عنوان محصول قیمت تاریخ بروزرسانی کاربرد تولید کننده
البولی ایثیلین منخفض الکثافة 1922 1,000 1398/04/03 حقن لاله للبتروكيماويات ادامه
البولی ایثیلین منخفض الکثافة 1922 1,000 1398/04/03 حقن أريا ساسول للبتروكيماويات ادامه
البولی ایثیلین منخفض الکثافة 2004 - - فیلم لاله للبتروكيماويات ادامه
البولی ایثیلین منخفض الکثافة 2426K - - فیلم أميركبير للبتروكيماويات ادامه
البولی ایثیلین منخفض الکثافة 2420k - - فیلم أميركبير للبتروكيماويات ادامه
البولی ایثیلین منخفض الکثافة LTM 2125 - - فیلم أريا ساسول للبتروكيماويات ادامه
البولی ایثیلین منخفض الکثافة 020 1,000 1398/04/03 فیلم بندر الامام الخميني للبتروكيماويات ادامه
البولی ایثیلین منخفض الکثافة 0190 1,000 1398/04/03 فیلم أريا ساسول للبتروكيماويات ادامه
البولی ایثیلین منخفض الکثافة 2102TX 1,000 1398/04/03 فیلم لاله للبتروكيماويات ادامه
البولی ایثیلین منخفض الکثافة 2420H 1,000 1398/04/03 فیلم كردستان للبتروكيماويات ادامه
البولی ایثیلین منخفض الکثافة 2420H 1,000 1398/04/03 فیلم أميركبير للبتروكيماويات ادامه
البولی ایثیلین منخفض الکثافة 2101TN - - فیلم لاله للبتروكيماويات ادامه
البولی ایثیلین منخفض الکثافة 2420F - - فیلم أميركبير للبتروكيماويات ادامه
البولی ایثیلین منخفض الکثافة 2420F3 - - فيلم أمير كبير للبتروكيماويات ادامه
البولی ایثیلین منخفض الکثافة 2420E 1,000 1398/04/03 فیلم أمير كبير للبتروكيماويات ادامه
البولی ایثیلین منخفض الکثافة 0075 1,000 1398/04/03 فیلم بندر الامام الخميني للبتروكيماويات ادامه
البولی ایثیلین منخفض الکثافة 2100 1,050 1398/04/03 فیلم لاله للبتروكيماويات ادامه
البولی ایثیلین منخفض الکثافة 2420D 1,050 1398/04/03 فیلم أميركبير للبتروكيماويات ادامه
البولی ایثیلین منخفض الکثافة 2102TN 1,000 1398/04/03 فیلم لاله للبتروكيماويات ادامه
البولی ایثیلین منخفض الکثافة 2420E02 1,000 1398/04/03 فیلم كردستان للبتروكيماويات ادامه