بولي أسيتال (POM)

نام محصول تولیدکننده قیمت تاریخ بروزرسانی
بولي أسيتالK300 - - 1398/01/18

بولي أسيتال N109 LD - - 1398/01/18

بولي أسيتال FM090 - - 1398/01/18

بولي أسيتال SB35 - - 1398/01/18

بولي أسيتال PO20 NL MB - - 1398/01/18

بولي أسيتال M90 - - 1398/01/18

بولي أسيتال MC90 - - 1398/01/18

بولي أسيتال 511ِDP-BK 402 - - 1398/01/18

بولي أسيتال 500P NC010 - - 1398/01/18

بولي أسيتال 100P NC010 - - 1398/01/18

بولي أسيتال 501S NC010 - - 1398/01/18