عنوان محصول قیمت تاریخ بروزرسانی کاربرد تولید کننده
بولي كربونات PC 1100 - - حقن هنام ادامه
بولي كربونات 110 PC - - حقن chi mei ادامه
بولي كربونات 3113 - - حقن - ادامه
بولي كربونات 3127 - - حقن - ادامه
بولي كربونات ET UV 130 - - حقن - ادامه
بولي كربونات 2807 - - حقن BAYER ادامه
بولي كربونات 9415 - - حقن BAYER ادامه
بولي كربونات 6265 - - حقن BAYER ادامه
بولي كربونات 500R - - حقن GE - Lexan ادامه
بولي كربونات 920 - - حقن GE - Lexan ادامه
بولي كربونات 166F - - حقن GE - Lexan ادامه
بولي كربونات 1023R - - حقن Samsung ادامه
بولي كربونات PGPC 0712 - - حقن خوزستان للبتروكيماويات ادامه
بولي كربونات PGPC 1215 - - حقن خوزستان للبتروكيماويات ادامه
بولي كربونات PGPC 1518 - - حقن خوزستان للبتروكيماويات ادامه
بولي كربونات 2405 - - حقن - ادامه
بولي كربونات 2447 - - حقن - ادامه
بولي كربونات 3025 - - حقن - ادامه