البولی ایثیلین منخفض الکثافة (LDPE)

نام محصول تولیدکننده قیمت تاریخ بروزرسانی
البولی ایثیلین منخفض الکثافة 1922 لاله للبتروكيماويات 1,000 1398/04/03

البولی ایثیلین منخفض الکثافة 1922 أريا ساسول للبتروكيماويات 1,000 1398/04/03

البولی ایثیلین منخفض الکثافة 2004 لاله للبتروكيماويات - 1398/01/18

البولی ایثیلین منخفض الکثافة 2426K أميركبير للبتروكيماويات - 1398/01/29

البولی ایثیلین منخفض الکثافة 2420k أميركبير للبتروكيماويات - 1398/01/18

البولی ایثیلین منخفض الکثافة LTM 2125 أريا ساسول للبتروكيماويات - 1398/01/18

البولی ایثیلین منخفض الکثافة 020 بندر الامام الخميني للبتروكيماويات 1,000 1398/04/03

البولی ایثیلین منخفض الکثافة 0190 أريا ساسول للبتروكيماويات 1,000 1398/04/03

البولی ایثیلین منخفض الکثافة 2102TX لاله للبتروكيماويات 1,000 1398/04/03

البولی ایثیلین منخفض الکثافة 2420H كردستان للبتروكيماويات 1,000 1398/04/03

البولی ایثیلین منخفض الکثافة 2420H أميركبير للبتروكيماويات 1,000 1398/04/03

البولی ایثیلین منخفض الکثافة 2101TN لاله للبتروكيماويات - 1398/01/29

البولی ایثیلین منخفض الکثافة 2420F أميركبير للبتروكيماويات - 1398/02/22

البولی ایثیلین منخفض الکثافة 2420F3 أمير كبير للبتروكيماويات - 1398/02/22

البولی ایثیلین منخفض الکثافة 2420E أمير كبير للبتروكيماويات 1,000 1398/04/03

البولی ایثیلین منخفض الکثافة 0075 بندر الامام الخميني للبتروكيماويات 1,000 1398/04/03

البولی ایثیلین منخفض الکثافة 2100 لاله للبتروكيماويات 1,050 1398/04/03

البولی ایثیلین منخفض الکثافة 2420D أميركبير للبتروكيماويات 1,050 1398/04/03

البولی ایثیلین منخفض الکثافة 2102TN لاله للبتروكيماويات 1,000 1398/04/03

البولی ایثیلین منخفض الکثافة 2420E02 كردستان للبتروكيماويات 1,000 1398/04/03