عنوان محصول قیمت تاریخ بروزرسانی کاربرد تولید کننده
بولي أسيتالK300 - - حقن - ادامه
بولي أسيتال N109 LD - - حقن - ادامه
بولي أسيتال FM090 - - حقن - ادامه
بولي أسيتال SB35 - - حقن - ادامه
بولي أسيتال PO20 NL MB - - حقن - ادامه
بولي أسيتال M90 - - حقن - ادامه
بولي أسيتال MC90 - - حقن - ادامه
بولي أسيتال 511ِDP-BK 402 - - حقن - ادامه
بولي أسيتال 500P NC010 - - حقن - ادامه
بولي أسيتال 100P NC010 - - حقن - ادامه
بولي أسيتال 501S NC010 - - حقن - ادامه