عنوان محصول قیمت تاریخ بروزرسانی کاربرد تولید کننده
پلی اتیلن وینیل استات VS 430 - - تزریق هونام ادامه
پلی اتیلن وینیل استات VA910 - - اکستروژن - تزریق هونام ادامه
پلی اتیلن وینیل استات VA800 - - تزریق - ادامه
پلی اتیلن وینیل استات 7350 - - تزریق Formosa ادامه
پلی اتیلن وینیل استات VA900 - - اکستروژن - تزریق - ادامه
پلی اتیلن وینیل استات ES18002 - - تزریق - ادامه
پلی اتیلن وینیل استات E180S - - تزریق - ادامه
پلی اتیلن وینیل استات 1316 - - اکستروژن - تزریق - ادامه
پلی اتیلن وینیل استات 1315 - - اکستروژن - تزریق - ادامه
پلی اتیلن وینیل استات E180F - - تزریق - ادامه
پلی اتیلن وینیل استات 1328 - - تزریق - ادامه