بولي كربونات (PC)

نام محصول تولیدکننده قیمت تاریخ بروزرسانی
بولي كربونات PC 1100 هنام - 1398/01/18

بولي كربونات 110 PC chi mei - 1398/01/18

بولي كربونات 3113 - - 1398/01/18

بولي كربونات 3127 - - 1398/01/18

بولي كربونات ET UV 130 - - 1398/01/18

بولي كربونات 2807 BAYER - 1398/01/18

بولي كربونات 9415 BAYER - 1398/01/18

بولي كربونات 6265 BAYER - 1398/01/18

بولي كربونات 500R GE - Lexan - 1398/01/18

بولي كربونات 920 GE - Lexan - 1398/01/18

بولي كربونات 166F GE - Lexan - 1398/01/18

بولي كربونات 1023R Samsung - 1398/01/18

بولي كربونات PGPC 0712 خوزستان للبتروكيماويات - 1398/01/18

بولي كربونات PGPC 1215 خوزستان للبتروكيماويات - 1398/01/18

بولي كربونات PGPC 1518 خوزستان للبتروكيماويات - 1398/01/18

بولي كربونات 2405 - - 1398/01/18

بولي كربونات 2447 - - 1398/01/18

بولي كربونات 3025 - - 1398/01/18