواص مكانیكی و چقرمگی خوبی دارد. كاربرد آن در  صنایع الكتریكی و الكترونیك و لوازم خانگی و صنایع خودرو می‌باشد.

پلی کربنات PGPC 1518 پتروشیمی خوزستان - 1398/08/01

پلی كربنات 1518 یك پلی كربنات گرید تزریق می باشد كه خواص مكانیكی و چقرمگی خوبی دارد. كاربرد آن در  صنایع الكتریكی و الكترونیك و لوازم خانگی و صنایع خودرو می‌باشد.

پلی کربنات 2405 - - 1398/08/01

پلی كربنات 2405، یك پلی كربنات با کاربرد تزریقی

پلی کربنات 2447 - - 1398/08/01

پلی كربنات 2447 یك پلی كربنات با جریان پذیری خوب می‌باشد كه خواص مكانیكی و چقرمگی عالی دارد. كاربرد آن در صنایع خودرو و لوازم خانگی و قطعات صنعتی می‌باشد.

پلی کربنات 3025 - - 1398/08/01

پلی كربنات 3025A یك پلی كربنات با جریان پذیری متوسط می‌باشد كه خواص مكانیكی و چقرمگی عالی دارد. كاربرد آن در صنایع الكتریكی و الكترونیك و لوازم خانگی و قطعات صنعتی می‌باشد.

پلی کربنات 3113 - - 1398/08/01

پلی كربنات 3113 یك پلی كربنات با جریان پذیری متوسط می‌باشد كه خواص مكانیكی و چقرمگی عالی دارد. كاربرد آن در صنایع خودرو و لوازم خانگی و قطعات صنعتی می‌باشد.

پلی کربنات 3127 - - 1398/08/01

پلی كربنات 3127 یك پلی كربنات با جریان پذیری متوسط می‌باشد كه خواص مكانیكی و چقرمگی عالی دارد. كاربرد آن در صنایع خودرو و لوازم خانگی و قطعات صنعتی می‌باشد.

پلی کربنات ET UV 130 - - 1398/08/01

پلی كربنات ET UV 130، یك پلی كربنات با کاربرد تزریقی می‌باشد