عنوان محصول قیمت تاریخ بروزرسانی کاربرد تولید کننده
البولی ایثیلین منخفض الکثافة الخطی M500026 - - حقن Sabic ادامه
البولی ایثیلین منخفض الکثافة الخطی 38504 - - دوراني جم للبتروكيماويات ادامه
البولی ایثیلین منخفض الکثافة الخطی LL0220AA - - فیلم أميركبير للبتروكيماويات ادامه
البولی ایثیلین منخفض الکثافة الخطی LL0220KJ - - فیلم اراك للبتروكيماويات ادامه
البولی ایثیلین منخفض الکثافة الخطی 22402 - - فیلم - ادامه
البولی ایثیلین منخفض الکثافة الخطی 22401 - - فیلم - ادامه
البولی ایثیلین منخفض الکثافة الخطی LL0209AA 1,000 1398/04/03 فیلم اراك للبتروكيماويات ادامه
البولی ایثیلین منخفض الکثافة الخطی LL0209AA 1,000 1398/04/03 فیلم أميركبير للبتروكيماويات ادامه
البولی ایثیلین منخفض الکثافة الخطی 0209KJ 1,000 1398/04/03 فیلم تبريز للبتروكيماويات ادامه
البولی ایثیلین منخفض الکثافة الخطی 0209KJ - - فیلم أميركبير للبتروكيماويات ادامه
البولی ایثیلین منخفض الکثافة الخطی 0209KJ - - فیلم اراك للبتروكيماويات ادامه
البولی ایثیلین منخفض الکثافة الخطی 22501 - - فیلم جم للبتروكيماويات ادامه
البولی ایثیلین منخفض الکثافة الخطی 27402 - - فیلم لرستان للبتروكيماويات ادامه
البولی ایثیلین منخفض الکثافة الخطی 27402 - - فیلم جم للبتروكيماويات ادامه
البولی ایثیلین منخفض الکثافة الخطی 22403 - - فیلم لرستان للبتروكيماويات ادامه
البولی ایثیلین منخفض الکثافة الخطی 33403 - - فیلم لرستان للبتروكيماويات ادامه
البولی ایثیلین منخفض الکثافة الخطی LL6301 - - Rotomolding - ادامه
البولی ایثیلین منخفض الکثافة الخطی LL8446 - - فیلم - ادامه
البولی ایثیلین منخفض الکثافة الخطی LL0220AA - - فیلم اراك للبتروكيماويات ادامه
البولی ایثیلین منخفض الکثافة الخطی LL0220KJ - - فیلم أميركبير للبتروكيماويات ادامه