عنوان محصول قیمت تاریخ بروزرسانی کاربرد تولید کننده
مادة البولي أميد 12 L20L - - حقن - ادامه
مادة البولي أميد 12 L16L - - حقن - ادامه
مادة البولي أميد 4,6 TW 371 - - حقن - ادامه
مادة البولي أميد 4.6 TW 341 - - حقن - ادامه
مادة البولي أميد 4.6 TW 441 - - حقن - ادامه
مادة البولي أميد 6 KN136 - - حقن - ادامه
مادة البولي أميد 6 F223 - - حقن - ادامه
مادة البولي أميد 6 B70L - - حقن - ادامه
مادة البولي أميد 6 25BT - - حقن - ادامه
مادة البولي أميد 6 K125 - - حقن - ادامه
مادة البولي أميد 6 F136 - - قذف - ادامه
مادة البولي أميد 6 NB40 GR30 N100 - - حقن - ادامه
مادة البولي أميد 6 NB40 NLE - - حقن - ادامه
مادة البولي أميد 6 K224-G6تقویت شده با الیاف شیشه - - حقن - ادامه
مادة البولي أميد PA 6 12 - - قذف- حقن - ادامه
مادة البولي أميد 66 U166ER - - حقن - ادامه
مادة البولي أميد 66 AESZ4 - - حقن - ادامه
مادة البولي أميد 66 A70L - - حقن BASF ادامه
مادة البولي أميد 66 A70S - - حقن - ادامه
مادة البولي أميد 66 NA40 NL E - - حقن - ادامه
مادة البولي أميد 66 101-63658 - - حقن - ادامه
مادة البولي أميد 66 101FBKB 009 - - حقن - ادامه
مادة البولي أميد 66 101FNC 010 - - حقن - ادامه
مادة البولي أميد 66 101LBKB009 - - حقن - ادامه
مادة البولي أميد 66 101LBKB 080 - - حقن - ادامه
مادة البولي أميد 66 101NC 010D - - حقن - ادامه
مادة البولي أميد 66 FG 101 NC 010 - - حقن - ادامه
مادة البولي أميد 66 RSLC 1010 NC010 - - حقن - ادامه
مادة البولي أميد 66 AG-30H - - حقن - ادامه
مادة البولي أميد 66 AS-V0 - - حقن - ادامه
مادة البولي أميد 66 AZ 3 - - حقن - ادامه