عنوان محصول قیمت تاریخ بروزرسانی کاربرد تولید کننده
پلی اولفین الاستومر LC370 - - اکستروژن - تزریق آلفا اولفین - LG ادامه
پلی اولفین الاستومر LC565 - - اکستروژن - تزریق آلفا اولفین - LG ادامه
پلی اولفین الاستومر LC670 - - اکستروژن - تزریق آلفا اولفین - LG ادامه